Sv:Disclaimer

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text (usually the English or German version). Please update this translation if possible.Hjälp översätta det till svenska!

Information som syns upp på openstreetmap.org, däribland kartrenderingar, underliggande kartdata och all information på denna wiki, är släppt i enlighet med OpenStreetMap License. Denna inkluderar en sektion om garantier och ansvar på engelska, nedan översatt till svenska med reservation för eventuella fel i översättningen som kan resultera i en felaktig innebörd/tolkning.:

...
5. Utfästelser, garantier och friskrivningar
OM INGET ANNAT AVTALATS SKRIFTLIGT MELLAN PARTERNA, ERBJUDER LICENSGIVAREN INNEHÅLLET SOM DET ÄR OCH GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG GÄLLANDE MATERIALEN, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER INTE, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER TILL ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, INTRÅNG, ELLER AVSAKNADEN AV LATENTA ELLER ANDRA DEFEKTER, EXAKTHET, FÖREKOMST ELLER AVSAKNAD AV FELAKTIGHETER, VARE SIG DE ÄR UPPTÄCKBARA ELLER INTE. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ EN SÅDAN KANSKE INTE GÄLLER DIG.
6. Ansvarsbegränsning.
FÖRUTOM VAD SOM FÖLJER AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING; TAR LICENSGIVAREN, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, PÅ SIG NÅGOT SOM HELST ANSVAR, VARKEN FÖR DIG ELLER NÅGON SOM HELST JURIDISK TEORI FÖR EN SPECIELL ELLER TILLFÄLLIG SKADA, FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR ELLER AVSKRÄCKANDE SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM DENNA LICENS ELLER ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLET, ÄVEN OM LICENSGIVAREN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
...

Det är utomordentligt viktigt att förstå att kartorna kanske inte är helt tillförlitliga. Detta är för närvarande ganska uppenbart då du fortfarande kan se stora områden som är helt vita. Kartorna är i mångt och mycket ett pågående arbete. Vårt mål är att skapa kartor som man kan förlita sig på, lika bra, eller bättre än andra kartor. Den öppet redigerbara wikistilen av kartsystemet kan hjälpa oss på vägen till detta mål, men det innebär också att det alltid kommer finnas en del felaktigheter. Du får göra din egen bedömning av våra kartors tillförlitlighet. Använd alltid våra kartor i kombination med dina sinnen, officiella källor eller ditt egna sunda förnuft.

Databasen omfattar information relaterat till flyg, sjöfart, forsränning och vintersport som är farligt i den bästa av tider. Använd inte OpenStreetMap som din primära eller enda informationskälla för dessa aktiviteter. Skaffa ytterligare en karta eller guide om du är osäker om förekomster av risker, eller andra navigationsaspekter av dessa sporter.

Använd inte en GPS och genomför inte andra distraherande kartläggningsaktiviteter om du inte är tillräckligt säker, eller om det kräver din fulla koncentration när du idrottar eller är utomhus. Som alltid, se till att du har all nödvändig utrustning och träning, vidta alla förnuftiga säkerhetsåtgärder och var uppmärksam på riskerna. Som sagt ovan, vi kommer inte hållas ansvariga.