Template:Fa:Iotw text/2014-23

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

استفاده از ادیتور iD برای اولین بار. شانزده سوژه آزمایشی تحت آزمون قرار گرفتند و بازخوردهای آنان در مراسم آزمون کاربر هوشمند شهری شیکاگو مورد استفاده قرار گرفت.