User:Iriman/fa:پیشنویس

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Highway

این تگ برای توصیف جاده‌ها و راه‌های پیاده استفاده می‌شود. برای آشنایی با کاربرد آن به صفحهٔ Fa:معابر مراجعه کنید. همچنین برای آشنایی با محدودیت‌های دسترسی بر اساس وسیلهٔ نقلیه، زمان، روز، میزان بار، هدف و... به صفحهٔ Restrictions مراجعه کنید. جدول زیر ترجمهٔ مستقیم نسخهٔ انگلیسی است و هنوز به‌طور دقیق دربارهٔ ویژگی‌های راه‌ها در ایران صحبت نمی‌کند. یک نسخهٔ در حال استفاده برای راه‌های ایران در صفحهٔ قواعد تگ‌گذاری ایران آمده است.

کلید مقدار عنصر توضیح نمایش در carto عکس

راه‌ها

تگ‌های اصلی برای شبکهٔ راه‌ها. از اهمیت زیاد به کم مرتب شده‌اند.

highway motorway راه یک راه اصلی که خطوط رفت و برگشت آن مجزاست و دسترسی آن محدود است و اغلب، ۲ خط عبور یا بیشتر بعلاوهٔ شانه اضطراری آسفالته در هر جهت دارد. هم‌ارز آزادراه، اتوبان و... است.
Rendering-highway motorway neutral.png
Motorway-photo.jpg
highway trunk راه مهم‌ترین راه‌ها در شبکهٔ جاده‌ای یک کشور که آزادراه نباشد (لازم نیست حتماً دوبانده باشد)
Rendering-highway trunk L3005 MF.png
Dscf0444 600.jpg
highway primary راه راه مهم بعدی در شبکهٔ جاده‌ای یک کشور (معمولاً شهرهای بزرگ‌تر را به هم متصل می‌کند).
Rendering-highway primary neutral.png
Primary-photo.jpg
highway secondary راه راه مهم بعدی در شبکهٔ جاده‌ای یک کشور (معمولاً شهرها را به هم متصل می‌کند).
Rendering-highway secondary neutral.png
Meyenburg-L134.jpg
highway tertiary راه راه مهم بعدی در شبکهٔ جاده‌ای یک کشور (معمولاً شهرهای کوچک‌تر و روستاها را به هم متصل می‌کند).
Rendering-highway tertiary neutral.png
OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg
highway unclassified راه کم‌اهمیت‌ترین راه ارتباطی در شبکهٔ جاده‌ای یک کشور این درجه را می‌گیرد؛ یعنی راه‌های فرعی با درجه‌بندی کمتر از tertiary که به‌منظوری غیر از دسترسی به املاک استفاده می‌شوند (معمولاً روستاها و آبادی‌ها را به هم متصل می‌کند). واژهٔ unclassified اصطلاحی قدیمی در شبکهٔ جاده‌ای انگلستان است و به این معنی نیست که درجه‌بندی نامشخص است؛ برای درجه‌بندی نامشخص از highway=road استفاده نمایید.
Rendering-highway unclassified.png
Highway unclassified-photo.jpg
highway residential راه راه‌هایی که برای دسترسی به منازل مسکونی استفاده می‌شود و کارکرد ارتباط‌دهندگی مناطق مسکونی را ندارند. بیشتر، در امتداد منازل مسکونی هستند.
Rendering-highway residential.png
Residential.jpg

راه‌های اتصال‌دهنده (Link)

highway motorway_link راه The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a motorway from/to a motorway or lower class highway. Normally with the same motorway restrictions.
Rendering-highway motorway link.png
Dscf0242 600.jpg
highway trunk_link راه The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a trunk road from/to a trunk road or lower class highway.
Rendering-highway trunk link.png
Trunk link.jpg
highway primary_link راه The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a primary road from/to a primary road or lower class highway.
Rendering-highway primary link.png
highway secondary_link راه The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a secondary road from/to a secondary road or lower class highway.
Rendering-highway secondary link.png
highway tertiary_link راه The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a tertiary road from/to a tertiary road or lower class highway.
Rendering-highway tertiary link.png

راه‌های خاص

highway living_street راه For living streets, which are residential streets where pedestrians have legal priority over cars, speeds are kept very low and where children are allowed to play on the street.
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service راه ناحیه برای جاده‌های دسترسی به و یا درون منطقه صنعتی، اردوگاه، پارک کسب و کار، پارک خودرو، کوچه‌ها و غیره. می‌تواند به منظور نشان دادن نوع استفاده همراه با service=* و برای نشان دادن اینکه چه کسانی و در چه شرایطی می‌توانند از آن استفاده کننده همراه با access=* مورد استفاده قرار بگیرد.
Rendering-highway service.png
Alley.jpg
highway pedestrian راه ناحیه For roads used mainly/exclusively for pedestrians in shopping and some residential areas which may allow access by motorised vehicles only for very limited periods of the day. To create a 'square' or 'plaza' create a closed way and tag as pedestrian and also with area=yes.
Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track راه جاده‌هایی که عمدتا کاربرد کشاورزی و جنگلی دارند. برای توصیف کیفیت یک مسیر track از tracktype=* استفاده کنید. توجه: هرچند trackها معمولا دارای سطح ناصاف و کوبیده‌نشده هستند، این برچسب کیفیت مسیر را توصیف می‌کند و فقط به کاربرد آن اشاره دارد. در نتیجه، اگر می‌خواهید یک جاده با کاربرد عمومی را برچسب بزنید، به جای track از general highway values استفاده کنید.
Rendering-highway track.png
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
highway bus_guideway راه busway یا اتوبوس‌راه، سواره‌روِ مخصوصی است که وسیلهٔ نقلیه در امتداد آن هدایت می‌شود (ریل نیست) و برای سایر وسایل نقلیه مناسب نیست. توجه: این مسیر، یک خط اتوبوس معمولی نیست؛ از access=no و psv=yes استفاده کنید!
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Mercedes-Benz O 305 on guided busway in Adelaide.jpg
highway escape راه For runaway truck ramps, runaway truck lanes, emergency escape ramps, or truck arrester beds. It enables vehicles with braking failure to safely stop.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway راه میدان یا مسیر مسابقه (موتوری)
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Raceway.jpg
highway road راه A road/way/street/motorway/etc. of unknown type. It can stand for anything ranging from a footpath to a motorway. This tag should only be used temporarily until the road/way/etc. has been properly surveyed. If you do know the road type, do not use this value, instead use one of the more specific highway=* values.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png

راهچه‌ها (Paths)

highway footway راه For designated footpaths; i.e., mainly/exclusively for pedestrians. This includes walking tracks and gravel paths. If bicycles are allowed as well, you can indicate this by adding a bicycle=yes tag. Should not be used for paths where the primary or intended usage is unknown. Use highway=pedestrian for pedestrianised roads in shopping or residential areas and highway=track if it is usable by agricultural or similar vehicles.
Rendering-highway footway.png
Dscf0487 600.jpg
highway bridleway راه برای سوارکاران. هم‌ارز highway=path + horse=designated است.
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps راه For flights of steps (stairs) on footways. Use with step_count=* to indicate the number of steps
Rendering-highway steps.png
Steps.jpg
highway corridor راه For a hallway inside of a building.
Rendering-highway steps.png
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path راه A non-specific path. Use highway=footway for paths mainly for walkers, highway=cycleway for one also usable by cyclists, highway=bridleway for ones available to horse riders as well as walkers and highway=track for ones which is passable by agriculture or similar vehicles.
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg

هنگامی که پیاده‌رو را با تگ‌گذاری معبر اصلی مشخص می‌کنیم (Sidewalks را ببینید)

sidewalk both / left / right / no راه Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

هنگامی که راه دوچرخه را به‌طور مجزا رسم می‌کنیم (Bicycle را ببینید)

highway cycleway راه For designated cycleways. Add foot=* only if default-access-restrictions do not apply.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

هنگامی که راه دوچرخه را با تگ‌گذاری معبر اصلی/خط عبور مشخص می‌کنیم (Bicycle را ببینید)

cycleway lane راه A lane is a route that lies within the roadway
Cycle trackinroad.jpg
cycleway opposite راه Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions. Used together with oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane راه Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Used together with oneway:bicycle=no.
Fr-C24a ex3-Conditions particulieres par voie-velo.gif
cycleway track راه A track provides a route that is separated from traffic. In the United States, this term is often used to refer to bike lanes that are separated from lanes for cars by pavement buffers, bollards, parking lanes, and curbs. Note that a cycle track may alternatively be drawn as a separate way next to the road which is tagged as highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track راه Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Used together with oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway راه There is a bus lane that cyclists are permitted to use.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway راه Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane راه Cyclists share a lane with motor vehicles, but there are markings indicating that they should share the lane with motorists. In some places these markings are known as "sharrows" ('sharing arrows') and this is the tag to use for those.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane راه Bus lane on both sides of the road.
2010-01-02 15.19.16.jpg

چرخهٔ ساخت

highway proposed راه For planned roads, use with proposed=* and a value of the proposed highway value.
highway construction راه For roads under construction. Use construction=* to hold the value for the completed road.
Highway construction 200805041655.png
different colours
12Jan05 04.jpg

خصوصیت‌ها

abutters commercial/ industrial/ mixed/ residential/ retail etc. راه برای جزئیات بیشتر Key:abutters را ببینید.
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes راه یک راه دوچرخه راهی است که مخصوص دوچرخه‌ها باشد. اگر خیابان‌های مسکونی با نصب علائم ویژه کارکرد راه دوچرخه پیدا کنند آمدوشد وسایل نقلیهٔ موتوری با محدودیت در سرعت، و معمولاً فقط برای ساکنان، مجاز است.
456Humboldtstr.jpg
driving_side left/ right گره رابطه Defines which side of the road vehicles must legally use. (must only be used on highways when they are an exception to the rule)
Drive on left in australia.jpg
embedded_rails yes / <type of railway> راه A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes گره راه The road crosses through stream or river, vehicles must enter any water.
Map feature ford.jpg
ice_road yes راه A highway is laid upon frozen water basin, definitely doesn't exist in summer.
Pechora crossing.jpg
incline Number %/° گره راه Incline steepness as percents ("5%") or degrees ("20°"). Positive/negative values indicate movement upward/downwards in the direction of the way.
junction roundabout راه closed way This automatically implies oneway=yes, the oneway direction is defined by the sequential ordering of nodes within the Way. This applies on a way, tagged with highway=* already.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
Roundabout.jpg
lanes number راه The number of traffic lanes for general purpose traffic, also for buses and other specific classes of vehicle.
NLEx 6 Lanes.jpg
lit yes/no گرهراهناحیه Street lighting
Berlin speer-leuchte.jpg
motorroad yes/no راه گره The motorroad tag is used to describe highways that have motorway-like access restrictions but that are not a motorway.
120px-Zeichen 331.svg.png
mountain_pass yes گره The highest point of a mountain pass.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 راه Applies to highway=path and highway=track. A classification scheme for mtb trails (few inclination and downhill).
S3.jpg
mtb:scale:uphill 0-5 راه A classification scheme for mtb trails for going uphill if there is significant inclination.
mtb:scale:imba 0-4 راه The IMBA Trail Difficulty Rating System shall be used for bikeparks. It is adapted to mtb trails with artificial obstacles.
mtb:description Text راه Applies to highway=path and highway=track. A key to input variable infos related to mtbiking on a way with human words
overtaking yes/ no/ caution/ both/ forward/ backward راه Specifying sections of roads where overtaking is legally forbidden. Use overtaking:forward=yes/no/caution and overtaking:backward=yes/no/caution when it depends on driving direction.
parking:condition free/ ticket/ disc/ residents/ customers/ private راه Specifying the parking conditions (terms). See parking:condition=* for more details.
parking:lane parallel/ diagonal/ perpendicular/ marked/ no_parking/ no_stopping/ fire_lane. راه Specifying the parking space. See parking:lane=* for more details.
passing_places yes راه A way which has frequent passing places
sac_scale hiking / mountain_hiking / demanding_mountain_hiking / alpine_hiking / demanding_alpine_hiking / difficult_alpine_hiking راه Applies to highway=path and highway=footway. A classification scheme for hiking trails.
Mountain hiking.jpg
service alley / driveway / parking_aisle etc. راه برای جزئیات بیشتر Key:service را ببینید.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
smoothness excellent / good / intermediate / bad / very_bad / horrible / very_horrible / impassable راه See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved / unpaved / asphalt / concrete / paving_stones / sett / cobblestone / metal / wood / compacted / fine_gravel / gravel / pebblestone / plastic / grass_paver / grass / dirt / earth / mud / sand / ground راه See Key:surface for more details.
tactile_paving yes / no گره راه ناحیه A paving in the ground to be followed with a blindman's stick. Not to be rendered on standard maps.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1/ grade2/ grade3/ grade4/ grade5 راه To describe the quality of the surface. See Key:tracktype for more information.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming yes / bump / hump / cushion / table etc. گره راه See Key:traffic calming for more details.
trail_visibility excellent / good / intermediate / bad / horrible / no راه Applies to highway=path, highway=footway, highway=cycleway and highway=bridleway. A classification for hiking trails visibility
turn left / slight_left / through / right / slight_right / merge_to_left / merge_to_right / reverse راه The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
winter_road yes راه A highway functions during winter, probably can't be driven in summer.
Anuisk bilibino sever66.jpg

سایر عارضه‌ها با کلید highway

highway bus_stop گره یک ایستگاه اتوبوس کوچک. با استفاده از تگ public_transport=stop_position (محل ایست اتوبوس) و تگ public_transport=platform (محل انتظار مسافران) می‌توانیم آن را دقیق‌تر نقشه‌کشی کنیم. برای جزئیات بیشتر public_transport=* را ببینید.
Bus stop.12.svg
Bus prumyslova.jpg
highway crossing گره A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway elevator گره راه An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
240 Sparks Elevators.jpg
highway emergency_access_point گره Sign number which can be used to define your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Anfahrpunkt HP 108.jpg
highway give_way گره A "give way," or "Yield" sign
Give way.jpg
emergency phone گره A calling device can be used to tell on your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Borne SOS.jpg
highway milestone گره Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout گره Similar to roundabouts, but at the center there is either a painted circle or a fully traversable island. In case of an untraversable center island, junction=roundabout should be used.

Rendered as anti-clockwise by default direction=anticlockwise. To render clockwise add the tag direction=clockwise.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction گره Indicates a junction (UK) or exit (US). ref=* should be set to the exit number or junction identifier. (Some roads – e.g., the A14 – also carry junction numbers, so the tag may be encountered elsewhere despite its name)
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place گره The location of a passing space
Ausweichstelle.jpg
highway platform گره راه ناحیه A platform at a bus stop or station.
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area گره ناحیه Place where drivers can leave the road to rest, but not refuel.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway speed_camera گره A fixed road-side or overhead speed camera.
Speed camera.jpg
highway street_lamp گره A street light, lamppost, street lamp, light standard, or lamp standard is a raised source of light on the edge of a road, which is turned on or lit at a certain time every night
Litpath.jpg
highway services گره ناحیه A service station to get food and eat something, often found at motorways
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway stop گره A stop sign
STOP sign.jpg
highway traffic_mirror گره Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals گره Lights that control the traffic
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead گره Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle گره A turning circle is a rounded, widened area usually, but not necessarily, at the end of a road to facilitate easier turning of a vehicle. Also known as a cul de sac.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop گره A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway toll_gantry گره A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
ZA toll gantry.png
highway تعریف کاربر گره راه همهٔ مقادیر رایج بر اساس Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


نسخهٔ فارسی را از اینجا ویرایش کنید.