User talk:EnturJohanWiklund

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Innledning

Dette er en praktisk veiledning til import av veier fra Elveg. Veiledningen gir en ganske grundig forklaring til hvordan du skal gjennomføre importen, men importen er et ganske krevende og nøyaktig arbeid, så du bør ha skaffet deg en del erfaring med JOSM og med OSM-tagging før du setter igang med din første import.

Elveg Vegdata inneholder geometri, fartsgrenser, høyderestriksjoner og navn på veiene. Dataene gjøres tilgjengelig av Kartverket og kommer fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Datasettet er åpent og OSM har fått eksplisitt tillatelse til å bruke dataene.

Ditt bidrag er viktig. Veinettet er naturlig nok en meget sentral del av et kart, så det er ønskelig å få veiene så komplette som mulig i OSM. Mye mangler ennå, særlig utenfor tettstedene og i Nord-Norge.

Elveg Bergen sentrum

Fast oppsett i JOSM

Følgende faste oppsett i JOSM vil gjøre importen enklere:

 1. Legg inn stilsett for veier
  • Det er en fordel å bruke et eget stilsett for veier slik at du kan se kjørefelt, sykkelfelt, svinge-restriksjoner etc.
  • Gå til Preferences -> Instillinger for kart fane -> Stilsett for karttegning.
  • Legg til stilsettet Lane and road attributes
 2. Legg til flere verktøy, om du ikke har dem ennå:
  • Du vil få bruk for Replace Geometry funksjonen samt et verktøy for å redigere turn:lanes=* og vi må da først laste ned plugin for denne funksjonen.
  • Trykk Download List dersom listen i vinduet er tom.
  • Gå til Preferences -> Programtillegg fane og last ned utilsplugin2 og turnlanes-tagging ved å velge dem og trykke OK
  • De nye funksjonene ligger nå under Flere verktøy og Data menyene
 3. Velg Expert mode
  • Med Expert mode aktivert vil du få bedre kontroll over hvordan JOSM utfører visse funksjoner, bl.a. de to neste punktene.
  • Gå til Preferences og kryss av for Expert mode nederst.
 4. Legg inn en passende forenklingsfaktor for Forenkle linje funksjonen
  • Elveg-filene kommer med "for god" geometri, dvs. mange flere noder enn nødvendig i OSM. Det er derfor behov for å forenkle geometrien til et passende antall noder med Forenkle linje funksjonen. Man må da først velge forenklingsfaktor.
  • Gå til Preferences -> Fane Avanserte instillinger.
  • Sett simplify-way:max-error til 0.2 (eventuelt 0.3).
 5. Velg å få opp dialogvindu når du splitter veier
  • Når du splitter veier er det nyttig å kunne ta stilling til hvilket veisegment som skal videreføre historikken til den gamle veien. Dersom du tidligere har valgt å ikke få dette spørsmålet må dette dialogvinduet aktiveres igjen.
  • Gå til Preferences -> Fane Avanserte innstillinger.
  • Sett message.way.split.segment-selection-dialog til true
 6. Gjør relevante bildelag tilgjengelig
  • Det følgende bildelaget er nyttige å ha for referanse underveis i importen. Gå til Bilder-> Imagery Preferences og velg Digital Globe Premium Imagery bildelaget i listen om du ikke har gjort det allerede.


 1. Velg et passende bakgrunnslag med flyfoto
  • Velg Bilder -> Digital Globe Premium Imagery eller et annet passende lag med flyfoto.
  • Juster eventuell offset ved å sammenligne med Elveg-laget.
 2. Definer et filter for å få bedre oversikt over veiene
  • Det er viktig å skaffe seg god oversikt over gamle og nye veier, og det hjelpe å ha mulighet til å skru av og på visning av de øvrige objektene som ikke er relevante for importen.
  • Velg Vinduer -> Filter og legg til highway=* OR amenity=parking OR "piste:type"=* OR railway=* OR ferry=* og kryss av i alle tre bokser.
  • For å veksle mellom å ha filteret av og på bruker du den første avkryssingsboksen (E).
  • Filteret må være av når du tegner en helt ny linje, ellers vil den ikke vises.


Bestemme riktig highway tag

 1. Statlige stamveier
  • Pass på at motorveier endres til highway=motorway. Sannsynligvis er de gamle veiene allerede tagget slik.
  • Korte sideveier til rasteplasser og større busstopp kan du endre til f.eks. highway=unclassified og slette ref=* og maxspeed=*.
 2. Fylkesveier
  • Pass på at primære fylkesveier (de som var riksveier før 2010) endres til highway=primary. Sannsynligvis er de gamle veiene allerede tagget slik, men Elveg-filen kan være mer nøyaktig mht. akkurat hvor fylkesveien starter og slutter.
  • Det er ikke alltid veinummeret (ref=*) stemmer på de gamle veiene, så sjekk om det nye nummeret er det riktigie dersom det er avvik (du får automatisk spørsmål av Replace Geometry).
 3. Kommunale veier
  • Det er bare de typiske "villaveiene" med flere boliger langs veien som skal være highway=residential.
  • Dersom veien har mer spredt bebyggelse på bygda eller veien går i et butikk/kontorområde eller industriområde skal den være highway=unclassified.
  • Dersom veien er en større og viktigere "samlevei" for kommunen kan du vurdere om den skal være highway=tertiary. Veier som er bredere enn de øvrige kommunale veiene, har gjennomgangstrafikk, bussrute eller sykkelvei kan være aktuelle kandidater.
 4. Private veier
  • Disse veiene er tagget med highway=service i Elveg-filene.
  • Etter reglene i wikien skal private veier som er åpne for offentlig biltrafikk tagges som highway=residential eller highway=unclassified, så du må gjøre en vurdering av dette. Eksempelvis kan dette gjelde veier til og i hytteområder.
 5. Skogsbilveier
  • Disse veiene er tagget med highway=service i Elveg-filene.
  • Dette er alle private veier som er bygget med støtte fra Landbruksmyndighetene og er i praksis en blanding av større og mindre bygdeveier, seterveier, gårdsveier og skogsbilveier. I utgangspunktet skal Elveg bare inneholde skogsbilveier som kan kjøres med vanlig bil/tømmerbil, men noen av veiene er dårlig vedlikeholdt eller kan ha grodd igjen og kan dermed ligge under dette kravet.
  • Dersom du ser på flyfotoet at veien er i dårlig stand/dårlig vedlikeholdt, f.eks. at det vokser mellom hjulsporene, kan du vurdere å endre den til highway=track.
  • Dersom du ser på flyfotoet at veien åpenbart er en offentlig tilgjengelig vei skal den endres til highway=unclassified eller highway=residential.
 6. Sykkelveier og gangveier

Øvrige tips

Her er noen flere tips å være oppmerksom på:

 1. Avkjøring/påkjøringsfelt:
  • I OSM er regelen at veien for avkjøring skal starte der den heltrukne hvite merkingen starter, og at veien for påkjøring slutter der den heltrukne hvite merkingen slutter, så slike veier fra Elveg-filen må kortes ned.
  • Kjørefeltet på hovedveien som da ikke har fått sin egen vei kan du gjerne tagge med f.eks. turn:lanes=through | slight_right eller turn:lanes=through | merge_to_left samt øke lanes=* med 1. Angi gjerne også riktig placement=*.
  • Du kan bruke Data -> Turn lanes tagging - editor til å redigere kjørefeltene.
  • Rampene slik de tegnes i OSM
 2. Veikryss:
  • I OSM skal slike kjørefelt tagges som turn:lanes=* på hovedveien gjennom krysset, og kjørefeltet skal ikke ha egen vei.
  • Kjørefeltet kan du gjerne tagge med f.eks. turn:lanes=left | through eller turn:lanes=through | right
  • Angi gjerne også gjerne også riktig placement=* og øk lanes=* med 1.
  • Svingefelt slik det tegnes i OSM
 3. Rundkjøringer:
  • Pass også på at veier inn og ut av rundkjøringen ikke deler samme node i rundkjøringen.
 4. Små trafikkøyer:
  • Regelen i OSM er at det skal være separate linjer for kjørefelt der det finnes et fysisk skille mellom kjørefeltene. Hvert kjørefelt tagges da med oneway=yes.
  • Om du ønsker, kan du for et slikt tilfelle forenkle ved å erstatte de to separate veiene med én node som tagges traffic_calming=island.
 5. Kollektivfelt:
 6. Access:
  • Endel eksisterende private veier i OSM er tagget access=private. Som regel er begrensningen bare ment for biler, og en riktigere tagging er motor_vehicle=private, evt. motor_vehicle=destination.
  • Det er egentlig ikke nødvendig (men heller ikke galt) å ha en access-tag på highway=service fordi de i utgangspunktet ikke er definert som veier for offentlig trafikk.
  • Dersom du finner det nødvendig å ha en access tag på en skogsbilvei, vurder da gjerne motor_vehicle=forestry.
  • Dersom en vei har fått access-tag, pass da på at alle sideveier for bil også begrenses, ellers vil det markeres feil for "island" i OSM Inspector.
 7. Fixme:
 8. Annet:
  • Legg gjerne på surface=* tagging dersom du klarer å se veidekket på flyfoto. De fleste algoritmene for ruting gir f.eks. prioritet til surface=paved fremfor surface=unpaved også for sykkel.

Opplasting til OSM

Før opplasting til OSM er det viktig at du går igjennom alle feilmeldinger nøye, da det som regel er saker som har blitt oversett.

 1. Søk (unclassified or residential or tertiary) -name for å finne veier som mangler veinavn. Du kan sjekke nærliggende adressenoder for å finne det manglende navnet på veien.
 2. For hver rute-relasjon som har vært berørt, gå til relasjonen i Relasjoner-vinduet og velg Select members. Sjekk så i kartet om ruten er sammenhengende.
 3. Trykk Validering for å gjennomføre alle automatiske sjekker. Det er ikke nok å se på de feilmeldingene som kommer opp når du trykker Last opp data - du får da bare en begrenset sjekk og vil mangle mange feilmeldinger. Pass på at ingen veier eller noder er valgt når du kjører valderingen, ellers får du bare en validering av det aktuelle utvalget. Se spesielt etter følgende feilmeldinger:
  • Highway duplicate nodes: Velg disse (samlet) i Validation results vinduet og trykk Korriger. Kjør så valideringen på nytt før du går videre.
  • Kryssende linjer: Betyr som regel at du har glemt å flette en gemmel vei, eller at en gammel vei ikke er koblet sammen med en ny vei.
  • Sluttnode nær annen ferdselsvei: Betyr som regel at du har to veier som ikke er koblet sammen.
  • Overlappende linjer / Ways with same position: Betyr som regel at du har fått kopier over den samme veien to ganger. Finn den nyeste veien og slett den.
  • Linjer uten egenskaper: Betyr at du har tegnet en ny vei men glemt å tagge den.
 4. Husk å lagre arbeidslaget til en fil før opplastingen starter. Du vil trenge den dersom opplastingen feiler og du eventuelt må gjøre en Revert.
 5. Last opp til OSM:
  • Skriv en passende beskrivelse av endringssettet ditt, inkl. navn på kommunen og at dette er en Elveg-import.
 6. Håndter eventuelle konflikter under opplastingen:
  • Dersom du har vært så uheldig at andre samtidig har redigert i det samme området som deg, eller at noen på en annen kant av landet har redigert medlemmer av den samme relasjonen som du har endret, vil det oppstå datakonflikter som må håndteres.
  • Last ned berørte objekter og håndter konfliktene i Konflikt-vinduet.
  • Last opp på nytt.
 7. Sjekk at opplastingen var vellykket og at endringssettet ble lukket.

Kvalitetsikring

Her er noen metoder for å sjekke at importen ble riktig:

 • Viktig: Sjekk OSM Inspector -> Routing etter et par dager for å se om noen av veiene likevel ikke hang sammen, og rett opp feilen.
 • Du kan bruke de to stilsettene som er beskrevet her for å sjekke at henholdsvis maxspeed=* og surface=* ble konsistente: http://osm.wzh.be/josm/
 • En mer tidkrevende metode er å teste ulike fra-til ruter på kryss og tvers i kartet i openstreetmap.org. Dersom du får uventede forslag er sannsynligvis noe galt, f.eks. henger kanskje ikke to veier sammen der de burde eller en vei kan ha fått feil access=* tag. Test gjerne for sykkel og fotgjenger også og sjekk at rutene som foreslås benytter gang- og sykkelveier der det er naturlig. Sykkelrutene vil påvirkes av surface=* tagging fordi algoritmene gjerne forutsetter en rask landeveissykkel. Vent et par dager med å teste slik at databasene som brukes til rutevalg blir oppdatert etter importen din.

En alternativ metode

Dersom du bare skal rette opp noen småting er det ikke nødvendig å hente ned Elveg-filene. Bruk eventuelt følgende metode:

 1. Åpne Bilder -> Kartverket Vegnett (eller Kartverket Road Network)
 2. Dette bildelaget viser akkurat de samme veiene som du ville fått i Elveg-filene. Fargene har følgende betydning:
  • Orange: Statlige stamveier
  • Gul: Fylkesveier
  • Bred beige: Kommunale veier
  • Grønn: Private veier
  • Smal beige: Skogsbilveier
  • Rosa: Gang- og sykkelveier
  • Bommer og lignende vises som prikker.
 3. Tegn deretter av etter dette bildelaget - det er lov.

Se også

Import/Catalogue/Road import (Norway)

Mappe med ferdige Elveg-filer

Import/Catalogue/Road import (Norway)/Progress

Adding turn lanes - Fin guide med eksempler