Vi:API

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

OpenStreetMap xây dựng một tập APIs giúp chuyển đổi từ nguồn dữ liệu bản đồ sang cơ sở dữ liệu của OpenStreetMap. Nếu bạn chỉ muốn nhúng một bản đồ vào trang web của bạn thì không cần phải dùng các APIs này.

Đây là các API một chiều, tức là chỉ để đọc dữ liệu.

Thông tin phiên bản REST APIs

  • API v0.6 - (đang sử dụng, được phát hành từ tháng 04 năm 2009 bao gồm nhiều thay đổi nhỏ)
  • API v0.5 (không còn được sử dụng kể từ tháng 4 năm 2009); tuy nhiên tài liệu này vẫn còn được sử dụng
  • API v0.4 (không còn được sử dụng kể từ tháng 10 năm 2007)
  • API v0.3 (không còn được sử dụng kể từ tháng 5 năm 2007)

Các trang Wiki được gắn nhãn {{Not 0.6 compatible}} có thể sẽ không tương thích hoặc có thể không hoạt động với phiên bản API v0.6

Phiên bản

Xem chi tiết Databases and data access APIs

Triển khai

Triển khai đầy đủ phía máy chủ hiện tại là Rails port.

Đối với các mục đích sử dụng khác, hãy xem Develop/Frameworks.

Điều khoản sử dụng

The editing API is provided in order to edit the map data, not for read-only purposes or projects. Clients may be blocked without notice if they are affecting the service level for others or causing data corruption. See our API usage policy.

exclamation mark

Imports and automated edits should only be carried out by those with experience and understanding of the way the OpenStreetMap community creates maps, and only with careful planning and consultation with the local community.Giúp dịch này sang Tiếng Việt!
See Import/Guidelines and Automated Edits code of conduct for more information.Giúp dịch này sang Tiếng Việt! Imports/automated edits which do not follow these guidelines might be reverted!Giúp dịch này sang Tiếng Việt!

Links

  • API v0.7 - Brainstorming for the next version of the OSM API