Vi:API

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap xây dựng một tập APIs giúp chuyển đổi từ nguồn dữ liệu bản đồ sang cơ sở dữ liệu của OpenStreetMap. Nếu bạn chỉ muốn nhúng một bản đồ vào trang web của bạn thì không cần phải dùng các APIs này.

Đây là các API một chiều, tức là chỉ để đọc dữ liệu.

Phiển bản mới nhất được phát hành từ tháng 04 năm 2009 là API v0.6.