Ca:Key:operator:type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg operator:type
US Navy 050411-N-8629M-049 Non-governmental organization Project HOPE volunteers Andrew Garrett, MD, center, and Michael Polifka, MD, examine an Indonesian child.jpg
Descripció
Defineix el tipus d'operador. Show/edit corresponding data item.
Grup: propietats
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de facto

Aquesta etiqueta es utilitzada per a donar més informació sobre el tipus d'operator=* per a l'atribut.

Valors recomanats

operator:type=public Oposat a operador privat (Quina és la diferencia entre públic i governamental? Public: gestionat per una organització pública relacionada amb el govern. Ex: una escola pública dirigida pel seus propis òrgans de direcció i gestió)
operator:type=private Una organització privada
operator:type=government Organització governamental. (Quina és la diferencia entre públic i governamental? Government: gestionat directament pel govern local, regional o estatal. Ex: oficina de recaptació d'impostos)
operator:type=religious Organitzacions religioses
operator:type=ngo Organitzacions no-governamentals
operator:type=community organitzacions de base comunitària (OBC) o col·lectius sense estructura jurídica formal o definida
operator:type=consortium associació de dos o més individus jurídics, companyies, organitzacions o governs