Mk:WikiProject Macedonia/Administrative Boundaries

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search


Административните граници за територијалната поделба на Република Македонија се внесени во согласност со Одлуката за утврдување на номенклатура на територијалните единици за статистика - НТЕС [1] и Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија [2].


Република Македонија

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
2 Relation 53293 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK Државна Граница на Република Mакедонија


Вардарски Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 Relation 2572311 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK001 Вардарски Регион

Oпштини во Вардарски Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 Relation 2575609 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00101 Општина Велес
7 Relation 2575972 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00102 Општина Градско
7 Relation 2577810 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00103 Општина Демир Капија
7 Relation 2577610 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00104 Општина Кавадарци
7 Relation 2572593 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00105 Општина Лозово
7 Relation 2577657 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00106 Општина Неготино
7 Relation 2577488 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00107 Општина Росоман
7 Relation 2572599 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00108 Општина Свети Николе
7 Relation 2576148 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00109 Општина Чашка

Источен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 Relation 2572069 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % МК002 Источен Регион


Oпштини во Источен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 Relation 2583831 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00201 Општина Берово
7 Relation 2583460 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00202 Општина Виница
7 Relation 2583474 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00203 Општина Делчево
7 Relation 2581655 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00204 Општина Зрновци
7 Relation 2580986 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00205 Општина Карбинци
7 Relation 2454874 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00206 Општина Кочани
7 Relation 2583425 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00207 Општина Македонска Каменица
7 Relation 2583788 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00208 Општина Пехчево
7 Relation 2582634 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00209 Општина Пробиштип
7 Relation 2581719 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00210 Општина Чешиново-Облешево
7 Relation 2580154 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00211 Општина Штип


Југозападен Регион

 ! admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 Relation 2573888 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK003 Југозападен Регион


Oпштини во Југозападен Регион

Според член 16 од Законот за територијалната организација на РМ од 2004 и Законот за за изменување и дополнување на Законот за територијална организација на локалната самопрва на РМ од 2005 г., после локалните избори (24.03.2013) општините Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј престануваат да постојат и стануваат составен дел на Општина Кичево.

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 Relation 2603187 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00301 Општина Вевчани
7 Relation 2605591 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00303 Општина Дебар
7 Relation 2603059 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00304 Општина Дебарца
7 Relation 2606600 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00307 Општина Кичево
7 Relation 2608091 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00308 Општина Македонски Брод
7 Relation 2601514 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00310 Општина Охрид
7 Relation 2608063 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00311 Општина Пласница
7 Relation 2603188 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00312 Општина Струга
7 Relation 2605589 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00313 Општина Центар Жупа

Југоисточен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 Relation 2572240 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK004 Југоисточен Регион


Oпштини во Југоисточен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 Relation 2591418 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00401 Општина Богданци
7 Relation 2589323 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00402 Општина Босилово
7 Relation 2590953 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00403 Општина Валандово
7 Relation 2589047 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00404 Општина Василево
7 Relation 2591417 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00405 Општина Гевгелија
7 Relation 2591259 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00406 Општина Дојран
7 Relation 2589262 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00407 Општина Конче
7 Relation 2589373 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00408 Општина Ново Село
7 Relation 2588938 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00409 Општина Радовиш
7 Relation 2591087 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00410 Општина Струмица


Пелагониски Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 Relation 2572701 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK005 Пелагониски Регион


Oпштини во Пелагониски Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 Relation 2598354 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00501 Општина Битола
7 Relation 2598353 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00502 Општина Демир Хисар
7 Relation 2592899 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00503 Општина Долнени
7 Relation 2596009 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00504 Општина Кривогаштани
7 Relation 2596098 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00505 Општина Крушево
7 Relation 2596099 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00506 Општина Могила
7 Relation 2598190 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00507 Општина Новаци
7 Relation 2593112 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00508 Општина Прилеп
7 Relation 2598355 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00509 Општина Ресен

Полошки Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 Relation 2573935 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK006 Полошки Регион


Oпштини во Полошки Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 Relation 2615507 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00601 Општина Боговиње
7 Relation 2615505 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00602 Општина Брвеница
7 Relation 2615539 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00603 Општина Врапчиште
7 Relation 2615530 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00604 Општина Гостивар
7 Relation 2615107 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00605 Општина Желино
7 Relation 2608570 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00606 Општина Јегуновце
7 Relation 2615675 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00607 Општина Маврово и Ростуша
7 Relation 2615128 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00608 Општина Теарце
7 Relation 2615182 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00609 Општина Тетово

Североисточен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 Relation 2570958 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK 007 Североисточен Регион


Oпштини во Североисточен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 Relation 2587448 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00701 Општина Кратово
7 Relation 2587615 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00702 Општина Крива Паланка
7 Relation 2585982 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00703 Општина Куманово
7 Relation 2585376 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00704 Општина Липково
7 Relation 2587610 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00705 Општина Ранковце
7 Relation 2586114 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % MK00706 Општина Старо Нагоричане

Скопски Регион

admin_level Релација Комплетирано Опис
4 Relation 2460455 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Скопски Регион


Град Скопје

admin_level Релација Комплетирано Опис
6 Relation 2439740 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Град Скопје


Општини во Град Скопје

admin_level Релација Комплетирано Опис
7 Relation 2432325 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Аеродром
7 Relation 2433475 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Бутел
7 Relation 2433366 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Гази Баба
7 Relation 2440352 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Ѓорче Петров
7 Relation 2440380 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Карпош
7 Relation 2432321 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Кисела Вода
7 Relation 2440308 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Сарај
7 Relation 2439777 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Центар
7 Relation 2433521 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Чаир
7 Relation 2433628 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Шуто Оризари

Останати општини во Скопски регион

admin_level Релација Комплетирано Опис
7 Relation 2460855 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Арачиново
7 Relation 2460762 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Илинден
7 Relation 2460743 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Петровец
7 Relation 2460481 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Сопиште
7 Relation 2460539 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Студеничани
7 Relation 2460678 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Зелениково
7 Relation 2460854 (iD, JOSM, Potlatch2, историја, analyzeHelp translate this into Macedonian!, manageHelp translate this into Macedonian!, GPX, XML) 100 % Општина Чучер Сандево


Референци