Mk:WikiProject Macedonia/Administrative Boundaries

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search


Административните граници за територијалната поделба на Република Македонија се внесени во согласност со Одлуката за утврдување на номенклатура на територијалните единици за статистика - НТЕС [1] и Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија [2].Administrative Boundaries Level

admin_level
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Македонија Државна граница
(State border)
Ν/Α Статистички Региони
(Statistical regions)
N/A Град Скопје
(City of Skopje)
Општини
(Municipalities )
Град/Село
(city / town / village)
Населби
(suburb)
Маало / Локалитет
(neighbourhood / locality)

Република Македонија

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
2 relation 53293 100 % MK Државна Граница на Република Mакедонија


Вардарски Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 relation 2572311 100 % MK001 Вардарски Регион

Oпштини во Вардарски Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 relation 2575609 100 % MK00101 Општина Велес
7 relation 2575972 100 % MK00102 Општина Градско
7 relation 2577810 100 % MK00103 Општина Демир Капија
7 relation 2577610 100 % MK00104 Општина Кавадарци
7 relation 2572593 100 % MK00105 Општина Лозово
7 relation 2577657 100 % MK00106 Општина Неготино
7 relation 2577488 100 % MK00107 Општина Росоман
7 relation 2572599 100 % MK00108 Општина Свети Николе
7 relation 2576148 100 % MK00109 Општина Чашка

Источен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 relation 2572069 100 % МК002 Источен Регион


Oпштини во Источен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 relation 2583831 100 % MK00201 Општина Берово
7 relation 2583460 100 % MK00202 Општина Виница
7 relation 2583474 100 % MK00203 Општина Делчево
7 relation 2581655 100 % MK00204 Општина Зрновци
7 relation 2580986 100 % MK00205 Општина Карбинци
7 relation 2454874 100 % MK00206 Општина Кочани
7 relation 2583425 100 % MK00207 Општина Македонска Каменица
7 relation 2583788 100 % MK00208 Општина Пехчево
7 relation 2582634 100 % MK00209 Општина Пробиштип
7 relation 2581719 100 % MK00210 Општина Чешиново-Облешево
7 relation 2580154 100 % MK00211 Општина Штип


Југозападен Регион

! admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 relation 2573888 100 % MK003 Југозападен Регион


Oпштини во Југозападен Регион

Според член 16 од Законот за територијалната организација на РМ од 2004 и Законот за за изменување и дополнување на Законот за територијална организација на локалната самопрва на РМ од 2005 г., после локалните избори (24.03.2013) општините Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј престануваат да постојат и стануваат составен дел на Општина Кичево.

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 relation 2603187 100 % MK00301 Општина Вевчани
7 relation 2605591 100 % MK00303 Општина Дебар
7 relation 2603059 100 % MK00304 Општина Дебарца
7 relation 2606600 100 % MK00307 Општина Кичево
7 relation 2608091 100 % MK00308 Општина Македонски Брод
7 relation 2601514 100 % MK00310 Општина Охрид
7 relation 2608063 100 % MK00311 Општина Пласница
7 relation 2603188 100 % MK00312 Општина Струга
7 relation 2605589 100 % MK00313 Општина Центар Жупа

Југоисточен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 relation 2572240 100 % MK004 Југоисточен Регион


Oпштини во Југоисточен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 relation 2591418 100 % MK00401 Општина Богданци
7 relation 2589323 100 % MK00402 Општина Босилово
7 relation 2590953 100 % MK00403 Општина Валандово
7 relation 2589047 100 % MK00404 Општина Василево
7 relation 2591417 100 % MK00405 Општина Гевгелија
7 relation 2591259 100 % MK00406 Општина Дојран
7 relation 2589262 100 % MK00407 Општина Конче
7 relation 2589373 100 % MK00408 Општина Ново Село
7 relation 2588938 100 % MK00409 Општина Радовиш
7 relation 2591087 100 % MK00410 Општина Струмица


Пелагониски Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 relation 2572701 100 % MK005 Пелагониски Регион


Oпштини во Пелагониски Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 relation 2598354 100 % MK00501 Општина Битола
7 relation 2598353 100 % MK00502 Општина Демир Хисар
7 relation 2592899 100 % MK00503 Општина Долнени
7 relation 2596009 100 % MK00504 Општина Кривогаштани
7 relation 2596098 100 % MK00505 Општина Крушево
7 relation 2596099 100 % MK00506 Општина Могила
7 relation 2598190 100 % MK00507 Општина Новаци
7 relation 2593112 100 % MK00508 Општина Прилеп
7 relation 2598355 100 % MK00509 Општина Ресен

Полошки Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 relation 2573935 100 % MK006 Полошки Регион


Oпштини во Полошки Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 relation 2615507 100 % MK00601 Општина Боговиње
7 relation 2615505 100 % MK00602 Општина Брвеница
7 relation 2615539 100 % MK00603 Општина Врапчиште
7 relation 2615530 100 % MK00604 Општина Гостивар
7 relation 2615107 100 % MK00605 Општина Желино
7 relation 2608570 100 % MK00606 Општина Јегуновце
7 relation 2615675 100 % MK00607 Општина Маврово и Ростуша
7 relation 2615128 100 % MK00608 Општина Теарце
7 relation 2615182 100 % MK00609 Општина Тетово

Североисточен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
4 relation 2570958 100 % MK 007 Североисточен Регион


Oпштини во Североисточен Регион

admin_level Релација Комплетирано НТЕС Опис
7 relation 2587448 100 % MK00701 Општина Кратово
7 relation 2587615 100 % MK00702 Општина Крива Паланка
7 relation 2585982 100 % MK00703 Општина Куманово
7 relation 2585376 100 % MK00704 Општина Липково
7 relation 2587610 100 % MK00705 Општина Ранковце
7 relation 2586114 100 % MK00706 Општина Старо Нагоричане

Скопски Регион

admin_level Релација Комплетирано Опис
4 relation 2460455 100 % Скопски Регион


Град Скопје

admin_level Релација Комплетирано Опис
6 relation 2439740 100 % Град Скопје


Општини во Град Скопје

admin_level Релација Комплетирано Опис
7 relation 2432325 100 % Општина Аеродром
7 relation 2433475 100 % Општина Бутел
7 relation 2433366 100 % Општина Гази Баба
7 relation 2440352 100 % Општина Ѓорче Петров
7 relation 2440380 100 % Општина Карпош
7 relation 2432321 100 % Општина Кисела Вода
7 relation 2440308 100 % Општина Сарај
7 relation 2439777 100 % Општина Центар
7 relation 2433521 100 % Општина Чаир
7 relation 2433628 100 % Општина Шуто Оризари

Останати општини во Скопски регион

admin_level Релација Комплетирано Опис
7 relation 2460855 100 % Општина Арачиново
7 relation 2460762 100 % Општина Илинден
7 relation 2460743 100 % Општина Петровец
7 relation 2460481 100 % Општина Сопиште
7 relation 2460539 100 % Општина Студеничани
7 relation 2460678 100 % Општина Зелениково
7 relation 2460854 100 % Општина Чучер Сандево


Референци