Pl:JOSM/Plugins/Kendzi3D/Problemy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

W razie problemów

Java 9/10

Wtyczka nie jest w pełni kompatybilna z modułami w nowej Java. Przed aktualizacją aplikacji pobierz z JOSM plik jar na dysk i uruchom go za pomocą polecenia:

java -jar --add-modules ALL-SYSTEM josm-tested.jar

Debugowanie

 • sprawdź, czy masz nową wersję JOSM i czy pobrałeś ostatnią wersję wtyczki.
 • uruchom JOSM z konsoli za pomocą polecenia:
java -jar josm-tested.jar

W systemie Windows konsola może być otwarta za pomocą skrótu:

 • CTRL-R

w polu wprowadzania wpisz:

 • cmd
 • click OK

Po powtórzeniu błędu wyślij wszystkie dane wyjściowe z konsoli do: https://github.com/kendzi/kendzi3d/issues, lub wyślij ja pocztą.

Dodaj informacje o używanym systemie operacyjnym i wersji Java.

Nadpisywanie automatycznego wykrywania sterownika

Jeśli wtyczka nie działa zgodnie z oczekiwaniami, można spróbować uruchomić ją ze zmienionymi zmiennymi środowiskowymi MESA lub JOGL. Aby to zrobić, przedrostek polecenia Java ciągiem KEY=VALUE, jak pokazano poniżej. Zobacz Zmienne środowiskowe MESA, aby uzyskać dodatkowe informacje.

yourbox:~/$ MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=3.0 java -Dsun.java2d.xrender=true -jar josm-latest.jar

Aby sprawdzić, czy wtyczka działa w zasadzie, pomijając sprzęt 3D, można żądać (powolnego) renderowania oprogramowania.

yourbox:~/$ LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 java -Dsun.java2d.xrender=true -jar josm-latest.jar

OpenGL może również służyć do przyspieszania rysowania ramek mapy JOSM 2D. Może to kolidować z wtyczką 3D, co oznacza, że lepiej unikać opcji zaznaczonej na czerwono w połączeniu z Kendzi3D:

yourbox:~/$ java -Dsun.java2d.opengl=true -jar josm-latest.jar
# ... opening 3d view fails ...:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# SIGFPE (0x8) at pc=0x00007ffe880c4e1c, pid=14084, tid=140731517433600
#
# JRE version: 7.0_25-b30
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (23.7-b01 mixed mode linux-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C [libdrm_radeon.so.1+0x4e1c] radeon_cs_get_id+0x162c

Każde z poniższych poleceń umożliwia wysyłanie danych debugowania do konsoli, zaczynając od najmniejszej, kończąc na najbardziej szczegółowej.

yourbox:~/$ java -Djogl.debug=all -jar josm-latest.jar
yourbox:~/$ java -Dnewt.debug=all -Djogl.debug=all -jar josm-latest.jar
yourbox:~/$ java -Dnewt.debug=all -Dnativewindow.debug=all -Djogl.debug=all -jar josm-latest.jar

Aby wyłączyć autostart Kendzi3D, należy zlokalizować tag ustawienia kendzi3d.autostart w preferencjach JOSM i zmienić wartość na false.

yourbox:~/$ grep -C2 kendzi.*autostart ../.josm/preferences.xml
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <preferences xmlns="http://josm.openstreetmap.de/preferences-1.0" version="6248">
  <tag key='kendzi3d.autostart' value='false'/>
  <tag key='alignways.majorver' value='2'/>
  <tag key='alignways.showtips' value='false'/>

edytowane przez Cmuelle8 (talk) 05:07, 6 January 2018 (UTC)