Sk:Cycle routes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Cyklistické trasy sú pomenované, očíslované alebo inak vyznačené cyklistické trasy, ktoré môžu byť vedené pozdĺž ciest, chodníkov alebo po cestičkách pre cyklistov.

Jednotný systém cykloznačenia na Slovensku

Vyvinutý systém značenia cyklotrás vyvinul Slovenský cykloklub (SCK) a dal si ho patentovo ochrániť a neskôr bol vydaný v rámci STN 01 8028. Dnes ho tvorí súbor prvkov orientačných a informačných cyklotabuliek a maľovaná značka "C" v teréne. Prakticky sa trasy delia na trasy pre cestné a horské bicykle. Vyznačené sú 4 farbami - červenou, modrou, zelenou a žltou. Červené sú diaľkové cyklomagistrály, ktorých je plánovaných na Slovensku okolo 30. Ostatnými farbami sú vyznačené regionálne trasy. Centrálna evidencia cyklotrás na Slovensku je v Ústredí SCK, kde sa prideľujú i evidenčné čísla. Metodickou úlohou Ústredia je i zosúľaďovanie cyklotrás v rámci regiónov a ich logistické prepojenie.

Iné systémy cykloznačenia na Slovensku

Existujú trasy, ktoré sú vyznačené Klubom slovenský turistov, prípadne inými organizáciami mimo vyššie popísaného systému.

Označovanie sietí cyklistických trás

Celosvetovo sa používajú štyri hierarchické úrovne - medzinárodné, národné, regionálne a lokálne. Trasy môžu byť značené označkovaním každej cesty podľa nasledujúcej tabuľky. Lepšou alternatívou je použitie relácii, čo takisto zabezpečí ich vykreslenie na cyklistickej mape, pozri Relations/Routes#Cycle_Routes.

Vo väčšine prípadov je omnoho lepšie použiť relácie na označenie cyklistických trás radšej ako značky v tejto tabuľke (pozri schému označovania relácií). Určite však treba pred vytváraním novej relácie overiť, či už neexistuje.

Kľúč (Tag) Element Popis
ncn=yes cesta Cesta je súčasťou trasy národnej cyklistickej siete.
ncn=proposed cesta Cesta je súčasťou navrhovanej trasy národnej cyklistickej siete.
rcn=yes / proposed cesta Ako vyššie, ale pre regionálnu cyklistickú sieť
lcn=yes / proposed cesta Ako vyššie, ale pre miestnu cyklistickú sieť
ncn_ref=číslo cesta Národná cyklistická trasa, kde číslo je číslo trasy. ncn=yes je implikované
rcn_ref=číslo cesta Regionálna cyklistická trasa, kde číslo je číslo trasy. rcn=yes je implikované
lcn_ref=číslo cesta Miestna cyklistická trasa, kde číslo je číslo trasy. lcn=yes je implikované

Relácie

Pri označovaní cyklistických trás je preferované označovanie trás pomocou relácií a nie označovaním každej zahrnutej cesty zvlášť. Určite však treba pred vytváraním novej relácie overiť, či už neexistuje.

Kľúče relácie sú mierne upravené voči štandardným.

Kľúč (Tag) Popis
type=route
route=bicycle
network=icn/ncn/rcn/lcn Definuje trasu ako súčasť siete medzinárodných (icn), národných (ncn), regionálnych (rcn) alebo miestnych (lcn) trás, ako pri normálnom označovaní Cyklotrás
ref=number (nepovinné) Číslo trasy. Číslo je buď trojmiestne (pri národných trasách, napr. 003 pre Záhorskú cyklomagistrálu) alebo štvormiestne (pri regionálnych trasách, napr. 5002 Marianská cyklotrasa). Niektoré trasy nemajú číslo.
name=* (nepovinné) Názov trasy, napr. Medzinárodná dunajská cyklistická cesta alebo Dúbravská radiála.
color=red/blue/green/yellow (nepovinné) Farba značenia trasy v teréne.
state=proposed (nepovinné) Trasa môže byť navrhovaná a v teréne nie je ešte vyznačená, alebo stavebne dokončená -- projekt OpenCycleMap označuje takéto trasy bodkovane.

Medzinárodné cyklistické trasy

Označenie Názov Popis
EV6 EuroVelo 6 EuroVelo 6
EV13 EuroVelo 13 EuroVelo 13

Národné cyklistické trasy

V rámci siete cyklotrás na Slovensku najvýznamnejšie tray sa nazývajú diaľkové cyklomagistrály. Sú značené obyčajne červenou farbou (je zopár výnimiek) a majú trojmiestne evidenčné čísla. Schematické znázornenie cyklomagistrál je na mapke, najvýznamnejšie sú i textovo popísané. K dnešnému dátumu je ich okolo 30.

Číslo Farba Názov Popis
001 zelená Dunajská cyklistická cesta Bratislava, hraničný prechod Berg - pravobrežná hrádza Dunaja - Prístavný most - ľavobrežná hrádza Dunaja - ...

Regionálne cyklistické trasy

Regionálne cyklotrasy majú pridelené štvormiestne evidenčné čísla a sú zvyčajne značené modrou, zelenou alebo žltou farbou.

Číslo Farba Názov Popis
2005 modrá Dúbravská radiála Bratislava: Nový most - Karlova Ves - Dúbravka

Miestne cyklistické trasy

Sem patria všetky miestne značené trasy, ktoré nepatria do celoštátneho ani medzinárodného systému značenia.