Tag:man made=qanat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search


See Proposed features/Qanat

قنات یا کاریز یا کهریز از قدیمی ترین و هوشمندانه ترین سازه بشری در خصوص دسترسی به آب است که در چندین کشور جهان وجود دارد اما کشور ایران دارای بیشترین و قدیمی ترین و نام آورترین قنوات دنیا است. این سازه مرکب از تعداد زیادی چاه و یک تونل ارتباطی است که چاهها را به یکدیگر متصل میکند. در واقع طراحی اصلی قنات بر اساس طراحی تونل استوار است که نیازمند محاسبات زیادی است. تونل قنات وظیفه هدایت آب را از یک سفره زیر زمینی به نقطه دیگری بر عهده دارد . محاسبات شیب منطقه و یافتن مادرچاه قنات از جمله دشوارترین امور طراحی یک قنات محسوب میگردند