Tag:raba:id=1410

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg raba:id = 1410
Starr 010831-0015 Morella faya.jpg
Description
Scrub / Abandoned farmland / Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1000 m2) Show/edit corresponding data item.
Group: natural
Used on these elements
should not be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)may be used on relations
Useful combination
Status: importedPage for proposal

See Slovenia Landcover Import - RABA-KGZ

Definition in source: Zemljišče, ki se zarašča zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne kmetijske rabe. Na njem se pojavljajo mlado olesenelo ali trnasto rastje ter drevesa in grmičevje, običajno različnih starosti, katerih pokrovnost je 20–75%.