Slovenia Landcover Import - RABA-KGZ

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
RABA-KGZ overview as rendered in QGis

See also Import guidelines!

Value remapping

Source values with description:

should be mapped to OSM tags:

 • Vegetation
 • landuse=* (what the land is actively used for)
 • natural=* (natural features)
 • landcover=* (proposed tag, what the land is covered by, regardless of actual use)


SKUPINA_RABE RABA_ID RABA_VRSTA OSM_TAG IMPORT Yes/No AREA m2 AREA% PID_OV RABA Description NOTE
NJIVE IN VRTOVI raba:id=1100 Njiva (1000 m2) landuse=farmland yes 1835201491 9,05% 227782 Površina, ki jo orjemo ali drugače obdelujemo in obračališča, namenjena obdelavi te površine (širine do 2 m). Na tej površini pridelujemo enoletne in nekatere večletne kmetijske rastline (žita, krompir, krmne rastline, oljnice, predivnice, sladkorna pesa, zelenjadnice, vrtnine, okrasne rastline, zelišča, jagode itd.). Sem sodi tudi zemljišče v prahi in ukorenišče hmeljnih sadik.

V ta razred uvrščamo tudi zemljišče, ki je začasno zasejano s travo ali drugimi krmnimi rastlinami (za obdobje manj kot 5 let) in se uporablja za košnjo ali pašo večkrat na leto. Če je površina porasla s travno rušo in ni preorana v obdobju pet ali več let, jo uvrstimo v trajni travnik.

raba:id=1160 Hmeljišče (500 m2) landuse=farmland + crop=hop yes 18246321 0,09% 487 Površina, na kateri so žičnica ter obračališča in poti, potrebne za obdelavo hmeljišča. Vključuje površino hmeljišča v obdelavi oziroma v premeni. landuse=hop_garden is not approved yet
raba:id=1180 Trajne rastline na njivskih površinah (1000 m2) landuse=plant_nursery yes 3389521 0,02% 661 Drevesnica, trsnica, zarodišče podlag, nasad matičnih rastlin, nasad okrasnih trajnih rastlin za vzgojo rezanega

cvetja, trajna zelišča, trajne zelenjadnice.

niso njive.
raba:id=1190 Rastlinjak (25 m2) landuse=greenhouse_horticulture yes 1424489 0,01% 1834 Steklenjaki in plastenjaki z močnejšo konstrukcijo in daljšo življenjsko dobo, v katerih se vzgajajo okrasne rastline, rezano cvetje, zelenjava, zelišča, matične rastline, podlage, sadike, jagode itd. Ni samo eno ali drugo. Gre za rastlinjake in za zemljo na kateri stojijo, vendar na posameznih poligonih skupaj stoji več rastlinjakov, zato to ni uporabno za building=greenhouse
sum 1858261822 9,16% 230764
TRAJNI NASADI raba:id=1211 Vinograd (500 m2) landuse=vineyard yes 193232665 0,95% 55867 Površina, zasajena z vinsko trto (Vitis vinifera), vključno z obračališči in potmi v vinogradu ter brežinami pri vinogradu na terasah. še species=Vitis vinifera ?
raba:id=1212 Matičnjak (500 m2) landuse=vineyard yes 430580 0,00% 102 Površina, zasajena z matičnimi rastlinami, namenjena za pridelavo ključev podlag vinske trte. landuse=plant_nursery + plant=vine Lahko bi tudi združili z vinogradi landuse=vineyard, vendar ni isto. morda dodati še species=Vitis vinifera ?
raba:id=1221 Intenzivni sadovnjak (1000 m2) landuse=orchard yes 41108971 0,20% 5216 Površina, zasajena s sadnimi vrstami, pri obdelavi katere se uporabljajo sodobne intenzivne tehnologije. Intenzivni sadovnjak zajema površino nasada skupaj z obračališči in potmi ter brežinami, če je nasad zasajen v terasah.

Nasade jagod uvrščamo v vrsto dejanske rabe njiva.

landuse=plantation is rarely used
raba:id=1222 Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (1000 m2) landuse=orchard yes 263221765 1,30% 102883 Sadovnjak, ki ni primeren za intenzivno pridelavo. To je običajno nasad visokodebelnih sadnih dreves, vzgojenih na bujni podlagi ali iz semena, z gostoto več kot 50 dreves na hektar. V ekstenzivnem oziroma travniškem sadovnjaku lahko raste ena ali več različnih sadnih vrst. kako razlikovati intenzivnega (vrste dreves, kot vinograd) in ekstenzivnega (travnik z drevesi)??
raba:id=1230 Oljčnik (500 m2) landuse=orchard + trees=olive_trees yes 19699001 0,10% 6438 Površina, zasajena z oljkami, ki so med seboj oddaljene največ 20 metrov, povečana za širino oziroma dolžino največ 10-ih metrov od debel oljk, zasajenih na zunanjih robovih oljčnika, ki je namenjena za obračališča in pomožne poti. Key:trees
raba:id=1240 Ostali trajni nasadi (500 m2) landuse=plantation yes 4680075 0,02% 6153 Površina zasajena z eno ali več različnimi vrstami trajnih rastlin. orchard je za sadje
sum 522373057 2,58% 176659
TRAVNIŠKE POVRŠINE raba:id=1300 Trajni travnik (1000 m2) landuse=meadow yes 3466659988 17,09% 329965 Površina porasla s travo, deteljami in drugimi krmnimi rastlinami, ki se jo redno kosi oziroma pase. Takšna površina ni v kolobarju in se ne orje. Kot trajni travnik se šteje tudi površina, porasla s posameznimi drevesi, kjer gostota dreves ne presega 50 dreves/hektar.
raba:id=1321 Barjanski travnik (1000 m2) natural=meadow yes 58810487 0,29% 2190 S travinjem, šašem in močvirsko preslico poraslo zemljišče na organskih ali mineralno-organskih tleh, na katerem nivo talne vode med letom pogosto doseže površino tal. natural=wetland wetland=wet_meadow ?
raba:id=1800 Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem (1000 m2) landuse=forest yes 104516648 0,52% 21126 Površina, porasla s travinjem, na kateri rastejo posamična gozdna drevesa oziroma grmi in se redno, vsaj enkrat letno popase oziroma pokosi. Pokrovnost travinja je vsaj 80%, pokrovnost drevesnih krošenj oziroma grmov pa je manjša od 75%.
sum 3629987122 17,90% 353281
DRUGE KMETIJSKE POVRŠINE raba:id=1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1000 m2) natural=scrub yes 327755993 1,62% 221292 Zemljišče, ki se zarašča zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne kmetijske rabe. Na njem se pojavljajo mlado olesenelo ali trnasto rastje ter drevesa in grmičevje, običajno različnih starosti, katerih pokrovnost je 20–75%. Grmovje??
raba:id=1420 Plantaža gozdnega drevja (1000 m2) landuse=forest yes 3235808 0,02% 492 Plantaža gozdnega drevja je nasad gozdnega drevja, ki je namenjen izključno pridelavi lesa, okrasnih dreves ali plodov oziroma drugih delov drevja in pri katerih so razdalje med drevjem že ob zasaditvi takšne kot ob predvidenem končnem razvojnem stanju sestoja.
raba:id=1500 Drevesa in grmičevje (1000 m2) natural=scrub yes 279033546 1,38% 228281 Površina, porasla z drevesi in grmičevjem, katerih pokrovnost presega 75 % in niso uvrščena v gozd. Sem uvrščamo tudi obvodno zarast, če so obrečni pasovi porasli z drevjem oziroma grmovjem, ter mejice iz gozdnih dreves oziroma grmičevja.
raba:id=1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče (1000 m2) natural=scrub or natural=heath no 98872211 0,49% 94868 Površina, ki je npr. rigolana in pripravljena za zasaditev novih trajnih nasadov. Kmetijsko zemljišče, ki se začasno ne uporablja zaradi gradnje infrastrukture ali je neobdelano zaradi socialnih ali drugih razlogov. Kmetijsko zemljišče, na katerem je ograda za konje, prašiče ali druge živali in ni poraslo s travinjem.
sum 708897558 3,49% 544933
GOZD raba:id=2000 Gozd (2500m2) landuse=forest yes 12018806000 59,25% 114474 Zemljišče, ki je v skladu s predpisi o gozdovih opredeljeno kot gozd. https://help.openstreetmap.org/questions/324/when-should-we-use-landuseforest-rather-than-naturalwood
sum 12018806000 59,25% 114474
OSTALA NEKMETIJSKA ZEMLJIŠČA raba:id=3000 Pozidano in sorodno zemljišče (25 m2) no import no 1092898063 5,39% 170266 Površina, na kateri so zgradbe, ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, parkirni prostori, rudniki, kamnolomi in druga infrastruktura, ki služi za opravljanje človeških dejavnosti. NEUPORABNO, nenatančno (ceste, naselja skupaj....)
raba:id=4100 Barje (5000 m2) natural=wetland yes 449555 0,00% 13 Nizko ali visoko barje, ki se ne uporablja za kmetijsko rabo. Vegetacija je navadno višja kot na barjanskih travnikih in se ne kosi. Key:wetland
raba:id=4210 Trstičje (5000 m2) natural=wetland + wetland=reedbed yes 655031 0,00% 75 Močvirno zemljišče, na katerem raste trstika. Na tem zemljišču ni kmetijske pridelave. Key:wetland
raba:id=4220 Ostalo zamočvirjeno zemljišče (5000 m2) natural=wetland yes 13254931 0,07% 1479 Nizko ležeča zemljišča, pogosto poplavljena in ves čas bolj ali manj namočena, ki se ne uporabljajo v kmetijske

namene.

Key:wetland
raba:id=5000 Suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom (5000 m2) natural=moor no 171243554 0,84% 10066 Ne-gozdno zemljišče, pokrito z nizko vegetacijo (pod 2 m), ki je nerodovitno ali nedostopno. Pokritost z vegetacijo ni večja od 75 %. natural=fell
raba:id=6000 Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom (5000 m2) natural=bare_rock no 132825107 0,65% 4351 Nezazidano zemljišče z malo ali brez vegetacije, zaradi česar takšne površine ne moremo vključiti v kakšen drug razred. Sem sodijo vsa zemljišča, prekrita z golimi skalami, peščene plaže in sipine, prodnate površine ob oziroma v vodotokih, melišča in ostale odprte površine alpe
raba:id=7000 Voda (25 m2) natural=water no 135047693 0,67% 22732 Površina, pokrita s površinskimi vodami, kot so jezera, reke, potoki in jarki, v katerih se nahaja voda. ni bolj natančne klasifikacije... Key:water
sum 1546373933 7,62% 208982
sum sum 20284699493 100,00% 1629093

License

RABA-KGZ permission for import

OpenStreetMap contributor User:Gvil on 2014-06-27 asked the Ministry for agriculture, forestry and food for permission for import into OpenStreetMap under ODbL. Their official answer (as given by the Head of farm register service) on 2014-09-05 was positive.

Rough translation of the permission (original request and their response in Slovene in the screenshot on the right):

Database of the actual land use is public information, and can be used for all purposes, provided that:

 • source is attributed (changesets and imported data includes source=RABA-KGZ tag and soure is listed on Contributors list, linked from Copyright page)
 • date of the source database is preserved (data includes source:date=* tag)
 • a note: Due to ongoing changes the imported land use data might not always represent the current (on the ground) or official land use (official in Slovene: "Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se sprotno posodablja, glede na dostopnost virov in informacij. Prikazano stanje ne odraža vedno trenutnega stanja")


Process

Mandatory:new dedicated user accounts with current_username + "_import" postfix, eg "username_import" (easy email alias eg: ime@gmail -> ime+osmimport@gmail)

tagging:

Tools:

 • QGis (for viewing shapefile extracts) with OpenLayersPlugin for easy comparing to OSM data
 • Dedicated website http://raba.openstreetmap.si for
  • identifying areas needing an import,
  • easy comparing to existing OSM data,
  • previewing the data before import
  • triggering the import into JOSM using JOSM remote control (must be enabled!)
 • JOSM version 8400 or later with plugins: (search in JOSM's plugin manager. installation requires manual restart)

Steps

Data preparation stage

All the above steps are scripted using https://github.com/stefanb/RabaSplitForOSM and executed monthly as soon as the source update is published.

Import stage

 • Pick a rectangle/shapefile from a map on http://raba.openstreetmap.si
 • click the rectangle and then the download icon to trigger the import of selected area into JOSM,
 • download the existing data in the area and close vicinity
 • Check for conflicts & resolve them, check source=RABA-KGZ and landuse=* tags
 • perform layer validation, merge duplicated nodes on the edges of the adjoining splits
 • perform layer validation, split long ways (>2000 nodes) into two or more shorter ones (1500-1800 nodes) not needed anymore since https://josm.openstreetmap.de/ticket/11166 was fixed
 • Upload the shapefile layer to OSM (make sure that proper dedicated username is used!)
 • Add source=RABA-KGZ to the changeset too, mention split id in the changeset comment

People