User:Edflex

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Currently mapping

I live in the most Northern part Leuven, called Wijgmaal. I work in Leuven/Heverlee and commute everyday by bicycle. Most interested in working on Leuven-centre, Wilsele and Wijgmaal.

Currently trying to develop an BE:Bicycle page.

Current Gear

Alas no GPS, mostly working with satellite pictures, photo's and memory.

BE:cycleway convention definitions

Dit is een voorlopige richtlijn: Een werkgroep onder leiding van Etienne Schouppe, Staatssecretaris Mobiliteit , werkt aan het vereenvoudigen van de bestaande Belgische wegcode. Ongetwijfeld zullen de resultaten hun weerslag hebben op diverse zaken die hieronder worden vermeld.

Fietssuggestiestrook Vermits deze momenteel geen juridische waarde hebben, en meestal kort zijn in lengte, en bovendien aansluiten op aanliggende fietspaden, raden we aan ze niet op OSM aan te duiden. Er mag evengoed op geparkeerd worden als op andere stukken van de rijbaan.

Fietspad Indien we in België spreken over een fietspad, wordt er steeds een deel van de openbare weg bedoeld dat aangeduid wordt door bord D7 of D9, of met dubbele streeplijn. (wegcode artikel 2.7, [1]) (wegcode artikel 74, [2])

Het betreft hier steeds een verplicht fietspad, fietsers die desondanks toch op de rijbaan rijden, kunnen beboet worden. (wegcode art. 9.1.2.1, [3])

Het Fietsvademecum onderscheid verschillende vormen: aanliggend of vrijliggend, verhoogd of gelijkgronds, eenrichting of tweerichting. Vademecum fietsvoorzieningen, HS 3.2.xx

Fietsweg Een fietsweg is een aparte weg voor exclusief fietsverkeer. Een speciale vorm van een “Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters”. Een speciale vorm is ook een fietscorridor in stedelijk gebied (volgens vademecum, bestaat dit echt in België?). (wegcode art 2.34, [4])

voorbeeldfoto

Fietspad aanliggend gelijkgronds (in Nederland wordt dit een fietsstrook genoemd) Kenmerken: Dit fietspad ligt naast de rijbaan, en wordt aangeduid door onderbroken parallele strepen volgens artr. 74 van de wegcode, en wordt door een ononderbroken witte lijn van de rijbaan gescheiden: fietsers kunnen gemakkelijk dit fietspad verlaten en er terug oprijden, om bijvoorbeeld naar de andere kant over te steken of om andere fietsers voorbij te steken. Soms wordt het bord D7 hier nog eens bijgeplaatst. Het vademecum raadt deze vorm af buiten zones 50. Highway=<wegtype> Cycleway=lane Foto aanliggend gelijkgronds (ring, Tervuursesteenweg)

Fietspad aanliggend verhoogd Kenmerken: Dit fietspad wordt enkel door een overfietsbare boordsteen (verlaagde of afgeschuinde boordsteen) van de rijbaan gescheiden: fietsers kunnen gemakkelijk fietspad verlaten en er terug oprijden, om bijvoorbeeld naar de andere kant over te steken of om andere fietsers voorbij te steken. Veel fietspaden langs gemeentewegen zijn van dit ‘veredelde voetpad’ type, en van vorm meestal niet conform het Fietsvademecum omdat ze werden aangelegd ten koste van de nodige voetgangersplaats. Highway=<wegtype> Cycleway=lane Foto aanliggend verhoogd (aarschotse steenweg, St Janbergmanssteenweg) Voorbeeld van ingeven tagging Voorbeeld van rendering Mapnik

Fietspad vrijliggend dat de rijbaan volgt (in Nederland is dit een fietspad) Kenmerken: Dit fietspad wordt gekenmerkt door een scheiding van rijbaan en fietspad, waardoor fietsers niet op elk punt van het fietspad op de rijbaan kunnen geraken. Scheiding kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld een vangrail, New Yersey’s, een haag, een brede grasstrook, een rechte hoge boordsteen, autoparkeerplaatsen of een verharding breder als 1m (voetgangersstrook/eiland). Eenvoudige ingave Deze worden getekend door tag cycleway=track te gebruiken. Highway=<wegtype> Cycleway=track Gedetaileerde ingave Dit kan door ze als aparte highway te tekenen enkel voor fietsers highway=cycleway Elke verharde strook waar rijbaan en fietspad verbonden zijn moet dan worden aangeduid (opritten), wel indien dit leidt naar een oversteekplaats of indien er een weg/pad aan de overkant is die door fietsers zou kunnen gebruikt worden. Om routeberekeningen te kunnen maken is er continuïteit in fietsroutes nodig, daarom is het noodzakelijk dat deze aparte cycleways verbonden worden met de rijbaan of andere fietspaden, en dat ze via oversteekplaatsen worden verbonden. Op de plaatsen waar highway=cycleway overgaat naar cycleway=track, cycleway=lane moet highway=cycleway met gewone rijbaan verbonden worden. Fotos van verschillende types scheiding, met foto’s van Machelsesteenweg in Kampenhout. Foto vangrail (vuntcomplex) Foto New Yersey’s (aarschotsesteenweg?) Meestal een tijdelijk situatie. Foto haag (aarschotsesteenweg) Foto gras (vuntcomplex) Foto auto’s (aarschotsesteenweg) Voorbeeld van ingeven tagging Voorbeeld van rendering Mapnik/Osmarenderer

Fietsweg Het betreft hier een weg die exclusief aan fietsers werd voorbehouden (F99b), te taggen als highway=cycleway. Indien er geen exclusiviteit voor fietsers op dit pad is, te taggen als pad met toegang voor eventueel paarden, voetgangers, tractors en/of fietsers. Aanduiding van verkeersborden te mappen: Highway=undefined Acces=bicycle Acces=horse Acces=tractor Acces=pedestrian (Zie ook puntje onder wegen)

Voorbeeldfoto bord F99b: waar is dat te vinden? Brugbergpad: zou eigenlijk moeten.Nieuwe fietsverbinding Vuntcomplex.

Eenrichting – Tweerichting Aanliggende fietspaden zijn bijna altijd enkelrichting, in de richting van het verkeer ernaast. Tweerichtings fietspaden worden steeds aangeduid door onderbord M4 onder bord D7/D9. Bij strepen volgens artikel 74 wordt er een onderbroken lijn in het midden van het fietspad toegevoegd, omdat de wegcode bepaalt dat een fietspad volgens art. 74 nooit mag gevolgd worden in tegenrichting. (wegcode art. 65.2, [5])

Meer en meer wordt aan het begin en het einde nog eens expliciet een dubbele pijl geschilderd.

Markeringen die voorsorteringsstroken aanduiden voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen (art. 77.7, http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art77)

Sinds december 2009 is er een dienstorder van het AWV om op tweerichtings fietsoversteekplaatsen eveneens een dubbele pijl te schilderen. (Dienstorder MOW/AWV 2009/22, http://wegen.vlaanderen.be/documenten/regelgeving/doob.php)

Kruispunten Indien gemotoriseerd verkeer en fietsers dezelfde verkeerslichten/voorrangsborden volgen: vereenvoudigde methode gebruiken. Highway= <Type> Cycleway=lane

Het kruispunt taggen met crossing = traffic_signals.

Aan kruispunten wordt dikwijls het fietspad uitgebogen om een veiligere fietsoversteekplaats aan te leggen met verkeerslichten. Daar wordt het aanliggend fietspad een vrijliggend fietspad. Dit tekenen we apart highway=cycleway, en duiden type oversteekplaats aan.

OFOP (opgeblazen fiets opstel plaats) Moet dit worden getagd? OPZOEKEN!! (art 77.6, http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art77)

Beveiligde oversteekplaats fietsers (conform wegcode …) Verbindingspunt tussen highway en cycleway maken, gemeenschappelijk punt van cycleway taggen met crossing = traffic_signals of crossing=uncontrolled Uncontrolled: aangeduid door blokmarkering (art 76, http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art76)

Beveiligde oversteekplaats voetgangers (zebrapad) Punt op highway taggen met highway=crossing en crossing = traffic_signals of crossing=uncontrolled (art. 76.3, http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art76)

Afwisseling Omwille van de architecturale vrijheid wordt het aanliggend/vrijliggend karakter soms op 100den meters verscheidene keren geswitcht. Dan kan het handig zijn niet de uitgebreide methode te volgen, maar om afwisselend de cycleway=lane en cycleway=track te gebruiken.

Bromfietsen klasse B Indien motorfietsen klasse b expliciet niet toegelaten worden, tag toe te voegen: Moped=no

Of als ze expliciet verplicht worden Moped= yes (art. 9.1.2.2, http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art9)

(voorlopig nog niet te taggen, te wachten op resultaten werkgroep E. Schouppe)

BE:cycleway convention table

Key Element Comment Rendering Photo
highway=<highway type> + cycleway=lane way Aanliggend fietspad, gelijkgronds [[Image: ]] [[Image: | 100px]]
highway=<highway type> + cycleway=lane way Aanliggend fietspad, verhoogd maar met overrijdbare boordsteen [[Image: ]] [[Image: | 100px]]
highway=<highway type> + cycleway=track way Gescheiden aanliggend / vrijliggend fietspad [[Image: ]] [[Image: | 100px]]
highway=cycleway way Volledig vrijliggend fietspad [[Image: ]] [[Image: | 100px]]

Categoriën