Vi:System administrators

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Xin lưu ý: đối với các vấn đề kỹ thuật và vận hành liên quan đến máy chủ hoặc hệ thống của OpenStreetMap và trong trường hợp lạm dụng các hệ thống đó, vui lòng liên hệ với Nhóm hoạt động của chúng tôi.

Những người này là Bảo quản viên Hệ thống với khả năng thực hiện tất cả các cách thức tìm hiểu về máy chủ:

  • Tom Hughes (User:TomH) - Không phải vấn đề wiki
  • Jon Burgess (User:Jburgess) - Bảo quản viên máy chủ Tile
  • Grant Slater (User:Firefishy) - Phần cứng máy chủ
  • Sarah Hoffmann (User:Lonvia) - Đề cử/Chỉ tìm kiếm

Cựu bảo quản viên hệ thống:

Các bảo quản viên chính cho các hoạt động hàng ngày trên các máy chủ khác nhau là:

Có một vài 'sysops' khác được chỉ định trong wiki này. Xem Special:Listusers/sysop (Những người này có thể chặn người dùng, 'xóa' trang, 'khóa' trang và một số thao tác wiki đặc biệt khác, nhưng ngoài điều đó, mọi người đều có thể chỉnh sửa mọi thứ, vì vậy mọi người đều là bảo quản viên wiki!)

Warning: Default sort key "System Administrators" overrides earlier default sort key "System administrators".