Vi:Taginfo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Chìa khóa highway trên taginfo

Taginfo là một công cụ tìm kiếm và duyệt thông tin về các thẻ OSM do Jochen Topf phát triển.

Hãy bắt đầu sử dụng nó tại: taginfo.openstreetmap.org

Tài liệu

  • Liên lạc – Báo cáo lỗi hoặc liên lạc với các nhà phát triển
  • Câu thường hỏi – Các thông tin cơ bản về công cụ này
  • Trang Web – Các trang Web cung cấp công cụ Taginfo
  • Đặt liên kết – Đặt liên kết đến taginfo
  • API – Lấy dữ liệu taginfo dành cho chương trình
  • Nhúng – Nhúng thống kê taginfo vào wiki này
  • Kiến trúc – Kiến trúc công cụ taginfo
  • Nguồn gốc – Các nguồn dữ liệu
  • Chạy – Chạy một bản taginfo cá nhân
  • Quốc tế hóa – Biên dịch taginfo ra ngôn ngữ khác

Xem thêm thông tin về taginfo trên blog của Jochen.