Fy:Newbie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

This page is being considered for cleanup. Please discuss this page.Help translate this into Western Frisian!
This page is deprecated. Please see fy:Beginners' guide instead (if it's still missing, please translate Beginners' guide).
Make sure that the new page contains some additional info that may be found here, then request the deletion of this old page by replacing it with:
{{delete|old page deprecated, see now [[fy:Beginners' guide]]}}


Wolle jo jo stientsje bydrage? Dit is de stapke-foar-stapke begjinnershânlieding. (Hollânsk)

Ik wol mear ynformaasje

Sjoch ris nei de prachtige kaarten makke mei Iepen Plattegrûn om in idee te krijen fan wat mei Iepen Plattegrûn allegear dien wurde kin (Hollânsk).

It is hiel ienfâldich om mei te helpen oan Iepen Plattegrûn mei de neikommende mûglikheden:

Ik haw daalks ferlet fan help

  • Freegje op de beginners postlist (Ingelsk).
  • Freegje yn de OSM-groep op IRC. (Ingelsk). (Dat kin drekt, op de webside http://files.dixo.net/osmchat/ of mei in IRC-programma lykas mIRC (Windows), Colloquy (Mac) of kvirc (Linux). Mei in IRC-programma is de OSM-groep te finen op de tsjinner 'irc.oftc.net', mei de namme '#osm' (Ingelsk).

Eftergrûnynformaasje