He:ODbL/We Are Changing The License

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

אנחנו משנים את הרשיון!

OpenStreetMap יוצרת ומספקת לכל דורש ובחינם מידע גאוגרפי דגמת מפות רחובות. המיזם החל בשך כך שרוב המפות שמקובל לסבור כי הן חופשיות, אינן כאלה למעשה, וחלות על השימוש בהן הגבלות טכניות וחוקיות, המונעות מהציבור לעשות בהן שימוש יצירתי, נגזר או אחר.

OpenStreetMap פונה אל התורמים לה עד כה, בעניין שינוי פרטי הרשיון שבמסגרתו ערכו את תרומותיהם (Open Database License 1.0). לאלה שאינם בקיאים בנושא, מסביר עמוד זה את הסיבות העיקריות לפנייה, וכן הוא מספק קישורים למקורות נוספים ומפורטים יותר.

מהן האפשרויות?

ניתן לצפות בטיוטה הסופית של דף האפשרויות בקישור הבא [1].

בקצרה, לפניך שלוש אפשרויות:

  • מסכים - אתה מסכים לתנאי התרומה של OpenStreetMap, כולל רישוי מחדש של תרומותיך במסגרת רשיון ODbL. כל תרומותיך בעבר וכל תרומותיך מעתה ועד לשינוי הרשיון בפועל, תהיינה זמינות מעתה ועד עולם במסגרת רשיון CC-BY-SA. לשם קבלת השינוי תדרש כמות נכבדה של תומכים. מרגע השינוי והלאה, יהיו כל תרומותיך זמינות במסגרת רשיון ODbL.
  • אתה מסכים ואתה רואה את כל תרומותיך כנמצאות ברשות הציבור - אין הבדל של ממש מבחינה חוקית בין אפשרות זו לקודמת, אך היא מראה כי אתה מעדיף רשיון פשוט וחופשי יותר, הנעדר מגבלות לחלוטין. ההבחנה בין שתי האפשרויות תסייע לעצב את דמותה של OpenStreetMap בעתיד.
  • אתה מתנגד - אינך מקבל את תנאי התרומה החדשים של OpenStreetMap ואתה מסרב לשנות את תנאי הרשיון של תרומותיך ל-ODbL.

הערות

  • לצפייה בתנאי הרשיון הנוכחי, ראה [2].
  • לצפייה בעיקרי תנאי הרשיון הנוכחי, ראה [3]
  • שלב ההסכמה החופשית - במהלך שלב ההסכמה החופשית לשינוי הרישיון, תוכל לאמץ את הרשיון החדש של תנאי התרומה כאן [4] או דרך עריכת אפשרויות ה-API ב-[5]

מדוע יש לנו רישיון?

מטרתינו היא לספק מידע גאוגרפי חופשי ופתוח לכל שימוש, וכדי להבטיח שתרומותיך אכן עומדות ונותרות בתנאים אלה, הרשיון שלנו מבטא זאת.

איזה רשיון עומד בפני שינוי?

אנחנו מעוניינים לשנות את הרשיון הנוכחי CC-BY-SA 2.0 לרשיון Open Database License (OdbL) 1.0. זהו הרשיון שמסדיר את השימוש בגאודטה (נקודות ציון, דרכים והקשרים) ועקבות ה-GPX שהעלית לאתר. מידע זה מקיף את כל מה שכלול במאגר ה-Postgresql, ואשר אותו אנחנו מפרסמים באופן ברור, דוגמת planet.osm. כפי שיוסבר להלן, מקטעי מפה שוב לא יזכו לכיסוי ברשיון.

השינוי אינו כולל את אתר הוויקי שישאר כפוף לרשיון CC BY-SA. בנוסף הוא אינו מקיף מקורות לקוד תוכנה, אשר לעיתים אינן נכללים ברשיון GPL (GNU - Public License).

מדוע אנו משנים את הרשיון?