No:Map Features/background

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Litt bakgrunnsinfo

Eier av veg

I Norge finnes offentlige og private veier. De offentlige kan deles inn etter hvem som eier veien.

OBS! Det var noen endringer i eier på de offentlige veiene i Norge den 2010-01-01. Se Forvaltningsreformen_av_veinettet_i_Norge. Dette førte til at de fleste veier har fått ny benevnelse. En samtidig endring i skiltforskriften har omdefinert betydningen av skiltene slik at det for de fleste veier ikke er behov for nye skilt. I en overgangsfase, inntil relevante skilter er byttet ut, bør vi forholde oss til listene fra vegvesenet eller NVDB. På denne siden brukes kun de nye benevnelsene.

Eier Benevnelse Forkortelse nvdb
Offentlig, staten Europavei EV
Offentlig, staten Riksvei RV
Offentlig, fylket Fylkesvei FV
Offentlig, kommunen Kommunal vei, typisk "gate". KV
Privat, Masse forskjellig (Skogsbilveg, innkjørsler m.m) PV

Forutenom disse kommer det en del private veier som ikke er en del av veinettet ('lukket bane' f.eks). Disse vil ikke bli diskutert her.

Absolutt referanse til veier

Den autorative instansen for dette er Norsk vegdatabase (NVDB). Alle veier som er en det av vegnettet har i nvdb et unikt referansenummer. NVDB er oppdatert med alle nye vegnummer og eier.

Eks: 1103 KV12345 02. Kommunenummer, eier+nummer, fragment

Se http://viskart.no

Klassifiseringer

For (bl.a) å kunne håndheve trafikkregler er det nødvendig å klassifisere veier.

Type Skilt Beskrivelse
Motorvei (Motorveiskilt) Vei med adskilte kjørebaner for hver retning. Oftest med mer enn et felt. Kun planfrie kryss. Høy hastighet. Minstekrav på tillatte kjøreøy. Ingen ikke-motorisert ferdsel.
Motortrafikkvei (Motortrafikkvei) Gode veier med høy hastighet. Enkelte avkjørsler. Kan se ut som motorvei, men også gode, brede oversiktlige 'hovedveier'
Forkjørsvei (Forkjørsveiskilt) 'Hoved'veier der trafikken får flyte friere enn i vanlige(små) gater og veier.
Annet?

Alle disse typene er uavhengig av eier. I Norge er det få eller ingen private veier som er motor*vei eller forkjørsvei.

Veins beskaffenhet

Av ganske åpenbare årsaker (forfall, endrete standarder gjennom tidene, budsjetter, slitasje etc) kan ingen veiers beskaffenhet være helt like, selvom de har samme eier og samme klassifisering.

Forskjellige brukere har forskjellige behov og krav til veien. Slike ting som bredde, svingradius, veidekke, stigning etc. er ting som hver bruker av veien vekter forskjellig.

Koblingen mellom norske veier og OSM

I osm er det ingen som bestemmer hvordan du skal tagge en vei. Derimot finnes det konvensjoner og anbefalinger.

For å få til et best mulig kart, er det derfor viktig å følge konvensjonene så godt det lar seg gjøre, helst uten å finne på egne tagger.

highway

Fra highway=*:

It is a very general and sometimes vague description of the importance of the highway for the road grid. 

Heldigvis er situasjonen i Norge slik at den subjektive oppfatningen av "viktigheten" av veien og eier og klassifisering oftest er sammenfallende. Derfor er det etterhvert blitt enighet i Norge om at highway-taggen skal bestemmes av eier (eller klassifisering i tilfelle med motorvei). Dette fordi det er såre enkelt å avgjøre hvem som eier veien og klassifisering ved å se på skiltene langs veien. Til og med "uskiltet fylkesvei" har små skilt i veikanten som viser bl.a veinummer.

Resultatet blir som på No:Map_Features#Norwegian_roads.

Noen betraktninger kan alikevel gjøres om de forksjellige verdiene av highway:

highway
motorway Det er ikke mulig å fastslå eier, med mindre ref=* begynner på 'E', men klassifiseringen er alltid Motorvei
trunk Selvom staten eier både europaveier og riksveier, kommer midlene fra forskjellig budsjett. Hvis ref=* begynner på 'E', er det europaveibudsjettet.
primary
secondary
Kanskje de best definerte. Samtidig er det ikke lenger mulig å skille dem i NVDB, man må ut i felten for å se om veien er "skiltet" eller ikke.
tertiary Kun subjektiv vurdering om viktighet. Kan være som residential, service, unclassified etc, men litt 'viktigere'.
residential
service
unclassified
etc
Umulig å fastslå eier eller klassifisering, men oftest kommunal eller privat og uten klassifisering.

ref

Det er et hett tema hva som skal i ref=*.

beskaffenhets-tagger

Når veier avviker vesentlig fra forventet standard på en vei, bør man bruke slike tagger som width, maxspeed, maxweight, incline, surface etc.

Forslag til forbedringer

Talk:No:Map_Features#Prinsippdiskusjon_eier_vs_beskaffenhet_eller_highway_vs_ref