Pl:JOSM/Plugins/Scanaerial

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Scanaerial

Ogólnie

Zrzut z ekranu JOSM pokazujący niemapowaną tundrę z Bing Imagery
Zrzut z ekranu JOSM pokazujący tundrę z odwzorowanymi jeziorami z Bing Imagery
Zrzut z ekranu JOSM pokazujący tundrę z odwzorowanymi jeziorami, tylko dane

Scanaerial - pakiet z kodem Pythona do skanowania zdjęć lotniczych.

Wymagania

 • JOSM - (aktualna wersja)
 • Ext_tools - wtyczka dla JOSM
 • Python 2.7 & potrzebne biblioteki (należy uruchomić library_check.py aby dowiedzieć się, czy czy nie brakuje niezbędnych bibliotek)
  • Python Image Library (in Gentoo: dev-python/imaging).

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko w Pythonie 2.7 i nie jest obecnie dostępna w wersjach nowszych 3+.

Instalacja

Windows

 • Rozpakuj pakiet "scanaerial-master.zip" i umieścić go w katalogu który lubisz (n.p. C:\scanaerial\)
 • Zainstaluj Python, version 2.7 jest rekomendowana (w tym przykładzie zainstaluj w C:\python27\)
python-2.7.10.msidla Win32

(Zobacz pomoc w: https://github.com/jswhit/pyproj/issues/13)

  • W pasku poleceń wykona komendę:

C:\Python27\Scripts\pip.exe install "pyproj-1.9.5-cp27-none-win32.whl"

 • Zainstaluj Ext_tools - wtyczka dla JOSM (więcej informacji na JOSM/Plugins#Installation) & Restart JOSM
 • W JOSM naciśnij F12 ('Ustawienia') i przejdź to 'Ext_tools' konfiguracji (ikonka u dołu)
 • Dodaj nowe narzędzie, klikając przycisk 'New tool' i potwierdzając 'Yes'. Nadaj odpowiednią nazwę ('Scanaerial' byłby dobrym pomysłem) i wklej w linii poleceń następującą linię:
C:\python27\python.exe C:\scanaerial\scanaerial.py {lat} {lon} {TZoom}

lub jeśli jest przerwa w nazwie katalogu(n.p. C:\scan aerial\)

C:\python27\python.exe "C:\SCANAE~1\scanaerial.py" {lat} {lon} {TZoom}

Stosuj

C:\python27\python.exe C:\scanaerial\scanaerial.py {lat} {lon} bez '{TZoom}'

aby zawsze używać w pliku konfiguracyjnym ustawienia fixedzoomlevel.
Spowoduje to utworzenie nowego elementu menu w menu 'Narzędzia'.

Linux

 • Rozpakuj zawartość pobranego pakietu do katalogu JOSM Plugin. Włóż go do:~/.josm/plugins/ext_tools/scanaerial
 • Zainstaluj Pythona + niezbędnr bibloteki:
  • Fedora: yum install pyproj python-pillow
 • Zainstaluj [[JOSM/Plugins/ExtTools|Ext_tools] - wtyczka dla JOSM (więcej informacji na JOSM/Plugins#Installation) & Restart JOSM
 • W JOSM naciśnij F12 ('Ustawienia') i przejdź to 'Ext_tools' konfiguracji (ikonka u dołu)
 • Dodaj nowe narzędzie, klikając przycisk 'New tool' i potwierdzając 'Yes'. Nadaj odpowiednią nazwę ('Scanaerial' byłby dobrym pomysłem) i wklej w linii poleceń następującą linię:

/home/<username>/.josm/plugins/ext_tools/scanaerial/scanaerial.py {lat} {lon} {TZoom}
Spowoduje to utworzenie nowego elementu menu w menu 'Narzędzia'.
(Uwaga: Składnia może się wkrótce zmienić. Z powodu błędu w 'Ext_tools' nie można napisać “~” zamiast “home”)

Użycie Scanaerial

 • Aby uruchomić Scanaerial naciskamy Ctrl+K lub wybieramy nową pozycję menu. Następnie kierujemy kursor na obszar, który chcemy śledzić i klikamy lewym przyciskiem myszy.

Dla uzyskania lepszych wyników można dobrać własne wartości w 'scanaerial.cfg'.

Wielokrotna konfiguracja

Możliwe jest skonfigurowanie Scanaerial do pracy z kilku różnymi plikami konfiguracyjnymi. W tym celu należy utworzyć osobne narzędzia z odmiennymi nazwami dla każdej konfiguracji. Nazwa pliku konfiguracyjnego jest przekazywana jako czwarty argument do 'scanaerial.py'.

Przykład wiersza poleceń

/home/<username>/.josm/plugins/ext_tools/scanaerial/scanaerial.py {lat} {lon} {TZoom} myconfig1.cfg

Ręczne dobieranie wartości w Config-File

Key Wartość domyślna Funkcja
fixedzoomlevel 11 korzystaj z tego poziomu powiększenia, jeśli 'Ext_tools' nie przekazuje za pośrednictwem 'TZoom'
server_api bing metoda dostępu do serwera mapy: wms, tms lub bing
server_name Bing Nazwa serwera map (tylko w ciągu tagu)
server_url http://dev.virtualearth.net/... częściowy link do 'WMS', JOSM-like addres dla 'TMS'
empty_tile_bytes 1033 wielkość pustych kafelków (w bajtach) dla bieżącego serwera mapy
empty_tile_checksum -332268601 checksum dla pustego pliku kafelek (algorithm: CRC32)
projection EPSG:3857 odwzorowanie jakie jest stosowane w serwerze mapy
tile_sizex 256 pozostaw 256, chyba że wiesz co robisz.
tile_sizey 256 pozostaw 256, chyba że wiesz co robisz.
douglas_peucker_epsilon 0.60 maksymalna chropowatość wyrównywanej linii.
deactivate_simplifying 0 deaktywacja Douglas-Peucker algorithm (tylko dla debugowania)
colour_str 30 czułość koloru (zależy od kontrastu zdjęć).
maxfilter_setting 3 średni rozmiar filtra (wytrzymałość redukcji szumów).
size_limit 400 maksymalna wielkość wytwarzanego obiektu.

Dostępne serwery

server_api = wms

server_name = Landsat
server_url = http://irs.gis-lab.info/?layers=landsat&

server_api = wms

server_name = OSM
server_url = http://ows.terrestris.de/osm/service?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OSM-WMS&STYLES=&

server_api = tms

server_name = MapBox
server_url = http://{switch:a,b,c}.tiles.mapbox.com/v4/openstreetmap.map-inh7ifmo/{zoom}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1Ijoib3BlbnN0cmVldG1hcCIsImEiOiJncjlmd0t3In0.DmZsIeOW-3x-C5eX-wAqTw
empty_tile_bytes = 1882
empty_tile_checksum = -1893505042

server_api = tms

server_name = MapQuest
server_url = http://oatile{switch:1,2,3,4}.mqcdn.com/tiles/1.0.0/sat/{zoom}/{x}/{y}.png
empty_tile_bytes = 2935
empty_tile_checksum = 839257317

server_api = bing

server_name = Bing
server_url = http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Imagery/Metadata/Aerial?include=ImageryProviders&output=xml&key=Arzdiw4nlOJzRwOz__qailc8NiR31Tt51dN2D7cm57NrnceZnCpgOkmJhNpGoppU
empty_tile_bytes = 1033
empty_tile_checksum = -332268601

Inne

Jeśli lubisz Scanaerial to możesz to pokazać innym, że używasz go, umieszczając:
[[Category:Scanaerial User]]
w Twojej Userpage.

Zobacz też