Pl:Level0

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Level0
Screenshot of Level0
Autor: Ilya Zverev
Licencja: WTFPL
Platforma: Web
Wersja: 1.2 (2016-02-09)
Język: angielski
Strona internetowa: http://level0.osmz.ru
Język programowania: PHP

Webowy edytor OSM

Level0 — webowy edytor OpenStreetMap, jednocześnie niskopoziomowy i wygodny. Nie wymaga JavaScript, i dlatego można z niego korzystać na urządzeniach mobilnych i przeglądarkach tekstowych.

Możliwości

W zasadzie, ten edytor jest kontynuacją RawEditor z następującymi ulepszeniami:

 • zamiast OSM XML edytujemy bardziej czytelny kod Level0L;
 • można edytować wiele obiektów jednocześnie;
 • można wysyłać pliki i pobierać fragmenty mapy;
 • «zbędne» dane, w rodzaju numerów wersji są przetwarzane na serwerze;
 • dla przemieszczania węzłów jest mapa.

Użycie

Wprowadź rodzaj obiektu i jego id w polu adresu, na przykład «w123123». Można wskazać kilka obiektów po przecinku; by pobrać powiązane linie i relacje trzeba dodać gwiazdkę (n45678*). By pobrać obiekty podrzędne (węzły dla linii, węzły i linie dla relacji) trzeba dodać wykrzyknik. Oczywiście, wspierane są też linki zarówno do osm.org, jak i do API (uwaga: wszystkie linki są przepisywane, dlatego nie można pobierać niczego spoza osm.org). Po wprowadzeniu trzeba nacisnąć «Dodaj do edytora» albo «Zamień dane», w zależności od tego, czy chcemy zapisać edytowane dane.

Gdy kursor znajduje się na określeniu węzła, naciśnij «→» (albo włącz «śledź kursor»), i jego współrzędne zostaną wyświetlone na mapie. Znacznik można przesuwać i nacisnąć «←» by zmienić współrzędne węzła.

By móc wysłać zmiany, zaloguj się, dodaj komentarz do zestawu zmian (jest wymagany) i naciśnij «Wyślij do OSM». Zamiast tego można pobrać plik .osm, otworzyć go w JOSM i wysłać na serwer stamtąd.

By otworzyć edytor dla jakiegoś obiektu, należy wykorzystać parametr «url»: na przykład http://level0.osmz.ru/?url=node/1051745454

Przyciski

W edytorze jest mnóstwo przycisków. Oto do czego służą:

Dodaj do edytora
Dodaje zawartość pliku albo URL do edytowanych danych. Może prowadzić do konfliktów albo coś nadpisać.
Zamień dane
Czyści edytowane dane przed pobraniem pliku albo URL. Czyści!
Wycofaj zmiany
Przywraca obiekty do stanu początkowego i aktualizuje zawartość skasowanych obiektów. Zapisuje utworzone obiekty i deletion flags.
Wyczyść
Czyści dane.
Zaloguj się / Wyloguj się
Uwierzytelnia nas przez OSM OAuth. Edytorowi potrzebne jest zezwolenie "modyfikuj mapę", "odczytywanie preferencji konta" - nie jest konieczne.
Pobierz .osm
Udostępnia wszystkie edytowane dane w formacie JOSM. Można wysłać dane później (uwaga na konflikty po długich przerwach) .
Odśwież
Nic nie robi: dane są sprawdzane po naciśnięciu dowolnego przycisku. Wyniki walidacji należy szukać pod polem edycji .
Sprawdź konflikty
Pobiera z serwera wszystkie zmodyfikowane obiekty i sprawdza czy nie pojawiły się ich nowsze wersje.
Pokaż osmChange
Wyświetla zawartość XML, która będzie wysłana na serwer po naciśnięciu «Wyślij do OSM».
Wyślij do OSM
Jeśli dodano komentarz do zestawu zmian, są zmodyfikowane obiekty i nie ma poważnych błędów walidacji , wysyła zmiany do bazy danych OSM. Potem wyczyszcza edytor.
Przyciski ze strzałkami
Przesuwają znacznik do pozycji węzła, wewnątrz określenia którego znajduje się kursor, albo kopiuje współrzędne do tego węzła. Włącz «Śledź kursor», żeby nie musieć ciągle naciskać «→».
Pobierz ten obszar
Kopiuje współrzędne środka mapy do pola adresu. Naciśnij «Dodaj do edytora» albo «Zamień dane», żeby pobrać dane wokół tego węzła.

Typowe zadania

Zmiana tagów POI

 1. Find a POI on the osm.org (or on editor's side map), and zoom as close as you can on it.
 2. Copy osm.org URL to editor's URL field (or press "Edit this area").
 3. Press "Replace data in editor" button.
 4. Find the POI in question. It can be a node or a way, sometimes even a multipolygon relation.
 5. Edit its tags.
 6. Press "Log in" button and the press "Accept" (or whatever osm.org site asks).
 7. Type a changeset comment (e.g. "updated opening hours") and press "Upload to OSM".

Utworzenie węzła

 1. Check that the POI isn't there already (steps 1-4 of editing a POI). If not, press "Clear data".
 2. Navigate to the location of the POI in the side map, placing the marker at its place.
 3. Type "node" (without quotes) in the text area.
 4. Press left arrow ("←") button to add coordinates.
 5. Add tags on next lines in format "tag = value" (without quotes).
 6. Upload changes: see steps 6-7 in POI editing section.

Usuwanie budynku

 1. Download an area with the building (see steps 1-3 of editing a POI).
 2. Find the building. We'll assume it's a way.
 3. Add a minus sign ("-") to its header, like that: "-way 123123".
 4. The way includes some nodes, they need to go only if they are not used by other ways. Check that and add "-" to headers of unused nodes.
 5. Upload changes (steps 6-7 of editing a POI).
 6. If you received an error, you probably deleted a node referenced by other ways. Remove some minuses.

How to check a way is not referenced by a relation:

 1. Copy its header ("way 123123") to the URL field, add an asterisk ("way 123123*") and press "Add to editor".
 2. See if any relations appeared with the way as a member.
 3. To properly delete the way in this case, remove the reference to it from the relation.

Przywracanie usuniętego węzła

 1. Open the node's page on osm.org: e.g. http://www.openstreetmap.org/node/345345
 2. Check that it is deleted and find its version.
 3. Enter "n345345.W" into editor's URL field, where 345345 is the node's identifier, and W is its version minus one (e.g. 2 if the version was 3).
 4. Check that coordinates are there, then add the deletion version to the node's identifier after a dot, like that: "node 345345.3: <lat>, <lon>".
 5. Upload changes (see steps 6-7 of editing a POI).

Patrz też