Sv:Elements

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

All kartdata bygger på elementen (beståndsdelarna) noder, vägar och relationer (på engelska: nodes, ways, relations). Till elementen kan man ange attribut som t.ex. vägtyp, vägnummer och platsnamn m.m. Attributen matas in enligt: nyckelord=värde. Samtliga editorer använder elementen och har stöd för att lägga till attribut på dem.

Elementen har motsvarigheter i den interna databasen, läs mer på Data Primitives (engelska).

Noder node

nod

En nod är den enklaste beståndsdelen och representerar en punkt på jordytan enligt latitud och longitud. Höjd är under planering se proposed feature "ele".

Ensamma noder som inte ingår i en väg kan användas för att representera punkter på jorden som städer, skolor, bensinstationer m.m. I dessa fall måste åtminstone ett attribut skrivas in för att beskriva punkten. Se: Sv:Map Features När en nod ingår i minst en väg ska inga attribut anges till noden eftersom det tar onödigt mycket plats i databasen.

Vägar way

väg

En väg består av sammankopplade noder som representerar en linjär företeelse som t.ex. en gata eller ett vattendrag. Det är fullt tillåtet att återanvända noder i flera olika vägar och/eller areor.

En väg utmärker sig genom att den har enhetliga egenskaper: samma typ (motorväg, riksväg, länsväg...), samma kvalité, samma hastighet o.s.v. När egenskaperna ändras är det lämpligt att dela upp sträckan i en ny väg.

Vägar måste åtminstone ha ett attribut. Se: Sv:Map Features.

Areor area

area

En area är inget annat än en väg som börjar och slutar på samma nod (en cirkulär väg) och som har attribut som hör till en area, exempelvis "area=yes" eller "natural=water". En area används då man vill representera en yta, t.ex. en fotbollsplan, en parkeringsplats eller en sjö.

Areor måste ha åtminstone ett attribut. Se: Sv:Map Features.

Relationer relation

En relation kan gruppera andra noder, vägar och t.o.m. andra relationer. Element är medlemmar i en relation, och varje medlemskap har en roll. Liksom andra element kan relationer ha godtyckligt många attribute/värden. En nod, väg eller relation kan förekomma fler än en gång i en relation.

Normalt är taggen 'type' satt på en relation, för att ange vilken typ av relation det handlar om. Relationer kan användas för att representera saker som cykelrutter och svängförbud. För dokumentation kring de olika relations-typerna, se Sv:Relations.

Ordningen av element i en relation är av betydelse. Medlemmarna returneras i samma ordning som vid uppladdning. Duplicerade element behåller även de sin ordning.

Medlem member

En medlem består av en en roll och en nod, väg eller relation. Den hör ihop med en relation.

Roll Role

En roll' beskriver vilken roll en nod, väg, eller relation har. Det är en egenskap som hör ihop med en medlem. Det är en Unicode sträng med upp till 255 tecken.

Tag tag

En 'tag' är inget element utan en egenskap hos en nod, väg, eller relation. Egenskaperna är Nyckel-Värde-par som beskriver elementet. Nycklar key och Värden Value är Unicode-strängar med upp till 255 tecken. För att applikationer och användare av OpenStreetMap data kan tolka betydelsen av taggar på ett meningsfullt sätt så rekommenderas det (men det är inget krav) att följa vissa konventioner som beskrivs på Sv:Map Features.

Historisk not: Segment

Förr (innan protocol version 0.5) fanns det en element-typ kallad "segment". Konceptet används inte längre.