Sv:Relationer

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Sv:Relation)
Jump to navigation Jump to search
Följande text är en översättning av den ursprungliga artikeln på engelska, kontrollerad on 2024-03-11 för rev2671108. Infoga all ny information eller information som är specifik för din plats före detta meddelande.
Vänligen undvik att radikalt ändra denna text utan att översätta också uppdatera den ursprungliga artikeln, och meddela det internationella samfundet eller be om hjälp på den här sidan. Ortografiska, grammatiska, lexikala eller stilistiska korrigeringar är välkomna.
Osm element relation.svg

Det är en av de 3 kärndata elementen i OpenStreetMap (de 2 andra är noder och vägar).

En relation är ett element med åtminstone taggen type=* och en grupp medlemmar som är en ordnad lista av en eller flera noder , sätt och/eller relationer. Det används för att definiera logiska eller geografiska samband mellan dessa olika objekt (till exempel en sjö och dess ö, eller flera vägar för en bussrutt). En medlem av en relation kan valfritt ha en roll som beskriver den roll som en viss funktion spelar inom en relation.

As of February 2024, OpenStreetMap innehåller över 11 miljoner relationer.

Användning

Relationer används för att modellera logiska (och vanligtvis lokala) eller geografiska relationer mellan objekt.

De är inte utformade för att hålla löst associerade men vitt spridda föremål. Det skulle till exempel vara olämpligt att använda en relation för att gruppera "alla vandringsleder i England". Se Relationer är inte kategorier.

Storlek

Det finns en teknisk gräns på 32 000 element i en relation. Det rekommenderas att inte använda fler än cirka 300 medlemmar per relation. Orsak: ju fler medlemmar stoppas i en enda relation, desto svårare är det att hantera, desto lättare går det sönder, desto lättare kan konflikter dyka upp och desto mer resurser förbrukar den på databasen och servern. Om du måste hantera mer än det beloppet rekommenderar vissa att du skapar flera relationer och kombinerar dem i en [[{LL|Super-Relation}}|Super-Relation]] (ett bra koncept på papper men mjukvarustödet är dåligt).

Men att ha stora relationer är ibland oundvikligt. Till exempel har boundary relation for Russia, det största landet i världen, över 4500 sätt som yttre medlemmar.

Roller Osm element role.svg

En roll är ett valfritt textfält som beskriver funktionen hos en medlem i relationen.

Till exempel, i en multipolygon-relation används Role outer (ytte) och Role inner (inre) för att specificera om ett sätt bildar en yttre eller en inre del av den multipolygonen.

För en vattenvägsrelation för en flod (en relation med flodens alla waterway=river (vattenväg=flod) och eventuellt dess bifloder), kommer main_stream (huviudström) på en väg att indikera att detta är huvuddelen av floden medan side_stream (sidoström) är för en gren som kommer tillbaka i huvudströmmen.

Exempel på relation relation

Multipolygon

Multipolygon är en av två metoder för att representera area områden i OpenStreetMap. Medan de flesta områden representeras som ett enda closed way stängt sätt, kan nästan alla områdesfunktioner också mappas med hjälp av multipolygonrelationer. Detta behövs när området behöver utesluta inre ringar (hål), har flera yttre områden (exklaver) eller använder mer än ~2000 noder.

I multipolygonrelationen används rollerna Role outer (yttre) och Role inner (inre) för att specificera om en medlem väg utgör en yttre eller en inre del av det området.

Till exempel, för en sjö med en ö, kommer du att kartlägga detta som en multipolygon med 2 vägar, en väg (utan taggar) med rollen "outer" för sjöns yttre gräns och en väg med rollen "inner" (inre) för ön (som kan ha några taggar som natural=bare_rock om ön är ett stenigt område).

Bussrutt

Varje variant av en bussrutts resplan representeras av en relation med type=route, route=bus och några rekommenderade taggar som name=*, ref=*, from=* (från), to=* (till) och operator=* (operatrör).

De första medlemmarna i ruttrelationen är noderna som representerar hållplatserna med rollen 'stopp'. Dessa är ordnade efter hur fordonen färdas längs dem. Sedan läggs vägar till och kommer att bilda en ordnad sekvens längs stoppnoderna. Sätten får inte roller.

Andra exempel

Verktyg

Navigering om relationer

OSRM och Valhalla kan använda vissa ruttrelationsroller för att påverka vägledningsinstruktioner när en rutt representerar båda färdriktningar.

Till exempel föredrar vissa cykelroutrar att köra på vägar med befintlig cykelväg (som indikator på användbarheten av cykling). En applikation kan också följa en pilgrimage=* (pilgrimsfärd) ruttrelation eller, mer allmänt, försöka rutta längs det minsta antalet numrerade vägrutter.


OSM XML

Huvudartikel: OSM XML
 <relation id="13092746" visible="true" version="7" changeset="118825758" timestamp="2022-03-23T15:05:48Z" user="" uid="">
 <member type="node" ref="5690770815" role="stop"/>
 <member type="node" ref="5751940550" role="stop"/>
 ...
 <member type="node" ref="1764649495" role="stop"/>
 <member type="way" ref="96562914" role=""/>
 ...
 <member type="way" ref="928474550" role=""/>
 <tag k="from" v="Encre"/>
 <tag k="name" v="9-Montagnes de Guyane"/>
 <tag k="network" v="Agglo'bus"/>
 <tag k="not:network:wikidata" v="Q3537943"/>
 <tag k="operator" v="CACL"/>
 <tag k="ref" v="9"/>
 <tag k="route" v="bus"/>
 <tag k="source" v="https://www.cacl-guyane.fr/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-RESEAU-URBAIN-AGGLO-BUS-1.pdf"/>
 <tag k="to" v="Lycée Balata"/>
 <tag k="type" v="route"/>
 <tag k="website" v="https://www.cacl-guyane.fr/lagglo-au-quotidien/se-deplacer/transport-urbain-2/"/>
 </relation>

Se också