WikiProject Catalan/Recull de termes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
                 
Osmcatala.png
WikiProject Catalan

Traduccions:

Per zona:
Principat de Catalunya
Catalunya Nord
Illes Balears
Principat d'Andorra
País Valencià
Franja de Ponent

Recull de termes de l'OSM en català

Recull de termes de l'OSM
Anglès Català Categoria
align, to alinear v.
area àrea f.
cartography cartografia f.
contributor col·laborador, -ora m. i f.
coordinate coordenada f.
data dades f. pl.
date data f.
direction sentit m.
distance distància f.
join, to unir v.
key clau f.
layer capa f.
latitude latitud f.
line línia f.
location ubicació f.
longitude longitud f.
map mapa m.
map, to cartografiar (o mapar) v.
mapper mapador? (o cartògraf) m.
mapping cartografia (o mapatge m.) f.
merge, to fusionar v.
merging fusió f.
node node m.
offset desplaçament m.
overlap, to superposar v.
overlapping superposat, -ada adj.
point punt m.
polygon polígon m.
plugin connector m.
POI PDI (punt d'interès) m.
split, to dividir v.
relation relació f.
render renderització f.
render, to renderitzar v.
reverse, to invertir v.
route ruta f.
route, to encaminar v.
routing encaminador m.
tag etiqueta f.
tag, to etiquetar v.
tagging etiquetatge m.
tile tessel·la f.
trace, to traçar v.
trace traça f.
value valor m.
way via f.
waypoint fita f.