Cs:Zásady pro organizované editace

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Schváleno v listopadu 2018.

Úvod

OpenStreetMap je vytvářená komunitou. Přestože původně začala jako iniciativa jednotlivců, stálý růst a popularita OSM s sebou rovněž přinesli snahu o organizované mapování. Toho se účastní jak firmy, které zaměstnávají týmy věnující se mapování, tak i neplacené skupiny, jako jsou školní třídy, které se věnují práci v OSM.

Organizované mapování je integrální součástí dnešní struktury přispěvatelů do OSM. Pokud je prováděno správně, pomáhá zlepšovat OSM a rozšiřovat její užívání.

(Nadace) OSM Foundation vytvořila následující zásady, které na základě diskuse s komunitou, poradním sborem OSMF a organizacemi humanitárního mapování shrnují očekávání, konsenzus a akceptované konvence. Cílem je poskytnout rámec, který podpoří dobrou praxi v organizovaném mapování, a to jak pro skupiny tímto se zabývající, tak i pro (místní) komunitu. Jejich platnost není zamýšlena pro aktivity komunity, jako jsou mapovací párty mezi přáteli nebo prezentace OSM v místních klubech. Pokud si nejste jisti, zda je ve vašem případě třeba řídit se těmito pravidly, kontaktujte místní komunitu (pro radu).

Nejedná se o předpis, avšak dodržování těchto zásad je nejlepším způsobem, jak mít úspěch při organizovaných editacích a od komunity získávat konstruktivní ohlas.

Platnost

Zásady pro organizované editace platí pro všechny editace, které se týkají více než jedné osoby a které mohou být seskupeny v rámci jedné nebo více rozsáhlých, podstatných a koordinovaných iniciativ. I když jsou tyto zásady primárně směřovány na editace mapy, mohou být uplatněny i na další části projektu, jako je například wiki.

Proces

Nemusí být vždy snadné, nebo možné, splnit vše. Postačuje a je očekáván přístup s odpovídající snahou, od větších iniciativ se očekává i větší úsilí.

Dokumentace na wiki

Organizované editace by měly mít stránku na wiki nazvanou Organised Editing/Activities/jméno aktivity pro jednotlivou aktivitu, a zanesení stránky do seznamu Organised Editing/Activities (Ukázkové wiki stránky aktivit jsou zde). Toto není užitečné jen pro spolupráci s komunitou, ale jde i o vhodný kontrolní seznam před akcí, a představuje cestu pro získání konstruktivního ohlasu. Tato stránka by měla pravdivě popsat vše, co se konkrétního případu týká:

 • osoba nebo společnost, která činnost organizuje
 • způsob, jak kontaktovat organizátora
 • jedinečný hashtag, který se bude používat v komentáři každé sady změn
 • cíl činnosti, včetně vysvětlení důvodu
 • časové vymezení činnosti
 • všechny nestandardní nástroje a zdroje dat, které budou používány, a podmínky jejich užívání
 • odkazy, kde komunita může získat přístup k používaným nestandardním nástrojům nebo zdrojům dat
 • účty zúčastněných osob, které si přejí být identifikovány, s detaily, které si přejí zveřejnit
 • pokud bude měřen úspěch či výkon účastníků jakýmkoli způsobem: popis tohoto způsobu
 • pokud účastníci budou získávat výukový materiál nebo písemné instrukce: kopie nebo odkaz na tyto materiály
 • plán „úklidu po akci“ – jak budou editace validovány, obzvláště pokud činnost přivádí do OpenStreetMap nové přispěvatele
 • poté co aktivita skončí, nebo minimálně jednou měsíčně pro dlouhodobé činnosti, popis výsledků

Pokud organizátor pořádá mnoho různých aktivit, může vytvořit jednu stránku za organizátora, na které budou vypsány společné prvky, a ze stránek jednotlivých aktivit pak na tuto společnou stránku odkazovat.

Komunikace s komunitou

Všechna příslušná komunikace by měla užívat komunikační kanály, které jsou:

 • otevřené (bez nutnosti registrace mimo OpenStreetMap),
 • veřejné a
 • archivované.

Diskuse na fóru OpenStreetMap, mailové konferenci, wiki nebo pomocí komentářů sad změn OpenStreetMap typicky splní všechny tyto požadavky. Soukromé zprávy (například zprávy prostřednictvím OpenStreetMap nebo e-maily) mohou být užity ve výjimečných případech. Diskuse by neměly být „přesouvány“ z veřejných kanálů do soukromé konverzace, pokud se netýkají osobních záležitostí.

Informování komunity

Poté, co je připravena wiki stránka, by měly být pomocí vhodného oznámení informovány dotčené komunity OSM: buďto na obecné mailové konferenci „talk“ nebo, pokud je aktivita omezena na jeden stát či region, na regionální mailové konferenci nebo na jiných kanálech, které daná komunita užívá nejčastěji. K tomu by mělo dojít nejpozději dva týdny před začátkem aktivity. Komunita by měla mít k dispozici odpovídající množství času pro diskusi. Jakékoli návrhy ze strany komunity na zlepšení by měly být pečlivě zváženy. Pokud se u aktivity jedná o odpověď na mimořádnou událost a není možné předchozí projednání, komunita by měla být informována, jakmile to bude reálně možné.

Výslovný souhlas ze strany komunity se zahájením aktivity není nutný, a implicitní souhlas nebo dokonce mlčení je dostatečné. Ignorování oprávněné kritiky a pokračování bez ohledu na ni může však vést k zastavení činnosti a vrácení změn zpět.

Komunikace s ostatními přispěvateli

Přispěvatelé by měli odpovídat na pokusy o komunikaci ze strany ostatních přispěvatelů, ke kterým došlo v dobré víře. Komunikace může být také přesměrována k osobě zodpovědné za komunikaci, například ke koordinátorovi.

Pokud aktivita probíhá, pak by zprávy měly být zodpovězeny během dvou pracovních dní a odpovědi by také měly skutečně zodpovídat dotazy, a ne jen obsahovat poděkování.

Povinnosti a výcvik editorů

Každá osoba nebo organizace, jejichž aktivity mají vliv na projekt OpenStreetMap, mají za povinnost o tento projekt pečovat a musí respektovat konsenzus přijatý v komunitě, pravidla mapování a zásady. Měli by se ujistit o tom, že všechny osoby, kterým dávají instrukce ohledně přispívání do OpenStreetMap, tyto zásady znají. Stránka profilu uživatele by také měla zahrnovat odkazy na stránky organizované editace a organizací, kterých se dlouhodobě účastní.

Editace v mapě

Kdokoli se podívá na jednotlivou sadu změn, která vznikla v rámci organizovaného mapování, měl by ji rozpoznat při prvním pohledu na tuto sadu změn. Komentáře sady změn by měly obsahovat unikátní hashtag, který je popsán na stránce wiki pod Organised Editing/Activities/jméno aktivity (jak je popsáno v části Proces) a na tuto stránku odkazovat.

Co NEDĚLAT

 • pokoušet se skrýt aktivity, nebo znesnadňovat jejich sledování, například užíváním různých účtů, výběrem matoucích uživatelských jmen nebo častou změnou uživatelského jména,
 • přispívat velmi velkými nebo velmi malými sadami změn,
 • být v diskusích nečestný,
 • uvádět chybné zdroje.

Možné akce u problematických editací

Problematické editace mohou být vráceny zpět („revertovány“). V případě závažných nebo opakovaných problémů může být jednotlivci nebo organizaci zamezena editace OpenStreetMap.


Tyto Zásady pro organizované editace byly schváleny představenstvem Nadace OpenStreetMap (OpenStreetMap Foundation Board of Directors) 15. listopadu 2018.


Kate Chapman

předsedkyně představenstva Nadace OpenStreetMap