Fa:Wiki guidelines

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
دربارهٔ ویکی رهنمودهای ویکی­ سازمان­‌دهی ویکی ترجمهٔ ویکی ویکی­‌پروژهٔ پاک­‌سازی­ راهنمای ویکی­

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

برای نوشتن در این ویکی باید از «رهنمودهای ویکی» که در زیر آمده پیروی کنیم تا یک ویکی مفید داشته باشیم و کارکردن با آن و دسترسی به آن برای همه آسان باشد. در صفحهٔ ویکی‌پروژهٔ پاک‌سازی کارهای ویکی را در بخش‌های مختلف هماهنگ می‌کنیم تا هر چه بیشتر با این رهنمودها منطبق شود.