Gl:iD/Shortcuts

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Atallos de teclado

Consellos

Esta lista de atallos de iD e as súas funcións está feita por observación e proba. Isto non é documentación oficial de iD, a que está feita e soportada por desenvolvedores de iD. A documentación oficial está en dentro do mesmo iD.

iD necesita ter seleccionado o foco para poder captar ou ter presionado unha tecla. Se vostede fixo clic no navegador/páxina fora de iD antes, entón iD non terá o foco. Faga clic nalgunha parte dentro de iD para facer foco (con preferencia nun área inactiva, por exemplo, a barra de botóns na parte alta) e logo presione a tecla desexada.

Os atallos en iD dependen do idioma do usuario (por exemplo os de Vietnamita son diferentes.)

En macOS, use Cmd e Opt, en vez de Ctrl e Alt.

Trocando de pantalla

 • F11 (Linux, Windows), Ctrl+ Cmd+F (Mac) – troca o navegador a modo pantalla completa para ter maior espazo (ete atallo xenérico pouco coñecido varía segundo o navegador.)
 • , , , (teclas de cursor) – desplazar mapa.
 • Ctrl + , , , (teclas de cursor) – move o mapa nunha pantalla cada vez.
 • + – acercar o zoom; Ctrl++ – acercar moito o zoom.
 • – saír do zoom; Ctrl+ – alonxar moito o zoom.
 • Lzoom to my locationAxuda a traducir isto en galego!
 • B – mostrar ao cambiar capas do fondo.
 • Itoggle validation issues paneAxuda a traducir isto en galego!
 • Ptoggle user preferences paneAxuda a traducir isto en galego!
 • `toggle sidebarAxuda a traducir isto en galego!
 • Alt+Wtoggle OpenStreetMap dataAxuda a traducir isto en galego!
 • Ghighlight unsaved editsAxuda a traducir isto en galego!
 • Ctrl+B – trocar entre o fondo previo e o actual.
 • Udisplay map data optionsAxuda a traducir isto en galego!
 • W – alternar modo « wireframe ».
 • H – mostrar a axuda/documentación.
 • ?show keyboard shortcutsAxuda a traducir isto en galego!
 • / – alternar minimap.
 • Space bar – alternar entre menú radial para o obxecto seleccionado actualmente.

Escolla o modo de edición ao facer clic no mapa

 • 1 – trocar ao modo "engadir punto" (atallo 1).
 • 2 – trocar ao modo "engadir liña" (alcume "estrada", atallo 2).
 • 3 – trocar ao modo "engadir área pechada" (atallo 3).
 • Nswitch to “add note” modeAxuda a traducir isto en galego!
 • A – continuar debuxando unha liña no nodo seleccionado.
  • If multiple lines can be continued at the node, first select both a line and its end node first using Shift+clickAxuda a traducir isto en galego!
 • Enter, Esc – deter trazado dunha liña ou área.

Selección de obxectos.

 • Shift+click co rato – selección de múltiplos obxectos.
 • Shift+click do rato+arrastro – seleccionar tódolos nodos dentro dunha caixa delimitada (bbox - selección rectangular).
 • Ctrl+C – copiar o obxecto seleccionado.
 • [, Page Up – salto ao vértice previo.
 • ], Page Down – salto ao próximo vértice.
 • Ctrl+[, Home – salto ao primeiro vértice.
 • Ctrl+], End – salto ao último vértice.
 • \, ↨ Pause (PC), F15 (Mac) – se un nodo nunha intersección dunha liña é seleccionado: O círculo a través do principal (o principal seleccionado actualmente se resalta en vermello claro). Actualmente só é útil para a navegación de vértice: "xirar" nas interseccións.
 • Ctrl+Ffind features matching search textAxuda a traducir isto en galego!
 • Menutoggle edit menuAxuda a traducir isto en galego!
 • Zzoom to selected featuresAxuda a traducir isto en galego!

Modificación de obxectos.

 • Ctrl+V – pegar un obxecto previamente copiado; clic para posicionar o obxecto pegado baixo o cursor do rato.
 • Ctrl+ Del, Ctrl+ Backspace – eliminar o obxecto actualmente seleccionado.
 • Alt + click do rato – ubicar un nodo sen conectar (“snapping”) a un obxeto existente (en modo de trazado de liña ou área). Para Firefox utilice modo pantalla completa (ver abaixo) en orden a evitar a molesta interferencia de menús desplegables de Firefox ao presionar Alt.
 • C – combina oos obxetos seleccionados (ver selección de múltiples obxetos para como seleccionar). Os seus detalles (Etiquetas) tamén serán combinados – os valores de etiquetas coa misma clave pero distinto valor serán silenciosamente concatenados nunha lista separada por “;”, que puede non ter sentido e requerir uhna corrección manual.
  A función exacta depende do tipo de obxectos seleccionados:
  • Unha selección de varias liñas.
  • Unha selección dun nodo non conectado e unha liña → as etiquetas do nodo serán copiadas á liña e o nodo será borrado.
  • Unha selección de dúas liñas cerradas (áreas) non conectadas → unha nova relación (type = multipolygon) será creada e (dependendo da orde espacial):
   se un área seleccionada está encerrada por outra área seleccionada, entón obterá o rol de relación "inner" e manterá as súas etiquetas;
   obterá (esto é: un área seleccionada que non está encerrada dentro de outra área seleccionada) o xogo de relación "outer" e súas etiquetas serán movidas á nova relación.
 • D – se un nodo compartido por varias liñas é seleccionado: desvincula as liñas asociadas (esto duplica o nodo compartido). (Please update this translation.)Axuda a traducir isto en galego!
 • Eextract a point from a featureAxuda a traducir isto en galego!
 • M – Mover obxectos seleccionados.
 • O – Ordear nodos como círculo (só liñas pechadas, fala de: áreas).
 • R – rotar obxecto seleccionado
 • Q – rectificar a liña seleccionada (posiblemente eliminando nodos intermedios desaliñados=, "ou" cadrar as esquinas do área seleccionada ou liña pechada.
 • S – rectificar a liña seleccionada (posiblemente eliminando nodos intermedios desaliñados=, "ou" cadrar as esquinas do área seleccionada ou liña pechada.
 • T – reflexar o obxecto seleccionado a través do eixo longo.
 • V – invertir a dirección da liña (si é que unha liña é seleccionada).
 • X – Dividir unha liña (se un nodo ea liña está seleccionado). Se o nodo é compartido por varias liñas, todas estas liñas se dividirán neste nodo, a menos que utilices o seleccionar múltiples obxetos para seleccionar adicionalmente a liña/liñas que queiras dividir.
 • Y – reflexar o obxecto seleccionado a través do eixo curto.
 • Space bar – agregar un nodo (no modo “agregar liña” ou “agregar área”). Mantela mentras que mover o cursor para debuxar unha liña ou área que segue o camiño do cursor.
 • Shift + , , , nudge selected featuresAxuda a traducir isto en galego!
 • Ctrl+ Shift + , , , nudge selected features by a lotAxuda a traducir isto en galego!

Desfacendo ou gardando trocos

 • Ctrl+Z – desfacer a última acción.
 • Ctrl+ Shift+Z, Ctrl+Y(Windows) – refacer a última acción desfeita.
 • Ctrl+S – gardar trocos.

Diversos

 • Ctrl+I – alternar entre info/caixa de medidas.
 • Ctrl+ Shift+Btoggle background imagery paneAxuda a traducir isto en galego!
 • Ctrl+ Shift+H – mostra o historial do obxecto seleccionado.
 • Ctrl+ Shift+Ltoggle location panelAxuda a traducir isto en galego!
 • Ctrl+ Shift+Mtoggle measurement panelAxuda a traducir isto en galego!