No:Importere data

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Introduksjon

Det vanligste i OSM er at man bidrar med egne data som man selv har skaffet til veie gjennom gps-spor eller ved å tegne av fra godkjente bilder. I noen tilfeller er det likevel hensiktsmessig å hente inn data fra eksterne kilder da det ellers ville tatt alt for lang tid å få ferdig kartet, eller fordi de eksterne dataene har høyere kvalitet enn det man kan skaffe selv. Denne siden gir en oversikt over hva man kan importere og hvordan man skal gå frem for å importere fra nye datakilder.

Se også Import for utdypende informasjon om importering til OSM.

Godkjente importer

Her er en kort oversikt over de mest grunnleggende importene i Norge. En fullstendig liste finnes på No:Permissions. For de fleste importer finnes det ferdige osm-filer man kan hente inn data fra samt veiledninger for gjennomføring av importen.

 • Veier: Importeres fra NVDB. Se No:Veileder Elveg-import for en guide til hvordan importen kan gjennomføres i praksis.
 • Topografi (kystlinje, vann, markslag etc): Importeres fra N50 hos Kartverket.
 • Stedsnavn: Importeres fra SSR2 hos Kartverket.
 • Bygninger: Importeres fra Matrikkelen hos Kartverket.
 • Barnehager: Importeres fra Barnehagefakta fra Undervisningsdirektoratet.

En grafisk status per kommune for importene finnes her: progress-visualizer.

Det er fremdeles mange kommuner som ikke har fått importert alle veier, topografi, stedsnavn, bygninger og barnehager. Gå gjerne inn på sidene for disse importene ovenfor og se om du kan bidra.

Det er innhentet tillatelse til å bruke alle de norske kartlagene på er standard i JOSM, dvs. de som kommer opp av seg selv i Bilder-menyen. Du kan fritt tegne av fra disse kartlagene. Vær oppmerksom på at N50 bare kan tegnes av til og med zoom 15 (gjelder Mercator-projeksjon).

Importering

Her er noen generelle råd om gjennomføring av importen:

 • Med unntak av små lokale datasett må importen være godkjent av OSM community.
 • Ikke bare last opp importdata direkte, men last først ned eksisterende data fra OSM og flett sammen nye og gamle data.
 • Mange datasett kan ha gamle data eller en grov topologi, så vurder hvert enkelt objekt og avgjør om det nye objektet virkelig er bedre enn det gamle.
 • Bruk f.eks. Replace Geometry funksjonen for å ta vare på tags og historie fra det gamle objektet. Dette gjør det mulig å spore tilbake hvordan et objekt var tagget og man viser respekt for andre bidragsyteres arbeid.
 • Merk endringssettet med hvilken import det gjelder, kilde for data og dato for når datasettet ble generert/hentet.
 • Se nøye gjennom valideringsmeldinger og rett opp feil før opplastning til OSM.
 • Sjekk QA-verktøy et par dager etter importen, f.eks. OSM Inspector, for å sjekke uforutsette feil og rett opp.

Nye importkilder

Her beskrives kort hvordan man går frem for å planlegge og få godkjent en ny import. Se også Import/Guidelines for en mer fullstendig oversikt.

Oversikt over datakilder

Det finnes to oversikter i Norge over åpne data:

Selv om disse datakildene er definert som "åpne" må man likevel innhente tillatelse for å bruke datasettene og en importplan må beskrives og godkjennes (se nedenfor).

Innhente tillatelse

Eierne av datasettene som er gjort tilgjengelig for offentlig bruk har gjennom å bruke en lisens spesifisert hvilke rettigheter og plikter man har dersom man vil ta i bruk datasettet. Dersom denne lisensen er forskjellig fra ODbL, som brukes for OSM, må du innhente eksplisitt skriftlig tillatelse fra dataeier før du kan bruke dataene.

De vanligste lisensene i bruk i Norge er:

Ingen av disse lisensene er (ennå) definert som kompatible med ODbL, og man må derfor innhente tillatelse fra dataeier. Det er allerede innhentet en generell tillatelse fra enkelte dataeiere til å bruke deres åpne data (f.eks. Kartverket).

Se Import/GettingPermission for eksempler på hvordan du kan formulere en forespørsel om tillatelse. Det er viktig at du får med i din forespørsel at at OSM bruker Open Data Commons ODbL lisens og at dataeier vil bli navngitt på OSMs Contributors-side. Når dataeier først har definert sitt datasett som "åpent" skal det mye til for at det ikke vil bli gitt tillatelse til OSM for å bruke datasettet.

Lage og få godkjent en importplan

OSM krever at alle importer utover små lokale datasett må beskrives og godkjennes av OSM community før importen kan gjennomføres. Bakgrunnen for dette er at mange importer har et stort omfang og berører store områder, og en diskusjon i OSM community vil hjelpe å kvalitetssikre planen.

 1. Se Import/Plan Outline for en mal for hvordan du kan beskrive importplanen. Diskuter gjerne på den norske [[1]] underveis og oppsøk andre brukere som du ser har lagt inn lignende data i OSM tidligere for å få hjelp til å gå igjennom planen din og gi råd.
 2. Deretter skriver du et innlegg på det norske OSM-forumet og ber om kommentarer. Dersom det gjelder en større import som berører bestemte fagområder bør du også sende en tilsvarende e-post en den aktuelle mailinglisten for fagområdet i OSM.
 3. Etter å ha innhente disse kommentarene legger du inn importplanen på listen i Import/Catalogue og sender en e-post til mailinglisten for import for å be om kommentarer og aksept til å gjennomføre importen. Når du har innarbeidet kommentarene kan du starte importen.

Konvertere data

Datasettene som gjøres tilgjengelige i Norge kommer som regel i form av SOSI-filer, Shapefiler eller GML-filer.

 • SOSI-filene kan konverteres ved hjelp av sosicon eller Sosi2osm
 • Shape-filene kan leses direkte inn i JOSM etter å ha installert JOSM/Plugins/OpenData programtillegg
 • GML-filene kan leses inn i Excel og deretter eksporteres som en CSV-fil til JOSM dersom filene ikke inneholder komplekse/nøstede strukturer. Det er behov for å lage et generelt verktøy for å pakke ut GML 3.2.1-filer og konvertere til OSM. Bruk en god XML-editor for å se på eller endre GML-filene. Se også Veileder for GML fra Norge Digitalt.

GeoNorge har lenker til PDF-dokumenter med produktspesifikasjoner og datamodeller for hvert datasett. GeoNorge har også selve datamodellen for en rekke datasett: objektkatalog.geonorge.no

Flere offentlige etater tar etter hvert i bruk WFS og ATOM feed for å levere datasettene. Slike datasett lastes ned med f.eks. Wget eller cURL.

Her er en rekke veiledere for ulike typer leveranser av datasett: Norge Digitalt veiledere

Se også