Talk:Vi:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Chuyển nội dung giải thích chi tiết về highway sang trang Vi:Highways

User:Vutuan202 đã giải thích khá chi tiết cho cách phân loại đường được đề nghị, nhưng nó không phù hợp với nội dung trang này nên mình dời nó sang trang chi tiết về đường bộ. -- ComputerBoy (talk) 04:28, 25 February 2015 (UTC)