Cs:Česko/freemap

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Rules for import (and use) of Czech free geodata to OSM project in Czech Republic. Page is in Czech language only. See Czech Republic/freemap for rough translation in English of most important parts of the page.

Aktuální stav

Na konci roku 2007 Hanoj oslovil organizaci CENIA, jakožto gestora mnoha dat mimo jiné i barevné ortofotomapy. Jejich reakce byla neurčitě kladná, sic talk-cz komunita se neshodla na pozitivní interpretaci. Proto se zatím WMS Cenia neužívá jako legální zdroj. hanoj 15:05, 1 February 2008 (UTC)

Na jaře 2007 proběhla debata na talk-cz o možných importech. Nedošlo k obecné shodě, neboť existuje nejistota, zda lze data legálně importovat. Elektronické oslovení autorů/správců geodat pro vyjádření, nemělo žádnou odezvu.

Avšak komunikace Kubajze s ŘSD přinesla plod, neboť ŘSD neformálně souhlasila s využíváním jejich dat podle autorského zákona (tj. nutnost citace). Tato data jsou v OSM kvalitativně použitelná pouze v tématické složce pro zjištění čísla silnic, obvykle 3. tříd.

Další komunikace Kubajze s ÚHÚLem přinesla další plod :) Neboť ÚHÚL je organizační složkou Ministerstva zemědělství, vznikla domněnka, že data poskytovaná přes WMS by mohla být využitelná (na úřední dílo platí výjimka z autorského zákona), nicméně nebylo jasné, které části WMS jsou dílem ÚHÚL a která ne a jak je to s licencemi na ortofoto. Pan Císař z ÚHÚL nás ovšem ujistil, že přes WMS poskytují buď data, která jsou úředním dílem a lze je užít nebo data, ke kterým má ÚHÚL takovou licenci, která nám umožňuje legálně užívat a odvozovat z nich další. POZOR! UHUL ma na svem webu dve mapove sluzby, jednu pod WMS, kterou je mozne legalne uzivat, druhou, ktera je prevzata od CUZK a tu mozne pouzivat neni, viz nize.

O dalších legálních zdrojích zatím nevíme. --Kubajz 10:14, 7 September 2007 (BST)

Onovy kontaktoval CUZK o moznosti pouzivat nove ortofoto mapy, odmitli [1] --Onovy 09:46, 8 October 2008 (UTC)

Úvod

Přestože je v Česku většina kvalitních státních i soukromých mapových děl pod uzavřenou nebo komerční licencí, existují také veřejně dostupná geografická data, která dávají veřejnosti k dispozici často státní organizace, nebo neziskové organizace, neformální spolky. Výchozím podkladem a inspirací je projekt FreeGeodataCZ.

Slovíčkaření: (geo)informace - jakákoliv (geografická) znalost.Pepa je doma, má horečku. Za rohem je supermarket. (geo)data - formalizovaná (geo)informace, pro automatizované zpracování dataset - soubor několika datových vrstev, obvykle logicky datové primitivy - základní prvky z nichž se geodata skládají (body, linie, polygony)

geodata OSM se skládají z částí:

 1. geografická (souřadnice, nebo odkaz na prvek se souřadnicemi)
 2. tématická (atributy prvků v podobě tagů)
 3. časová (časové razítko vložení dat)

Datasety, která jsou kandidáty pro využití v OSM, musí vykazovat tyto vlastnosti:

 • tématická příslušnost k obsahu OSM
 • ověřitelnost kvality a její srovnatelnost s ostatními daty OSM (především přesnost geografické informace a tématický obsah)
 • dostatečné pokrytí na úrovni regionu nebo státu
 • kompatibilita s licencí OSM (vlastní licencí nebo vyjádřením autora)
 • možnost vložit/vyjmout/aktualizovat z datové vrstvy OSM
 • minimální konfliktnost s existujícími daty v OSM

Na některé datasety můžeme přímo začlenit do OSM a to různým způsobem:

 1. cyklicky: vrstvy budou naimportovány a ponechány ve stavu v jakém byly. Jednou za období, nejspíše uherský rok (1-5 let), budou kompletně smazány a naimportovány nové. Změny editací uživateli v OSM nebudou prováděny.
 2. jednorázově: vrstvy budou naimportovány a naklonovány k obrazu OSM pouze jednou. U těchto dat lze předpokládat dlouhodobá obsahová stálost a jejich případná aktualizace bude prováděna už jen skrze OSM.
 3. referenčně: geografická složka dat bude importována jednorázově, změnu nebo aktualizaci bude představovat především tématická složka, která bude prováděna za pomoci referenčního klíče prvku

Plán v případě začlenění datasetu:

 1. Získání souhlasu s licencí OSM CC BY-SA 2.0
 2. Souhlas uživatelů s přínosem importu
 3. Zpracování podkladů do OSM XML souboru (z databáze do shapefile, z JTSK do WGS84...)
 4. Vygenerování ukázky vytvořených dat a jejich připomínkování
 5. Import do databáze OSM

Zdroje pro odvozování dat v jednání

Evidováno na samostatné stránce

Zdroje pro odvozování dat

Jedná se o zdroje, které jsou vhodné pro podporu práce při editaci dat, licenčně nekonfliktní.


WMS ČÚZK - katastrální mapa

 • dataset: testovací provoz aktuálních katastrálních map (KM-D, nebo DKM)
 • gestor: ČÚZK (info)
 • licence: viz https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2008-August/001382.html
 • legenda: znackovy-klic-kn.pdf,seznam katastralních území
 • parcelace viditelná v JOSM v měřítku 5-115 m (do 1:5 000), optimální vzdálenost pro čitelnost textů a symbolů kolem 8-15 m; přehledky viditelné nad 115 m.
 • popis: Katastrální mapa je soubor geodat zachycující především majetkoprávní vztahy k pozemkům na území ČR, grafickou informací je zpravidla jen hranice parcel. Dále zaznamenává popisné informace k parcelám např. podle způsobu využití (např. les, pastvina, komunikace, zastavěná plocha). Druhotně zachycuje také polohopisné informace jako např. inženýrské sítě, hrany komunikací, břehovou čáru, mosty, tunely, propustky, sakrální architekturu. Přestože zpravidla katastrální mapa nevypovídá přímo o mapovaných objektech nebo o jejich aktuálním stavu (např. silnice, les), lze ji s výhodou využít pro vizuální interpretaci v kombinaci s dalším zdrojem. Rozlišujeme několik druhů používaných map, pokrývající různé části území ČR:
  • DKM - Digitální katastrální mapa (vektorová pro potřeby WMS rasterizovaná), 82% k.ú. k 31.8.2014, 64% k.ú. k 31.12.2013, 57%? území ČR k 31.8.2011ref (44% v roce 2010, 28% v roce 2008) + 7 a více %/rok (do 2015) ref
  • z toho KM-D - Katastrální mapa digitalizovaná (z papírových map), 9 % území ČR + 0%/rok
  • KM-G - Katastrální mapa grafická (papír, folie) - pro potřeby WMS systematicky skenovaná
   • 1:1 000, 1:2000, 1:5 000 - standardní měřítka
   • 1:2 880 - sáhové měřítko map stabilního katastru, historická mapa s malou přesností i podrobností odkazující svým vznikem do C.K. Rakouska

Ve výchozím editoru OSM iD je zdroj přednastavený - stačí vybrat z nabídky vrstev.

V JOSM je tento zdroj přednastavený

Příklad nastavení souboru "preferences" v JOSM pro použití s "WMSplugin":

Základní nastavení v JOSM:

 • černá (PK červená) a neprůhledná verze
 wms:http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&LAYERS=RST_KMD,RST_KN,RST_PK,obrazy_parcel,hranice_parcel,DEF_BUDOVY,dalsi_p_mapy,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
 • bílá (PK žlutá) a průhledná verze

Nutné nastavit alfa kanál v JOSM na true; vyvolat kontextové menu (pravé tlačítko myši) v dialogu vrstev nad již vloženou WMS položkou.

 wms:http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS={proj}&LAYERS=obrazy_parcel_i,RST_KMD_I,RST_PK_I,hranice_parcel_i,DEF_BUDOVY,RST_KN_I,dalsi_p_mapy_i,prehledka_kat_prac,prehledka_kat_uz,prehledka_kraju-linie&FORMAT=image/png&transparent=TRUE&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}


Vlastní nastavení v JOSM:

http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=...&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=...&

LAYERS - kombinace ze seznamu (popis), např. RST_KN,RST_KMD ve variantách černá barva na bílém/průhledném pozadí:

 • RST_KN: rastrové mapy KN (KM-D)
 • RST_KMD: vektorová mapa KN (DKM)
 • RST_PK: mapy pozemkového katastru
 • dalsi_p_mapy: další prvky mapy z DKM
 • hranice_parcel: hranice parcel z DKM
 • obrazy_parcel: obrazy parcel z DKM
 • omp: vektorová složka orientační mapy parcel
 • DEF_BUDOVY: definiční body budov (vč. čísel popisných, červeně)
 • prehledka_kat_uz: hranice katastrálních území
 • prehledka_kraju-linie: hranice krajů

TRANSPARENT (význam má pouze pro image/png volba jedné z:)

 • TRUE (průhledné pozadí, lze poměrně dobře využít při kombinaci s UHULem)
 • FALSE (neprůhledné pozadí)

Pravidla značení editací v případě užití jako zdroje informace:

source=cuzk:km

BING - ortofotomapa (!!! Nepoužívat k obkreslování/určení polohy !!!)

 • dataset: družicová kompozice ze snímků různých družic společnosti GeoEye
 • prostorové rozlišení ~0,5-1m, rastrové 0,4m/px, polohové rozlišení je pod možnost prostorového rozlišení
 • území pokrytí: velká část České republiky s různým stupněm přiblížení
 • lokality pokrytí: území Praha a okolí, Brno a okolí v pruhu sever-jih Letovice-Milukov, pruh Šumperk-Prostějov, pruh Budišov-Hranice, pruh Strakonice-Volyně-Prachatice, pohraničí pás s Německem, jižní část hranice se Slovenskem
 • datum pořízení: Praha 2007 (stavba RFE/RL), Brno 2003 (stavba hudební scény MD), podrobné info
 • poskytovatel/tvůrce: Bing Microsoft/Geoeye
 • metadata: gisat katalog
 • licence: zvláštní ujednání pro OSM
 • odkaz: http://maps.bing.com/
 • možnost značení editací v případě užití jako zdroje informace:
source=bing

V JOSM a iD je tento zdroj přednastavený

Ortofotomapy IPR Praha

Ortofotomapy Prahy a blízkého okolí. Lze použít pro obkreslování.

Odkazy na přidání do JOSM:

Vlastní pozadí pro přidání do iD:

Licence:

IPR Praha souhlasí s využíváním ortofotografií, které poskytuje prostřednictvím Geoportálu hl. m. Prahy, za účelem aktualizace a doplňování databáze OpenStreetMap, přičemž vzniklá vektorová data smí být vložena do OSM pod licencí ODbL za předpokladu, že IPR bude uveden v seznamu přispěvatelů do OSM a takto vzniklá data budou mít IPR uveden jako svůj zdroj.

Prosím, přidávejte značení: source=CZ:IPRPraha:ortofoto

Viz diskuse na mailing listu.

MapBox Satellite - ortofotomapa

 • dataset: družicová kompozice ze snímků družic společnosti DigitalGlobe
 • Maximální přiblížení je v rozmezí 12-17 (celosvětově), v některých místech až 19 (vybrané části USA a Evropy a malé oblasti po celém světě)
 • území pokrytí: velká část České republiky - na většině míst používá Bing satelitní podklady od DigitalGlobe, takže snímky jsou totožné, pouze Bing umožní větší přiblížení.
 • lokality pokrytí: v některých místech ( například Žďár nad Sázavou) jsou snímky černobílé, jinde mají malé rozlišení nebo jsou pokryty mraky
 • datum pořízení: průběžně aktualizováno - pomocí nástroje zpětné vazby lze požádat o přesnímkování vybrané oblasti
 • poskytovatel/tvůrce: DigitalGlobe a Mapbox Vertical_Aerial_Photographs#DigitalGlobe_.2F_MapBox
 • licence: data jsou plně trasovatelná pro OpenStreetMap
 • odkaz: https://www.mapbox.com/blog/digital-globe-partnership
 • možnost značení editací v případě užití jako zdroje informace:
source=mapbox

V JOSM a iD je tento zdroj přednastavený

NP a CHKO

Národní parky a chráněné krajinné oblasti:

 • dataset:
  • 163/1991 Sb. o zřízení Národního parku Šumava
  • 164/1991 Sb. o zřízení Národního parku Podyjí
  • 165/1991 Sb. o zřízení KRNAP
  • 161/1999 Sb. vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
  • a dále viz 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  • s využitím katastrální mapy ČUZK (mapa může obsahovat i samotnou hledanou hranici)
 • vlastník: ---
 • licence: neomezeno (právní řád České republiky)
 • pravidla značení editací v případě užití jako zdroje informace:
source=cuzk:km

Dále je dle této informace možno použít neaktualizované vrstvy CENIA, původem z AOPK:

Velkoplošná a maloplošná chráněná území:

wms:http://geoportal.cenia.cz:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_zchu?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0,1&TRANSPARENT=TRUE&

Zóna CHKO a NP:

wms:http://castor.cenia.cz:80/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_zchu_zony?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0&TRANSPARENT=TRUE&

ČSÚ RSO (Registr sčítacích obvodů a budov)

Částečná náhrada za již neexistující dataset UIR-ZSJ.

V datasetu jsou zajímavé především údaje o počtu obyvatel, hierarchické zařazení jednotlivých územních a administrativních celků.

source=csu:rso

ŘSD CŘ - Silniční a dálniční síť

 • dataset: vybrané vrstvy ze Silniční databanky Ostrava
 • gestor: ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic)
 • licence: neznámá (dle jejich neformálního vyjádření, lze použít za podmínky použití citace
 • pravidla značení editací v případě užití jako zdroje informace (typicky pro číslování silnic II. a III. třídy v tagu ref (případně mezinárodních int_ref)):
source:ref=rsd_cr 
source:int_ref=rsd_cr

GIS data

Jedná se o seznam uzlových bodů (křižovatek a koncových bodů) silnic 1., 2., 3. třídy, dálnic a rychlostních komunikací. Na nich jsou vytvořeny prosté přímkové úseky křižovatka-křižovatka, nebo křižovatka-koncový uzel. Úseky nesou informaci o číslech komunikací a jsou to spojnice dvou bodů tj. úsečky. Součástí nejsou žádné informace o místních komunikacích. Geodata jsou dostupná v shapefilech.

Geografická informace je velmi strohá a konfliktní s existujícími daty v OSM. Lze však konstatovat, že křižovatky mají relativně přesné polohové informace. Mezikřižovatkové úseky nesou informaci o čísle komunikace. Číslo silnice je často dovoditelná z terénu - u 1. až 2. tříd bývá číslování v terénu dostačující, u 3. třídy téměř absentuje a lze jej dovodit z číslování mostů, které je obvykle ve formátu aaaaaa-bbb číslo silnice-pořadové číslo mostu ve směru staničení

O konverzi do OSM formátu se postaral Jiří Klement a vyrobil pomocnou vrstvu pro JOSM . Tato vrstva NENÍ určená k importu, ale pouze k orientaci a případné dovození číslování českých silnic ve vlastnictví státu, za předpokladu citace:

ČEPS - Elektrická přenosová soustava

 • dataset: schémata přenosové soustavy
 • gestor: ČEPS
 • licence: dle neformálního vyjádření, paní Soukupové lze využívat libovolná veřejně přístupná data ze stránek ČEPS
 • pravidla značení editací v případě užití jako zdroje informace (typicky pro číslování silnic II. a III. třídy v tagu ref (případně mezinárodních int_ref)):
source=ceps_cr

NASA - Landsat 7

 • dataset: barevná satelitní ortofotomapa z roku 2000
 • prostorové rozlišení 30m, polohová přesnost cca 25m
 • gestor: NASA
 • licence: public domain
 • odkaz: http://onearth.jpl.nasa.gov/
 • optimální měřítko v JOSM 1000m
 • pozn: projekt Landsat 7 snímá i další spektra (např. infračervené využívá python skript lakewaler) a existuje i panchromatický snímek s prostorovým rozlišením 15m
 • pravidla značení editací v případě užití jako zdroje informace:
source=landsat

WMS UHUL - odvozní cesty

 • dataset: vybrané lesní cesty
 • gestor: UHUL
 • licence: souhlas UHUL s odvozováním dat (zřejmě to jejich licence od CUZK dovoluje)
 • odkaz: http://www.uhul.cz/
 • pravidla značení editací v případě užití jako zdroje informace:
source=uhul:cesty_odvozni

Příklad nastavení souboru "preferences" v JOSM pro použití s "WMSplugin" (starší verze JOSM < 3715)

wmsplugin.url.5.name=UHUL Cesty odvozni
wmsplugin.url.5.url=http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=Cesty_odvozni&STYLES=default&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&

JOSM verze 3715 a novější: WMS je integrální součástí JOSM, nastavení se provádí v Předvolby - WMS/TMS přidáním nové položky se stejnými údaji:


ČÚZK - RÚIAN

Viz také podrobnější popis na stránce Cs:RÚIAN
 • dataset: RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
 • vektorová data ve formátu VFR (Výměnný formát RÚIAN), geografická data GML. Jde o sjednocení digitální část mapy katastru nemovitostí, ÚIR-ZSJ, UIR-ADR a dalších registrů státní správy
  • hranice státu až základní sídelní jednotky, ulice, objekty, pozemky, adresy
 • pořizovatel: ČÚZK
 • licence: RÚIAN je nedílnou součástí projektu základních registrů veřejné správy. Základní registry jsou v právním řádu ČR zakotveny zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění. Poskytování údajů z RÚIAN a z ISÚI upravuje § 62 zák. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění: Registr územní identifikace je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z tohoto registru se poskytují v elektronické podobě, včetně vytěžování jeho obsahu; na nosičích dat se poskytují za úplatu, nejedná-li se o údaje pro tvorbu územně analytických podkladů. Data jsou ze zákona dostupná všem k volnému užití včetně vytěžování podle § 90 autorského zákona.
 • odkaz: http://vdp.cuzk.cz/
 • pravidla značení editací v případě užití jako zdroje informace:
source=cuzk:ruian

Na serveru http://ruian.poloha.net jsou dostupné následující vizualizované vrstvy: parcely, ulice, budovy a adresní body.

URL:

http://tile.poloha.net/vrstva/{přiblízení}/{x}/{y}.png

kde

 • vrstva může být parcely, ulice, budovy, adresy
 • povolená hodnota přiblížení je 12-20
 • x a y - souřadnice

Do JOSM je tyto vrstvy potřeba přidat manuálně:

tms[20]:http://tile.poloha.net/parcely/{zoom}/{x}/{y}.png
tms[20]:http://tile.poloha.net/ulice/{zoom}/{x}/{y}.png
tms[20]:http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png
tms[20]:http://tile.poloha.net/adresy/{zoom}/{x}/{y}.png

pLPIS - veřejný registr půdy

source=lpis

Nastavení WMS:

http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4,LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&TRANSPARENT=true

Dále je možný přístup i pomocí služby Web Feature Service ( http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/uzivatelske-prirucky/wms-sluzby/ )

Pro získání kompletních informací jsou potřeba dva dotazy:

1) Získání geometrie a ID půdního bloku (souřadnice pouze v ESRI 102067 / EPSG:5514 / S-JTSK / Krovak East North)
http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-471162.327712,-1120637.409667,-471161.327712,-1120636.409667&SRSNAME=EPSG:102067

2) Doplňující detaily pro vybrané ID půdního bloku
http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE&featureID=LPIS_DPB_UCINNE.20486900&SRSNAME=EPSG:102067

EEA

Corine Land Cover

source=eea:corine

GMES Urban Atlas

source=eea:gmes

Nationally designated areas (National - CDDA)

Seznam poboček a bankomatů fio banky

Seznam nabíjecích stanic

Potencionální zdroje


Data zatím nelze použít pro projekt OSM.
Jedná se o zdroje s nevyjasněnými licenčními podmínkami.

Přesto svým charakterem, kvalitou a pokrytím mohou být v budoucnu vhodné k úvahám o připojení do OSM.

Letiště a nouzové přistávací plochy

Vojenské historické opevnění a technické památky

Sluneční hodiny

Vojenská pietní místa

Seznam čerpacích static Čepro - EuroOil

Čerpací stanice Benzina

 • dataset: čerpací stanice
 • gestor: Benzina, s.r.o.
 • licence: neznámá
 • datové primitivy: body
 • odkaz: http://www.benzinaplus.cz/cz/mapa-cs.html
 • poznámka: viz zdrojový kod stranky - další možnost zpracování atributů po kliknutí na odkaz stanice - paliva aj.

Vysílače BTS

Studánky

Pražské kašny a fontány

Územní plány a zásady územního rozvoje

 • gestor: různí
 • licence: neznámá
 • Každá obec na území České republiky musí mít svůj územní plán. Územní plány bývají k dipozici ke stažení v různých formátech na stránkách obcí, výjimečně (zvl. u velkých měst) můžou být k dispozici i ve formě WMS. Podobně každý kraj musí mít zásady územního rozvoje.

čerpací stanice

FuelPrices.cz

Komínová databáze KODA

 • dataset: komíny
 • gestor: Svaz českých komínářů (SČK) [3]
 • licence: neznámá (import do OSM údajně povolen viz [4]
 • datové primitivy: body
 • odkaz: http://koda.kominari.cz/
 • stav: zvažuje se import do OSM. Viz [5] a [6]

Památné stromy

 • dataset: Památné stromy
 • gestor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • licence: neznámá
 • datové primitivy: body
 • odkaz: http://drusop.nature.cz/

Vodárenské Věže

 • dataset: Vodárenské věže
 • gestor Ing. Robert Kořínek, Ph.D. a Mgr. Petra Kořínková // rob.kor@centrum.cz vodarenskeveze@centrum.cz
 • licence: neznámá
 • datové primitivy: body, větší stavby by mohly být closed_way
 • odkaz: http://www.vodarenskeveze.cz/

Ověřovací zdroje


Data nelze použít pro práce na projektu OSM.
Jedná se o zdroje s nevyjasněnými licenčními podmínkami.

Lze je však úspěšně použít pro ověření přesnosti jiných licenčně vhodných dat (např. tracklogů). Lze z nich také dovodit vhodnost nebo význam jiných podkladů (např. ČÚZK:KM). Proto je lze provozovat v JOSM pouze jako informativní vrstvu.

WMS ČÚZK - ortofotomapa

 • dataset: ortofotomapa
 • prostorové rozlišení: 0,25 m/px, nasnímaná v letech 2013-2014, každoroční aktualizace dle plánu
 • gestor: ČÚZK (info)
 • licence: vyjádření ZÚ 12/2011, obecné licenční podmínky: 2.8.1. Veškeré užití digitálních produktů podléhají ochraně zákona. ... 2.8.2 Vlastní potřebou není užití digitálních produktů k vytvoření kartografického díla. ... 4.1 Bezplatně poskytované prohlížecí služby nejsou určeny ke komerčnímu užití a podléhají autorsko-právní ochraně zákona č. 121/2000 Sb. Pro jejich šíření, reprodukci v původní či pozměněné podobě i nekomerčního charakteru, je nutný písemný souhlas ZÚ.
 • popis: Digitální barevné ortofoto České republiky, barevná škála 8 bitů. Ortofota se stavem k roku 2008 (pásmo "Západ") mají velikost pixelu 50 cm, ortofota se stavem k roku 2009 (pásmo "Východ") a 2010 (pásmo "Střed") mají velikost pixelu 25 cm. Počínaje rokem 2010 je navíc snímkování prováděno digitální kamerou, což způsobilo významné zvýšení kvality produktu, patrné nyní právě v prostoru pásma "Střed". Od roku 2012 je frekvence aktualizace polovina území ČR ročně.

Příklad nastavení souboru "preferences" v JOSM pro použití s "WMSplugin":

wms:http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Archivní ortofotmapy:

wms_endpoint:http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_ARCHIV/service.svc/get?

WMS Cenia - ortofotomapa (zrušeno)

 • dataset: barevná letecká analogová ortofotomapa
 • prostorové rozlišení 0,5m/px nasnímáno postupně v letech 2007-2009 (každoročně aktualizováno) metodikou firmy Geodis
 • gestor: CENIA
 • původce dat: GEODIS a.s.
 • licence: komerční, nepoužitelná

Od listopadu 2012 poskytování služby skončilo

Nastavení zdroje ortofotomap v editoru JOSM:

wms:http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0&SRS=EPSG:4326&Styles=&

http://geoportal.gov.cz/web/guest/news?id=40216

WMS Cenia - II. vojenské mapování

 • dataset: staré mapy z II. vojenského mapování v Českých zemích C.K. Rakouska
 • původní měřítko 1: 28 800, rozlišení digitalizovaného obrazu 4m/px
 • optimální měřítko vrstvy pro zobrazení v JOSM "200m"
 • mapy z měření v letech 1836-1852
 • gestor: CENIA, ČVUT
 • původce: zřejmě MŽP a UPOL
 • licence: neznámá
 • odkaz: http://www.cenia.cz/

Nastavení pro staré mapy z II. vojenské mapování:

V současné době nepoužitelné, protože transformace do WGS84 není korektně provedena (data na serveru jsou v souřadném systému S-JTSK)

wmsplugin.url.4.name=Cenia II.voj
wmsplugin.url.4.url=http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_II_voj_map?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=0,1&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&

Pokud využíváte data z okolí historické hranice Moravy a Čech je třeba pomocí LAYERS=0 zapnout pouze Čechy nebo LAYERS=1 zapnout Moravu, neboť dochází k překryvům.

ČVUT provozuje tentýž obsah s korektní transformací, ale pouze pro Čechy podle staré zemské hranice - nikoliv Morava a Slezsko:

wmsplugin.url.9.name=CVUT II.voj
wmsplugin.url.9.url=http://mapserver.fsv.cvut.cz/cgi-bin/wms?VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=MS&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=TRUE&

WMS kraje Vysočina - UHUL Ortofoto

 • shodná ortofotomapa jako UHUL
wmsplugin.url.5.name=Vysocina Ortofoto 
wmsplugin.url.5.url=http://mapy.kr-vysocina.cz/cgi-bin/wms1?service=WMS&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=orto_bw.jpg&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&TRANSPARENT=TRUE&

POI

 • dataset: POI
 • gestor: jednotliví uživatelé
 • licence: v rozporu s využitím pro komerční účely (nicméně proč se nedohodnout?)
 • datové primitivy: body
 • odkaz: http://www.poi.cz/poi/

Nevýhoda POI je velmi různá kvalita každého jednotlivého bodu, jak v geografické (přesnost stovky metrů) tak tématické složce (nepříliš smysluplný jednořádkový textový obsah), nerovnoměrné pokrytí území státu, regionu.

Potenciálně zajímavé vrstvy mohou být (název(počet prvků)): CZ-Ambasada(102), CZ-Aquaparky_bazeny(54), CZ-Banky (několik skupin), CZ-Cerpaci stanice(několik skupin), CZ-Divadlo (468), CZ-Fotbalove_stadiony(41), CZ-Financní_úrady(219), CZ-Golf(83), CZ-Hokejove_Stadiony(23), CZ-Hory a pohori(9303), CZ-Hrady(96), CZ-Hranicni_Prech(několik skupin), CZ-Letiste(65), CZ-Muzeum(813), CZ-Nemocnice(382), CZ-Pohotovost(222), CZ-Policie(569), CZ-Posta_ceska(3372), CZ-Poutni_mista_Morava(32), CZ-Rozhledny(196), CZ-Soudní sín(102), CZ-Vyskove body(11590), CZ-Vysoké_skoly(179), CZ-Vystaviste(10), CZ-Zamky(1020), CZ-Zeleznicni_stanice(2707), CZ-ZOO(16), CZ-Zriceniny(383).

Dokončené importy

Seznam bankomatů fio banky

 • seznam bankomatů fio banky
 • odkaz: http://www.fio.cz/o-nas/kontakty?region=10#mapBranches
 • Milan Prášek z Fio banky vyjádřil souhlas s používáním adres, gps souřadnic a otevíracích hodin ze stránek fio pro odvozovaní dat
 • datové primitivy: body
 • poloautomatický import byl proveden 3/2015
 • jako identifikátor bankomatu použita adresa ze stranánek
 • source:fio.cz

Vodstvo (DIBAVOD)

 • dataset: DIBAVOD (Digitální báze vodohospodářských dat), vybrané vrstvy
 • gestor: VÚV TGM v.v.i.(Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garique Masaryka v.v.i.)
 • licence: dílo poskytované zdarma a bez licenčních omezení (ústní sdělení vedoucího oddělení GIS)
 • datové primitivy: body, linie a polygony
 • odkaz: http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/index.php?id=27
 • import vodních ploch proběhl v lednu 2010 a koordinoval se zde: Import DIBAVOD
 • linie a zbylé plochy v říjnu 2010:
<tag k="source" v="vuv:dibavod:a05" /><tag k="landuse" v="reservoir" />
<tag k="source" v="dibavod" /><tag k="waterway" v="stream" />
<tag k="source" v="dibavod A06" /><tag k="natural" v="wetland" />
<tag k='source' v='dibavod C02' /><tag k='sport' v='swimming' />
<tag k='source' v='dibavod I01' /><tag k='waterway' v='weir' />

<tag k="source" v="dibavod A04" /><tag k="waterway" v="ditch" /> - vrstva meliorací 6. března 2011 odstraněna, neboť z většiny neměla smysluplný obsah, viz thread talk-cz

ČÚZK - hranice katastrálních území

 • dataset: přehledka katastrálních území
 • gestor: ČÚZK
 • licence: volné využití
 • odkaz: http://wms.cuzk.cz/wms.asp
 • postup:
  • geometrická složka: vektorizace rastru User:Hanoj/grass; 06/2009
  • popisná složka: Martin Kupec OCR z z rastru; 12/2009
  • uplatněná hierarchie hranic: Martin Kupec NUTS1(republika)-NUTS2(regiony)-NUTS3(kraj)-LAU1(okres)-LAU2(obec)-katastrální území; 02/2010

Adresní body - MPSV(UIR-ADR)

 • dataset: UIR-ADR (Územně identifikační registr - adresní body)
 • gestor: MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • licence: bez omezení (viz Midas)
 • pravidla značení editací v případě užijí jako zdroje informace (typicky pro názvy ulic v tagu name):
 • rozsah dat: obsahuje cca 2 750 000 adresních bodů, z toho ale jen 297 000 má geografické souřadnice. Ostatní souřadnice nejsou součásti volné verze gestora MPSV a poskytuje je za úplatu ČSÚ.
 • kvalita dat: dostupné souřadnice jsou jen v krajských a bývalých okresních městech Středočeského kraje. Původce dat je firma CEDA, která je automaticky generovala podél linií uliční sítě.[7] Z toho plyne poměrně rovnoměrné umístění podél ulice, problematické řešení odstupů v různých rovnoběžných řadách výstavby. Zřídka je sama původní linie ulice pro tento účel nevhodně definovaná a tudíž i výsledek tomu odpovídá (např. náves jako uzavřená linie, po jejímž obvodu jsou adresní body umístěny od nesprávněho počátku a bez uplatnění principu sudá/lichá ).
source:name=uir_adr

WMS UHUL - Lesní pokryv

 • dataset: vrstva lesního pokryvu ČR (parcely katastrální mapy vedené jako PUPFL), mimo vojenské prostory (bylo dostupné skrze WFS do jara 2008, dále jen jako rastr WMS)
 • gestor: UHUL
 • licence: volné využití
 • odkaz: http://www.uhul.cz/

Na základě dat z WFS serveru UHUL, provedl Kubajz 30. listopadu 2007 přímou konverzi z WFS:GML do OSM formátu v.5 včetně konverze souřadnic pomocí cs2cs. Výstup je dostupný po čtvercích v S-JTSK u Kubjaze (např. x743388_x1049320_x733388_x1039320.xml): http://kubajz.kbx.cz/junk/uhul/output/

Tomáš Kolda po delší časové odmlce v srpnu 2008 dovedl do finále postup vektorizace z rastrů na WMS:

 1. Stahnout tiles z WMS po kroku 0.1 stupne v rozliseni 2000x2000 bodu.
 2. Prevest na jednobitovou bitmapu. Mozna by to slo i cele spojit (asi 500MB)
 3. Vektorizovat potrace
 4. Vyhodit plochy/diry mensi nez X
 5. Provest generalizaci na 20metru + odstraneni ostrych vycnelku (30stupnu a rozvor max. 50metru), minimalni plocha 60x60metru.
 6. Opravit polygony (self-intersection)
 7. Rozsekat polygony na mensi (max. Y nodu)
 8. oznackovat Relace landuse=forest, source=uhul:wms
 9. Rozdelit soubor na 33 souboru velikosti 5MB v OSM formatu a poslat omarkovane skrze JOSM do OSM
 10. Rucne mazany uz nakreslene lesy
 11. Oprava der v polygonech obracenim posloupnosti (diry proti smeru hodinovych rucicek)

Statistika: 2.567 multipolygonu 75.940 polygonu 1.747.590 nodu

Označení importu:

<source="uhul:wms">

HS-RS - Silnice 1. a 2. třídy

V rijnu 2007 poskytla spolecnost HELP SERVICE - REMOTE SENSING spol. s r.o. http://www.bnhelp.cz silnice 1./2. tridy a dalnice k importu (Diky!). Data pokryvaji celou republiku. Jachym Cepicky dodal shapefily, hanoj vyfiltroval duplicity a Pavel Machek data zkonvertoval do .osm formatu a uploadoval (16.10.2007).

Upload byl z technickych duvodu proveden po ctvercich o hrane 1 stupen... napojeni pres hrany ctverce a napojeni na existujici .osm data je potreba udelat rucne.

Importovaná data jsou generalizovaná a vykazují přesnost řádově desítky metrů, což je zřejmé zvláště v zástavbě. Dále data nemají kruhové objezdy, směrově dělené komunikace nejsou v oddělených way. Číslování silnic nemusí být aktuální, zřejmě nejsou zahrnuty změny za posledních 5let.

Na http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/outgoing/result-red.osm.bz2 jsou data ktera nebyla importovana. Na nekterych mistech maji lepsi kvalitu nez data existujici v .osm...

Pavel vymyslel velice chytrý tag source, který aplikoval i na nody:

<source="HELP SERVICE - REMOTE SENSING spol. s r.o. http://www.bnhelp.cz">

Obce

Tak jsem zkusil neco dat dohromady, vzal jsem souradnice z wikipedie, z gov.mil a geonames, prvni problem je, ze vsude neni vsechno (ve wiki jsou sice vsechny obce a mesta, ale uz tam nejsou mistni casti, v gov.mil a geonames zase nektere obce nejsou - jsou tam treba jen jejich casti, mozna ze se ta obec nejak v minulosti slucovala a v gov.mil a geonames jsou starsi data...)

Import je "oznacen" pomoci

<created_by="create_osm_pr.pl/1">

takze v pripade problemu by to slo cele nejak hromadne automaticky zlikvidovat

<tag k="source" v="geonames.org,wikipedia.org,nga.mil" />

Nastavil jsem parametry ze importovat se maji jen obce, kde dve nejpresnejsi souradnice jsou od sebe maximalne 800 metru (lze zvysit/snizit a kdyztak pregenerovat) a pokud se sidlo daneho jmena nachazi do peti kilometru od danych souradnic, tak se neimportuje (to je potreba, neb treba sidel s nazvem "Pocatky" je asi 6 po republice a clovek jnak nevi ktery tam je a ktery ne - pokud je do 5 km, tak se predpolada, ze to je to co tam ma byt, byt mozna ponekud nepresne. Ruznych lhot se stejnym nazvem bude asi taky dost :)

Nakonec v souboru skoncilo 5171 jmen.

I kdyz nekolik existujicich vesnic, odhadem tak stovka se nenaimportovalo, hlavne proto, ze souradnice z pouzitych zdroju se od sebe navzajem prilis lisi a nechtel jsem zkouset hadat ktery teda jsou spravne. Pripadalo mi lepsi je tam necpat, holt je tam doda nekdo jiny casem asi rucne, nebo z lepsiho zdroje :) zdroj nenaimportovaných dat: http://git.wz.cz/import-data-800+w.xml.bz2

Import provedl: Martin (BH) 25.10.2007

Zastaralé/nefunkční zdroje


Použití dat pro práce na projektu OSM není doporučováno.
Zdroje jsou buď nefunkční nebo byly nahrazeny jinými.

Bankomaty a pobočky Česká spořitelna

ČSÚ UIR-ZSJ

S účinností od 1.1.2013 bylo období s podporou agendy ÚIR-ZSJ ukončeno (2004 - 2012) a datově integrováno do RSO.

Import obcí (OBCE) a částí obcí (COBE) byl dokončen. Na stránce importu jsou uvedeny (potenciální) chyby ke zkontrolování a opravení. Také tam najdete postup importu základních sídelních jednotek (ZSJ) a seznam obcí, u kterých tento import má smysl (a ještě neproběhl).

 • dataset: registr UIR-ZSJ (Územně identifikační registr - Základní sídelní jednotky), součást Registr sčítacích obvodů a budov
 • gestor: ČSÚ (Český statistický úřad)
 • licence: public domain - Registr sčítacích obvodů a budov ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění, je dle novelizace zákona zveřejněné ve Sbírce zákonů 2004, částka 25 ze dne 25. února 2004 veřejným seznamem. (viz Metodická dokumentace registru, graf územního členění ČR)
 • datové primitivy: body (zřejmě centroidy ze správního území)
source=csu:uir-zsj

Seznam veřejných telefonních automatů

NORC -- nefunkční od 2014

Sbírka panoramatických georektifikovaných fotografií, obdoba "Google street view". Zatím pokrývá Prahu, Brno, Plzeň, Olomouc a Ostravu. Brno snímkováno okolo 7. října 2008, odečteno z digitálních hodin na domu Meta.

http://www.norc.cz

Zatím v ČR používá jako podklad mapy Google, takže službu není možné použít pro přímé odvozování geografických dat. Je možné ji ale využít k odvozování informací (např. jednosměrné ulice, jména restaurací apod.) a s poměrně dobrou přesností i pro odvozování polohy POI - např. je možné zjistit, že naproti domu č.p. 20 (který je již v OSM) je telefonní budka.

Yahoo - ortofotomapa

Služba od 13. září 2011 nefunguje.

 • dataset: barevná družicová ortofotomapa z roku 2002 z družice Ikonos
 • prostorové rozlišení cca 1m
 • poskytovatel/tvůrce: Yahoo/Geoeye
 • licence: výjimka Yahoo pro OSM
 • území pokrytí: 3 % ČR; mapa/way
 • lokality pokrytí: Praha a okolí (polygon po trase Libochovice, Mělník, Stará Boleslav, Čelákovice, Klánovice, Hostivař, Průhonice, Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem, Nová Rabyně, Hostomice, Koněprusy, Beroun, Kladno, Slaný)
 • odkaz: http://maps.yahoo.com/
 • pravidla značení editací v případě užití jako zdroje informace:
source=yahoo:ortofoto

Adresní body - ČÚZK + MVČR

WMS UHUL - ortofotomapa -- NEFUNKČNÍ

Zcela přestala zobrazovat ortofoto vrstvu od léta 2015.

 • Zrejme by se stale dala sehnat od CUZK... za 42KC/list nebo za specifickych podminek

http://geoportal.cuzk.cz/(S(pbudfr0oh2n3uhuwfa4cuyfi))/Default.aspx?lng=CZ&mode=TextMeta&side=ortofoto&metadataID=CZ-CUZK-ORTOARCHIVCB-R&mapid=83&menu=232

 • dataset: panchromatická letecká analogově snímaná, posléze digitalizovaná ortofotomapa
 • prostorové rozlišení ~2m/px, rastrové rozlišení 0,5m/px, polohové rozlišení je pod možnost prostorového rozlišení
 • nasnímáno v zimě (1998/1999)/2000/2001 (mapa)
 • gestor: UHUL
 • pořizovatel: ČÚZK
 • tvůrce: zřejmě VGHMÚř Dobruška (určitě dělá barevná ortofota pro ČÚZK od roku 2003)
 • licence: souhlas UHUL s odvozováním dat (zřejmě to jejich licence od CUZK dovoluje)
 • odkaz: http://www.uhul.cz/
 • rozlišujte rozdíl mezi absolutní (souřadnicová poloha objektu) a relativní (rozměry objektu, sousední prostorové vztahy) prostorovou přesností.
 • Nezanedbatelný vliv na lokální prostorovou přesnost má kvalita/podrobnost modelu terénu využitý při vytváření ortofota. Některé složité, výrazné nebo umělé terénní nerovnosti mohou být zdrojem chyb mapy.
 • odklon od kolmé osy na okrajích snímků asi 25 stupňů (testováno na chladící věži JE Dukovany)
 • díky zimnímu období, je průhled skrz vegetaci a díky slunci nízko nad obzorem mosty vrhají nepřehlédnutelné stíny
 • snímky pravděpodobně obsahují Newtonovy prstence vzniklé při digitalizaci analogového obrazu
 • na několika místech (například u Louček) je možné narazit na chybně vložené kusy fotografií (pásy 5 x 0.2 km).
 • pravidla značení editací v případě užití jako zdroje informace:
source=uhul:ortofoto

Ve výchozím editoru OSM iD je zdroj přednastavený - stačí vybrat z nabídky vrstev.

V JOSM je tento zdroj přednastavený

Příklad nastavení souboru "preferences" v JOSM (optimální měřítko ~80m) pro použití s "WMSplugin":

wmsplugin.url.5.name=UHUL Ortofoto
wmsplugin.url.5.url=http://geoportal2.uhul.cz/wms_oprl/?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=Ortofoto_cb&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&
Vzorový výřez odpovídající použitém v testu funkčnosti. Část zastavěného území obce Obyčtov (kraj Vysočina) (JPEG 300x300px).

Ostatní odkazy

Vzorový WMS požadavek na mapu:

Geodata

WMS

Road

Rail

Copyrighted map, only for viewing.

Oldmaps

Kraje

převzato z ČVUT

Města

převzato z ČVUT