Fi:Key:priority_road

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg priority_road
Finland road sign 211.svg
Kuvaus
Etuajo-oikeutettu tie -kyltitetyt tiet Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Ominaisuudet
Käytetään karttakohteille
ei voi käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissaei voi käyttää alueissashould not be used on relations (except multipolygon relations)
Tila: käytössä

Etuajo-oikeutetuksi liikennemerkillä osoitetut tiet.

Jotkut tiet voidaan osoittaa liikennemerkillä etuajo-oikeutetuiksi, jolloin tienkäyttäjä tietää jokaisella sivutiellä olevan pakosti väistämisvelvollisuutta osoittava stop- tai väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkki.

Joissain maissa etuajo-oikeutetun tien osoittava liikennemerkki on voimassa vain seuraavassa risteyksessä, mutta toisissa maissa, kuten Suomessa, merkki on voimassa "sillä tiellä" aina etuajo-oikeutettu tie päättyy -liikennemerkkiin. Säädösten eroavaisuus vaikuttaa lievästi kartoittamiseen.

Kartoitus

Tagi priority_road=* asetetaan tielle, johon ko. liikennemerkki viittaa. Arvioitaessa tietä käyttävän liikenteen mahdollisuutta ohittaa ko. liikennemerkki (vertaa arvot alla), tarkastellaan vain laillisia ajoreittejä tielle liittymiseksi.

Tarkasteltaessa OSM-polkua käyttävää mahdollista liikennettä, liikenteen lähteinä ei huomioida tonttiliittymiä, metsäautoteitä tai muita vähäpätöisiä kohtia joissa ajoneuvo voi liittyä yleisen tien liikenteeseen. Aivan kuten tien varren pysäköintiruudusta lähtenyt kuljettaja ei yleensä ohita ko. liikennemerkkiä ennen kuin aikaisintaan seuraavan risteyksen jälkeen. (Jos kartoitat ulkomailla, tarkista paikalliset säädökset, ts. jos etuajo-oikeutetun tien liikennemerkki on ko. maassa voimassa vain seuraavaan risteykseen, esim. viitataanko sillä yleisen tien risteykseen vai mihin tahansa risteykseen).

Jos et ensimmäisellä kartoituskerralla halua nähdä liikaa vaivaa, ja päätietä ei ole vielä muista syistä katkottu kaikkien tarpeellisten risteysten kodalta, voidaan pitää hyväksyttävänä ohittaa aluksi joitain pienimpiä sivuteitä; ehdolla, että sivutie on umpikuja, se on lyhyt (esim. max 50 m), ja sivutiellä ei itsellään ole yhtään sivutietä. Tällaiselta tieltä tulevan liikenteen voi olettaa kulkeneen etuajo-oikeutetulla päätiellä juuri ennen em. sivutielle kääntymistään. Mutta lopulta on parempi katkaista tie tällaistenkin risteysten kohdalta ja asettaa risteyksen jälkeiselle tielle oikea arvo tagille priority_road=*.

Arvot

  • priority_road=designated: Finland road sign 211.svg Kaikki polkua kulkeva liikenne on, viimeistään ennen ensimmäistä polun varrella olevaa risteystä, ohittanut etuajo-oikeutettu tie -liikennemerkin. Kaikkien ajoneuvojen kuljettajat tietävät näin sivuteillä olevan varmuudella väistämisvelvollisuus. Tätä polkua kulkeva liikenne ei voi ohittaa väistämisvelvollisuus risteyksessä (kolmio) tai stop-merkkiä ajosuunnassaan.
  • priority_road=yes_unposted: Maissa, joissa etuajo-oikeutetun tien luokitus on voimassa toistaiseksi: osa tietä käyttävistä ajoneuvoista, mutta eivät kaikki, ovat ohittaneet etuajo-oikeutettu tie -liikennemerkin. Kaikilla sivuteillä on silti väistämisvelvollisuutta osoittava kolmio- tai stop-merkki.
  • priority_road=end: Finland road sign 212.svg Polun päästä polulle tulevat ajoneuvot ohittavat pakosti etuajo-oikeutettu tie päättyy -liikennemerkin.

Jos tiellä on vain yksi ajorata, mutta kyltitys on erilainen eri suuntiin, voidaan käyttää "korkeampiarvoista" arvoa tagille priority_road=*, ja merkata toisen suunnan kyltitys polun suunnasta riippuen priority_road:forward=* tai priority_road:backward=*.

Esimerkki: tie, jolla kaikki liikenne OSM-polun suunnassa ohittaa ko. liikennemerkin, mutta OSM-polun suuntaa vastaan kulkevasta liikenteestä vain osa on ohittanut ko. liikennemerkin, merkattaisiin priority_road=designated + priority_road:backward=yes_unposted.

Lisätiedot

Joissain maissa pysäköinti etuajo-oikeutetun tien ajoradalla on kielletty, joko kaikkialla tai taajaman ulkopuolella (kuten Suomessa). Pysäköintikiellon voi merkata parking:lane=*.