Sk:KaporSKAddress

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kapor

Kapor (niekedy označovaný kapor2) je názov portálu Katastrálneho úradu. Adresa portálu je www.katasterportal.sk/kapor/.

Katastrálny operát obsahuje okrem iného údaje o:

 • parcelách vedených v správe katastra
 • budovách na parcelách, ich využití, počte poschodí
 • využití území (zhruba ekvivalentných s landuse=*)

Aktuálne prebieha import budov z katastra: WikiProject_Slovakia/Sources#Cadastral_map, ktorý je v súčasnosti (jún 2015) blízko dokončenia.

Stav importu budov z katastra /jún 2015/. Zeleným sú označené vojenské obvody (tie nebudú importované)

Licencia dát

Katastrálny operát je verejný. Každý má právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/ou_zh/odbor_katastralny/Informacie.pdf. Podľa vyjadrenia riaditeľky UGKK nie sú tieto údaje chránené autorským zákonom: http://wiki.freemap.sk/KatasterPortal.

Import adries z katastra

Kataster neobsahuje informácie o orientačných číslach (addr:streetnumber), ktoré sú súčasťou Cs:WikiProjekt Česko/Systém adres, ktorý bol dohodnutý ako systém číslovania adries na Slovensku. Informáciu o mapovaní orientačných čisiel na súpisné majú príslušné mestské a obecné úrady a žiadosť o poskytnutie tejto informácie (na základe zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciach) bola poslaná na všetky mestské úrady (http://wiki.freemap.sk/SupisneCislaKapor) a niekoľko obecných úradov. Údaje sa vrátili v rôznej kvalite a aktuálne prebieha ich čistenie, aby mohli byť využité pre automatizované spracovanie.

Nakoľko menšie obce na identifikáciu budov a sídiel používajú len čísla súpisné (addr:conscriptionnumber), na import postačujú údaje z katastra. Pre odlišný charakter prípravy a spracovania dát bude import rozdelený na 2 fázy:

 • import súpisných čísiel (údaje z katastra, pre obce bez orientačných čísiel)
 • import súpisných a orientačných čísiel (údaje z katastra skombinované s údajmi z mestských/obecných úradov)

Import súpisných čisiel

Rozsah

V pláne je importovať súpisné čísla po katastrálnych územiach. Nie všetky obce, resp. katastrálne územia sú aktuálne zdigitalizované. Toto by však importu nemalo vadiť, keďže chýbajúce adresy môžu byť pridané neskôr.

Územia, ktoré používajú len súpisné čísla (bez orientačných čísiel) boli identifikované nasledovným spôsobom:

 • ak viac ako 5 % vlastníkov s trvalým pobytom na danom území má v adrese lomku (/) - ktorá sa bežne používa na oddelenie súpisných a orientačných čisiel, toto územie je považované za územie používajúce orientačné čísla a bude vylúčené z ďalšieho spracovania
 • pre zvyšné územia bola urobená kontrola, pri ktorej sa zisťovalo, či v OSM už neexistuje prvok so značkou addr:streetnumber. V prípade pozitívneho zistenia bolo toto územie takisto vylúčené.

Typ území (teda výskyt "červených" alebo "čiernych" čísiel) bude ďalej upravovaný na základe hlásení jednotlivcov, ktorí danú oblasť poznajú.

Odhadovaný rozsah importu súpisných čísiel z Kapora

Popis vstupných dát

Pre import sú dostupné tieto údaje:

 • umiestnenie (geometria polygónu) a názvy parciel v rámci katastrálneho územia (na Slovensku je približne 3500 kat. území)
 • súpisné číslo/a budov nachádzajúcich sa na územi danej parcely

Dáta označili dlhodobí prispievatelia do OSM ako "dosť dobré" a "väčšina adries sedí presne".

Údaje boli importované do Postgisu pre jednoduchšie spracovanie a spúšťanie dotazov.

Zásady importu

 1. súpisné čísla, ktoré už v OSM sú, budú z importu vylúčené
 2. súpisné čísla budú umiestnené len na existujúce budovy
 3. ak je v OSM budova otagovaná s addr:conscriptionnumber, bude ignorovaná
 4. značky s adresami budú umiestnené na uzavreté cesty (budovy). tam, kde je takýchto adries viac, budú uložené do samostatného súboru, o ktorých osude rozhodne človek zodpovedný za import daného územia
 5. všetky dáta budú pred uploadom podrobené vizuálnej kontrole

Značky použité pri importe

 • súpisné číslo -> addr:conscriptionnumber
 • súpisné číslo -> addr:housenumber
 • názov obce/mesta -> addr:city (bude manuálne doplnené jednotlivcom zodpovedným za import)
 • názov obce/mesta -> addr:place (bude manuálne doplnené jednotlivcom zodpovedným za import; môže sa líšiť od hodnoty v addr:city)
 • zdroj dát -> source:conscriptionnumber=kapor2

Príprava dát a ich čistenie

 1. hoci to nie je bezpodmienečne nutné, bolo by dobré mať pred importom čo najviac budov (building=*) v OSM, keďže súpisné číslo prislúchajúce k parcele nebude importované, ak na jej území v OSM nie je umiestnená budova (import môže byť spustený i neskôr a diery tak môžu byť zaplnené). Aktuálne viac ako 98 % katastrálnych území väčšinu budov importovanú má.
 2. aj napriek tomu, že sa komunita dohodla na používaní Cs:WikiProjekt Česko/Systém adres, stále existujú oblasti, kde je použitá Karlsruhe_Schema a nie je možné jednoznačne určiť, či addr:housenumber obsahuje súpisné alebo orientačné číslo. Tieto prípady musia byť prešetrené a vyriešené (pridaním príslušnej značky).
 3. údaje z katastra - hranice parciel a súpisné čísla (z konca roku 2014) boli importované do Postgisu

Chcem pomôcť s importom - praktické informácie a rady

Priebeh a stav importu možno sledovať na stránke určenej tomuto projektu http://addrtool.osm.margus.sk, kde sú okrem štatistík (percentá i čísla treba brať s určitou rezervou, keďže ani dáta v OSM alebo údaje z katastra nie sú na 100 % presné) vidieť aj prípadné rezervácie na katastrálne územia. V prípade záujmu o import/rezervovanie daného územia prosím napíšte e-mail jose1711 zavinac gmail bodka com s číslom katastrálneho územia. V odpovedi Vám príde pozvánka umožňujúca vstup do zdieľaného priečinku na Dropboxe a odkaz, na ktorom si sami môžete označovať a rezervovať dodatočné územia. V zdieľanom priečinku na Dropboxe nájdete v adresári s Vašou prezývkou, prípadne loginom na OSM.

Pre každé katastrálne územie sú vygenerované nasledovné súbory. Za bežných okolností Vás budú zaujímať len prvé dva z nich.

XXXXXX-marked.osc - osm change súbor (s FIXME tagmi pre viackrát sa vyskytujúce čísla v rámci územia)

XXXXXX-nodes-marked.osc - uzly, ktoré treba ručne rozdeliť, pretože zdieľajú spoločnú parcelu a skript nedokázal určiť ich príslušnosť ku konkrétnej budove (s FIXME tagmi pre viackrát sa vyskytujúce čísla v rámci územia)

XXXXXX-nodes.csv - pôvodný csv súbor, z ktorého bol vygenerovaný osm

XXXXXX-nodes.osm - pôvodný súbor s uzlami (bez tagov FIXME)

XXXXXX.osc - pôvodný osm change súbor (bez tagov FIXME)

Takisto vám príde e-mailom heslo k uploadovaciemu účtu kaporskaddress_bot. Uploadujte prosím výhradne pod ním! Na tento účel odporúčam vyrobiť si v JOSM dva profily.

Možný postup na vytvorenie separátneho profilu ako prevencia proti nechcenému uploadu pod bežne používaným účtom:

 • V Linuxe nadefinovaním príkazového aliasu:
mkdir ~/.josm4kaporskaddress
echo "alias josmaddr='java -Djosm.home=$HOME/.josm4kaporskaddress -jar /cesta/k/josm/josm-latest.jar \"\$@\"'" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
josmaddr
 • V OS X je postup rovnaky ako v Linuxe, len cesta k josm-latest.jar je zhruba takato:
  /Applications/JOSM.app/Contents/Java/josm-snapshot-10301.jar
  
 • Vo Windows vytvorením batch súboru s nasledovným obsahom (nezabudnite upraviť premennú josmpath):
@echo off
REM na riadku nizsie nastav spravnu cestu k josm.jar
set josmpath="%USERPROFILE%\Plocha\josm-tested.jar"

if exist "%APPDATA%\KAPORSKADDR" GOTO DONTCREATE
  mkdir "%APPDATA%\KAPORSKADDR"
:DONTCREATE

for /f "usebackq delims=:" %%A in (`reg query^
 "HKLM\Software\JavaSoft\Java Runtime Environment"`) do (
set regfolder=%%A
)

for /f "usebackq delims=|" %%A in (`reg query^
 "%regfolder%" /v JavaHome ^| find "REG_SZ"`) do (
set regentry=%%A
)

set regentry=%regentry: =%
set javahome=%regentry:JavaHome	REG_SZ	=%
set javabin="%javahome%/bin"

set args=-Djosm.home="%APPDATA%\KAPORSKADDR" -jar %josmpath%
start /D%javabin% java -jar %args%

Po prvom spustení si nastavte meno užívateľa kaporskaddress_bot a heslo z e-mailu, rovnako si upravte nastavenia podľa vašich potrieb.

Je dobré s uploadom OSC príliš neotáľať, keďže počas obdobia od jeho vygenerovania po upload môže dôjsť ku zmenám v OSM dátach a ku vzniku konfliktov.

Tiež je odporúčané nahrať si do JOSM sadu validačných pravidiel na kontrolu adries (v JOSM: F12 - Validátor/Kontrolór dát - Pravidlá kontroly značiek) a samozrejme povoliť validátor pre uploadom. Štandardne budete upozornení minimálne na chýbajúci Key:addr:place.

Po otvorení osc súboru v JOSM je potrebné stlačiť Ctrl-U (Súbor - Aktualizácia dát), aby došlo ku stiahnutiu uzlov a cesty mohli byť zobrazené. V prípade konfliktov v akejkoľvek fáze editovania, sa ich buď pokúsite vyriešiť, alebo - ak s tým nemáte skúsenosti - sa vyplatí radšej počkať na nový export. Treba mať tiež na pamäti, že adresy sú vygenerované len pre budovy existujúce v OSM - skript nové budovy nepridáva, iba priradzuje k existujúcim nové značky.

Uzly v osm súbore treba porozdeľovať, v prípade pochybností o ich polohe alebo správnosti radšej vymazať.

Duplikátne adresné záznamy (teda napr. číslo domu 123 nachádzajúce sa v rámci obce viac ako jedenkrát) sú označené značkou fixme=yes. Na ich označenie stačí ako reťazec na hľadanie zadať v dialógu Ctrl-F kľúčové slovo fixme. Potom spor buď rozhodnete a ponecháte iba jednu adresu alebo pri pochybnostiach radšej zrušíte všetky. Pozor, budovy nemažte, ale použite funkciu zabudnúť (Ctrl-Shift-P), v opačnom prípade by neotagovaná budova zmizla z mapy!

Pri uploade dajte prosím do komentára ku changesetu text vo formáte kód kat. územia - názov kat. územia (by Váš nick na OSM), teda napr. 832162 - Lietavská Svinná (by MiMiNo).

Keďže sa jedná o časovo náročný proces (cca 8-9 hodinový import), budú štatistiky pripravované adhoc, spravidla však približne každých 7 dní. Uvedený postup sa tiež môže časom zmeniť (na dosiahnutie lepšej efektivity).

História

 • 12. jún 2015: predstavený hrubý plán importu slovenskej osm komunite (osm_sk@googlegroups.com)
 • 21. jún 2015: myšlienka importu prezentovaná na import mailing liste
 • 21. júl 2015: vytvorený (milan margus) web určený na sledovanie a rezerváciu oblastí na import
 • 22. júl 2015: prvý changeset uploadnutý (32807772)

Import súpisných čísiel spolu s číslami orientačnými

Rozsah

V pláne je import súpisných čísiel a k nim prislúchajúcich orientačných čísiel postupne, po katastrálnych územiach (s vizuálnou kontrolou pred importom - podobne ako je to napr. pri http://ruian.poloha.net/czaddr/). V súčasnosti nie sú všetky obce, resp. katastrálne územia zdigitalizované (tento proces stále pokračuje), avšak toto by nemalo importu prekážať, nakoľko chýbajúce katastrálne územia môžu byť importované v neskoršom termíne. Rovnako, nie všetky obecné úrady poskytli potrebné zoznamy s prepojením názov ulice - súpisné číslo - orientačné číslo a import sa preto nebude týkať takých, kde tieto informácie nie sú k dipozícii (do určitej miery by tento údaj mohla poskytnúť trvalá adresa vlastníka na takom území, táto možnosť však nebola bližšie skúmaná).

Stav žiadostí o poskytnutie asociácie súpisné číslo - orientačné číslo sú evidované na [1].

Priebeh

V septembri 2016 (v čase, kedy bolo importovaných približne 33 % súpisných čísiel bol komunite prostredníctvom mailing listu predstavený plán importu orientačných čísiel v mestách a obciach, ktoré tieto informácie poskytli.

Navrhovaný postup bol nasledovný:

 • pre danú obec budú importované len súpisné čísla vyššie uvedeným spôsobom s malou úpravou:
  • addr:place - prázdne
  • addr:housenumber - prázdne
  • addr:city - názov obce/mesta
 • prebehne kontrola správnosti geometrie hraníc katastrálneho územia obce (výsledok hľadania kódu katastrálneho územia na osm.org musí vrátiť uzatvorenú reláciu)
 • prvé spustenie skriptu kaporaddr.py odhalí možnú potrebu úpravy/opravy názvov ulíc, príklad:

Zoznam ulic, ktore chybaju v OSM: ['1. mája', '8. apríla', 'Bočná', 'Cádrova', 'Hlinícka', 'Hodžova', 'Horná', 'I. SNR', 'Krmanova', 'Pakanská', 'Pri Lesíku', 'Profesora Varsika', 'Prostredná', 'Siváčkovia', 'Slovenského národného povstania', 'Trokanova', 'U Zemanov', 'Závršky', 'generála Ludvíka Svobodu', 'kapitána Miloša Uhra', 'Žaboškreky']

Ulice, ktore su v OSM, ale nie su v zozname od MsU/OcU: ['Hlinická', 'Janka Cadru', 'Kpt. Miloša Uhra', 'Pri lesíku', 'Priemyselná', 'Prvej SNR', 'SNP', 'Svobodova', 'Tehelná', 'Trokánova', 'Žabokreky']

 1. vo vrstve 1 otvoriť vygenerovaný .osc súbor (napríklad: osmchange_857645.osc) a stlačte Ctrl+U
 2. do vrstvy 2 stiahnite príslušnú obec/mesto (takto budete vidieť, či ulice majú správnu dĺžku, resp. či sú správne zaznačené a zároveň v tejto vrstve môžete upravovať názvy ulíc)
 3. upravovanej ulici pridajte tag source:name=municipality (ak meníte/pridávate v OSM názov)
 4. výslednému changesetu pridajte komentár (názov územia - upravené názvy ulíc podľa zoznamu MsU/OcU) a zdroj zmien (municipality)
 5. výsledný changeset uploadujte pod vlastným OSM účtom
 6. vrstvu 1 neuploadujte, len ju zavrite
 • po revidovaní názvov opätovné spustenie skriptu vygeneruje changeset súbor, ktorý na základe súpisných čísiel pridá k uzlom a cestám orientačné číslo a názov ulice. Takisto budú pridané značky source:street = municipality; source:streetnumber = municipality.
 • vygenerovaný súbor je otvorený v JOSM, po stlačení Ctrl-U je treba skontrolovať adresy predovšetkým na hraniciach katastrálneho územia, preveriť možné problémy detegované skriptom. Pre kontrolu zhlukov adries je výhodné použiť farebný štýl https://raw.githubusercontent.com/jose1711/osm-mapper-tools/master/color_addr_mapcss_gen_sk/color_address_sk.mapcss. Tiež je potrebné skontrolovať uzly a cesty označené ako fixme. Ak je to možné (situácia je jednoznačná), zjednať nápravu. Ak to možné nie je, uploadovať changeset aj so značkami fixme s tým, že tieto budú opravené neskôr terénnym mapovaním.
 • výsledný súbor je uploadovaný pod účtom kaporskaddress_bot a komentárom ku changesetu vo formáte: kód kat. územia - názov kat. územia - street and streetnumbers (by Váš nick na OSM), teda napr. 838926 - Myjava - street and streetnumbers (by MiMiNo).