Cs:Česko/Systém adres

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Domovní tabule s číslem popisným nahoře a číslem orientačním dole

Česká a Slovenská republika používají poměrně unikátní systém číslování domů, pro který lze stěží použít jednu značku addr:housenumber=* jako ve většině ostatních států.

Systém číslování

Viz též Označování domů na Wikipedii.

Číslo popisné

Historicky bylo číslování domů uzákoněno v době vlády Marie Terezie. Zpočátku nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího přečíslování „popsán“ křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček.

Vzhledem k době vzniku se čísla popisná používala zejména také v Rakousku a Německu, kde se označují jako  Konskriptionsnummer. Nutno však poznamenat, že jinde než na území České a Slovenské republiky se neudržela jako oficiální způsob číslování domů.

Dnes mají čísla popisná trvalý charakter, avšak pořadí domů je chaotičtější než za Marie Terezie. Nově postaveným domům se přiřazuje vždy nejbližší volné číslo nehledě na to, kde stojí, a proto také dva domy s po sobě následujícími čísly popisnými mohou být na opačných stranách vesnice. Čísla popisná tedy lze použít pro orientaci ve větších obcích jen obtížně. Tento problém se v posledních letech, zejména v obcích, ve kterých nejsou pojmenované ulice, začíná řešit v nových lokalitách s plánovanou výstavbou tak, že se vypracuje plán očíslování budov s předem připravenými čísly. Vždy však platí, že jsou jednoznačně definována v rámci obce, nebo části obce (pokud je obec má).

Na Slovensku se tato čísla nazývají súpisná a mají je přidělené všechny stavby v obci, během historie došlo taky k několika přečíslování.

Číslo orientační

Pro usnadnění orientace jsou v některých městech zaváděna čísla orientační, v Česku nejsou tedy celostátně povinná. Čísla orientační mají označovat pořadí budovy v rámci ulice nebo náměstí a přidělují se obvykle ve směru od středu obce k okrajům, lichá vlevo a sudá vpravo. Na náměstích a v některých městech i na nábřežích se čísluje po jedné straně, sudá i lichá dohromady.

Pokud se použijí v části obce, která ještě není plně zastavěná, vzniká problém při postavení nové budovy mezi dvěma domy již očíslovanými. K rozlišení může být za číslo doplněno jedno písmeno české abecedy bez diakritických znamének.

Domy s číslem orientačním i popisným se zpravidla píší s lomítkem: "číslo popisné/číslo orientační".

Na Slovensku jsou orientační čísla celostátně povinná, pokud existuje název ulice; výjimku mohou mít garáže, servisní budovy atd. Při použití jednoho čísla u dvojího číslování se proto primárně používá orientační číslo (společně s ulicí).

Číslo evidenční

Čísla evidenční jsou obdobou čísel popisných a platí pro ně stejná pravidla. Používají se však převážně pro stavby dočasného nebo rekreačního charakteru (například garáže nebo chaty). Na Slovensku byla

V drtivé většině případů nemá dům označený číslem evidenčním navíc číslo orientační. Existují však domy, které mají obě čísla.

Na Slovensku byla v letech 1990-1998 evidenční čísla zcela nahrazena súpisnými, kterými jsou označeny všechny budovy.

Zápis adres do OpenStreetMap

Při návrhu způsobu, jak zapsat všechna čísla do adresních bodů v OpenStreetMap byl brán ohled zejména na fakt, že většina vyhledávačů nebere ohled na jiné značky než addr:housenumber=*. Vznikl proto systém, který používá dvojího zápisu dat -- jeden pro strojové zpracování a druhý pro čtení lidmi.

Sémanticky přesné klíče

Následující seznam klíčů má poskytovat jednoznačné údaje pro snadné strojové zpracování. Proto je v tabulce uveden i regulární výraz, kterému musí hodnota klíče odpovídat.

Typ domovního čísla Název klíče a regulární výraz jeho hodnoty
Číslo popisné addr:conscriptionnumber=[0-9]+
Číslo evidenční addr:provisionalnumber=[0-9]+
Číslo orientační addr:streetnumber=[0-9]+[a-zA-Z]{0,1}

Vzhledem k tomu, že žádný dům nemůže mít současně jak číslo popisné tak i evidenční najednou, neměly by se používat značky addr:conscriptionnumber=* a addr:provisionalnumber=* současně.

Pozn.: V ČR v současnosti neexistuje předpis stanovující velikost písmene u orientačních čísel (to může změnit novela vyhlášky 326/2000), na Slovensku vyhláška 31/2003, § 5 určuje použití velkého písmene.

Klíč housenumber

Klíč addr:housenumber=* by měl poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumitelná a zároveň dům jednoznačně určovala. Žádné striktní formalizované požadavky neexistují, aby bylo možné brát ohled na zažitý způsob číslování v dané lokalitě. Tento klíč by také měl odrážet výjimky v číslování.

U tohoto klíče se předpokládá jeho využití pro vyhledávání adresy v navigačních programech či webových aplikacích. Veškeré aplikace (např. Nominatim) vědí, jak použít addr:conscriptionnumber=* a addr:streetnumber=* v případě, že jsou vyznačeny na objektu.

Doporučené hodnoty jsou:

Typ domu Hodnota
Dům s číslem popisným i orientačním addr:housenumber=[číslo popisné]/[číslo orientační]
Dům pouze s číslem popisným addr:housenumber=[číslo popisné]
Dům pouze s číslem orientačním addr:housenumber=[číslo orientační]
Dům s číslem evidenčním addr:housenumber=ev.[číslo evidenční]
Dům s číslem evidenčním i orientačním addr:housenumber=ev.[číslo evidenční]/[číslo orientační]]

V případě budovy s více vchody lze je označovat jako na obrázku:

SK building addresses.svg

Výjimky

V místech, kde jsou jednotlivé městské čtvrti značeny pouze jménem města doplněným číslicemi (obvykle římskými), se obvykle uvádí obvyklé číslo popisné, následované lomítkem a číslicemi čtvrti.

Místo Hodnota
Jindřichův Hradec, Soběslav, ... [číslo popisné]/[čtvrť římskými číslicemi]

Ostatní značky

Celá adresa, která je zapsána, nebo importována z RÚIAN vypadá takto:

Klíč Popis Poznámka
addr:conscriptionnumber=* Číslo popisné pouze číslo
addr:provisionalnumber=* Číslo evidenční pouze číslo
addr:streetnumber=* Číslo orientační pouze číslo, nebo číslo ihned následované písmenem
addr:housenumber=* Číslo domovní Pokud je přiřazeno číslo orientační tak: číslo popisné (evidenční) / číslo orientační
Jinak pouze číslo popisné (evidenční)
Příklady: 1367, 1367/67, 2238/1a, ev.21, ev.21/1
addr:street=* Ulice Název ulice, pokud obec má pojmenované ulice, např. Stodolní
addr:place=* Vesnice nebo Část obce V RÚIAN a katastru se nazývá část obce. Je to malá vesnice, která nemá vlastní zastupitelstvo a spadá pod nadřazenou obec. Ve městech jsou to pak městské čtvrti. Např. Lhotka, Libív, Vysočany.
Používá se pouze pokud ulice nemá název.
Značka je důležitá pro vyhledávání v mapě Nominatimem, protože její existence dovolí najít očíslovaný dům v místě, kde nejsou ulice. Pokud ale existuje ulice, addr:place=* se nepoužívá a pak Nominatim ho ignoruje.
Značku nelze nahradit hranicemi zakreslenými polygony v OSM, protože adresy ležící v části obce nejsou určeny hranicemi, ale jen výčtem jednotlivých adres.
addr:suburb=* Městská část/obvod Existuje pouze ve velkých městech, například Praha 9 nebo Plzeň 2-Slovany
Do OSM budou importovány hranice městských částí/obvodů, tedy je tuto značku zbytečné přidávat. Přidává se do adresy pouze ve výjimečných případech, když adresní místo leží mimo polygon definující odpovídající městkou část/obvod.
addr:city=* Obec Název města, městyse, vojenského újezdu nebo obce, např. Brno, Jince, Brdy, Lhota.
Značku je zbytečné přidávat, protože v OSM máme u polygonu hranic obcí (boundary=administrative+ admin_level=8). Do adresy se přidává pouze ve výjimečných případech, když adresní místo leží mimo polygon definující odpovídající obec.
addr:postcode=* Poštovní směrovací číslo PSČ ve tvaru nnnnn bez mezery
addr:country=* Země CZ
V adrese by se nemělo vyskytovat, protože máme v OSM platné hranice, tedy je jasné, ve které zemi adresa leží.
ref:ruian:addr=*
nebo starší ref:ruian=*
RUIAN kód adresního místa číselný identifikátor adresního místa (AM) dle RÚIAN. Vytváří vazbu mezi AM v OSM a v RÚIAN, takže v budoucnu bode možné automaticky upravovat adresy podle změn v RÚIAN.
Podrobnosti si můžete prohlédnout pomocí odkazu: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/<ref:ruian:addr>
Českou verzi této šablony můžete editovat zde, anglickou verzi pak najdete zde.

.

Kromě těchto klíčů se používal ještě následující klíč:

Prvek adresy Jméno klíče v mapě
územní členění is_in=[část obce], [obec], [kraj], CZ