Cs:RÚIAN

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:RUIAN)
Jump to navigation Jump to search

 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) je jedním ze čtyř základních registrů ČR. Je spravován ČÚZK (Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním). Nahrazuje starší  Územně identifikační registr adres (UIR-ADR) a obsahuje i údaje z ÚIR-ZSJ a obsahuje některé údaje z katastru nemovitostí. Informace o RÚIAN najdete na adrese www.ruian.cz. Veřejný dálkový přístup (VDP) do RÚIAN najdete na adrese vdp.cuzk.cz

Z hlediska OpenStreetMap (OSM) jsou zajímavé zejména tyto údaje:

 • stavební objekty (SO)
 • adresní místa (AM)
 • parcely
 • ulice

V současné době (únor 2014) probíhá příprava na import dat z RÚIAN do OSM. Účelem této stránky je:

 • popsat data obsažená v RÚIAN s ohledem na využití v OSM
 • sjednotit terminologii a značky (tagy), které budou při importech dat používány
 • upozornit na nalezené nestandardní nebo neočekávané vlastnosti dat, na které je třeba myslet při automatizovaném zpracování
 • evidovat jednotlivé importní projekty, jejich průběh, pravidla, účastníky v souladu s požadavky OSM na importy
 • evidovat software a databáze, které při zpracování dat z RÚIAN pomáhají
 • sbírat informace o chybách nalezených v RÚIAN za účelem jejich zpětného hlášení (když něco dostáváme, tak dejme i něco zpět)

Licence

RÚIAN je nedílnou součástí projektu základních registrů veřejné správy. Základní registry jsou v právním řádu ČR zakotveny zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění. Poskytování údajů z RÚIAN a z ISÚI upravuje § 62 zák. 111/2009 Sb. o základních registrech v platném znění: Registr územní identifikace je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z tohoto registru se poskytují v elektronické podobě, včetně vytěžování jeho obsahu; na nosičích dat se poskytují za úplatu, nejedná-li se o údaje pro tvorbu územně analytických podkladů. Data jsou ze zákona dostupná všem k volnému užití včetně vytěžování podle § 90 autorského zákona.

Popis dat

Podrobný popis dat najdete na podstránce Struktura dat.

 • TODO zmínit vchody a emergency vchody
 • TODO kde má RUIAN data dle stavu digitalizace  katastrální mapy?

Převod dat do OSM

Postup mapování podle dat RÚIAN je popsán na podstránce Mapování budov a adresních míst

TODO moje představa ideálního zakreslení adres a budov

Adresy SO a adresní místa (AM)

Dohodnutá podoba adresy

Klíč Popis Poznámka
addr:conscriptionnumber=* Číslo popisné pouze číslo
addr:provisionalnumber=* Číslo evidenční pouze číslo
addr:streetnumber=* Číslo orientační pouze číslo, nebo číslo ihned následované písmenem
addr:housenumber=* Číslo domovní Pokud je přiřazeno číslo orientační tak: číslo popisné (evidenční) / číslo orientační
Jinak pouze číslo popisné (evidenční)
Příklady: 1367, 1367/67, 2238/1a, ev.21, ev.21/1
addr:street=* Ulice Název ulice, pokud obec má pojmenované ulice, např. Stodolní
addr:place=* Vesnice nebo Část obce V RÚIAN a katastru se nazývá část obce. Je to malá vesnice, která nemá vlastní zastupitelstvo a spadá pod nadřazenou obec. Ve městech jsou to pak městské čtvrti. Např. Lhotka, Libív, Vysočany.
Používá se pouze pokud ulice nemá název.
Značka je důležitá pro vyhledávání v mapě Nominatimem, protože její existence dovolí najít očíslovaný dům v místě, kde nejsou ulice. Pokud ale existuje ulice, addr:place=* se nepoužívá a pak Nominatim ho ignoruje.
Značku nelze nahradit hranicemi zakreslenými polygony v OSM, protože adresy ležící v části obce nejsou určeny hranicemi, ale jen výčtem jednotlivých adres.
addr:suburb=* Městská část/obvod Existuje pouze ve velkých městech, například Praha 9 nebo Plzeň 2-Slovany
Do OSM budou importovány hranice městských částí/obvodů, tedy je tuto značku zbytečné přidávat. Přidává se do adresy pouze ve výjimečných případech, když adresní místo leží mimo polygon definující odpovídající městkou část/obvod.
addr:city=* Obec Název města, městyse, vojenského újezdu nebo obce, např. Brno, Jince, Brdy, Lhota.
Značku je zbytečné přidávat, protože v OSM máme u polygonu hranic obcí (boundary=administrative+ admin_level=8). Do adresy se přidává pouze ve výjimečných případech, když adresní místo leží mimo polygon definující odpovídající obec.
addr:postcode=* Poštovní směrovací číslo PSČ ve tvaru nnnnn bez mezery
addr:country=* Země CZ
V adrese by se nemělo vyskytovat, protože máme v OSM platné hranice, tedy je jasné, ve které zemi adresa leží.
ref:ruian:addr=*
nebo starší ref:ruian=*
RUIAN kód adresního místa číselný identifikátor adresního místa (AM) dle RÚIAN. Vytváří vazbu mezi AM v OSM a v RÚIAN, takže v budoucnu bode možné automaticky upravovat adresy podle změn v RÚIAN.
Podrobnosti si můžete prohlédnout pomocí odkazu: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/<ref:ruian:addr>
Českou verzi této šablony můžete editovat zde, anglickou verzi pak najdete zde.

Klíče určené ke smazání

Při importu během projektu Import adres z RÚIAN se budou mazat zastaralé značky. Jejich seznam je zde Import adres z RÚIAN Tagování.

Příklad adresy

"addr:conscriptionnumber"="981"
"addr:streetnumber"="25"
"addr:housenumber"="981/25"
"addr:street"="Pod Harfou"
"addr:place"="Vysočany"
"addr:borough"="Praha 9"
"addr:city"="Praha"
"addr:postcode"="19000"
"addr:country"="CZ"
"ref:ruian:addr"="42549655"

Klíč is_in

Ze srovnání dat celosvětového Taginfo s lokálním Taginfo vyplynulo, že Česká republika vlastní celou polovinu všech is_in=* klíčů a další významnou část vlastní Slovensko. Vzhledem k tomu, že Česká republika má správně nastaveny administrativní hranice, není klíč is_in=* již dále potřeba a bylo rozhodnuto o jeho smazání. (V případě potřeby může být relativně jednoduše doplněn).

Stavební objekty (SO)

Budovy, které budou natrasovány dle RÚIAN by měly být značeny takto:

 • building=* - značky dle způsobu využití budovy (atribut ZpusobVyuzitiKod, číselník SC_ZP_VYUZITI_BUD) - viz tabulka níže
 • ref:ruian:building=* - obsahuje ID stavebního objektu dle RÚIAN (atribut Kod). Jednak pro zachování vazby na RÚIAN kvůli budoucím aktualizacím a také umožní snadno vytvořit odkaz na další informace o budově ve tvaru http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/RÚIAN ID (Bohužel v OSM je už docela dost SO, které používají jen ref:ruian=*, i když tato značka neumožní rozlišit, o jaké RÚIAN ID se jedná.)
 • building:ruian:type=* - obsahuje kód způsobu využití budovy (atribut ZpusobVyuzitiKod, číselník SC_ZP_VYUZITI_BUD). Protože značka building=* bude v mnoha případech později přepsána na něco jiného, v této značce se uchovává původní typ budovy dle RÚIAN. Původně jsem uvažoval, že bychom nepoužívali číslo, ale dali tam nějaký text. Ale tady bychom to nezvládli adekvátně přeložit do angličtiny. Takže buď tam necháme jen číslo, nebo tam můžeme dát zkrácený název v češtině.
 • building:flats=* - obsahuje počet bytových jednotek v domě
 • building:levels=* - obsahuje počet podlaží v domě
 • source=cuzk:ruian - zdrojem dat pro budovu je RÚIAN
Tabulka značení stavebních objektů dle číselníku způsob využití budovy SC_ZP_VYUZITI_BUD
Kód Název Značky OSM Poznámka Současný stav dle Petra Četnost Četnost %
1 průmyslový objekt building=industrial building=industrial 39759 1%
2 zemědělská usedlost building=farm house je obyčejný dům, těch bude plno; tohle je podle mě statek building=farm_auxiliary 28495 1%
3 objekt k bydlení building=residential building=residential 1119627 29%
4 objekt lesního hospodářství building=yes možná building=hut building=yes 2669 0%
5 objekt občanské vybavenosti building=civic je to sice i chapel a church, ale to se dá opravit ručně building=civic 94675 2%
6 bytový dům building=apartments proč se Petrovi nelíbí apartments? building=residential 96759 3%
7 rodinný dům building=house building=house 929662 24%
8 stavba pro rodinnou rekreaci building=cabin proč se Petrovi nelíbí cabin? building=yes 281870 7%
9 stavba pro shromažďování většího počtu osob building=hall proč se Petrovi nelíbí hall? building=civic 337 0%
10 stavba pro obchod building=retail proč se Petrovi nelíbí retail? building=commercial 5125 0%
11 stavba ubytovacího zařízení building=hotel building=hotel 4265 0%
12 stavba pro výrobu a skladování building=warehouse building=warehouse 36548 1%
13 zemědělská stavba building=farm_auxiliary barn u Petra je asi špatně, moc konkrétní building=barn 198181 5%
14 stavba pro administrativu building=commercial building=commercial 6881 0%
15 stavba občanského vybavení building=civic building=civic 50023 1%
16 stavba technického vybavení building=industrial našel jsem to jako trafostanice, možná i výměníky tepla building=industrial 63382 2%
17 stavba pro dopravu building=transportation building=transportation 10122 0%
18 garáž building=garage building=garage 534345 14%
19 jiná stavba building=yes building=yes 353450 9%
20 víceúčelová stavba building=yes building=yes 4352 0%
21 skleník building=greenhouse building=greenhouse 290 0%
22 přehrada waterway=dam nevím, jestli chceme skutečně použít waterway=xxx, jestli spíše tam nedat building=xxx, protože waterway by měla být na cestě vody a to tady asi nebude waterway=dam 3 0%
23 hráz přehrazující vodní tok nebo údolí waterway=dam waterway=dam 7 0%
24 hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni barrier=wall barrier=wall 6 0%
25 hráz ohrazující umělou vodní nádrž barrier=wall tohle asi není podle OSM překážka, protože neomezuje pohyb lidí barrier=wall 7 0%
26 jez waterway=weir waterway=weir 9 0%
27 stavba k plaveb. účelům v korytech nebo na březích vod. toků building=transportation building=transportation 1 0%
28 stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna) building=industrial, power=plant building=industrial 14 0%
29 stavba odkaliště building=industrial, man_made=wastewater_plant building=yes 6 0%
Celkem 3 860 870 100%

Četnost objektů byla počítána dne 14.2.2014.

TODO Zjistit od Petra, proč má některé tagy jinak - apartments, hall, ...

TODO nevím, jestli chceme skutečně použít waterway=xxx, jestli spíše tam nedat building=xxx, protože waterway by měla být na cestě vody a to tady asi nebude

Ještě máme atribut TypStavebnihoObjektuKod. Číselník SC_T_BUDOV, uvádí položky:

 • 1 - budova s číslem popisným (ČP)
 • 2 - budova s číslem evidenčním (ČE)
 • 3 - budova bez čísla popisného či evidenčního
 • 4 - rozestavěná budova - mohla by být building=construction a construction=* dle způsobu využití
 • 5 - poschoďová garáž - tento typ se sice už nepoužívá, ale bylo by to building=garages.

Ovšem VFR uvádí, že povolené jsou jen hodnoty 1-3 a v RÚIAN jsou skutečně jen hodnoty 1-3. Ty další hodnoty zřejmě obsahuje jen katastr.

Parcely

Plochy, které budou natrasovány dle RÚIAN by měly být značeny takto:

 • landuse=* či natural=* - značky podle atributu DruhPozemkuKod (číselník SC_D_POZEMKU) a ZpusobyVyuzitiPozemku (číselník SC_ZP_VYUZITI_POZ). Viz tabulka níže.
 • landuse:ruian:type=* - obsahuje atribut DruhPozemkuKod (číselník SC_D_POZEMKU). V tomto případě u známých kódů nepoužíváme čísla, ale anglické názvy (uvedené v tabulce níže), aby to dávalo smysl samo o sobě.
 • landuse:ruian:use=* - obsahuje atribut ZpusobyVyuzitiPozemku (číselník SC_ZP_VYUZITI_POZ). Není všude, je povinnost ho uvádět pouze u landuse:ruian:type=11 - vodní plocha a landuse:ruian:type=14 - ostatní plocha. V tomto případě bychom do tohoto tagu dali přímo kód jako číslo. Možností přesného překladu do angličtiny si nejsem jist, ale jistě bychom mohli použít zkrácený český název.
 • ref:ruian:parcel=ID číslo dle RÚIAN - umožňuje provázat parcelu i do budoucna s RÚIAN pro případné aktualizace. Umožní snadno vytvořit odkaz na další informace ve tvaru http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/RÚIAN ID.
 • source=cuzk:ruian - zdrojem dat pro budovu je RÚIAN
Tabulka značení ploch parcel dle číselníku druh pozemku SC_D_POZEMKU - landuse:ruian:type=*
Kód Název Zemědělská kultura Povinný způsob využití Značka OSM Značky OSM (není-li uveden způsob využití pozemku) Poznámka
1 (nedefinováno) landuse:ruian:type=1 - nemělo by existovat, nedokumentovaný druh pozemku
2 orná půda a n landuse:ruian:type=arable landuse=farmland
3 chmelnice a n landuse:ruian:type=hop_garden landuse=hop_garden
4 vinice a n landuse:ruian:type=vineyard landuse=vineyard
5 zahrada a n landuse:ruian:type=garden leisure=garden
6 ovocný sad a n landuse:ruian:type=orchard landuse=orchard
7 trvalý travní porost a n landuse:ruian:type=grassland landuse=meadow
8 trvalý travní porost a n landuse:ruian:type=grassland landuse=meadow již nepoužívaný, dříve asi znamenalo pastvina TODO ověřit, jestli existuje
9 (nedefinováno) landuse:ruian:type=9 - nemělo by existovat, nedokumentovaný druh pozemku
10 lesní pozemek n n landuse:ruian:type=forest landuse=forest, wood=yes
11 vodní plocha n a landuse:ruian:type=water - způsob využití je uváděn povinně
12 (nedefinováno) landuse:ruian:type=12 - nemělo by existovat, nedokumentovaný druh pozemku
13 zastavěná plocha a nádvoří n n landuse:ruian:type=developed ???
14 ostatní plocha n a landuse:ruian:type=other - způsob využití je uváděn povinně
Tabulka značení ploch parcel dle číselníku způsob využití pozemku SC_ZP_VYUZITI_POZ - landuse:ruian:use=*
Kód Název Značky OSM Poznámka
1 skleník, pařeniště landuse=greenhouse_horticulture
2 školka landuse=plant_nursery
3 plantáž dřevin landuse=plantation, wood=yes tenhle tag bude třeba zdokumentovat
4 les jiný než hospodářský natural=wood, wood=yes
5 lesní pozemek, na kterém je budova landuse=forest, wood=yes
6 rybník natural=water, water=pond
7 koryto vodního toku přirozené nebo upravené waterway=river evt. zahrnuje-li to hodně plochy v okolí řeky, pak landuse=waterway
8 koryto vodního toku umělé waterway=canal evt. zahrnuje-li to hodně plochy v okolí řeky, pak landuse=waterway
9 vodní nádrž přírodní natural=water, water=lake
10 vodní nádrž umělá natural=water, water=reservoir
11 zamokřená plocha natural=wetland
12 společný dvůr ??? asi residential, potřebuju příklady
13 zbořeniště landuse=brownfield
14 dráha landuse=railway aspoň doufám, že se myslí železnice
15 dálnice landuse=highway
16 silnice landuse=highway
17 ostatní komunikace landuse=highway tenhle tag je navrhován
18 ostatní dopravní plocha landuse=transport
19 zeleň landuse=grass sice se moc nelíbí, ale masivně užívá
20 sportoviště a rekreační plocha landuse=recreation_ground
21 hřbitov, urnový háj landuse=cemetery
22 kulturní a osvětová plocha ??? potřebuju příklady
23 manipulační plocha highway=service, area=yes
24 dobývací prostor landuse=quarry
25 skládka landuse=landfill
26 jiná plocha - asi nechat bez tagů
27 neplodná půda ??? tady by se nějaký tag hodil (co třeba: natural=scrub?)
28 vodní plocha, na které je budova natural=water
29 fotovoltaická elektrárna landuse=industrial

Záludnosti

TODO
SO s více č.p./č.e.
SO bez obrysu (neviditelné)
SO bez definičního bodu
SO o více nespojitých částech
SO které tam jsou a které ne
SO úplně blbě nakreslené
více možných vazby mezi adresou a SO (asi tři)

Ale podobné přesahy obcí skutečně existují, a ještě nedávno byly dokonce i na hranici okresů (a asi ještě pořád někde jsou). Ale z toho, co jsem vyčetl, by se to postupně mělo "opravovat" nějakou dohodou a posunem hranic.
Jeden příklad za všechny:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7603991
Dům leží v kú Neratov, které patří do obce Neratov.
Ale patří do části obce Dědek, která patří do obce Živanice.
Zároveň to nádherně ilustruje ty rozdílné způsoby dělení - část obce _nemá_ narozdíl od kú žádnou přesně určenou hranici, ale je definována právě výčtem adresních míst (resp. stavebních objektů)... a tak občas dojde k této podivné situaci, kdy jeden dům je vlastně součástí dvou obcí.

Importní projekty

Sem by se měly přidat všechny projekty a uživatelé, kteří importují, kreslí dle RÚIAN a popsat jejich metody a tagování.

minimalis_import

Trošku nadivoko prováděný import adres a budov z RÚIAN Mirkem Dlaskem pod účty minimalis a minimalis_import. Následně účet zablokován pro nesplnění podmínek importů.
Technicky správný, používá addr:place=*, ovšem napřidává další tagy jako addr:city=*, addr:country=*, is_in=* a bohužel používá ref:ruian=* místo ref:ruian:addr=* a ref:ruian:building=* a source=ruian místo source=cuzk:ruian.

CzechAddress Import - oprava a doplnění adres

Petr Vejsada připravuje poloautomatický import adresních míst z RUIAN.

Nově se přidávají pouze adresní místa jako uzly. Ale již existující adresy se upravují ve všech prvcích OSM, tedy na uzlech, cestách i relacích.

Veškeré informace o importu jsou na stránce Import adres z RUIAN.

Pavel Kwiecien

Kwiecpav od ledna provádí import budov z RÚIANu do OSM. Zatím naimportoval asi 80 000 budov (stav k 18. 2. 2014), což představuje velké doplnění budov (verze RÚIANu -- únor 2014), které může poskytnout RÚIAN a které ještě nebyly zakresleny do OSM. Ke konci února 2014 chybí budovy viz. seznam cz-talk + Střední Čechy + ještě nedohledané oblasti.
U svých importů provede změnu z ref:ruian=* na ref:ruian:building=* (provedeno 18.-19. 2. 2014). Dále po další konzultaci provede případné přejmenování tagu building:ruian:type=* na building:ruiantype=*.
Další informace o používání značek building:flats=*, building:levels=* a start_date=* do 18. 2. 2014 nepřidává, od této doby je již také zahrnuje. Informace building=* přidává, ale mohou být odlišné od tabulky [viz. výše]. Tyto informace lze lehce sjednotit pomocí přidávaných building:ruian:type=*.
Postupuje metodou převedení zdrojových VFR souborů obcí přímo do .osm souboru. Následně již jen v JOSM vybere konkrétní oblast nebo katastrální území požadované obce. Tato metoda je vhodná pro import rozsáhlých oblastí bez domů.
Pro uživatele Windows může na vyžádání připravit .osm soubory, uživatelé Linuxu si mohou program stáhnout zde (softwarové požadavky: Saxon9, gdal). V získaných .osm souborech je potřeba provést pouze kontrolu a výběr dat a pak v oblasti doplnit další stavební objekty Tracerem dle CUZK:KM. Doporučuje se provést minimalizaci posunu všech budov vůči CUZK:KM.

Software a pomůcky

Podkladové mapy

Petr Vejsada naimportoval data z RÚIAN do své Postgress databáze a vytvořil z dat vrstvy, které jsou dostupné na serveru buď pro přímé prohlížení, nebo pro přidání jako podkladové mapy do JOSM. Zde je možné získat dobrou představu o tom, jak objekty vypadají a které oblasti katastrální mapy (KM) byly již digitalizovány a přidány do RÚIAN. Na http://ruian.poloha.net jsou dostupné následující vizualizované vrstvy: parcely, ulice, budovy a adresní body.

http://tile.poloha.net/vrstva/{přiblízení}/{x}/{y}.png

kde

 • vrstva může být parcely, ulice, budovy, adresy, landuse
 • povolená hodnota přiblížení je 12-20
 • x a y - souřadnice

Do JOSM je tyto vrstvy potřeba přidat ručně:

tms[20]:http://tile.poloha.net/parcely/{zoom}/{x}/{y}.png
tms[20]:http://tile.poloha.net/ulice/{zoom}/{x}/{y}.png
tms[20]:http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png
tms[20]:http://tile.poloha.net/adresy/{zoom}/{x}/{y}.png
tms[20]:http://tile.poloha.net/landuse/{zoom}/{x}/{y}.png

PointInfo – doplněk JOSM

Vzhled okna doplňku PointInfo

Marián Kyral napsal užitečný doplněk (plugin) pro JOSM, který po kliknutí na místo vytáhne z RÚIAN zajímavá data:

 • Informace o budově (stavebním objektu, SO) – její ID v RÚIAN, způsob využití, datum dokončení, počet bytů a počet podlaží (TODO jsou to nadzemní podlaží, jak vyžaduje building:levels=*?)
 • Informace o adrese SO – má-li budova přiděleno jedno nebo více č.p./č.e. pak jdou vypsány, spolu s částí obce, městskou částí, obcí, okresem i krajem
 • (Informace o adresních místech AM – jsou-li k SO navázána adresní místa, pak jsou zobrazeny jejich ID v RÚIAN, jejich ulice a č.o.)
 • Informace o parcele – její ID v RÚIAN, druh pozemku (a jeho využití TODO to asi ještě ne?), název katastrálního území

K čemu slouží ikonky u jednotlivých položek:

 • Čtvereček se šipkou – u všech údajů jsou klikací odkazy, které vedou na stránky VDP, kde jsou dostupné další údaje.
 • "KN" – Otevře informace o parcele/budově přímo v Nahlížení do KN.
 • Tři znaménka "+" – Jednotlivé údaje zkopíruje do schránky v patřičném tvaru značek (tagů) a vložit na budovu.
 • Kolečko se 2 čárkami uprostřed (má to být tabulka s čp. 11) – Vytvoří nový správně označený adresní bod v místě původního kliknutí na mapě (nikoliv na místě určeném v RÚIAN).
 • Písmeno "R" – Vytvoří nový správně označený adresní bod v místě určeném v RÚIAN.
 • Brouk – "Nahlásit chybu", lze nahlásit špatnou polohu/geometrii/stav (zdemolováno) SO. Budova pak ve vrstvě změní barvu na černou a tím indikuje, že je u ní nahlášen nějaký problém. Informace o problému pak PointInfo také vypíše.

PointInfo se instaluje jako standardní doplněk JOSM. Zdrojové soubory jsou na GitHubu.

Co je v plánu (poznámky vývojáře):

 • Tagy pro pozemky - je potřeba vyřešit mapování RUIAN - OSM - někdy docela oříšek. Dalibor mi poslal první nástřel. Bude to chtít trochu shrnout na wiki, ať se v tom neztratíme.
 • Doplnění existujícího adresního bodu - najde nejbližší existující adresní bod (v aktuální budově)
 • Doplnění chybějících tagů na aktuální budově
 • Funkce "Najdi v okolí" - zatím nemám promyšleno, co by to přesně mělo dělat.
 • Případně by se mi líbila nějaká funkce na kontrolu OSM objektů v dané oblasti a zobrazení rozdílů.

Tracer – doplněk JOSM

Marián Kyral taktéž vylepšil původní Tracer doplněk (plugin) pro JOSM, kde přidal možnost vytvářet budovy přímo z digitalizovaných dat dostupných v RÚIAN. Protože nedochází k trasování bitmapy, je vytváření budov rychlejší, přesnější a není potřeba .Net/Mono server. Jedná se o přímý převod vektorových dat do JOSM.

 • Původní funkcionalita zůstala zachována (klávesová zkratka "T")
 • Trasování dat z "RUIAN" je dostupné z menu, nebo pod klávesovou zkratou "Ctrl+T"
 • Z Tracer2 byla převzata schopnost aktualizovat tvar současné budovy.
 • Při trasování z RUIAN se přidá RUIAN id a pokud je znám, tak i typ budovy (pouze pokud je building=yes).
 • Byla přidána možnost konfigurace. Dá se zde nastavit vlastní adresa serveru a v případě nutnosti i posunout polohu natrasované budovy. Posun dat RÚIAN vůči OSM byl způsoben nedokonalou transformací souřadnic ( http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK-Grid ). Tento posun byl prakticky úplně odstraněn na podzim 2017 (viz https://openstreetmap.cz/talkcz/c2281).

Známé chyby

 • U domů nalepených na sobě nebo třeba řadě garáží se generují duplicitní body. Ty je prozatím potřeba ručně sloučit. Resp. nevznikají duplicitní body, ale body se nenapojují na druhou budovu. Vznikne přesah, že část jedné budovy přesahuje do druhé. Někdy pár centimetrů, někdy decimetrů.
 • JOSM neustále "aktualizuje" Tracer plugin na starou verzi. Než se podaří dostat novou verzi do repozitáře SVN, je potřeba v případě "aktualizace" znovu ručně nakopírovat novou verzi.

Plánovaná vylepšení

 • U nových budov taktéž přidávat adresní bod (pokud neexistuje)
 • Přidat možnost trasovat všechny budovy v označené oblasti.
 • Přidat možnost trasovat pozemky - jedním kliknutím se natrasuje souvislá plocha všech sousedících pozemků, které mají stejný druh a způsob využití jako pozemek do kterého bylo kliknuto.


Při práci s pluginem je vhodná jako podkladová vrstva satelitní mapa Bingu (pokud je v daném místě dostatečné rozlišení), pak RUIAN vrstvu od Petra ( tms:http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png ) a nahoru vrstvu s katastrální mapou (KM). Bohužel data v RUIAN nejsou bez chyb. Někde budova chybí, jinde přebývá, případně má jiný tvar. Je třeba kontrolovat oproti KM a podezřelé případy pak ověřit i jinak. Zjištěné chyby je vhodné nahlásit, aby mohly být opraveny – k tomu lze využít doplněk PointInfo zmíněný výše.

Plugin ke stažení - je nutno ručně nakopírovat do adresáře JOSM\plugins (windows) nebo ~/.josm/plugins (linux) a přepsat původní tracer.jar. Máte-li povolené automatické aktualizace doplňků, bude vám JOSM přepisovat novou verzi doplňku tou "oficiální"

Vylepšený doplněk Tracer lze nainstalovat jako standardní doplněk JOSM. Má název Tracer-testing.

Tagování adres dle českého/slovenského schématu - Přednastavení tagů JOSM

CZ/SK adresní schéma - Aktualizovaná verze

Marián Kyral doplnil definici přednastavení tagů pro CZ/SK adresní systém. Byly přidány chybějící sloupce:

 • Číslo evidenční
 • Číslo domovní
 • Místní část
 • Městská část

Přednastavení bylo po diskuzi na osm_sk přesunuto na JOSM wiki Presets/Czech_Slovak_addresses. Případné úpravy je možné dělat přímo tam.

Ruian2gis

Na adrese [1] je transformační XSL skript ruian2gis, který zpřístupňuje geografický obsah VFR základního rejstříku RÚIAN pro další práci ve FOSS GIS (GDAL, QGIS).

Nalezené chyby v RÚIAN

Chybné budovy lze hlásit přes doplněk PointInfo, který je zmíněň výše. Po vyplnění formuláře se chybná budova zapíše do seznamu zde: http://ruian.poloha.net/neplatne-budovy/ . Z tohoto seznamu jsou chyby příležitostně dále předávány ČÚZK.

Dříve odhalené chyby jsou zapsány na stránce RUIAN/chyby.

Čistě z archivních důvodu jsou zde dále ponechány poznámky Václava Řeháka z roku 2014.

Zkušenost 1

Něco se dá vyřešit přes cuzk.helpdesk(zavinac)cuzk.cz Vyžádal jsem takto doplnění definičních bodů u některých částí obcí a do druhého dne to bylo. Naopak u adresních bodů (narazil jsem na prohozená č.p. u vchodů do paneláku) mi z helpdesku napsali: "je třeba se obrátit na příslušnou obec, která může opravit (prohodit) definiční body adresních míst." To jsem udělal, ale je to dost opruz. Najít na webu příslušné obce kontakt (obracím se na stavební odbor) a doufat, že úředník pochopí, co chci. Zatím se to povedlo, ale myslím, že by zrovna tohle CUZK mohl udělat za mě, když už státu zadarmo hledám a reportuju chyby v datech.

Václav Řehák

Zkušenost 2

Před 9 dny jsem hlásil na stavební odbor Mladé Boleslavi chybějící souřadnice zde: [2]
Dneska mi volala paní, že daná parcela (myslela asi budovu) má nějak omylem (prý možná už od války) přidělena 2 č.p. a on když tenhle bod umístí, tak se rozbije zas něco jiného. Takže nejdřív chtějí přes evidenci obyvatel obeslat všechny, kdo tu adresu někde úředně uvádí (škola tam má sídlo, možná někdo bydliště) a nějak to vyřešit. Aby se jí nestalo jako minule, že při smazání už zrušeného č.p. udělala z nějakých lidí úřední bezdomovce.
Prý jenom v MB se podobné problémy týkají možná 500 adresních míst. Tolik jen ke kvalitě dat v RUIAN, když budeme posuzovat nějaké konflikty s OSM.
Václav Řehák

Nová data v RÚIAN

Do RÚIAN jsou neustále přidávána nová AM, SO a další objekty.

Na stránce http://poloha.net/rss/newdkm je soupis nově digitalizovaných katastrálních území plus odkaz na RSS.

Na stránce RÚIAN/nove budovy je seznam posledních přírůstků stavebních objektů. (neaktualizované)