Vi:Website internationalization

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Các dịch vụ

Bản đồ

Để Việt hóa bản đồ, hãy định rõ name:vi=* với tên tiếng Việt vào các địa điểm (thành phố, quốc gia, v.v.) và đường sá. Tại Việt Nam (trừ những vùng thường sử dụng ngôn ngữ khác), hãy bổ sung thông tin này vào thẻ name=*. Nếu tên tiếng Việt cũng được chỉ đến nhiều trong ngoại ngữ, hãy cũng dùng các mã ngôn ngữ khác, thí dụ name=Hà Nội, name:en=Hanoi, name:fr=Hanoï.

OpenStreetMap cũng cung cấp tên Hán-Việt của các địa danh Trung Quốc và Đài Loan. Hiện nay các tỉnh và quận đã có tên Hán-Việt, nhưng các huyện/hương chưa được bổ sung.

Xem bản đồ OpenStreetMap tiếng Việtbản đồ tô đậm các địa danh tiếng Việt và Hán-Việt đã được bổ sung.