Cs:Open Database License/Contributor Terms

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Toto je neoficiální překlad Podmínek pro přispěvatele OpenStreetMap. Slouží pouze pro přehled, pro závazný text vizte původní anglickou verzi.

Podmínky pro přispěvatele OpenStreetMap 1.2.4

Děkujeme za váš zájem přispívat data nebo jiný obsah (souhrnně „Obsah“) do geodatabáze projektu OpenStreetMap („Projekt“). Toto přispěvatelské ujednání („Ujednání“) se uzavírá mezi vámi („Vy“) a nadací OpenStreetMap Foundation („OSMF“) a vyjasňuje práva duševního vlastnictví v libovolném Obsahu, který se Vy rozhodnete vložit do Projektu prostřednictvím tohoto uživatelského účtu. Pozorně si prosím přečtěte následující pravidla a podmínky a pokračujte kliknutím buď na tlačítko „Přijmout“ nebo „Odmítnout“.

1. Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních a potřebujeme být schopni reagovat na libovolné námitky vlastníků práv duševního vlastnictví. To znamená, že:

(a) Vámi přispívaná data by neměla poškozovat práva k duševnímu vlastnictví kohokoli jiného. Přispíváním Obsahu prohlašujete, že podle Vašich vědomostí máte právo svolit, aby OSMF užívala a šířila tento Obsah za podmínek našich stávajících licenčních podmínek. Pokud toto právo nemáte, riskujete, že Vaše příspěvky budou smazány (vizte níže).

(b) Uvědomte si, že OSMF není povinna zahrnout do Projektu Vámi poskytnutý Obsah a Vaše příspěvky může z Projektu kdykoli odstranit. Pokud například pojmeme podezření, že libovolná vložená data jsou neslučitelná (v tom smyslu, že nemůžeme pokračovat v jeho oprávněném šíření) s libovolnou licencí či licencemi, které v tu dobu používáme (vizte kapitoly 3 a 4), můžeme tato data smazat.

Udělená práva

2. Za podmínek uvedených v kapitolách 3 a 4 tímto udělujete OSMF celosvětovou bezúplatnou nevýhradní trvalou neodvolatelnou licenci, aby s Obsahem, ať už v původním médiu či libovolném jiném, prováděla jakoukoli činnost omezenou autorským právem, právem k databázi či libovolným souvisejícím právem. Toto oprávnění výslovně zahrnuje komerční užití a neomezuje žádný obor podnikání. Tato práva zahrnují mimo jiné právo poskytnout podlicenci k dílu prostřednictvím několika úrovní nabyvatelů podlicencí a právo žalovat libovolné porušení autorského práva přímo spojené s oprávněními OSMF na základě těchto podmínek. V nejširší míře dovolené použitelnými místními zákony a autorskoprávními úmluvami se také vzdáváte všech Vašich osobnostních práv, která mohou v Obsahu spočívat, nebo souhlasíte je nevykonávat proti OSMF nebo nabyvatelům licence.

3. OSMF souhlasí, že může užívat nebo podlicencovat Váš Obsah jen jako součást databáze a jen za podmínek jedné nebo více z následujících licencí: ODbL 1.0 pro databázi a DbCL 1.0 pro jednotlivé prvky obsažené v databázi; CC-BY-SA 2.0; nebo jiná taková svobodná a otevřená licence (například http://www.opendefinition.org/okd/), kterou může občas zvolit členstvo OSMF a hlasováním odsouhlasit nejméně dvoutřetinová většina aktivních přispěvatelů.

„Aktivní přispěvatel“ je definován jako:
fyzická osoba (ať už používá jeden či více účtů), která Projekt editovala v libovolném tříměsíčním období za posledních 12 měsíců (tj. existuje prokázaný trvající zájem) a ve svém registračním profilu si udržuje platnou e-mailovou adresu a na výzvu k hlasování reaguje do 3 týdnů.

4. Pokud se Vy nebo držitel autorských práv tak rozhodnete, OSMF souhlasí, že Vás nebo držitele autorských práv bude uvádět jako autora. K tomu bude připraven mechanismus, v současné době webová stránka https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Attribution.

5. S výjimkou uvedených podmínek si vyhrazujete veškeré právo, nárok a podíl k Vašemu Obsahu.

Omezení odpovědnosti

6. V maximální možné míře umožněné platnými zákony poskytujete Obsah „tak, jak je“, bez jakékoli záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, včetně mimo jiné jakékoli záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo jiných.

7. S výjimkou odpovědnosti, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit, nebudete ani Vy, ani OSMF na základě tohoto Ujednání zodpovědni za jakékoli zvláštní, nepřímé, náhodné, následné, punitivní nebo exemplární škody, jakkoli vzniklé a podle jakékoli teorie zodpovědnosti. Toto vyloučení se vztahuje i na případy, kdy libovolná smluvní strana byla na možnost takových škod upozorněna.

Různé

8. Toto Ujednání se bude řídit právem Anglie bez ohledu na principy kolizního práva. Souhlasíte, že aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (1980) na tuto úmluvu je zcela vyloučena. V případě neplatnosti libovolného ustanovení tohoto Ujednání souhlasí smluvní strany, že tato neplatnost neovlivní platnost zbývajících částí tohoto Ujednání. Toto je úplné ujednání mezi Vámi a OSMF, které nahrazuje libovolné předchozí ujednání, ať písemné, ústní či jiné, vztahující se na předmět tohoto ujednání.

[tlačítko Přijmout] [tlačítko Odmítnout]