Denmark/Da:Power networks

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Denne side giver en oversigt over kortlægningen af det danske højspændingsnet.

Status 11-10-2014

ITO Map
Spænding Status
400 kV Dette spændingsniveau er fuldt kortlagt. Vist som orange på kortet.
132/150 kV Luftledninger på dette spændingsniveau er fuldt kortlagte. Nogle kabellagte strækninger mangler og for mange kabelstrækninger kendes kun endepunkterne. I disse tilfælde er kablet kortlagt som en ret linie. Vist som mørkeblåt på kortet.
50/60 kV Luftledningsnettet på dette spændingsniveau er stort set kortlagt. Kabelnettet er kun i beskeden grad kortlagt. Der sker ofte ændringer i dette net, især kabellægning af eksisterende luftledninger. Vist som lyseblåt på kortet.
6-20 kV Dette niveau er for det meste kabellagt. Hvor luftlinier stadig eksisterer er disse kun delvist kortlagte.
0,4 kV Lavspændingsniveauet er langt de fleste steder kabellagt. Enkelte steder i landet kan der stadig forekomme luftledninger.

Kortet viser status af kortlægningen i februar 2012. Det aktuelle kort kan findes her


Baggrund

Det danske højspændingsnet er af historiske og geografiske årsager opdelt i to separate net. Et østligt net (Sjælland, Lolland-Falster), som er koblet til det nordiske elsystem via forbindelser til Sverige og et vestligt net (Jylland, Fyn), som via forbindelser til Tyskland er koblet til det central-europæiske elsystem. Da de to elsystemer ikke kører synkront kan de to danske net ikke kobles sammen direkte med velselstrømsforbindelser. I 2010 blev det for første gang etableret en elektrisk forbindelse i form af et jævnstrømskabel mellem Fyn og Sjælland. Opdelingen i to separate højspændingsnet har medført, at der anvendes forskellige spændingsniveauer i øst og vest som beskrevet herunder.

Spændingsniveauer

Spænding Foto Foto Beskrivelse
400 kV IMG 3501-ymast-400kv-800.jpg IMG 3503-donau-mast-400kv-800.jpg Højspændingsledninger med denne spænding har en meget høj transportkapacitet og udgør derfor 'rygraden' i det danske elnet. Denne type højspændingsledning kan kendes på, at det anvender meget kraftige master og at isolatorkæderne er meget lange (4-5 meter). Sommetider hænger der også et eller flere systemer på 150 kV eller 132 kV på de samme master. Kun meget få strækninger er kabellagte.
150 kV (vest)
132 kV (øst)
Tower-lattice-150kv.jpg IMG 3520-150kv-mast-800.jpg På dette spændingsniveau anvendes normalt større gittermaster . Sommetider bærer masterne både et 150-132 kV system og et 60/50 kV system som her (kan kendes på de kortere isolatorkæder). 132/150 kV nettet bliver i stadigt større omfang kabellagt. 132/150 kV nettet drives ligesom 400 kV nettet af Energinet.dk.
60 kV (west)
50 kV (east)
Tower-lattice-60kv.jpg Tower-60kv-h.jpg Dette er det laveste spændingsniveau, hvor gittermaster normalt anvendes. Sommetider anvendes også såkaldte H-master i træ. Nye forbindelser med denne spænding anlægges altid som kabel.
6 kV
10 kV
15 kV
20 kV
Pole-wooden-10kv.jpg Dette mellemspændingsniveau findes stadigvæk som luftledning i nogle egne i Danmark, men er for det meste kabellagt. 6 kV findes kun i dele af København.
400 V (intet billede) Lavspændingsnettet er i Danmark stort set kabellagt.

Andre spændinger:

  • I Sønderjylland findes to 220 kV forbindelser til Tyskland. Denne spænding anvendes også på kablet til den nye vindmøllepark ved Anholt.
  • Højspændte jævnstrøms (HVDC) forbindelser: Der findes jævnstrømsforbindelser til Sverige (Konti-Skan), Norge (Skagerrak), Tyskland (Kon-Tek) og mellem Fyn og Sjælland (Storebælt). Spændingen på disse forbindelser er på 250-400 kV.

Kortlægning

Master og linier på 50 kV eller mere kan relativt let ses på både Bings og Geodatastyrelsens luftfoto. For at fastlægge detaljer som spænding, antal faseledere og ledertype er det ofte nødvendigt med et fysisk besøg til en del af linien. Kabellagte strækninger kan for det meste ikke mappes udfra luftfoto bortset fra heldige situationer, hvor der er friske spor efter gravearbejdet. Hvis man ved at der er et kabel mellem to stationer eller fra en endemast til en station kan det indtegnes som en ret linie, selvom det ikke svarer til den fysiske realitet.

Inden man begynder at kortlægge en luftledning efter luftfoto bør man sikre sig, at ledningen faktisk stadig eksisterer og ikke er blevet demonteret siden luftfotoet blev lavet. Hvis en allerede mappet luftledning bliver demonteret anbefales det IKKE at slette den fra databasen, men at ændre power=line tagget til historic:power=line og fjerne de øvrige tags. Mastetaggene fjernes også. Dernæst bør man tilføje en note=* om, at luftledningen er fjernet og lidt oplysninger om hvad det var (f.eks. spænding, antal systemer). Eventuelt kan også tilføjes tidspunktet for demonteringen med end_date=*. Dette sikrer mod, at andre mappere uforvarende begynder at kortlægge luftledningen igen udfra luftfoto og desuden bevares en historisk information om en hedengangen luftledning.

Kilder

En god kilde til identifikation af linier på 132, 150 og 400 kV niveau er Energinet.dk's netkort 2013. Luftledninger, som kan ses i landskabet, men ikke svarer til dette kort og har medium størrelse gittermaster eller H-master er sandsynligvis 50/60 kV linier.

Hvis man hører til den lidt mere nørdede type, kan man kigge i Anlægsrapporten fra Energinet.dk. Den indeholder oplysninger om afsluttede og igangværende projekter og er en nyttig kilde til at spore ændringer i nettet (f.eks hvad blev der af de master, der stadig kan ses på Bing luftfoto, men ikke længere findes i landskabet).

Anbefalet tagning

Se også power=*.

Objekt Hovedtag Egenskaber
Luftledning 50 kV eller mere power=line way voltage=spænding F.eks. 400000 eller 132000;50000 for en 132/50 kV kombiledning
cables=faseledere F.eks. 3 eller 6. Bemærk at jordtråde øverste på masten ikke skal medregnes.
wires=tråde per faseleder Angives som single, double, triple etc.
Mast til luftledning
50 kV eller mere
power=tower node ref=mastenummer
design=udformning F.eks donau eller h-frame. Se power=tower for detaljer
tower:type=mastefunktion F.eks. anchor, branch. Se power=tower for detaljer
Luftledning mindre end 50 kV power=minor_line way voltage=spænding F.eks. 10000
cables=faseledere F.eks. 3 eller 6.
Mast til luftledning
mindre end 50 kV
power=pole node
Kabel power=cable way voltage=spænding F.eks. 150000 eller 60000
circuits=systemer F.eks. 1 eller 2 (et system består af 3 faser)
location=placering F.eks. underground eller underwater
Transformerstation,
Koblingsstation,
Overgangsstation
power=substation nodearea substation=stationstype F.eks. transmission eller minor_distribution. Se substation=* for detaljer
voltage=spænding F.eks. 150000;60000 for en 150/60 kV station
name=navn F.eks. 60/10 kV Lilleby
operator=operatør F.eks. Energinet.dk
Kraftværk power=plant arearelation name=navn F.eks. Kyndbyværket
operator=operatør F.eks. DONG Energy
plant:output:electricity=effekt F.eks. 700 MW. Den samlede effekt af alle generatorer på værket.
Generatorblok på kraftværk power=generator nodearea name=navn F.eks. Blok 3
generator:source=brændsel F.eks. coal, gas eller biomass
generator:output:electricity=effekt F.eks. 300 MW
Vindmølle power=generator node generator:source=wind Påkrævet tag!
generator:output:electricity=effekt F.eks. 3.2 MW

Hvis en højspændingsledning består af forskellige typer systemer, kan det være nødvendigt at kombinere værdier. Eksempel: En kombination af et 400 kV system med duplex faseledere og to 150 kV systemer, hver med simplex faseledere kan tagges som:

power=line
voltage=400000;150000
cables=3;6
wires=double;single.