Fa:Key:enforcement

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Public-images-osm logo.svg enforcement
Halte police.png
توضیحات
برای واردکردن اطلاعات محدودیت‌ها برچسب enforcement به‌تنهایی کافی نیست. از رابطه استفاده کنید! Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
گروه: Restrictions
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شودنباید در راه‌ها استفاده شودنباید در ناحیه‌ها استفاده شوداستفاده در رابطه‌ها مجاز است
ویکی‌داده
وضعیت: پذیرفته شده

برچسب enforcement برای اِعمال محدودیت‌های رانندگی است و همراه با رابطهٔ enforcement به‌کار می‌رود.

همچنین ببینید

مقادیر

مقادیری که این برچسب می‌گیرد:

  • maxheight (بیشترین ارتفاع مجاز)
  • maxweight (بیشترین وزن مجاز)
  • maxspeed (بیشترین سرعت مجاز)
  • mindistance (کمترین فاصلهٔ طولی مجاز)
  • traffic_signals (چراغ‌های راهنمایی)
  • check (بازرسی)

شیوهٔ نمایش روی نقشه