Fa:Key:enforcement

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg enforcement
Fixed speed camera.svg
توضیحات
برای واردکردن اطلاعات محدودیت‌ها برچسب enforcement به‌تنهایی کافی نیست. از رابطه استفاده کنید! Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
گروه: محدودیت‌ها
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شودنباید در راه‌ها استفاده شودنباید در ناحیه‌ها استفاده شوداستفاده در رابطه‌ها مجاز است
وضعیت: پذیرفتهPage for proposal

برچسب enforcement برای اِعمال محدودیت‌های رانندگی است و همراه با رابطهٔ enforcement به‌کار می‌رود.

همچنین ببینید

مقادیر

مقادیری که این برچسب می‌گیرد:

  • maxheight (بیشترین ارتفاع مجاز)
  • maxweight (بیشترین وزن مجاز)
  • maxspeed (بیشترین سرعت مجاز)
  • mindistance (کمترین فاصلهٔ طولی مجاز)
  • traffic_signals (چراغ‌های راهنمایی)
  • check (بازرسی)

شیوهٔ نمایش روی نقشه