Fa:Way

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mf way.svg

یک راه یا Way دنباله‌ای از گره‌های پشت سر هم است و به طور معمول حداقل یک تگ دارد یا در یک رابطه می‌آید. هر راه از ۲ تا ۲۰۰۰ گره تشکیل می‌شود، هرچند که امکان دارد راه‌هایی با یک یا حتی بدون گره هم وجود داشته باشد که خطا هستند. راه یا باز است یا بسته. راه بسته راهی است که گره آخر آن، گره ابتدایی آن هم باشد. یک راه بسته می‌تواند یک چندخطی بسته یا یک محوطه، یا هر دوی آنها باشد.

اصطلاح چندخطی بسته برای تأکید بر خود راه بسته، بدون احتساب داخلش است.

از نوامبر ۲۰۱۷، تعداد راه‌های موجود در اوپن‌استریت‌مپ به بیش از ۴۵۰ میلیون راه رسیده است.

انواع راه

راه باز راه

راه باز راهی است که یک عارضهٔ خطی را نشان می‌دهد و گره ابتدا و انتهای آن مشترک نیستند. بسیاری از جاده‌ها، جویبارها و خطوط راه‌آهن راه باز هستند.

تشخیص جهت یک «راه».

راه بسته راه بسته

راه بسته راهی است که گره انتهایی و گره ابتدایی آن یکی است و تگ مناسب نیز دارد. راه بسته‌ای را که تگ area=yes دارد باید محوطه بدانیم (اما اغلب اوقات نیازی به این تگ نیست، بخش پائین را ببینید).

راه‌های بسته زیر به عنوان چندخطی بسته تفسیر می‌شوند:

 • highway=* راه‌های بسته‌ای که برای تعریف میدان یا مسیرهای دایره‌ای استفاده میشوند
 • barrier=* راههای بسته‌ای که برای تعریف مسدودکننده‌هایی مانند دیوار یا حصارهایی که دورتادور یک مکان کشیده میشوند به کار میروند.

محوطه محوطه

مقالهٔ اصلی: محوطه

محوطه (همچنین چندضلعی) ناحیهٔ بسته و پری است که با راه بسته نشان داده می‌شود. اغلب راه‌های بسته حتی اگر تگ area=yes را نداشته باشند به عنوان محوطه در نظر گرفته می‌شوند (نمونه‌هایی از استثنای این گفته، در بخش قبل آمد). نمونه‌هایی از محوطه که با استفاده از راه بسته تعریف شده‌اند عبارت‌اند از:

اگر منظورمان از یک راه بسته، محوطه است، در کنار تگ‌هایی که صرفاً یک چندخطی بسته را مشخص می‌کنند افزودن تگ area=yes الزامی است. مثال شامل:

 • highway=pedestrian + area=yes برای تعریف میدانگاه‌های پیاده‌رو یا صحن‌ها.

محوطه را می‌توان با استفاده از یک یا چند راه که در رابطهٔ multypolygon کنار هم می‌آیند نیز تعریف کرد.

ترکیب محوطه و چندخطی بسته

می‌توان یک راه بسته را به روشی تگ‌نویسی کرد که هم چندخطی بسته و هم محوطه باشد.

مثلاً، راه بسته‌ای که هم میدان است و هم یک محوطه چمن‌کاری‌شده را محصور می‌کند، همزمان به این صورت تگ‌نویسی می‌شود:

مثال

خیابان در قالب بردار

یک خیابان یکطرفه مسکونی که به صورت highway=residential + name=خیابان نسترن + oneway=yes تگ‌نویسی شده:

 <way id="5090250" visible="true" timestamp="2009-01-19T19:07:25Z" version="8" changeset="816806" user="Blumpsy" uid="64226">
  <nd ref="822403"/>
  <nd ref="21533912"/>
  <nd ref="821601"/>
  <nd ref="21533910"/>
  <nd ref="135791608"/>
  <nd ref="333725784"/>
  <nd ref="333725781"/>
  <nd ref="333725774"/>
  <nd ref="333725776"/>
  <nd ref="823771"/>
  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="خیابان نسترن"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
 </way>

گره‌هایی که شکل راه را تشکیل می‌دهند به‌ترتیب فهرست شده و فقط با ارجاع به شناسهٔ اختصاصی خود مشخص شده‌اند. این گره‌ها باید قبلاً به همراه مختصات خود به‌طور مجزا تعریف شده باشند.