Fa:Segment

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
تصویری از یک پاره. (همان مفهوم پاره‌خط)

پاره‌ها

پاره‌ها دو گره را متصل می‌کنند. پاره‌ها باید همیشه به یک راه یا یک محدوده وصل باشند. در غیر این صورت unwayed segments (پارهٔ راه‌نشده) هستند. هر پاره می‌تواند جزئی از چندین راه یا محدوده باشد. پاره‌ها را می‌توان به‌تنهایی به کار برد (یعنی جزئی از یک راه یا محدوده نباشد) اما این کار توصیه نمی‌شود. اگر پاره‌ها بدون راه‌ها یا محدوده‌ها به کار بروند باید دست‌کم یک «کلید» با «مقداری» معتبر داشته باشند.
  • در ادامه (پس از اکتبر ۲۰۰۷) کلمهٔ پاره یا Segment به‌طور فزاینده‌ای با این معنی به کار می‌رود: تکهٔ مستقیم از یک راه که دقیقاً بین دو گره باشد. این مفهوم شبیه به معنی قبلی‌اش است، اما پاره خودش را در ضمن تعاریف گره و راه نشان می‌دهد و به‌تنهایی یک عنصر نیست. برای شفافیت بیشتر شاید بهتر باشد از آن‌ها با عنوان «پاره‌های راه» (way-segments) نام ببریم.