Fi:OpenRailwayMap/Tagging in Finland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Raiteet

Raiteisiin liittyvien tagien osalta Suomessa pätevät samat säännöt kuin muuallakin ja ne on eritelty yksityiskohtaisesti sivulla Fi:OpenRailwayMap/Tagging. Ainoa huomionarvoinen seikka liittyy raiteiden suuntiin, jotka on lähtökohtaisesti pyritty asettamaan kasvavien ratakilometrien suuntaisesti eli Helsingistä poispäin. Tällöin mm. opastimien ja merkkien määrittely on helpompaa, kun suunta forward on aina suurenevien kilometrien suuntaan ja backward vastaavasti pienenevien kilometrien suuntaan. Useampiraiteisilla radoilla raiteiden normaalit liikennöintisuunnat voi merkitä tagilla railway:preferred_direction=*. Liikennöintisuunnan kannalta viivan varsinaisella suunnalla ei siis ole merkitystä, vaan liikennöintisuunnat määritellään erikseen em. tagilla. Pääteasemilla ja ratapihoilla kyseisen tagin käyttö ei kuitenkaan ole tarpeellista eikä yleensä edes järkevää.

Raiteiden service-tageissa on yleensä pyritty noudattamaan seuraavaa luokittelua:

 • service=siding Lähtöopastimilla (pää-/radio-opastimilla) varustetut kohtausraiteet.
 • service=yard Ratapiharaiteet, joilla ei ole pääopastimia.
 • service=spur Yksityisomistuksessa olevat pistoraiteet.
 • service=crossover Raiteenvaihtopaikoilla sijaitsevat lyhyet yhdysraiteet.

Siding-tagging.svg

Merkit

Rautatien merkit merkitään pisteenä suoraan rataan, jolloin ei ole epäselvyyttä, mitä raidetta kyseinen merkki koskee. Mikäli samassa pisteessä sijaitsee useampi samaan kategoriaan kuuluva merkki, erotellaan ne toisistaan puolipisteellä ;.

Jokaiseen merkkiin tulisi merkitä ainakin seuraavat tagit:

 • railway=signal
 • railway:signal:position=* Määrittelee merkin sijainnin suhteessa radan suuntaan (left=vasemmalla, right=oikealla, overhead=yläpuolella, in_track=radalla, esim. seislevy).
 • railway:signal:direction=* Määrittelee kumpaa liikennöintisuuntaa opaste koskee (forward, backward tai both). Suunnat määritellään OSM-viivojen suuntien mukaan.

Lisäksi voidaan käyttää tarkentavia tageja:

Näiden lisäksi merkkien varsinaiseen määrittelyyn käytetään merkkikohtaisia tageja, jotka on lueteltu alla:

Nopeutta osoittavat merkit

Nopeutta osoittavien merkkien yhteydessä tulee käyttää seuraavia tageja:

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:speed_limit FI:T-101 Nopeusmerkki Nopeusmerkki ilmaisee suurimman sallitun nopeuden merkin kohdalta alkavalla nopeusrajoitusalueella. Rautatien nopeusrajoitus.svg
railway:signal:speed_limit_distant FI:T-102 Nopeusmerkin etumerkki Nopeusmerkin etumerkki ilmaisee suurimman sallitun nopeuden 1200 metrin päässä merkistä alkavalla nopeusrajoitusalueella. Nopeusmerkin etumerkki.svg
railway:signal:speed_limit_distant FI:T-109 Etäisyyttä osoittava lisäkilpi Etäisyyttä ilmoittavaa lisäkilpeä on käytettävä nopeusmerkin etumerkin yhteydessä ilmaisemaan etäisyyttä nopeusmerkkiin silloin, kun nopeusmerkin etumerkki on alle 1200 m tai yli 1500 m päässä nopeusmerkistä.
railway:signal:speed_limit FI:T-110 Merkitty nopeus päättyy -merkki Merkitty nopeus päättyy T-110.png
railway:signal:speed_limit FI:T-115 JKV-nopeus JKV-nopeus -merkillä osoitetaan kohta, josta alkaa alue, jolla yksikön nopeus saa olla enintään JKV-veturilaitteen näyttämä ja jolla raiteen suurin nopeus on vähintään 80 km/h. Tämän merkin kanssa ei tarvitse käyttää railway:signal:speed_limit:speed=* -tagia. JKV-merkki.svg
railway:signal:speed_limit FI:T-111, FI:T-111A, FI:T-111B tai FI:T-111C Erityiskohteen nopeusmerkki Erityiskohteen nopeusmerkillä voidaan osoittaa raiteen suurin nopeus, kun raiteen suurin nopeus on alle 10 km/h.

Sähköratamerkit

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:electricity FI:T-120 Erotusjakson etumerkki Erotusjakson etumerkki sijaitsee 700–900 m ennen Erotusjakso alkaa -merkkiä. Sähkörata Etumerkki.svg
railway:signal:electricity FI:T-122 Erotusjakso alkaa Tämän lisäksi merkitään rataan railway:main_switch_off=yes koko erotusjakson alueelle. Sähkörata Erotusjakso alkaa.svg
railway:signal:electricity FI:T-123 Erotusjakso päättyy Tämän lisäksi merkitään rataan railway:main_switch_off=yes koko erotusjakson alueelle. Sähkörata Erotusjakso päättyy.svg
railway:signal:electricity FI:T-121 Ajojohdin päättyy Ajojohdin päättyy -merkillä merkitään paikka, johon saakka ajojohdin on liikennöitävissä virroitin ylhäällä. Sähkörata Ajojohdin päättyy.svg
railway:signal:electricity FI:T-124A Laske virroitin Tämän lisäksi merkitään rataan railway:lower_pantograph_section=yes koko osuudelle, jolla virroitin on oltava alaslaskettuna. Sähkörata Laske virroitin 3.svg
railway:signal:electricity FI:T-133 Laske virroitin -etumerkki Laske virroitin etumerkkiä käytetään sähköistetyllä raiteella, jonka suurin nopeus on yli 50 km/h. Sähkörata Laske virroitin etumerkki.svg
railway:signal:electricity FI:T-125 Nosta virroitin Nosta virroitin -merkillä ilmaistaan paikka, jonka jälkeen raide on liikennöitävissä sähkökäyttöisellä kalustolla. Sähkörata Nosta virroitin.svg
railway:signal:electricity FI:T-126 Ryhmityseristinmerkki Ryhmityseristinmerkki ilmaisee ryhmityseristinmerkin takana olevan kytkentäryhmän numeron.
railway:signal:electricity FI:T-127B Vaarallinen jännite Vaarallinen jännite -merkkiä voidaan käyttää ilmaisemaan ratajohdon alkamista.

Paikantamismerkit

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway milestone Kilometrimerkki Huom. Tämän merkin kanssa ei voi käyttää railway=signal-tagia. Milestone-tagin lisäksi merkitään kilometrilukema railway:position=* -tagilla.

JKV-merkit

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:train_protection FI:T-140 JKV alkaa (vanha) JKV alkaa.svg
railway:signal:train_protection FI:T-140A JKV alkaa (uusi)
railway:signal:train_protection FI:T-141 JKV päättyy (vanha) JKV päättyy.svg
railway:signal:train_protection FI:T-141A JKV päättyy (uusi)
railway:signal:train_protection FI:T-142 JKV rakennusalue alkaa (vanha) JKV rakennusalue alkaa.svg
railway:signal:train_protection FI:T-142A JKV rakennusalue alkaa (uusi)
railway:signal:train_protection FI:T-143 JKV rakennusalue päättyy (vanha) JKV rakennusalue päättyy.svg
railway:signal:train_protection FI:T-143A JKV rakennusalue päättyy (uusi)
railway:signal:train_protection FI:T-144 Baliisiryhmämerkki (vanha) Baliisiryhmämerkillä on merkittävä toistopiste, fiktiivipiste ja pääopastimen baliisiryhmä, johon ei liity näkyvää pääopastinta. Baliisimerkki.svg
railway:signal:train_protection FI:T-144A tai T144D Baliisiryhmämerkki (uusi) Baliisiryhmämerkillä on merkittävä toistopiste, fiktiivipiste ja pääopastimen baliisiryhmä, johon ei liity näkyvää pääopastinta.
railway:signal:train_protection FI:T-147 Huomiomerkki Huomiomerkillä on merkittävä rautatieliikennepaikan ulkopuolella oleva baliisiryhmä tai akselinlaskija, jota ei ole merkitty nosta terät -merkillä, lukuun ottamatta opastinbaliisiryhmää.

Seismerkit

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:stop FI:T-150 Seismerkki (vanha) Seismerkkiä voidaan käyttää rautatieliikennepaikalla osoittamaan kohtaa, jota ei saa ohittaa ilman erikseen annettua lupaa. Seismerkki.svg
railway:signal:stop FI:T-150B Seismerkki (uusi) Seismerkkiä voidaan käyttää rautatieliikennepaikalla osoittamaan kohtaa, jota ei saa ohittaa ilman erikseen annettua lupaa. Seismerkki 2.svg
railway:signal:stop FI:T-151 Seislevy (vanha) Seislevyä on käytettävä osoittamaan paikka, jota ei saa ohittaa. Seislevy 2.svg
railway:signal:stop FI:T-151A Seislevy (uusi) Seislevyä on käytettävä osoittamaan paikka, jota ei saa ohittaa. Seislevy 3.svg
railway:signal:stop FI:T-152 Liikennöinnin raja Liikennöinnin raja -merkki tarkoittaa, että merkistä alkaa alue, jossa ei saa liikennöidä rautatiekalustolla. Liikennöinnin raja T-152.png
railway:signal:stop FI:T-310 Veturin ajokieltomerkki Veturin ajokieltomerkkiä on käytettävä ilmaisemaan, että veturilla liikennöinti on kielletty. Veturin ajokieltomerkki.svg

Liikennepaikan merkit

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:station_distant FI:T-164 Liikennepaikan raja -merkki Liikennepaikan raja.svg
railway:signal:station_distant FI:T-165 Liikennepaikka päättyy Liikennepaikan vaihtotyön raja.svg
railway:signal:station_distant FI:T-167 Linjavaihdemerkki
railway:signal:station_distant FI:T-166 Matkustajalaiturin ennakkomerkki Matkustajalaiturin ennakkomerkkiä käytetään 600-800 m ennen sitä matkustajalaituria, jota se koskee. Laiturin ennakkomerkki.svg
railway:signal:station_distant FI:Lpm1 Liikennepaikkamerkki Merkki ilmaisee, että 200-300 metrin päässä on seisake tai muu pääopastimeton liikennepaikka, jonka osoittaminen merkillä on tarpeellista. Liikennepaikkamerkki 1.svg

Aurausmerkit

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:snowplow FI:T-170A Nosta terät, pistemäinen este
railway:signal:snowplow FI:T-170B Nosta terät, alue
railway:signal:snowplow FI:T-171 Nosta terät, pistemäinen este Nosta terät pistemäinen este -merkki tarkoittaa, että merkin osoittamalla raiteella vähintään 30 m etäisyydellä merkistä auran terien tulee olla nostettuna. Nosta terät pistemäinen este T-171.png
railway:signal:snowplow FI:T-171A Nosta terät Nosta terät -merkki tarkoittaa, että merkin osoittamasta kohdasta alkaa alue, jolla auran terien tulee olla nostettuna. Merkin osoittama alue päättyy Laske terät -merkkiin. Nosta terät T-171A.png
railway:signal:snowplow FI:T-171B Laske terät Laske terät -merkki tarkoittaa, että merkin jälkeen auran terät saa laskea. Laske terät T-171B.png
railway:signal:snowplow FI:T-170-v Nosta terät (vanha) Merkki on poistumassa käytöstä. Aurausmerkki 1.svg
railway:signal:snowplow FI:T-171-v Sulje siivet (vanha) Merkki on poistumassa käytöstä. Aurausmerkki 2.svg

Eristysmerkit

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:crossing_distant FI:T-302 Eristysmerkki (vanha) Eristysosuuden alkamissuunta määritellään tagilla railway:signal:direction=*. Eristysmerkki.svg
railway:signal:crossing_distant FI:T-302A Eristysmerkki (uusi) Eristysosuuden alkamissuunta määritellään tagilla railway:signal:direction=*. Eristysmerkki T-302A.png

Pysähtymispaikkamerkit

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:stop FI:T-271A Pysähdyspaikkamerkki (P) Pysähdyspaikkamerkki on sijoitettava kohtaan, johon matkustajajunien etupää ohjataan pysähtymään. Pysähdyspaikkamerkki T-271A.png
railway:signal:stop FI:T-272A Junan pituusmerkki (numero) Junan pituutta kuvaava numero määritellään tagilla railway:signal:stop:caption=*. Junan pituusmerkki T-272A.png

Lähestymismerkki

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:distant FI:T-301A Lähestymismerkki Lähestymismerkki ilmoittaa etäisyyden sellaiseen liikennepaikkaa suojaavaan pääopastimeen, jolla ei ole esiopastinta. Lähestymismerkki.svg

Viheltämismerkki

Avain Arvo Nimi Kommentti Kuva
railway:signal:whistle FI:vihellysmerkki Viheltämismerkki Merkki on virallisesti poistunut käytöstä. Käytössä kuitenkin edelleen ainakin Porvoon museorautatiellä. Viheltämismerkki.svg

Junakulkutien päätekohta

Junakulkutien päätekohta -merkki tarkoittaa, että juna ei saa ohittaa merkkiä ilman lähtölupaa tai merkin yhteydessä olevan raideopastimen opastetta Aja varovasti silloin, kun junalle on annettu ennakkotieto kulkutien päättymisestä junakulkutien päätekohta -merkkiin.

Radio-opastin

Baliiseilla varustettu junakulkutien päätekohta -merkki eli ns. fiktiivinen opastin, joka toimii radio-ohjausjärjestelmässä kuten pääopastin ilman näkyviä opasteita.

Opastimet

Opastimissa perusperiaate on, että opastimen tyyppi ja opastinjärjestelmä määritellään railway:signal:*=FI:* -tagilla, jossa ensimmäinen tähti korvataan opastimen kategorialla ja jälkimmäinen tähti opastimen tyypillä. Valoyksiköiden määrä puolestaan määritellään tagilla railway:signal:*:states=*. Tämä on tärkeää erityisesti pää- ja yhdistelmäopastimissa, joissa valoyksiköiden ja siten myös annettavien opasteiden lukumäärä vaihtelee.

Opastimet merkitään pisteenä suoraan rataan, jolloin ei ole epäselvyyttä, mitä raidetta opastimen antamat opasteet koskevat. Mikäli opastin sijaitsee kahden viivan yhtymäkohdassa, tulee kummankin viivan olla samansuuntaisesti.

Kaikkiin opastimiin tulisi merkitä ainakin seuraavat tagit:

 • railway=signal
 • railway:signal:position=* Määrittelee opastimen sijainnin suhteessa radan suuntaan (left=vasemmalla, right=oikealla, overhead=yläpuolella, esim. portaalissa).
 • railway:signal:direction=* Määrittelee kumpaa liikennöintisuuntaa opaste koskee (forward tai backward). Suunnat määritellään OSM-viivojen suuntien mukaan.
 • ref=* Opastimen yksilöivä tunniste, esim P571.

Lisäksi voidaan käyttää tarkentavia tageja:

Pääopastin

Mikäli samaa liikennöintisuuntaa koskevat pää- ja esiopastimet sijaitsevat samassa tolpassa, merkitään kumpaakin opastinta kuvaavat tagit samaan pisteeseen.

Avain Arvo Mahdolliset opasteet Kommentti Kuva
railway:signal:main FI:Po railway:signal:main:states=FI:Po0;FI:Po1 Kaksivaloinen uuden järjestelmän pääopastin (seis, aja) Niemenpää 2008-05-16.jpg
railway:signal:main FI:Po railway:signal:main:states=FI:Po0;FI:Po1;FI:Po2 Kolmivaloinen uuden järjestelmän pääopastin (seis, aja, aja 35) Opaste seis.svgOpaste aja.svgOpaste aja sn35.svg
railway:signal:main FI:Po railway:signal:main:states=FI:Po0;FI:Po2 Kolmivaloinen uuden järjestelmän pääopastin, joka voi näyttää vain opasteet seis ja aja 35 (esim. sivuraiteiden lähtöopastimet). Opaste seis.svgOpaste aja sn35.svg
railway:signal:main FI:Po-v railway:signal:main:states=FI:Po0;FI:Po1 Kaksivaloinen vanhan järjestelmän pääopastin (seis, aja) Opastin vanha2 seis.svgOpastin vanha2 aja.svg
railway:signal:main FI:Po-v railway:signal:main:states=FI:Po0;FI:Po1;FI:Po2 Kolmivaloinen vanhan järjestelmän pääopastin (seis, aja, aja 35) Opastin vanha3 seis.svgOpastin vanha3 aja.svgOpastin vanha3 aja Sn35.svg

Esiopastin

Mikäli esiopastin sijaitsee samassa tolpassa pääopastimen kanssa, on se pimeänä pääopastimen näyttäessä seis-opastetta. Tällöin railway:signal:distant:states=*-kohtaan lisätään muiden mahdollisten opasteiden lisäksi FI:Eo- (pimeä).

Avain Arvo Mahdolliset opasteet Kommentti Kuva
railway:signal:distant FI:Eo railway:signal:distant:states=FI:Eo0;FI:Eo1;FI:Eo2 Uuden järjestelmän esiopastin (odota seis, odota aja, odota aja 35), jota seuraa kolmivaloinen pääopastin. Opaste odota seis.svgOpaste odota aja.svgOpaste odota aja sn35.svg
railway:signal:distant FI:Eo railway:signal:distant:states=FI:Eo0;FI:Eo1 Uuden järjestelmän esiopastin (odota seis, odota aja), jota seuraa suojastusopastin tai kaksivaloinen pääopastin. Opaste odota seis.svgOpaste odota aja.svg
railway:signal:distant FI:Eo railway:signal:distant:states=FI:Eo0;FI:Eo2 Uuden järjestelmän esiopastin (odota seis, odota aja 35), jota seuraava pääopastin voi näyttää vain opasteet seis ja aja 35. Opaste odota seis.svgOpaste odota aja sn35.svg
railway:signal:distant FI:Eo-v railway:signal:distant:states=FI:Eo0;FI:Eo1;FI:Eo2 Vanhan järjestelmän esiopastin (odota seis, odota aja, odota aja 35) Hel distant expect-stop.pngOpastin vanha odota aja.svgOpastin vanha odota aja.svg

Yhdistelmäopastin

Yhdistelmäopastimissa valoyksiköiden määrä voi vaihdella suuresti, joten railway:signal:*:states=*-tagin merkitseminen on entistäkin tärkeämpää. Yhdistelmäopastin voi myös toimia ainoastaan pää-, esi- tai raideopastimena, jolloin se merkitään käyttötarkoituksen mukaan joko main, distant tai shunting -kategoriaan. Mikäli opastin kuuluu käyttötarkoitukseltaan useampaan kuin yhteen em. kategorioista, merkitään se muodossa combined.

Alla on lueteltu eri yhdistelmäopastinmallit.

Avain Arvo Mahdolliset opasteet Kommentti Kuva
railway:signal:combined FI:Yo railway:signal:combined:states=FI:Po0;FI:Po1;FI:Po2;FI:Eo0;FI:Eo1 Yhdistelmäopastin, joka voi näyttää opasteet seis, aja, aja 35, odota seis ja odota aja. Opastin E463 Kehäradalla.JPG
railway:signal:combined FI:Yo railway:signal:combined:states=FI:Po0;FI:Po1;FI:Eo0;FI:Eo1 Yhdistelmäopastin, joka voi näyttää opasteet seis, aja, odota seis ja odota aja. Yhdistelmäopastin E536.jpg

Suojastusopastin

Avain Arvo Mahdolliset opasteet Kommentti Kuva
railway:signal:combined FI:So railway:signal:combined:states=FI:Po0;FI:Po1;FI:Eo0;FI:Eo1 Suojastusopastin (seis, aja/odota seis, aja) Suojastusopaste seis.svgSuojastusopaste aja varovasti.svgSuojastusopaste aja.svg

Raideopastin

Avain Arvo Mahdolliset opasteet Kommentti Kuva
railway:signal:shunting FI:Ro railway:signal:shunting:states=FI:Ro0;FI:Ro1;FI:Ro2 Uuden järjestelmän raideopastin (seis, aja varovasti, ei opasteita) Raideopaste seis.svgRaideopaste aja varovasti.svgRaideopaste paikallisluvat.svg
railway:signal:shunting FI:Ro railway:signal:shunting:states=FI:Ro0;FI:Ro1 Uuden järjestelmän raideopastin, joka voi näyttää vain opasteet seis ja aja varovasti Raideopaste seis.svgRaideopaste aja varovasti.svg
railway:signal:shunting FI:Ro railway:signal:shunting:states=FI:Ro0;FI:Ro2 Uuden järjestelmän raideopastin, joka voi näyttää vain opasteet seis ja ei opasteita Raideopaste seis.svgRaideopaste paikallisluvat.svg
railway:signal:shunting FI:Ro-v railway:signal:shunting:states=FI-v:Ro0;FI-v:Ro1;FI-v:Ro2;FI-v:Ro3 Vanhan järjestelmän raideopastin (seis, aja varovasti, ei opasteita, aja) Raideopaste seis vanha.svgRaideopaste aja varovasti.svgRaideopaste ei opasteita vanha.svgRaideopaste aja vanha.svg

Lukitusopastin

Avain Arvo Mahdolliset opasteet Kommentti Kuva
railway:signal:minor FI:Lo railway:signal:minor:states=FI:Lo0;FI:Lo1 Lukitusopastin (seis, ei opasteita) Siltaopaste seis.svgSiltaopastin Ei opasteita.svg

Tasoristeysopastin

Avain Arvo Mahdolliset opasteet Kommentti Kuva
railway:signal:crossing FI:To railway:signal:crossing:states=FI:To0;FI:To1 Tasoristeysopastin (lähesty varovasti, ei opasteita) Tasoristeysopastin lähesty varovasti.svgTasoristeysopastin ei opasteita.svg

Toisto-opastin

Toisto-opastimia eli kertaajia on nykyään käytössä vain Helsingin päärautatieasemalla.

Avain Arvo Mahdolliset opasteet Kommentti Kuva
railway:signal:main_repeated FI:Ko railway:signal:main_repeated:states=FI:Ko0;FI:Ko1 Toisto-opastin (odota seis, odota aja). Kertaaja seis.svgKertaaja aja.svg

Järjestelyopastin

Avain Arvo Mahdolliset opasteet Kommentti Kuva
railway:signal:humping railway:signal:humping railway:signal:humping:states=FI:Jo0;FI:Jo1;FI:Jo2;FI:Jo3;FI:Jo4;FI:Jo- Järjestelyopastin (seis, vedä, työnnä hiljaa, työnnä, työnnä kovaa, pimeä) Järjestelyopastin Työnnä kovaa.svg

Muissa kuin pää-, esi-, yhdistelmä- ja raideopastimissa railway:signal:*:states=*-tagin käyttö ei ole välttämätöntä, koska opastimet ovat keskenään samanlaisia.

Esimerkkikuvia

Kuva Tagit
Tasoristeys
Tasoristeys Jarila.jpg
Vanhan järjestelmän pää- ja esiopastin + raideopastin
Colour light railway signal in Finland.jpg
Pää- ja esiopastimen yhdistelmä
Finnish Home and Distant signal combination.jpg
Yhdistelmäopastin
Opastin E463 Kehäradalla.JPG
Suojastusopastin, kilometritolppa ja nopeusmerkki
Suojastusopastin Km547.jpg

Lisäksi erillisenä pisteenä:

Lisäksi erillisenä pisteenä:

Raiteensulku
Finnish derail in derailing position.jpg

Lisäksi erillisenä pisteenä:

Kauko-ohjattu vaihde
Lautiosaari junction.jpg
Paikallisesti käsin asetettava vaihde
Railway turnout - Oulu Finland.jpg

Linkit