Fi:OpenRailwayMap/Tagging

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tämän sivun tarkoituksena on selventää OpenRailwayMapissa käytettäviä tageja. Suurin osa tageista soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maailmanlaajuisesti, mutta muutamilta osin niiden määritelmiä on pyritty soveltamaan paremmin Suomen olosuhteisiin sopiviksi. Yksityiskohtaisempia ohjeita tagien merkitsemiseen maakohtaisesti löytyy sivulta country-specific tagging.

Useille tageille on olemassa valmiiksi määritellyt oletusarvot, joita voidaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin silloin, kun kyseisiä tageja ei ole erikseen määritelty käyttäjien toimesta. Mikäli radan tagi on sama kuin oletusarvo, ei sen merkitseminen ole välttämätöntä, mutta toisaalta ei sen merkitsemisestä ole haittaakaan. Selkeämpää on kuitenkin merkitä kaikki tiedossa olevat tagit kuin jättää ne merkitsemättä.

Tagging scheme

Infrastruktuuri

Raiteet

way Jokainen raide tulisi piirtää omana viivanaan. Esimerkiksi kaksiraiteisilla radoilla tulisi siis olla kaksi rinnakkain kulkevaa raidetta piirrettynä. tracks=*-tagia ei suositella käytettäväksi lainkaan, koska OpenRailwayMap tulkitsee joka tapauksessa jokaisen viivan yksittäisenä raiteena.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway rail Raide (käytössä oleva) Normaalin rautatieliikenteen käytössä olevat raiteet.
proposed Suunniteltu raide Suunnitteilla oleva raide, jonka rakentamista ei ole vielä aloitettu.
construction Rakenteilla oleva raide construction=*-tagia voidaan käyttää selventämään, minkä tyyppinen rata on kyseessä, esim. railway=construction ja construction=rail.
disused Suljettu raide Käytöstä poistettu rautatie; kiskoja ja muita laitteita ei ole poistettu mutta rataa ei käytetä.
abandoned Purettu raide Entinen rautatie, kiskot on yleensä poistettu eli näkyy ehkä vain penkereenä ja aukkona metsässä.
razed Overbuilt track A former track that has been built upon. While some remains might still be seen, the former route is subject to educated guesses for the most part.
narrow_gauge Kapearaiteinen rautatie Erityisen kapean raideleveyden rautatie, usein tehdasalueen sisäinen tai muutoin hyvin rajatulla alueella. Suurin osa poistunut käytöstä. Katso Suomen kapearaiteiset rautatiet. Tarkan raideleveyden voi ilmoittaa gauge=*-tagilla.
light_rail Suburban train/City railway City railway and tramlike underground or suburban trains. They mostly match a heavy train, but differ in power system, it's own signals and a special vehicle fleet (such as "S-Bahn" Hamburg and Berlin, Hamburger Hochbahn). It hardly crosses road traffic.
subway Metro Underground railway in larger cities, powered mostly by third rail. It has its own vehicles and signal system. Sometimes it also comes to the surface. Do not map ordinary railway, which goes partially underground, with this tag!
tram Raitiotie Mostly overground on-street laid tracks. It's common that vehicles like motorcars can share traffic lanes with trams. Some special railways similar to trams might be also mapped using this tag. Larger parts of tram tracks can also go underground. Some tram routes also use ordinary railway tracks. These should me mapped as ordinary railway tracks.
miniature Pienoisrautatie Pienikokoiset puistorautatiet yms. huvipuistoissa ja muissa turistikohteissa. Raideleveys yleensä enintään 600 mm.
name <nimi> Rataosan nimi Rataosan nimi, esim. Great Western Main Line tai Kehärata. Tagia ei ole tarkoitettu kuvaamaan kahden paikan välisiä osuuksia, kuten London - Birmingham eikä myöskään raiteiden numeroita asema-alueilla (esim. Raide 5). Katso myös Names#Name_is_the_name_only.
description <line description> Rataosan kuvaus Rataosan tarkempi nimi, joka kuvaa sijaintia paremmin kuin varsinainen name=*-tagi. (katso Names#Name_is_the_name_only), esim. London - Paris tai Raide 5.
ref <line number> Rataosan numero The reference number of the railway line the track belongs to.
railway:track_ref <raidenumero> Raiteen numero Käytetään raiteiden numerointiin lähinnä ratapiha-alueilla.
historic railway Historic Railway Track Should be used in conjunction with railway=disused, railway=abandoned, and railway=razed. no
railway:preserved yes/no Museorautatie Katso Porvoon museorautatie no
usage Huom.: usage=*-tagia tulee käyttää ainoastaan pääraiteiden merkitsemiseen (ei sivuraiteille, raiteenvaihtopaikoille, ratapihoille ym.). Sen sijaan teollisuusraiteilla voidaan käyttää usage=industrial-tagia myös muilla kuin varsinaisilla pääraiteilla.
main Päärata Päärata, usein sähköistetty ja vähintään kaksiraiteinen. Suomessa lähes kaikki sähköistetyt radat voidaan luokitella tähän kategoriaan, vaikka rataverkko onkin pääosin yksiraiteista.
branch Sivurata Liikennemääriltään vähäisempi, yleensä sähköistämätön rata. Enemmän tasoristeyksiä ja alhaisemmat nopeudet kuin pääradoilla (esim. Pieksämäki-Joensuu ja Lahti-Heinola).
industrial Teollisuusrata Lines, that serve only good transport. Mostly in larger ports or industrial areas. Mostly owned by industrial company. As an exemption, you may use usage=industrial on siding and yard tracks, and crossovers in industrial areas such as harbours and mines.
military Tracks used by military Military used tracks. Mostly between railway station and ammunition storage areas.
tourism Tracks used only by tourist Lines used only by tourist, often in service only during summer. Often run by museums featuring historical trains.
test Testirata Yksinomaan kaluston testaamiseen käytettävä raide.
highspeed yes/no Suurnopeusrata Geometrialtaan ja päällysrakenteeltaan nopealle liikenteelle suunniteltu rata (suurin sallittu nopeus yli 200 km/h). no
railway:tilting yes/no Kallistettu raide Sallii suuremmat nopeudet junille kaarteissa. no
lit yes/no Valaistus Käytetään valaistujen raiteiden merkitsemiseen. Suomessa yleensä vain isommat ratapihat, muutamat tunnelit sekä joidenkin liikennepaikkojen vaihdealueet ovat valaistuja. no
electrified yes Sähköistetty raide Sähköistetty raide, ei tarkempia tietoja.
no Ei sähköistetty Sähköistämätön raide.
contact_line Ajolanka Ajolanka junan yläpuolella.
rail Virtakisko Erillinen virtakisko raiteen vieressä tai välissä (Suomessa ainoastaan Helsingin metrossa).
electrified:rail top/side/bottom Virtakiskon tyyppi Virtakiskon tyyppi (ylhäällä/sivulla/alla).
deelectrified yes Sähköistys poistettu Sähköistetty rata, jonka sähköistys on pysyvästi poistettu käytöstä.
contact_line Ajolanka Käytöstä poistettu ajolanka junan yläpuolella.
rail Virtakisko Käytöstä poistettu virtakisko raiteen vieressä tai välissä.
voltage <jännite voltteina> Jännite Ajolangan tai virtakiskon jännite. Suomessa valtion rataverkolla 25000 V. Current Systems
frequency <taajuus hertseinä> Sähköjärjestelmän taajuus Suomessa valtion rataverkolla 50 Hz. Katso myös voltage-tagi. More information 0
gauge <raideleveys millimetreinä> Raideleveys Yksittäisen raiteen kiskojen etäisyys toisistaan. Suomessa 1524 mm, entisen Neuvostoliiton alueella 1520 mm ja muualla Euroopassa yleensä 1435 mm. [1] 1435
embedded yes Embedded Rail Used for tracks that are embedded in any sort of pavement. This is often for level crossings, but it can also be seen for street running, embedded slab track, or other such anomalies.
pavement Pavement Embedded Rail Embedded rail where the gaps on the sides of the rail and flangeway are the same pavement material.
metal Metal Cover Plate Embedded rail where the gaps on the sides of the rail and flangeway are covered with a metal plating.
wood Wood Cover Embedded rail where the gaps on the sides of the rail and flangeway are covered or filled with wood planks. This is an older method that's largely replaced because of rot.
plastic Plastic Cover Embedded rail where the gaps on the sides of the rail and flangeway are covered or filled with plastic.
railway:rail jointed/continuous Kiskojen liitostapa Määrittelee, onko kyseessä jatkuvakiskoraide (continuous) vai lyhyt-/pitkäkiskoraide (jointed).
railway:etcs <ETCS-Level> / yes/no ETCS Onko rataosa varustettu ETCS-kulunvalvonnalla? Jos on, voidaan yes-tagin sijaan merkitä ETCS-luokka. no
railway:track_class <rataluokka> Radan päällysrakenneluokka Suomessa käytössä olevat ratojen päällysrakenneluokat löytyvät Liikenneviraston julkaisemasta rautateiden verkkoselostuksesta.
railway:atc yes/no Automatic Train Control ATC-kulunvalvontajärjestelmällä varustettu rataosa. no
railway:pzb yes/no PZB PZB-kulunvalvontajärjestelmällä varustettu rataosa. no
railway:lzb yes/no LZB LZB-kulunvalvontajärjestelmällä varustettu rataosa. no
railway:integra_signum, *:evm, *:aws, *:gwatp, *:atb, *:kvb, *:ls, *:selcab, *:ebicab, *:zbs, *:shp, *:scmt, *:alsn, *:tpws, *:atb-eg, *:atb-ng, *:atb-vv, *:tvm, *:bacc, *:gw_atp, *:crocodile, *:memor, *:memor2, *:memor2+, *:tbl1, *:tbl1+, *:tbl2, *:rs4, *:asfa, *:asfa_fac, *:asfa_200, *:asfa_200_ave, *:zub121, *:eurozub, *:gnt yes/no Muut kulunvalvontajärjestelmät Muulla kuin yllä mainituilla kulunvalvontajärjestelmillä varustettu rataosa. Suomessa JKV:llä varustetut rataosat voidaan merkitä railway:jkv=yes no
loading_gauge <Loading Gauge> Loading Gauge The allowed loading gauge,which defines the maximum size of the vehicles, see Loading gauge. This tag replaces structure_gauge=*.
metre_load <metripaino tonneina per metri> Metripaino Metripainolla tarkoitetaan veturin tai vaunun staattista painoa jaettuna sen metreissä ilmaistulla pituudella puskimesta puskimeen.
axle_load <akselipaino tonneina> Akselipaino Suurin sallittu akselipaino tonneina.
railway:ballastless yes/no Slab Track Is the trackbed supported by ballast or not? no
rack yes/no Rack (Cog) Railway Is the railway equipped with a rack system or not? no
riggenbach Riggenbach System The rack system used is the Riggenbach System.
strub Strub System The rack system used is the Strub System.
abt Abt System The rack system used is the Abt System.
locher Locher System The rack system used is the Locher System.
riggenbach-klose Riggenbach-Klose System The rack system used is the Riggenbach-Klose System.
marsh Marsh System The rack system used is the Marsh System.
von_roll Lamella (Von Roll) System The rack system used is the Lamella System, also known as the Von Roll System.
railway:traffic_mode mixed Matkustaja- ja tavaraliikenne Matkustaja- ja tavaraliikenteen käytössä oleva rataosa. mixed
passenger Matkustajaliikenne Normaalisti vain matkustajaliikenteen käytössä oleva rataosa.
freight Tavaraliikenne Normaalisti vain tavaraliikenteen käytössä oleva rataosa.
maxspeed <suurin nopeus kilometreinä tunnissa>} Suurin sallittu nopeus Raiteen suurin sallittu nopeus. Huom. Tietyillä radoilla kallistuvakorisille junille sallitaan suurempi nopeus kuin muulle kalustolle. Tällöin käytetään lisäksi maxspeed:tilting:*=*-tagia. Eri suuntia koskevat rajoitukset voidaan erotella maxspeed:forward=* ja maxspeed:backward=* -tageilla.
maxspeed:tilting <suurin nopeus kilometreinä tunnissa>} Suurin sallittu nopeus kallistuvakorisille junille Suurin sallittu nopeus kallistuvakorisille junille (Suomessa Sm3 ja Sm6-kalusto). Eri suuntia koskevat rajoitukset voidaan erotella maxspeed:tilting:forward=* ja maxspeed:tilting:backward=* -tageilla.
service Huom. service=*-tagi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan muilla kuin pääraiteilla.
yard Ratapiharaide Ratapihan raiteet. Useimmiten numeroitu (käytä railway:track_ref=*-tagia numerointiin). Yksi tai useampi pääasiallisesti läpikulkuraiteena käytetty raide on kehoitettu jättämään ilman tätä.
siding Kohtausraide Pääraiteen suuntainen kohtausraide, joka on tarkoitettu pääasiassa yksiköiden kohtauksiin ja ohituksiin. Pääraiteita ei tulisi merkitä service=*-tageilla lainkaan.
spur Pistoraide Lyhyt, yleensä yhden yrityksen käyttämä yhteys rataverkkoon.
crossover Raiteenvaihtopaikka Raiteenvaihtopaikoilla ja muilla liikennepaikoilla sijaitsevat lyhyet yhdysraiteet, jotka on tarkoitettu ainoastaan raiteelta toiseen siirtymiseen. Pituus korkeintaan parisataa metriä.
railway:radio analogue/gsm-r Radiojärjestelmä Käytetään radan radioviestintäjärjestelmän määrittelyyn. gsm-r
operator <radanpitäjän_nimi> Radanpitäjä Radanpitäjän/rataverkon haltijan nimi. Valtion rataverkolla Liikennevirasto.
embankment yes/no Penger Osuus, jossa rata kulkee erillisellä penkereellä varsinaista maanpintaa korkeammalla. no
cutting yes/no Leikkaus Kallio- tai maaleikkaus no
railway:preferred_direction Warning: The direction of OSM-ways DOES matter! This tag is important for routing, it tells the software which track of a multi-track line should be preferred. Not especially important in railway stations (allowed directions may change there).
forward Normaali liikennöintisuunta OSM-viivan suuntaisesti Raidetta liikennöidään normaalisti OSM-viivan suuntaisesti. Käytetään ainoastaan useampiraiteisille radoille.
backward Normaali liikennöintisuunta OSM-viivaa vastaan Raidetta liikennöidään normaalisti OSM-viivan suuntaa vastaan. Käytetään ainoastaan useampiraiteisille radoille.
both Ei määriteltyä liikennöintisuuntaa Raiteella ei ole normaalia liikennöintisuuntaa; junat kulkevat samaa raidetta kumpaankin suuntaan. Tarkoitettu käytettäväksi yksiraiteisilla rataosuuksilla. Useampiraiteisilla radoilla voidaan käyttää tageja forward ja backward.
railway:bidirectional Warning: The direction of OSM-ways DOES matter! This tag is important for routing, it tells us, whether it is possible to navigate this track in wanted direction. Not especially important in railway stations (allowed directions may change there).
regular Regular bidirectional operation The track is equipped with signalling in both directions and can see rail traffic in both directions.
signals Signalized wrong line operation Each track of a multitrack line is equipped with signalling only in one direction. Usually trains do not use the "wrong" track. Under special circumstances like construction works on the normal track, trains can take the "wrong" track running in the opposite direction.
possible Falschfahrt möglich Each track of a multitrack line is equipped with signalling only in one direction and the signals do not offer a possibility for trains to run on a track in the opposite "wrong" direction.
start_date <date> Radan käyttöönottopäivämäärä Päivämäärä, jolloin rata on avattu liikenteelle. Katso päiväyksen merkintätavat start_date=*
end_date <date> Radan lakkauttamispäivämäärä Päivämäärä, jolloin rata on suljettu liikenteeltä. Katso päiväyksen merkintätavat end_date=*
incline up/down/<slope> Slope The slope (inclination) of track, in its direction. This tag can either carry a numeric value or up/down More information
railway:interlaced yes/no Gauntlet/interlaced track This track is part of a Gauntlet track (also known as interlaced track). Please map all involved tracks as independent OSM ways. no
railway:passing_prohibited left/right/yes/both/no Passing prohibited Trains must not pass with other trains on the left/right/any/both neighbouring tracks on this section because there is not enough space between the tracks or the tracks are interlaced. no
workrules working rules Describes which working rules (usually a law) applies on this track. For possible values see workrules=*

Sillat

wayrelation Voidaan merkitä yksittäisenä viivana, mutta tarvittaessa myös siltarelaation käyttö on mahdollista.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
bridge yes/cantilever/covered/movable/trestle/viaduct Sillan tyyppi What kind of bridge carrying the track is. Remember to create separate ways and add them to a bridge relation if the bridge span has a movable bridge at the center. If none of the defined types, enter yes. no
bridge:movable bascule/lift/swing Liikuteltavan sillan tyyppi Käytetään vain, mikäli silta on määritelty liikuteltavaksi tagilla bridge=movable.
layer <layer> Layer Määrittää samassa paikassa sijaitsevien asioiden suhteelliset korkeudet, mikä on ylimpänä/alimpana. 1
bridge:name <nimi> Nimi Sillan nimi.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi. Siltaa voi lähtökohtaisesti pitää kuvan arvoisena, mikäli siitä on artikkeli Wikipediassa.
bridge:wikipedia <kielikoodi>:<artikkelin nimi> Wikipedian artikkeli Wikpedian artikkeli rautatiesillasta, merkitään muodossa <Fi>:<Korian rautatiesilta (1870)>

Tunnelit

wayrelation

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
tunnel yes Tunneli Tunnelissa kulkeva raideosuus no
layer <layer> Layer Määrittää samassa paikassa sijaitsevien asioiden suhteelliset korkeudet, mikä on ylimpänä/alimpana. -1
tunnel:name <nimi> Tunnelin nimi Tunnelin virallinen nimi.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi.
tunnel:wikipedia <kielikoodi>:<artikkelin nimi> Wikipedian artikkeli Wikpedian artikkeli rautatietunnelista, merkitään muodossa <Fi>:<Pönttövuoren rautatietunneli>

On myös mahdollista käyttää tunnelirelaatiota.

Vaihteet

node OpenStreetMapissa vaihteet ovat kahden raiteen yhtymäkohtia, jotka määritellään tarkemmin seuraavilla tageilla:

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway switch Vaihde Yksittäistä vaihdetta kuvaava piste, joka merkitään kahden raiteen risteyskohtaan.
ref <tunnus> Vaihteen tunnus Vaihteen tunnus, esim. V105.
railway:local_operated yes/no Paikallisesti asetettava vaihde Is this switch operated locally (e.g.: manually through a lever), or rather remotely operated from a signal box? no
railway:switch:electric yes/no Sähköisesti ohjattava vaihde Sähköisesti (yleensä kauko-ohjauksella) käännettävä vaihde yes
railway:radius <Poikkeavan raiteen kaarresäde metreinä> Poikkeavan raiteen kaarresäde.
railway:maxspeed:straight <nopeus> Suurin nopeus suoralle raiteelle Vaihteen suurin sallittu nopeus (km/h) suoraan ajettaessa.
railway:maxspeed:diverging <nopeus> Suurin nopeus poikkeavalle raiteelle Vaihteen suurin sallittu nopeus (km/h) poikkeavalle raiteelle ajettaessa.
railway:turnout_side left/right Side of Turnout Specifies on what side of the switch the new track branches out on. Unnecessary on Three-way, Wye, and Double Slip switches. For curved turnouts, this is typically the track with a smaller curve radius (a sharper curve).
railway:switch default Yksinkertainen vaihde Default switches with a straight and a curved track as well as curved switches. default
three_way Kaksoisvaihde A switch with two branching tracks, instead of the typical one.
single_slip Yksipuolinen risteysvaihde A combination between a switch and a crossover, but only provides a single switching direction. X-shaped points where you can go straight or curved from one track.
double_slip Kaksipuolinen risteysvaihde A combination between a switch and a crossover, that provides switching in two directions unlike the Single Slip. X-shaped points where you can go straight or curved from either track.
wye Tasapuolinen yksinkertainen vaihde A switch where the trailing ends curve symmetrically away from each other.
abt Abt Switch In funiculars, an automatic switch that allows the cars to pass each other.
railway:switch:resetting yes/no Resetting switch Does this switch automatically resets to a default position?
railway:switch:configuration inside/outside Switch Blade Location Are the switch blades located on the inside of the switch or the outside (e.g.: Outside Slip Switch.
railway:switch:movable_frog yes/no Movable Frog Is the frog movable (e.g.: in a Swingnose Crossing) or fixed? no
railway:switch:heated yes/no Lämmitetty vaihde Vaihde, joka on varustettu lämmitysvastuksilla jäätymisen ehkäisemiseksi.

Raideristeykset

node Raideristeys on paikka, jossa kaksi erisuuntaista raidetta risteää keskenään siten, ettei mahdollisutta raiteelta toiseelle siirtymiseen ole.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway railway_crossing Raideristeys

Raiteensulut ja turvavaihteet

node Raiteensulkujen ja turvavaihteiden tarkoituksena on turvata pääraiteen junaliikenne estämällä sivuraiteelta mahdollisesti karkaavia vaunuja pääsemästä luvatta pääraiteelle.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway derail Raiteensulku Yleinen tagi erilaisille raiteensuluille ja turvavaihteille. Mikäli raiteensulku sijaitsee samassa kohdassa kuin opastin (railway=signal), niitä ei voi merkitä samaan pisteeseen, koska molemmat käyttävät samaa railway-tagia.
railway:derail wedge Raiteensulku Kiskojen päälle asetettava teräskappale, joka perusasennossaan suistaa luvattomasti liikennöivät kalustoyksiköt kiskoilta.
trap_point trap point Osittainen turvavaihde, jonka tarkoituksena on suistaa luvattomasti seis-opasteen ohittavat junat kiskoilta. Käytössä yleisesti Yhdistyneen Kuningaskunnan alueella.
catch_point catch point Turvaraiteella varustettu turvavaihde, joka oletusarvoisesti on käännetty johtamaan turvaraiteelle ja estämään pääraiteen luvaton käyttö ennen kulkutien vapautumista. (Wikipedia)
railway:local_operated yes/no Paikalliskäyttö Paikallisesti asetettava raiteensulku tai vaihde. no
ref <designation> Tunniste Raiteensulun yksilöivä tunnistenumero.

Raidepuskimet

node Raidepuskimen tehtävänä on estää liikkuvaa kalustoa suistumasta kiskoilta raiteen päättyessä. Useimmiten raidepuskin sijaitsee raiteen päättymiskohdassa, mutta toisinaan se voi sijaita myös keskellä raidetta, jolloin puskinta kuvaava piste tulee merkitä sen todelliseen sijaintikohtaan.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway buffer_stop Raidepuskin

Turvalaitteet

node Junien kulunvalvontaan käytettävät turvalaitteet, kuten akselinlaskijat ja raidevirtapiirit. Merkitään pisteenä rataan.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway vacancy_detection Train clear detector A pair of devices located at the beginning and end of a signal block, with the purpose to detect the presence of a train in the block.
railway:vacancy_detection insulated_rail_joint Raidevirtapiiri The electrical isolation of each signal block from each other and parallel rails. When the train passes over the block, the wheel and axle completes the circuit and energizes the signal relay. This should be mapped at the relay on one end, or where the electricity is supplied at the opposite end.
axle_counter Akselinlaskija Akselinlaskijan tarkoituksena on tunnistaa laskijapisteen sivuuttavat junat ja täten antaa tieto turvalaitteille raideosuuden vapaana tai varattuna olosta.

Rautatiealueet

area Rautatieliikenteen käytössä olevat alueet, esim. asemat ja ratapihat.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
landuse railway Rautatiealue Rautatieliikenteen käytössä olevat alueet, joilla liikkumista on yleensä rajoitettu.

Tasoristeykset

node Tasoristeys tai tasoylikäytävä on paikka, jossa tien ajorata tai kevyen liikenteen väylä risteää rautatien kanssa samassa tasossa.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Käytöstä poistetut, mutta yhä olemassa olevat tasoristeykset voidaan merkitä disused: -tagilla ja kokonaan puretut abandoned: -tagilla (esim. disused:railway=level_crossing).
railway level_crossing Tasoristeys Ensisijaisesti ajoneuvoliikenteen käytössä oleva tasoristeys.
crossing:barrier half/double_half/full/gate/yes/no Puomit Onko tasoristeyksessä puomit? (yes/no). Puomien tarkempaan määrittelyyn voidaan käyttää myös seuraavia tageja: half=puolipuomit, double_half=paripuomit, full=kokopuomit, gates=gates (UK) no
crossing:light yes/no Valovaroituslaitteet Onko tasoristeys varustettu varoitusvaloin? yes
crossing:saltire yes/no Tasoristeysmerkit Onko tasoristeys varustettu tasoristeys-liikennemerkein? kuva yes
crossing:on_demand yes/no On-demand crossing Onko tasoristeys normaalisti suljettuna ja avataan vain tarvittaessa? (saksaksi "Anrufschranke"). no
crossing:bell yes/no Äänivaroituslaitteet Onko tasoristeyksessä perinteinen tai elektroninen soittokello? no
crossing:chicane yes/no "Shikaani" Onko tasoristeyksessä kiinteä puomi tai muu hidaste hidastamassa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden vauhtia ennen radan ylitystä? (German Wikipedia) no
railway:position <Kilometer/Mile> Position Rounded position, such as 12.3. Might be depicted on signals or technical buildings next to the crossing. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:position:exact <Kilometer/Mile> Tarkka sijainti Tasoristeyksen tarkka kilometrilukema, joka löytyy tasoristeys.fi:stä, esim. 12.345. Mikäli lukema halutaan ilmaista maileina, lisätään numeron eteen mi:.
railway:ref <Number> Designation Internal designation of the crossing, not to be used for informal names or positions.
ref:fra_crossing <string> FRA Crossing Reference ID The code by which the Federal Railway Administration refers to this crossing by in their Crossing Inventory. Only applicable in the United States.
supervised yes/no Supervised / manually operated Is this level-crossing manually operated by a crossing keeper or the traffic controller? no
crossing:supervision no/camera/attendant/automatic/phone Type of supervision no supervision/camera/attendant/automatic (technical equipment which checks that no vehicles/persons remain on the tracks)/phone (used on on-demand crossings) no
crossing:activation automatic/remote/local Aktivoitumisen tyyppi Määrittelee, miten tai kenen toimesta tasoristeyksen hälytys kytkeytyy päälle: automatic (raidevirtapiiri)/remote (liikenteenohjaaja)/local (junahenkilökunta)
railway:level_crossing:closure:average average closure time average time the crossing stays closed
railway:level_crossing:closure:min minimum closure time
railway:level_crossing:closure:max maximum closure time

Kevyen liikenteen tasoristeykset

node Laituripolut ja muut pelkästään kevyen liikenteen käytössä olevat tasoristeykset.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Käytöstä poistetut, mutta yhä olemassa olevat tasoristeykset voidaan merkitä disused: -tagilla ja kokonaan puretut abandoned: -tagilla (esim. disused:railway=crossing).
railway crossing Radanylityspaikka jalankulkijoille Laituripolku tai muu yksinomaan kevyelle liikenteelle tarkoitettu radanylityspaikka. In this scheme, there is no difference between road and footway crossings since there is not only often a smooth transition in between but also since this information can be derived from the ways involved.
crossing:barrier half/double_half/full/gate/yes/no Puomit Onko tasoristeyksessä puomit? (yes/no). Puomien tarkempaan määrittelyyn voidaan käyttää myös seuraavia tageja: half=puolipuomit, double_half=paripuomit, full=kokopuomit, gates=gates (UK) no
crossing:light yes/no Valovaroituslaitteet Onko tasoristeys varustettu varoitusvaloin? yes
crossing:saltire yes/no Tasoristeysmerkit Onko tasoristeys varustettu tasoristeys-liikennemerkein? kuva yes
crossing:on_demand yes/no On-demand crossing Onko tasoristeys normaalisti suljettuna ja avataan vain tarvittaessa? (saksaksi "Anrufschranke"). no
crossing:bell yes/no Äänivaroituslaitteet Onko tasoristeyksessä perinteinen tai elektroninen soittokello? no
crossing:chicane yes/no "Shikaani" Onko tasoristeyksessä kiinteä puomi tai muu hidaste hidastamassa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden vauhtia ennen radan ylitystä? (German Wikipedia) no
railway:position <Kilometer/Mile> Position Rounded position, such as 12.3. Might be depicted on signals or technical buildings next to the crossing. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:position:exact <Kilometer/Mile> Tarkka sijainti Tasoristeyksen tarkka kilometrilukema, joka löytyy tasoristeys.fi:stä, esim. 12.345. Mikäli lukema halutaan ilmaista maileina, lisätään numeron eteen mi:.
railway:ref <Number> Designation Internal designation of the crossing, not to be used for informal names or positions.
supervised yes/no Supervised / manually operated Is this level-crossing manually operated by a crossing keeper or the traffic controller? no
crossing:supervision no/camera/attendant/automatic/phone Type of supervision no supervision/camera/attendant/automatic (technical equipment which checks that no vehicles/persons remain on the tracks)/phone (used on on-demand crossings) no
crossing:activation automatic/remote/local Aktivoitumisen tyyppi Määrittelee, miten tai kenen toimesta tasoristeyksen hälytys kytkeytyy päälle: automatic (raidevirtapiiri)/remote (liikenteenohjaaja)/local (junahenkilökunta)
railway:level_crossing:closure:average average closure time average time the crossing stays closed
railway:level_crossing:closure:min minimum closure time
railway:level_crossing:closure:max maximum closure time

Sähköistysjärjestelmän raja

node For electrified railways, in addition to the tags the tracks of each electrical system get, you can also map a node for the transition point between systems.

Key Value Property Description Default value
railway isolated_track_section Systemtrennstelle/Schutzstrecke The point where two different electrical sections meet. This can be either at a substation within the same electrical system, or between electrical systems. (e.g.: between Amtrak's 25Hz system and their 12.5kV 60Hz system.)

Rataverkon omistusraja

node Paikka, jossa radanpitäjä vaihtuu (esim. yksityiset sivuraiteet, jotka ovat yhteydessä valtion rataverkkoon).

This tag has been used for owner changes at country borders until end 2014/early 2015.

Key Value Property Description Default value
railway owner_change Operator change point The point where two different operators meet each other. This implies a change in ownership of the Right of Way.
railway:name:<operator 1> <Name> Boundary Name The name of this boundary point as referred to as one of the railway operators.
railway:name:<operator 2> <Name> Boundary Name The name of this boundary point as referred to as the other railway operator.
railway:ref:<operator 1> <Abbreviation> Reference Name The internal reference name for this boundary point as reffered to as one of the railway operators. This is often an abbreviation of the above names.
railway:ref:<operator 2> <Abbreviation> Reference Name The internal reference name for this boundary point as reffered to as the other railway operator. This is often an abbreviation of the above names.

Operator abbrevations are derived from the common abbrevations (DB, ÖBB, CFL, NS, SNCF, FS, PKP, …) as defined in Vehicle Keeper Marking Register. All these abbrevations are written uppercase!

System border at country border

node The point where the operator of a track changes due to a country border. This is usually a more significant change than owner changes inside a country because the law changes, too.

If the system and owner change is exactly the same point as the country border, the owner change node is connected both to the railway track and the border.

Key Value Property Description Default value
railway border System boundary The point where two different railway systems meet each other. This implies a change in ownership of the Right of Way.
railway:name:<operator 1> <Name> Boundary Name The name of this boundary point as referred to as one of the railway operators.
railway:name:<operator 2> <Name> Boundary Name The name of this boundary point as referred to as the other railway operator.
railway:ref:<operator 1> <Abbreviation> Reference Name The internal reference name for this boundary point as reffered to as one of the railway operators. This is often an abbreviation of the above names.
railway:ref:<operator 2> <Abbreviation> Reference Name The internal reference name for this boundary point as reffered to as the other railway operator. This is often an abbreviation of the above names.

Operator abbrevations are derived from the common abbrevations (DB, ÖBB, CFL, NS, SNCF, FS, PKP, …) as defined in Vehicle Keeper Marking Register. All these abbrevations are written uppercase!

Merkit ja opastimet

Kilometrimerkit

node Signs designed to measure the length of a railway line. They should be entered as nodes on the tracks themselves. If the railway line has more than one track, it should be entered on each track. Only through tracks should be tagged, as that is what the signs measure (e.g.: do not tag sidings).

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway milestone Kilometrimerkki Sijainnin määrittelyyn käytettävä merkki, joka ilmaisee etäisyyden tietystä pisteestä (Suomessa Helsingin päärautatieasemalta).
railway:position <Value of sign, such as 40.6> Milepost Value Rounded number displayed on the sign, separated with .. In Germany, for example, this is the number, a decimal point, and then the first digit of the lower number. Negative values are permitted. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:position:exact <Value of sign, such as 40.625> Exact Milepost Value Exact number displayed on the sign, separated with .. In Germany, for example, this is the number followed by a decimal point, and then a 3-digit number in the lower corner. Negative values are permitted. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:milestone:emergency_brake_override yes/no Emergency Brake Override Is there a mark on the sign to indicate changes to Emergency Brake usage? (e.g.: In Germany, this is an orange band.) no
railway:milestone:emergency_brake_override:direction forward/backward Direction of Emergency Brake Override The direction of the OpenStreetMap way for which the mark applies. no
railway:milestone:catenary_mast yes/no Catenary Pole Is the milepost attached to a catenary Pole no

Opastimet

node Signals are tagged as a point on the the track. So it is clear which track they belong to. It is reccomended to see country-specific tagging to use the specific tagging scheme for your country.

Important Hint: If a signal is tagged between two OSM-ways, both ways have to have the same direction. So it is possible for applications to detect the correct position.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom: Käytöstä poistetut ja kokonaan puretut opastimet tulee merkitä disused: tai abandoned: -tageilla (esim.: disused:railway=signal).
railway signal opastin Opastin tai merkki
ref <signal designation> opastimen tunnus Opastimen yksilöivä tunniste, esim P571
railway:position <distance value, such as 40.6> distance The rounded distance position of a signal. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:position:exact <distance value, such as 40.625> exact distance The exact (three-place) distance position of a signal. If using miles, prefix the number with mi:.
railway:signal:position left/right/bridge/overhead/in_track location Indicates the location of the signal in references to the track. bridge means the signal is located on a signal gantry overhead the track. left or right determines on which side of the track the signal is located in reference to the way direction in OpenStreetMap. overhead means a signal is attached to the catenary and in_track is intended for signals in the midle of the track - such as one attached to a buffer stop. right
railway:signal:direction forward/backward/both opastimen suunta Määrittelee kumpaa liikennöintisuuntaa opaste koskee. Suunnat määritellään OSM-viivojen suuntien mukaan.
railway:signal:catenary_mast yes/no ajojohdinpylväs Onko opastin/merkki kiinnitetty ajojohdinpylvääseen? yes

These tags really only describle a single signal location. The tags below can be used to specify what type of signal it is:

The tagging scheme for signals is designed to use as few tags as possible.

The tag structure for signals is as follows:

railway:signal:CATEGORY=TYPE

for the exact type of signal and property:

railway:signal:CATEGORY:PROPERTY=VALUE

Luettelo opastimien ja merkkien tyypeistä:

Tyyppi Nimi Kommentti
main Pääopastin Pääopastinta käytetään junaliikenteen turvaamisessa, ja sen opasteet koskevat kaikkea liikennettä. Liikenneohjaaja asettaa pääopastimiin ajon sallivat opasteet. Opastimet asettuvat näyttämään ajon sallivaa opastetta vasta, kun kaikki turvalaitetoiminnot asetinlaitteessa ovat toteutuneet onnistuneesti.
main_repeated Duplicated signal A signal to indicate the state of the main signal. Not to be confused with a Distant signal.
distant Esiopastin Esiopastin on pääopastimen tai suojastusopastimen opasteista ennakolta ilmoittava opastin. Se sijaitsee vähintään nopeusrajoituksen määräämän matkan päässä ennen sen tarkoittamaa opastinta. Esiopastin ilmaisee seuraavan opastimen opasteen ennakkotietona. Esiopastin itsessään ei ohjaa liikennettä, eikä se voi näyttää seis-opastetta.
minor Minor signal A signal with a lower priority than main signal. In most cases they are used inside stations to protect occupied sections or control low speed (shunting) movements. It does not require any distant signal and applies to both mainline and shunting movements.
minor_distant Minor Distant signal A Distant signal for Minor signals.
combined Combined signal A signal that combines the function of a main and a distant signal. It indicates the state of the the next two block sections and is valid for all train movements.
shunting Raideopastin Raideopastin on pienikokoinen opastin, jota käytetään pääasiallisesti vaihtotyön ohjaamisessa. Raideopastimella annetaan tiettyjen turvalaite- ja kulkutie-ehtojen täytyttyä opaste aja varovasti, joka oikeuttaa veturinkuljettajan sivuuttamaan opastimen.
crossing Tasoristeysopastin Tasoristeysopastin ilmoittaa milloin varoituslaitos on hälyttänyt riittävästi, jolloin rautatiekalusto voi ylittää varoituslaitoksella varustetun tasoristeyksen.
crossing_distant Level crossing distant signal A signal which notifies the train driver to attend a level signal which will follow.
crossing_info Level crossing marker board A signal which describes the level crossing. It is usually mounted next to the level crossing and shows information like the current position (kilometre/miles) or the crossing number.
crossing_hint Level crossing announcement board A signal which notifies about a level crossing he will reach soon.
electricity Catenary signal A signal for electric locomotives indicating when and where the pantograph or other collector needs to be lowered. (e.g.: between different electrical systems.)
humping Hump yard signal This signal controls the speed of locomotives pushing cars towards the hump.
speed_limit Nopeusmerkki Nopeusmerkki ilmaisee suurimman sallitun nopeuden merkin kohdalta alkavalla nopeusrajoitusalueella.
speed_limit_distant Nopeusmerkin etumerkki Nopeusmerkin etumerkki ilmaisee suurimman sallitun nopeuden 1200 metrin päässä merkistä alkavalla nopeusrajoitusalueella.
whistle Vihellysmerkki Viheltämismerkki ilmaisee paikan, jossa on annettava "juna tulee" -vihellinopaste, kun junan tai muun kiskoilla liikkuvan kulkusuunnassa etupää on tullut merkin kohdalle.
ring Bell signal A signal indicating the operator should use the bell.
route Route indicator A signal that indicates the set up route.
route_distant Route Change Distant A signal indicating an upcoming route indicator.
wrong_road Wrong Road signal A signal indicating the movement to a track that normally would have traffic in the oncoming direction.
stop Stop post / Stop Board In general, this signal marks a position on a track, where a train needs to stop. In most cases it indicates the position where a passenger train should stop at a platform. On branch lines with simplified operational rules, this signal may also be used to mark a position where a train has to stop to wait for a permission to proceed.
stop_demand Stop-on-demand indicator A signal at small halts that is operated by waiting passengers to visualize their demand for a stop of the next train.
station_distant Upcoming Station A signal indicating an upcoming station.
radio Radio Change A signal providing instructions on radio usage.
departure Departure signal A signal indicating that a passenger train is ready to leave the station.
resetting_switch Resetting Switch signal A signal indicating the status of a resetting switch.
resetting_switch_distant Resetting Switch Distant A signal indicating an upcoming resetting switch.
snowplow Snowplow signal A signal that give instructions to vehicles with a snowplow. In most cases they are placed to warn the crew to raise the snowplow to avoid hitting any obstructions such as level crossings or bridges.
short_route Short entry indicator A signal which shows the train driver that he has to stop earlier than usual (usual = exit signal). Used if the train drives into a dead-end signal or joins another train.
brake_test Signal used for break tests. This signal supports the communication between the train driver and the personel checking the breaks.
fouling_point Clear-of-points marker/Track contact marker A signal that indicates up to which limit a track may be occupied to avoid collisions and malfunctions of signals and switches.
helper_engine Signals related to helper engines A signal giving instructions for helper engines at steep railroad lines (e.g. in mountain areas).
train_protection Signals related with train protection system topics Signals of this category show beginning/end of railway sections with a specific or any train protection system. This category also covers the signals (usually signs) mounted along railway lines with cab signalling. This section has been replacing the old sections lzb and lzb_start since 2014.

Luettelo opastimien ja opasteiden tarkentavista määritelmistä:

Property Name Description
<user defined> Signal Name or Abbreviation The country-specific name or abbreviation of a signal. When unknown, even yes can be entered, with more specific tagging being preferred. To prevent ambiguities, the code should be prefixed with a country code according to ISO 3166-2 (e.g.: US:<name>). If no uniform naming system is in place in a country, the generic name for this signal should be used in lowercase. Example: railway:signal:main=AT:hauptsignal, railway:signal:main=DE:hp, or railway:signal:main=US:main.
form Tyyppi Määrittelee minkä tyyppinen opaste on kyseessä: semaphore (siipiopastin), light (valo-opastin) tai sign (merkki).
deactivated Signal Activity Is the signal still operational? Either (yes) or (no).
height Signal Height Height design of signal: either (dwarf) or (normal). Alternatively, you can specify the exact height measurement.
states Signal Aspects For variable signals, a list of possible signal aspects, each separated by a semicolon (e.g.: clear:aproach_limited:limited_clear:approach_medium:...).
shortened Shortened Braking Distance Is the signal placed closer than usual to the next signal? Either (yes or no).
repeated Repeater signal When a main/combined signal is not visible from distance (e.g. because of track curves), a repeater is installed to repeat the aspect of the main/combined signal. Use yes to mark these signals, otherwise use no or omit this tag.
frequency Frequency When activated, the frequency reading of the signal in Hertz (Hz).
voltage Voltage When activated, the voltage reading of the signal in Volts (V).
speed Nopeus Opasteen määräämä nopeus kilometreinä tunnissa. Mikäli nopeus halutaan ilmaista maileina tunnissa, lisätään eteen mph.
function Signal Function The exact function of the signal, such as an Entry Signal (entry), Exit Signal (exit), Block Signal (block) or Intermediate Signal (intermediate). In the past, the deprecated value between was used for intermediate signals.
caption Additonal Text Additional text specified on a signal. This tag was merged with the deprecated description, which was in use until 2014.
marker_light Marker Light Does the signal have a special light to show that it temporarily is invalid? Either (yes or no). Deprecated and moved to DE:OpenRailwayMap/Tagging in Germany.
only_transit Valid only for Passing Trains Does the signal only apply to trains that go through the following breakpoint/station? Either (yes) or (no).
substitute_signal Substitute Signal A signal added to another signal, and indicates the behavior in cases of failures of the actual signal. Also known as caution signal. For example the train may pass the signal at low speed and must be prepared to stop at any obstacle. Either (yes) or (no).
twice Double Signal Is the signal instruction to be carried out twice? Either (yes or no).
type Subtype or order The subtype of a signal or what has to be down at/after this signal.

Yksityiskohtaisempia ohjeita opastimien ja merkkien maakohtaisiin merkintätapohin löytyy Country-specific tagging -osiosta. Suomalaisten merkkien ja opastimien merkintäohjeita löytyy sivulta Fi:OpenRailwayMap/Tagging_in_Finland.

Liikenteenohjaus

Asetinlaite

nodearea Signal boxes can be mapped as either a node of an area.

Key Value Property Description Default value
Note: Disused and abandoned signal boxes can be mapped by adding disused: or abandoned:. (Example: disused:railway=signal_box).
railway signal_box Interlocking A railway building where railway traffic is controlled via signal commands. Easily recognizable by their tower-like appearance, with a sign or label on the outside. Becoming less used as signal control is centralized.
railway:signal_box mechanical Mechanical Interlocking A mechanical interlocking system where signals are operated mechanically with levers.
electric Electrical/Electromechanical Interlocking An interlocking system that controls the signals electrically, regardless if the signals themselves are electrical or mechanical.
track_diagram Track Diagram Interlocking An interlocking system where a diagram of the track it covers is mapped on a large display panel, and switches or buttons are placed in correspondance to signal position on the map. In North America, this is usually done through a centralized dispatching office and called Centralized Traffic Control, or CTC.
electronic Electronic Interlocking A fully computer-controled interlocking system. The job is either done automatically or through a logic software run by a computer.
name <interlocking name> Interlocking Name The name of the interlocking. For example, for German Interlockings, it could be "Neuss Ngf" or "Holzheim ESTW-A".
railway:ref <Interlocking Reference> Interlocking Code The railway interlocking abbreviation. For example, "BROOK" for BROOK Interlocking.
start_date <date> Date of opening Date the Interlocking Tower was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the Interlocking Tower was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
railway:position Value Position See Milepost section above.
railway:position:exact Value Exact position See Milepost section above.
image <URL> Image The URL of an image of the interlocking, from (am besten von Wikimedia Commons).
railway:local_operated yes/no Locally Operated Is the Interlocking Tower operated manually by an employee, or controlled automatically from somewhere else? yes
building yes Building Is the interlocking mapped as an area?

Liikenteenohjausalue

relation In addition, a relation is created for each interlocking. This is to cover the area controlled by the Interlocking Tower.

Key Value Property Description Default value
type railway railway relation Flags this relation as being a railway relation.
railway controlled_area Control Area A relation that captures the area in which the Interlocking Tower controls.
name <interlocking name> Interlocking Name The name of the interlocking.
railway:ref <interlocking reference> The abbreviation or reference code for the interlocking..

In the relation itself, the following members should be included:

Role Count Feature Description
<empty> 1 Interlocking Tower The Interlocking Tower shouldn't be given a role, but should be included.
facility >=1 Operating Points Operating Sites's relations should be given this role.. See the explanation of what they are if you are unsure what this means.
signal_box >=0 Remote Interlockings Other interlockings (with their relation) that are controlled by this interlocking tower should be given this role., as they are part of this interlocking's control area.
crossing >=0 level_crossings Level Crossings that are controlled by the Interlocking Tower should be given this role.. Do not include manually operated or fully automatic level crossings here.
signal >=0 Signal Signals controlled by the interlocking should be given this role.
switch >=0 Switch Switches controlled by the interlocking should be given this role.

Crossing box

nodearea Crossing boxes can be mapped as either a node of an area (the building). Crossing boxes are buildings where crossing keepers (also known as crossing attendants) stay. We do not map if a level crossing is staffed temporarily because it is defect.

Key Value Property Description Default value
Note: Disused and abandoned crossing boxes can be mapped by adding disused: or abandoned:. (Example: disused:railway=crossing_box).
railway crossing_box Crossing box A railway building where the crossing attendant stays. This buildings are usually one or two levels high and next to the level crossing because the attendant has to observe it.
name <crossing (box) name> Crossing (Box) Name The name of the crossing box.
start_date <date> Date of opening Date the crossing box was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the crossing box was taken out of service (e.g. due to closure of the level crossing or installation of automatic barriers. For formatting, see end_date=*.
railway:position Value Position See Milepost section above.
railway:position:exact Value Exact position See Milepost section above.
image <URL> Image The URL of an image of the interlocking, from (am besten von Wikimedia Commons).
building yes Building Is the crossing box mapped as an area?

Liikennepaikat

For English speakers, there is no real equivilent for the German term "Betriebsstelle", or Operating Sites. Since this scheme is made by Germans, it is important for mappers to understand what it means. "Betriebsstelle" in German is a railway engineering term that refers to locations on the railroad where special infrastructure is installed; this means Junctions, both Freight and Passenger Stations, among other things described in the section below. From herein, the word Betriebsstelle will not be used.

Operating Sites are to be mapped as a node in the center of the site. Optionally (though reccomended for information's sake), a relation can be used to encompass the entire site, which is described in the section below.

An overview for the way Operating Sites should me mapped is included below:

 • The purpose of including Operating Sites is that they are needed in positioning a label on the map, to be used as a destination for routing applications, or to be used as a search result.
  • Normally, it is mapped as a node at the geographical center of the Operating Site.
  • Since the point of the node is for routing purposes, it can be acceptable to map the node somewhere else if placing it at the geographical center of the Operating Site will have adverse affects. Example: The geographical center is in the middle of water or a forest, or other such area.
 • When mapping the area of the Operating Point through the appropriate relation, use the following standards:
  • Track towards an Operating Point (in the case of a Station) should start at the entry signals, signs on the track announcing the station, or the switch it originates from. For non-stations, use analogous landmarks to determine this.
   • In North America, knowing where to differentiate this could be a bit nebulous. Still, try and keep with the logic structure.
  • For the area perpindicular to the track(s), the outer limits should the the boundary of the railway property.
  • At least tracks, platforms, engine sheds, station buildings, signal facilities, and loading facilities should be included. Other facilities such as parking can be added at discretion of the mapper.

Additionally, you should map Stop Positions. These are then included in the aforementioned Operating Site relation. Interlockings are not Operating Sites.

Milepost information is not to be included in the Operating Site relation.

Liikennepaikkojen tyypit

Asemat ja seisakkeet

node Rautatieasemaa kuvaava piste tulee merkitä erilleen, eikä osaksi raidetta.

If a station is composed of two or more operational independent stations (e.g. two companies' station side-by-side, strictly separated, they should be mapped as two stations, each one should have its own node. For example, see Berlin Zoologischer Garten (S-Bahn/light rail in the north-west and heavy rail in the south-east). Stations which are operational part of another (mostly large) station are mapped as independent station and connected to their parent station using operation site relations. For example, see Köln Hansaring, which belongs to Köln Hbf (Cologne Central Station).

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Lakkautetut ja käytöstä poistetut asemat voidaan merkitä käyttäen tageja disused: ja abandoned: (esim. disused:railway=station).
railway station Rautatieasema Säännöllisen matkustajaliikenteen käytössä olevat rautatieasemat. Liikenneviraston virallinen liikennepaikkaluokittelu ei tunne rautatieaseman määritelmää, vaan kaikki asemat on määritelty seisakkeiksi tai liikennepaikoiksi. Käytännössä on kuitenkin huomattavasti selkeämpää merkitä kaikki vähänkin merkittävämmät matkustajaliikenteen käyttämät pysähdyspaikat asemiksi eikä seisakkeiksi.
halt Seisake Matkustajaliikenteen käyttämä seisake, jolla on ainakin jonkinlainen matkustajalaituri.
tram_stop Raitiovaunupysäkki Raitiovaunupysäkki.
public_transport station Station Use this for tagging using the new public transport scheme Public-Transport-Schema. Only stations with passenger transport are described in this scheme.
name <nimi> Aseman/seisakkeen nimi Aseman virallinen nimi, joka on merkitty asemalla oleviin nimikyltteihin. Jos liikennepaikalla on erikseen suomen- ja ruotsinkieliset nimet, ne merkitään name-tagin lisäksi tageilla name:fi=* ja name:sv=*).
railway:ref <lyhenne> Aseman lyhenne Liikennepaikan virallinen lyhenne.
uic_ref UIC-koodi UIC:n (Kansainvälinen rautatieliitto) koodi asemalle.
uic_name <name> UIC-nimi UIC:n (Kansainvälinen rautatieliitto) nimi asemalle.
railway:station_category <station_category> Aseman luokka Aseman luokka. Saksassa käytössä olevat luokitukset löytyvät saksankielisestä Wikipediasta.
operator <operator_name> Ylläpitäjä Aseman omistaja/ylläpitäjä.
network <network_name> Network Name of the network the station belongs to.
start_date <päivämäärä> Käyttöönottopäivämäärä Milloin liikennepaikka on avattu tai avataan liikenteelle. Katso päiväyksen merkintätavat start_date=*.
end_date <päivämäärä> Sulkemispäivämäärä Liikennepaikan sulkemis-/lakkautuspäivämäärä. Katso päiväyksen merkintätavat end_date=*.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi.
ele <numero> Korkeus Liikennepaikan korkeus merenpinnasta metreinä.
wikipedia <kielikoodi>:<artikkelin nimi> Wikipedian artikkeli Linkki Wikipedian artikkeliin, esim. "wikipedia=fi:Helsingin päärautatieasema".
Tavararatapihat

node Ratapihat, jotka ovat vain tavaraliikenteen käytössä. Ratapihan liikennepaikkaa kuvaava piste tulee merkitä erilleen, eikä osaksi raidetta.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Lakkautetut ja käytöstä poistetut ratapihat voidaan merkitä käyttäen tageja disused: tai abandoned: (esim. disused:railway=yard).
railway yard Tavararatapiha Vain tavaraliikenteen käytössä olevat ratapihat. Sisältää myös lajitteluratapihat, joilla ei ole minkäänlaista lastaustoimintaa.
name <nimi> Nimi Ratapihan virallinen nimi, esim. Riihimäki tavara.
railway:ref <lyhenne> Lyhenne Liikennepaikan virallinen lyhenne, esim Rit.
operator <operator> Ylläpitäjä Ratapihan ylläpitäjä. Valtion rataverkolla Liikennevirasto.
start_date <päivämäärä> Käyttöönottopäivämäärä Milloin liikennepaikka on avattu tai avataan liikenteelle. Katso päiväyksen merkintätavat start_date=*.
end_date <päivämäärä> Sulkemispäivämäärä Liikennepaikan sulkemis-/lakkautuspäivämäärä. Katso päiväyksen merkintätavat end_date=*.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi.
ele <numero> Korkeus Liikennepaikan korkeus merenpinnasta metreinä.
wikipedia <kielikoodi>:<artikkelin nimi> Wikipedian artikkeli Linkki Wikipedian artikkeliin.
Employee Station

node A railway station used by railway employees only, and is not normally accessable by passengers of freight traffic. Often, these are for maintenance facilities, but there are a number of other uses. It should be mapped at the center of the station, NOT on the way representing the track.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Note: Disused or abandoned stations can be mapped using disused: or abandoned: (For Example: disused:railway=service_station).
railway service_station Employee Station A railway station only used by railway employees
name <name> Name Name of the station.
railway:ref <station code> Station Code The code used for the station. In North America, this might be something like NYP for New York Penn Station or OSB for Old Saybrook Station if it's an Amtrak station. In Germany, the Ril 100 code would be something like KN for Neuss Hbf.
operator <operator> Operator The operator of the yard.
start_date <date> Date of opening Date the station was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the station was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the station (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <number> Elevation Elevation of the station in metres.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:London King's Cross railway station".
Linjavaihteet

node Linjavaihde on liikennepaikan ulkopuolella oleva vaihde tai vaihteita ja niihin liittyvät raiteet. Linjavaihteelle ei voi varmistaa päättymään junakulkutietä. Linjavaihteen alueen pituus on rataa pitkin mitattuna enintään 2 km. Linjavaihteeseen kuuluvat vaihde tai vaihteet liikennöinnissä ja kunnossapidossa tarvittavine laitteineen. Linjavaihteeseen kuuluvat myös pääraiteen liikenteen turvaamiseen käytettävät turvalaitteet ja raiteet. Linjavaihteella ei ole kunnossapidettävää henkilölaituria.

Linjavaihdetta kuvaava piste tulee merkitä erilleen, eikä osaksi raidetta.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Lakkautetut ja käytöstä poistetut asemat voidaan merkitä käyttäen tageja disused: tai abandoned: (esim. disused:railway=junction).
railway junction Linjavaihde Paikka, jossa kaksi rataosuutta yhtyy toisiinsa.
name <name> Nimi Linjavaihteen virallinen nimi. Jos liikennepaikalla on erikseen suomen- ja ruotsinkieliset nimet, ne merkitään name-tagin lisäksi tageilla name:fi=* ja name:sv=*).
railway:ref Lyhenne Linjavaihteen virallinen lyhenne.
operator <operator> Ylläpitäjä Linjavaihteen ylläpitäjä. Valtion rataverkolla Liikennevirasto.
start_date <päivämäärä> Käyttöönottopäivämäärä Milloin liikennepaikka on avattu tai avataan liikenteelle. Katso päiväyksen merkintätavat start_date=*.
end_date <päivämäärä> Sulkemispäivämäärä Liikennepaikan sulkemis-/lakkautuspäivämäärä. Katso päiväyksen merkintätavat end_date=*.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi.
ele <numero> Korkeus Liikennepaikan korkeus merenpinnasta metreinä.
wikipedia <kielikoodi>:<artikkelin nimi> Wikipedian artikkeli Linkki Wikipedian artikkeliin.
Sidings

node A siding is a operting site, where a spur forks from a railway line.

Key Value Property Description Default
Note: Disused and abandoned sidings can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (example: disused:railway=spur_junction).
railway spur_junction siding The position where a spur forks from a main line.
name < name of the siding> name of the siding name of the siding
railway:ref Siding Code The reference code the railway uses to refer to the siding. Abbrevations used by companies other than the operator can be tagged using railway:ref:(company)=*.
operator <operator> Operator The operator of the siding.
start_date <date> Date of opening Date the siding was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the siding was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the siding (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <number> Elevation Elevation of the siding in metres.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Fresh Pond Junction".
Raiteenvaihtopaikat

node Raiteenvaihtopaikka on kaksi- tai useampiraiteisen radan liikennepaikan tai liikennepaikan osan muoto, jossa on vaihdeyhteyksiä pääraiteiden välillä, mutta jossa ei ole sivuraiteita. Raiteenvaihtopaikalta pääraiteiden on jatkuttava viereisille liikennepaikan osille tai viereisille rautatieliikennepaikoille.

Raiteenvaihtopaikkaa kuvaava piste tulee merkitä erilleen, eikä osaksi raidetta.

way Pääraiteet toisiinsa yhdistävät lyhyet raiteet tulee lisäksi merkitä service=crossover -tagilla.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Lakkautetut ja käytöstä poistetut raiteenvaihtopaikat voidaan merkitä käyttäen tageja disused: tai abandoned: (esim. disused:railway=crossover).
railway crossover Raiteenvaihtopaikka Raiteenvaihto-/puolenvaihtopaikka, joka on tarkoitettu vain raiteelta toiselle siirtymiseen.
name <nimi> Nimi Raiteenvaihtopaikan virallinen nimi. Jos liikennepaikalla on erikseen suomen- ja ruotsinkieliset nimet, ne merkitään name-tagin lisäksi tageilla name:fi=* ja name:sv=*).
railway:ref <lyhenne> Lyhenne Raiteenvaihtopaikan virallinen lyhenne.
operator <operator> Ylläpitäjä Raiteenvaihtopaikan ylläpitäjä. Valtion rataverkolla Liikennevirasto.
start_date <päivämäärä> Käyttöönottopäivämäärä Milloin liikennepaikka on avattu tai avataan liikenteelle. Katso päiväyksen merkintätavat start_date=*.
end_date <päivämäärä> Sulkemispäivämäärä Liikennepaikan sulkemis-/lakkautuspäivämäärä. Katso päiväyksen merkintätavat end_date=*.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi.
ele <numero> Korkeus Liikennepaikan korkeus merenpinnasta metreinä.
wikipedia <kielikoodi>:<artikkelin nimi> Wikipedian artikkeli Linkki Wikipedian artikkeliin.
Muut liikennepaikat

node Liikennepaikka tai liikennepaikan osa, joka ei kuulu mihinkään edellä mainituista luokista.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Lakkautetut ja käytöstä poistetut liikennepaikat voidaan merkitä käyttäen tageja disused: tai abandoned: (esim. disused:railway=site).
railway site Liikennepaikka Liikennepaikka, esim. junakohtauspaikka yksiraiteisella radalla.
name <nimi> Nimi Liikennepaikan virallinen nimi. Jos liikennepaikalla on erikseen suomen- ja ruotsinkieliset nimet, ne merkitään name-tagin lisäksi tageilla name:fi=* ja name:sv=*).
railway:ref <lyhenne> Lyhenne Liikennepaikan virallinen lyhenne.
operator <operator> Ylläpitäjä Liikennepaikan ylläpitäjä.
start_date <päivämäärä> Käyttöönottopäivämäärä Milloin liikennepaikka on avattu tai avataan liikenteelle. Katso päiväyksen merkintätavat start_date=*.
end_date <päivämäärä> Sulkemispäivämäärä Liikennepaikan sulkemis-/lakkautuspäivämäärä. Katso päiväyksen merkintätavat end_date=*.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi.
ele <numero> Korkeus Liikennepaikan korkeus merenpinnasta metreinä.
wikipedia <kielikoodi>:<artikkelin nimi> Wikipedian artikkeli Linkki Wikipedian artikkeliin.

Stop positions

node This is not neccisarily required, but can help routing significantly in the absence of other information. If you know where they are, map them. Tagging is based off of the Public Transport Schema, but was expanded to cover non-public transit as well. This should be mapped as a node ON the way of the track.

On stations and halts (wether with or without passenger trains stopping there) every track which may be tagged with usage=* should get a node with railway=stop. In addition, every track with a platform should get a node with railway=stop. If there is a node with public_transport=stop_position already, add railway=stop to this node.

On sidings one node per track before and after the siding should be tagged with railway=stop. The same applies for crossovers.

You can use following tags for stop positions:

Key Value Property Description Default value
public_transport stop_position Stop Position Defines this point as a stop position of the vehicle (locomotive). In Stop Positions without public treansport, this tag is not used.
railway stop Stop Position Defines the stop position of the locomotive. If public transportation, use this in addition to the above tag.
name <name> Name The name of the stop position, such as Locust Manor or Köln-West.
railway:ref <Stop Position Code> Abbreviation The code used for the station. In North America, this might be something like NYP for New York Penn Station or OSB for Old Saybrook Station if it's an Amtrak station. In Germany, the Ril 100 code would be something like KN for Neuss Hbf.
operator <operator> Operator The operator of the holding position.
network <network name> Network The railway network the holding position is part of.
uic_ref UIC-Code The UIC (International Union of Railways) Code for this stop position.
uic_name <name> UIC-Name The UIC (International Union of Railways) Name for this stop position.
train yes/no Railway Is the stop position for a railway? no
light_rail yes/no Light Rail Is the stop position for light rail? no
subway yes/no Subway Is the stop position for a subway? no
tram yes/no Tram Is the stop position for a tram? no
railway:position Value Position See Milepost section above.
railway:position:exact Value Exact position See Milepost section above.

Operating Site (Relation)

relation The associated components of an Operating Site, such as platforms, buildings, and stop positions. The tagging is based off of stop_areas in the Public Transport Schema, but is extended to cover non-public transit Operating Sites.

Interlockings are not Operating Sites.

Key Value Property Description Default value
railway facility Operating Site General tag for Operating Site relations.
type public_transport Public Transport Describes this relation as a public transport relation. Only neccisary if it is public transportation.
public_transport stop_area Stop Area Defines this relation as a stop area. Only neccisary if it is public transportation, and used with the above tag.
name <name> Name The name of the Operating Site; it should match the name of the node.
railway:ref Site Code The reference code the railway uses to refer to the site; it should match the name of the node.
operator <operator> Operator The operator of the Operating Site.
uic_ref UIC-Code The UIC (International Union of Railways) Code for this Operating Site.
uic_name <name> UIC-Name The UIC (International Union of Railways) Name for this Operating Site.
train yes/no Railway Is the Operating Site for a railway? no
light_rail yes/no Light Rail Is the Operating Site for light rail? no
subway yes/no Subway Is the Operating Site for a subway? no
tram yes/no Tram Is the Operating Site for a tram? no

In this relation, the following members should be included:

Role Count Feature Description
stop >1 Stop Position At least one stop position should be included.
platform >=0 Platform If present, platforms should be incuded.
subway_entrance >=0 Subway Entrance If present, subway entrances should be included.
landuse 0-1 Operating Site Property The physical area the Operating Site can be incuded. This should be a single area mapped with the tag landuse=railway.
building >=0 Buildings Any buildings part of the Operating Site should be included. Usually, this is the station building.
<operating site> 1 Operating Site Node The node of the Operating Site must be included.

Railway lines

Railway Lines are mapped with relations, and split between three categories that should not be mixed up: infrastructure, railway route, and train route. Infrastructure is based around the physical tracks. These are often expressed as branches for smaller lines, and in North America for larger lines, are often called Subdivisions. Another type is the railway route, which is the route of operation of trains (plural) over the infrastructure. The last relation is the train route, which is the route a specific train will take over the aforementioned railway route, showing in order the standard tracks it will take and where it will stop.

Railway Line

relation The physical railroad on which trains operate on. Way direction is not required (key:oneway should not be on the ways), and ways do not have to be added as members in any specific order. Only tracks are to be included in this relation. Only the mainline should be included, with sidings and spurs being excluded.

Key Value Property Description Default value
type route Route Indicates this relation is a route.
route tracks Railway Line Indicates that this route is of a Railway Line.
name <Name> Name Name of the Railway Line. In North America, these are usually suffixed with "Subdivision" if they are a mainline, or "Branch" or "Secondary" if they aren't mainlines.
operator <operator> Operator The operator of the Railway Line.
ref Code Germany] has such a system.
from <city> Beginning City The city where the Railway Line begins in. If the line is a spur and only connects to another Railway Line at one end, that city should be the "from" city.
to <city> Ending City The city where the Railway Line ends at.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:River Subdivision (Canadian Pacific Railway)".
historic railway Historic Railway Line Is this railway line historic (not currently considered this)? This does not necessarily mean the tracks are nonexistent, as it can also indicate parts of this line were used to create a new line. no
abandoned yes/no Abandoned Railway Line Were the tracks of this right-of-way removed? If so, please use the above key historic=yes as well. no

Railway Route

relation Railway Routes are the route of operation of trains over a Railway Line. Way direction is not required (key:oneway should not be on the ways), and ways do not have to be added as members in any specific order. Only tracks are to be included in this relation. Only the mainline should be included, with sidings and spurs being excluded.

Key Value Property Description Default value
type route Route Indicates this relation is a route.
route railway Railway Route Tag, das die Relation als Eisenbahnroute klassifiziert.
name <Name> Name Name of the Railway Route.
ref Code A code used internally by the Railroad to refer to this Railway Route.
from <city> Beginning City The city where the Railway Route begins in.
to <city> Ending City The city where the Railway Route ends at.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Empire Builder".
historic railway Historic Railway Route Is this railway route a former route? no

Station/Stop

relation All components of a station/stop, including stop positions, are summarized by adding them to a relation. The tagging is directly based on the Public Transport Schema, but was extended to also cover Operating Sites, which is a category that contains things not used in public transport.

For further tagging guideance, see Operating Sites.

Liikennepaikkojen palvelut

Laiturit

wayarea Matkustajaliikenteen käytössä olevat laiturialueet. Tavaraliikenteen käyttämät lastauslaiturit löytyvät Lastauslaituri-osiosta. Laiturit voidaan merkitä viivana tai alueena, mutta varsinkin leveämpien laiturien osalta jälkimmäinen vaihtoehto on suositeltavampi.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Käytöstä poistetut laiturit voidaan merkitä disused: tai abandoned: -tagilla (esim. disused:railway=platform).
railway platform Matkustajalaituri Matkustajaliikenteen käytössä oleva laituri. Voidaan merkitä viivana tai alueena. Laajempien laiturialueiden merkitseminen alueena on suositeltavaa.
public_transport platform Public Transport Platform If used in public transit, it should be tagged with this. This is part of the new Public Transport Schema.
name <name> Proper name If the platform has a proper name, name=* is used. Use ref=* to map the track numbers.
ref <numero> Laiturin numero(t) Laiturin numero tai numerot puolipisteellä (;) eroteltuna. Esim. 1;2.
area yes/no Alue Käytetään, mikäli laituri merkitään alueena. yes
lit yes/no Valaistus Valaistu laituri. no
covered yes/no Katos Katettu laituri. no
surface asphalt/paving_stones/concrete jne. Päällyste Laiturin päällyste. Käytettävissä olevat arvot löytyvät sivulta Key:surface.
wheelchair yes/no/limited Esteettömyys Onko laituri pyörätuolilla saavutettavissa?
tactile_paving yes/no/incorrect Näkövammaisten ohjausraita Näkövammaisten opastamiseen tarkoitettu kohokuvioitu tai jyrsitty ohjausraita laiturin päällysteessä. Huomioi, että tactile_paving:yes -tagia voidaan käyttää ainoastaan, mikäli laituri on merkitty viivana eikä alueena.
height <Korkeus> Laiturin korkeus Laiturin korkeus metreinä. Mikäli mittayksikkönä käytetään jalkoja, lisätään arvon eteen ft:.
operator <operator> Operator The operator of the platform.

If a track along one platform edge has multiple numbers (e.g. 4a and 4b because it is used by two trains at the same time), the platform can be mapped as multipolygon. Tags which were tagged at the area should be transferred to the multipolygon relation. The platform edges parallel to the tracks are tagged with railway=platform_edge and ref=<track number>.

Mikäli laituri on jaettu vaunujen pysähtymispaikkoja kuvaaviin pysähtymisalueisiin (A, B, C, …), voidaan ne merkitä pisteinä niihin kohtiin, joissa alueita kuvaavat merkit todellisuudessa sijaitsevat (esim. railway:platform:section=C).

Lippuautomaatit

node

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
amenity vending_machine vending machine Yleinen tagi erilaisille myyntiautomaateille. Merkitään yksittäisenä pisteenä.
vending public_transport_tickets ticket machine Automaatti, josta voi ostaa matkalippuja.
operator <operator> operator Automaatin omistaja/ylläpitäjä, esim. VR.
ref <Number> Automaatin numero Automaatin numero, joka yleensä on merkitty automaattiin.
payment:coins yes/no kolikot Automaatti hyväksyy kolikot maksuvälineenä. no
payment:notes yes/no setelit Automaatti hyväksyy setelit maksuvälineenä. no
payment:electronic_purses yes/no Stored value cards Does the machine accept prepaid cards? no
payment:debit_cards yes/no Maestro/debit cards Does the machine accept debit cards, e.g.: maestro? no
payment:credit_cards yes/no luottokortit Automaatti hyväksyy luottokortit maksuvälineenä. no
payment:account_cards yes/no loyalty cards Does the machine accept loyalty cards, e.g.: "BahnCard" or "Railcard"? no

Lipunmyyntipisteet

node Lipynmyyntipiste, josta voi ostaa lippuja ja kysyä neuvoja.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
shop ticket Lipunmyyntipiste Myyntipiste, josta voi ostaa lippuja ja kysyä neuvoja. Merkitään yksittäisenä pisteenä.
operator <operator> Operaattori Lipunmyyntipisteen toiminnasta vastaava yritys, esim. VR.
name <name> Nimi Lipunmyyntipisteen nimi
opening_hours <aukioloajat> Aukioloajat Lipunmyyntipisteen aukioloajat

Metroasemien sisäänkäynnit

node Metroaseman sisäänkäynti. Merkitään yksittäisenä pisteenä.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway subway_entrance Metroaseman sisäänkäynti Metroaseman sisäänkäynti. Merkitään yksittäisenä pisteenä.
name <Name> Name Metroaseman ja/tai sisäänkäynnin nimi.
wheelchair yes/no/limited Esteettömyys Onko sisäänkäynti pyörätuolilla saavutettavissa?
bicycle yes/no Polkupyörä Onko sisäänkäynti polkupyörällä saavutettavissa?

Service Telephone

node Telephones are plotted as node on their actual locations next to the track.

Key Value Property Description Default value
railway phone Fernsprecher A service telephone for the railway, often at level crossings so that in emergency someone can connect to the relevent signal operator. Telephones are plotted as node on their actual locations next to the track.
ref <number> Reference Number A reference number for the telephone, not the telephone number.

Vesitorni

nodearea Höyryvetureiden vesitäydennyksiin käytettävä vesitorni. Voidaan merkitä yksittäisenä pisteenä tai alueena.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Käytöstä poistetut vesitornit voidaan merkitä käyttäen tageja disused: tai abandoned: (esim. disused:railway=water_tower).
railway water_tower Vesitorni Höyryvetureiden vesitäydennyksiin käytettävä vesitorni.
man_made water_tower Vesitorni Yleinen tagi vesitorneille.
building yes Building Käytetään, mikäli vesitorni merkitään rakennukseksi.
area yes/no Area Käytetään, mikäli vesitorni merkitään alueena.

Polttoaineen jakelupaikka

nodearea Vetureiden polttoainetäydennykseen käytettävä tankkauspiste. Voidaan merkitä yksittäisenä pisteenä tai alueena.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway fuel Tankkauspiste Vetureiden polttoainetäydennykseen käytettävä tankkauspiste.
building yes Rakennus Käytetään, mikäli tankkauspisteellä on rakennus.
area yes/no Alue Käytetään, mikäli tankkauspiste merkitään alueena.

Vesiviskuri

node Höyryvetureiden vesitäydennyksiin käytettävä vesiviskuri. Merkitään yksittäisenä pisteenä.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Käytöstä poistetut vesiviskurit voidaan merkitä käyttäen tageja disused: tai abandoned: (esim. disused:railway=water_crane).
railway water_crane Vesiviskuri Höyryvetureiden vesitäydennyksiin käytettävä vesiviskuri.

Hiilestyspaikka

nodearea Höyryvetureiden hiilivarastojen täydennyksiin käytettävä paikka. Voidaan merkitä pisteenä tai alueena, mieluummin alueena.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Käytöstä poistetut hiilestyspaikat voidaan merkitä disused: tai abandoned: -tageilla (esim. disused:railway=coaling_facility).
railway coaling_facility Hiilestyspaikka Höyryvetureiden hiilitäydennyksiin käytettävä paikka.
area yes/no Alue Käytetään, mikäli hiilestyspaikka merkitään alueena.

Hiekanottopaikka

nodearea Vetureiden omien hiekoitussäiliöiden täyttöpaikka. Merkitään tagilla railway=sand_store.

Käytöstä poistetut ja puretut hiekkasäiliöt voidaan merkitä disused: tai abandoned: -tageilla (esim. disused:railway=sand_store).

Jätesäiliöiden tyhjennyspaikka

nodearea Paikka, jossa junien jätevesisäiliöt tyhjennetään viemäriverkkoon.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Note: Disused and sewage disposals station can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=waste_disposal).
railway waste_disposal waste disposal facility A facility where waste is disposed.
waste brown_water brown water sewage from water toilets (common in Germany)
chemical_toilet chemical toilet sewage from chemical toilets
area yes/no Area Is the facility mapped as an area? yes

Compressed Air

nodearea A facility to get compressed air. It is tagged with railway=compressed_air_supply.

Disused and abandoned compressed air supply stations can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=compressed_air_supply).

Power Supply

nodearea Power sockets next to yard tracks which are used by employees cleaning trains. It is mapped using railway=power_supply.

Disused and abandoned power supplies stations can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=power_supply).

Preheating

nodearea Preaheating facilites are mapped using railway=preheating.

Disused and abandoned preheating facilities can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=preheating).

Pesuhalli

nodearea Rautatiekaluston pesuun käytettävä paikka. Voidaan merkitä yksittäisenä pisteenä tai alueena, mutta jälkimmäinen on suositeltavampi vaihtoehto.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Käytöstä poistetut ja puretut pesupaikat voidaan merkitä käyttäen disused: ja abandoned: -tageja (esim. disused:railway=wash).
railway wash Car Wash Rautatiekaluston pesuun käytettävä paikka.
building yes Rakennus Käytetään, mikäli pesupaikka merkitään rakennuksena.
area yes/no Alue Käytetään, mikäli pesupaikka merkitään alueena.

Pit

node A pit between the rails to repair locomotives or rolling stock from underneath.

Key Value Property Description Default value
railway pit Pit A pit between the rails to repair locomotives or rolling stock from underneath. Mapped as a node on the track at the center of the pit.

Loading Gauge Structure

node A structure used to check compliance with the railway's loading gauge. Mapped as a node on the track.

Key Value Property Description Default value
Note: Disused or abandoned structure gauges can be tagged by adding disused: and abandoned: (Example: disused:railway=loading_gauge).
railway loading_gauge Loading Gauge Structure A structure used to check compliance with the railway's loading gauge. More recently, this is an electronic detector that uses light beams, but has been and can be an arm of gantry placed over the exit of a goods yard or the entrance of a restricted part of the railway. Mapped as a node on the track.

Laskumäki

node A hill in a classification yard that the lead track of the yard goes over. Railroad cars then roll down the other side into the appropriate track.

Key Value Property Description Default value
railway hump_yard Hump A hill in a classification yard that the lead track of the yard goes over. Railroad cars then roll down the other side into the appropriate track. This is mapped as a point on the track at the peak of the hill.

Retarder

node A retarder is a track-based brake used in hump yards to keep the speed of cars low.

Key Value Property Description Default value
railway rail_brake Retarder A retarder is a track-based brake used in hump yards to keep the speed of cars low. It is on the outside of the tracks and grips the wheels against the tracks to slow them down. It is mapped as a node at the end closest to the hump in the hump yard.

Veturitalli

nodearea A shed to protect locomotives and rolling stock from the environment. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.

It is reccomended mapping the node where track intersects the building as entrance=yes. Consider potentially also adding the tags to that node as barrier=door with tags like door:overhead (if the door is an up-and-over door), or door:sliding (if the door slides to the left or the right to open).

Key Value Property Description Default value
Note: Disused and abandoned engine shed can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=engine_shed).
railway engine_shed Engine Shed A shed to protect locomotives and rolling stock from the environment. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.
building yes Building If the shed is mapped as an area, it should have this tag.
name <name> Name The name of the engine shed.

Locomotive Works

nodearea A engine shed that is built to serve as a maintenance facility for locomotives or rolling stock. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.

It is reccomended mapping the node where track intersects the building as entrance=yes. Consider potentially also adding the tags to that node as barrier=door with tags like door:overhead (if the door is an up-and-over door), or door:sliding (if the door slides to the left or the right to open).

Key Value Property Description Default value
Note: Disused and abandoned locomotive works can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=workshop).
railway workshop Locomotive Works A engine shed that is built to serve as a maintenance facility for locomotives or rolling stock. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable.
building yes Building If the shed is mapped as an area, it should have this tag.
name <name> Name The name of the locomotive works.

Radiomasto

node Rautateiden radioliikenteeseen käytettävä radiomasto. Merkitään yksittäisenä pisteenä.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway radio Radiomasto Rautateiden radioliikenteeseen käytettävä radiomasto.
ref Tunnus Maston yksilöivä tunnistenumero/-koodi.
operator <operator> Operator The operator of the radio mast.
railway:radio analogue/gsm-r Radiojärjestelmän tyyppi Määrittelee onko kyseessä analoginen radio vai GSM-R. gsm-r
man_made mast Masto Yleinen tagi erilaisille mastoille.
tower:type communication Radiomasto Yleinen tagi langattomaan viestintään käytettäville mastoille.
communication:gsm-r yes/no GSM-R Indicates that this tower transmits GSM-R.

Hot Box and other Defect Detectors

node Put a node at the position where the defect detector is located. The node should be part of the track.

Key Value Property Description Default value
railway defect_detector defect detector
ref <number> number number if existing
defect_detector:hot_box yes/no hot boxes Does the gadget detect hot boxes?
defect_detector:dragging yes/no dragging parts Does the gadget detect dragging parts?

Kääntöpöytä

nodearea Kääntöpöytä eli kääntötaso on keskusakselin ja ympyränmuotoisen kiskotuksen varaan sijoitettu, yleensä 360° kääntyvä silta, jonka päälle veturi voidaan ajaa ja sitten kääntää haluttuun suuntaan.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Käytöstä poistetut kääntöpöydät voidaan merkitä disused: tai abandoned: -tageilla (esim. disused:railway=turntable).
railway turntable Kääntöpöytä Junavaunujen ja vetureiden kääntöpöytä. Voidaan merkitä joko yksittäisenä pisteenä tai alueena, mutta jälkimmäinen on suositeltavampi vaihtoehto.

Transfer Table

nodearea A device that moves horizontally to transfer locomotives to different tracks. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable. Make sure to map the entire area it can move.

Key Value Property Description Default value
Note: Disused and abandoned transfer table can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:railway=traverser).
railway traverser Transfer Table A device that moves horizontally to transfer locomotives to different tracks. Can be mapped as a node or area, with area being preferrable. Make sure to map the entire area it can move.

Lastauslaituri

nodewayarea Tavaroiden lastaukseen/purkamiseen käytettävä laituri. Voidaan merkitä pisteenä, viivana tai alueena, mieluiten kuitenkin alueena.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway loading_ramp Lastauslaituri Tavaravaunujen kuormaukseen käytettävä lastauslaituri
name <nimi> Nimi Laiturin nimi, mikäli sellainen on olemassa.
lit yes/no Valaistus Valaistu laituri. no
surface asphalt/paving_stones/concrete jne. Päällyste Laiturin päällyste. Käytettävissä olevat arvot löytyvät sivulta Key:surface.
operator <operator> Ylläpitäjä Laiturin ylläpitäjä.
height <Korkeus> Laiturin korkeus Laiturin korkeus metreinä. Mikäli mittayksikkönä käytetään jalkoja, lisätään arvon eteen ft:.
area yes/no Area Käytetään, mikäli laituri merkitään alueena. yes

Nosturi

nodearea A crane next to or above the track in order to load or unload goods, such as coal or shipping containers. If it is a fixed crane, it can be tagged as a node or an area, with area being preferred. If a Gantry Crane, it can be tagged as a node at the center of the track or a way to the side of the track, with the way being preferred.

Key Value Property Description Default value
man_made crane Crane A crane next to or above the track in order to load or unload goods, such as coal or shipping containers.
crane:type floor-mounted_crane/portal_crane Crane Type If a fixed crane, it is a floor-mounted_crane. If it is a Gantry Crane, it is a portal_crane.
crane:mobile no/rail Crane Mobility Enter no if it is a fixed position crane, or rail if it is a Gantry Crane.
crane:height <height> Crane Height Crane height in meters. If using feet, prefix with ft:. Not required.
crane:maxradius <length> Boom Length/Working Range In meters, how long the crane's boom is or how far it can move horizontally. If using feet, prefix with ft:. Not required.
name <name> Crane Name If the crane has a specific name. Not required.
operator <operator> Crane Operator The operator of the crane.

Vaunuvaaka

node Vaunuvaakaa käytetään nimensä mukaisesti vaunujen punnitsemiseen.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway track_scale Vaunuvaaka Vaunuvaakaa käytetään rautatiekaluston punnitsemiseen. Merkitään pisteenä rataan.

Transporter Car

node A type of railroad car designed for loading different gauge railroad equipment on it, to allow said equipment to traverse a different gauge railway. This is usually a lager gauge over a smaller gauge.

Key Value Property Description Default value
railway carrier_truck_pit Transporter Car A type of railroad car designed for loading different gauge railroad equipment on it, to allow said equipment to traverse a different gauge railway. This is usually a lager gauge over a smaller gauge. It is mapped as a node on the infrastructure that allows the railroad cars to load onto the transporter car.

Raideleveyden vaihtolaite

node A facility where the gauge of a car can be changed by exchanging its wheels and axles.

Key Value Property Description Default value
railway gauge_conversion Bogie Exchange A facility where the gauge of a car can be changed by exchanging its wheels and axles. It is tagged as a node on the junction of the larger and narrower track.

Portti

node A gate that blocks the track, such as at a factory.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
barrier gate Gate A gate that blocks the track, such as at a factory. This is mapped as a node on the track. For multiple tracks, map a node on each track.
access private/no Access The restrictions on acccess for the gate. access=private should be used for private corporations and companies, and access=no should be for government-run facilities.

Rautatiemuseot

nodearea A museum that exhibits and restores various aspects of railroad history, including locomotives, rolling stock, and signalling equipment. It can be mapped as a node or an area, with an area being preferred.

If mapped as an area, map the museum grounds. If a node, map the node at the center of the museum grounds.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway museum Rautatiemuseo A museum that exhibits and restores various aspects of railroad history, including locomotives, rolling stock, and signalling equipment. It can be mapped as a node or an area, with an area being preferred.
tourism museum Museo Yleinen tagi museoille.
name <name> Nimi Museon nimi
area no/yes Alue Käytetään museoalueiden merkitsemiseen.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi.
wikipedia <kielikoodi:<artikkelin nimi> Wikipedia artikkeli Linkki Wikipedian artikkeliin. Esim. "wikipedia=fi:Hyvinkään rautatiemuseo".

Konttiterminaali

nodearea A transshipment facility for shipping containers. For uses to ORM, this is between ships and rail, or rail and truck. Mapped as a node or an area, with an area being preferred.

Key Value Property Description Default value
man_made container_terminal Container Terminal General tag for a container terminal (can exist without rail transport).
railway container_terminal Container Terminal Tag for a container terminal (this one has to involve rail transport).
landuse industrial Industrial Land uses for industrial purposes
name <name> Name The name of the container terminal.
operator <operator> Operator The operator of the container terminal.
owner <owner> Owner The owner of the container terminal.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Port Jersey".

Autovaunujen lastauspaikka

node Lastausramppi, jota pitkin henkilö-/pakettiautot voidaan ajaa autonkuljetusvaunuihin. Merkitään pisteenä rampin ja raiteen yhtymäkohtaan.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway car_shuttle Car Shuttle Lastausramppi autojen ajamiseksi vaunuihin.
name <name> Nimi Lastausrampin nimi.
uic_ref UIC-koodi UIC:n (Kansainvälinen rautatieliitto) koodi asemalle.
uic_name <name> UIC-nimi UIC:n (Kansainvälinen rautatieliitto) nimi asemalle.
operator <operator> Operaattori Aseman ylläpitäjä.
network <network> Network The rail network to which this station belongs to.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi.

Rolling Highway

node Loading ramp to load trucks onto trains. It is mapped as a node on the ramp where the access road meets the railroad track.

Key Value Property Description Default value
railway rolling_highway Rolling Highway A loading ramp to load trucks onto trains.
name <name> Name Name of the loading ramp.
uic_ref UIC-Code The UIC (International Union of Railways) Code for this station.
uic_name <name> UIC-Name The UIC (International Union of Railways) Name for this station.
operator <operator> Operator The operator of this station.
network <network> Network The rail network to which this station belongs to.
image <URL> Image The URL of an image of the loading ramp (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).

Junalautat

wayrelation A service to transfer rail cars across water. In this case, this can be either a train ferry or car float. This can be mapped as a way or a relation.

Key Value Property Description Default value
route ferry Ferry Indicates this route is a ferry.
railway ferry Train Ferry Specifies the ferry route as one transporting railroad cars.
name <name> Name Name of the ferry route.
operator <operator> Operator Operator of the ferry route.

Junalauttojen lastauspaikat

node Lastauspaikka rautatiekaluston kuormaamiseksi laivaan. Merkitään pisteenä radan ja lauttareitin yhtymäkohtaan.

Key Value Property Description Default value
amenity ferry_terminal Ferry Terminal Tag that says this is a ferry terminal.
name <name> Name Name of the ferry terminal.
uic_ref UIC-Code The UIC (International Union of Railways) Code for this terminal.
uic_name <name> UIC-Name The UIC (International Union of Railways) Name for this terminal.
operator <operator> Operator The operator of this terminal.
railway ferry_terminal Railway Ferry Terminal Specifies this as a railway ferry terminal.

Asemarakennukset

area Rautateiden asemarakennukset. Merkitään alueena.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
Huom. Lakkautetut ja puretut asemarakennukset voidaan merkitä käyttäen tageja disused: ja abandoned: (esim. disused:building=train_station).
building train_station Asemarakennus Rautatieasemarakennus
start_date <päivämäärä> Käyttöönottopäivämäärä Milloin asema on avattu. Katso päiväyksen merkintätavat start_date=*.
end_date <päivämäärä> Sulkemispäivämäärä Aseman sulkemis-/lakkautuspäivämäärä. Katso päiväyksen merkintätavat end_date=*.
image <URL> Kuva Kuvalinkki. Mikäli mahdollista, Wikimedia Commonsin kuvia suositellaan käytettäväksi.
ele <numero> Korkeus Asemarakennuksen korkeus merenpinnasta metreinä.

Rautatieyhteydellä varustetut yritykset

area Factories, industrial plants, or other companies that have railway access. Please tag all buildings at the factory as having rail connections If the building exists previously, please just add the below tags, if they aren't already present. The tracks themselves should be tagged with usage=industrial. The purpose of all of this is to specifically highlight these buildings in ORM.

The following tags are important to OpenRailwayMap rendering industrial sites specifically:

Key Value Property Description Default value
landuse industrial/commercial Landuse If the area is used for industrial purposes, or commercial purposes.
man_made works Factory An industrial production plant, also known as a factory. Only tag if it is a factory.
name <name> Factory Name The name of the factory.

The following tags are helpful in OpenStreetMap at large, and should be added if not present and are known values:

Key Value Property Description Default value
Note: Disused and abandoned buildings can be mapped by adding the prefix disused: or abandoned: (Example: disused:building=yes).
operator <operator> Operator The operator of this factory. May very well be the same as the owner.
owner <owner> Owner The owner of this factory. May very well be the same as operator.
building yes/commercial/industrial/warehouse Building Type The use of the specific building. Tag as yes if type is not known.
brand <brand_name> Brand Name The name of the brand of the product produced or sold here.
start_date <date> Date of opening Date the building was put into service. For formatting, see start_date=*.
end_date <date> Date of closing Date the building was taken out of service. For formatting, see end_date=*.
image <URL> Image The URL of an image of the Building. (If possible, images from Wikimedia Commons should be used).
ele <elevation> Elevation The height of the building above sea level, in meters. If using feet, prefix with ft:.
wikipedia <country_abbr>:<article name> Wikipedia article Article on Wikipedia. Tag the key in the format <country_abbreviation>:<Article name>, for example "wikipedia=en:Highland Park Ford Plant".
architect <name> Architect Name If the building had a single architect, put their name here, or if an architect firm, put that firm's name here.

Sähköradan laitteet

Ohjeet sähköistettyjen rataosien tarkempaan merkitsemiseen löytyvät tältä sivulta kohdasta Raiteet.

Ajojohdinpylväs

node Yksittäiset ajojohdinpylväät voidaan merkitä tagilla power=catenary_mast.

Joints

node Joints are points of catenary or electric rail which disconnect two electric circuit.

Avain Arvo Elementti Kommentti Oletusarvo
railway:electricity joint Joint This point in catenary or electric rail disconnects two electric circuit.
railway:electricity:jumpering jumpered/possible/no status of jumpering Describes default status of this joint. Use jumpered if this joint does usually not disconnect two sections. Use possible if this joint usually disconnects two electric circuits but can be jumpered if one power supply fails or a electric train has a breakdown in an insulated section. Use no if this joint can never be jumpered.

Erotusjaksoalueet

way Erotusjaksoalue on erotusjakson kohdalla oleva alue, jossa keskeytetään tehon otto ajojohtimesta. Merkitään tagilla railway:main_switch_off=yes.

Raideosuus, jossa virroitin on laskettava

way Paikka, jonka ohi sähkökäyttöisellä kalustolla ei saa liikennöidä virroitin nostettuna. Merkitään tagilla railway:lower_pantograph_section=yes.

Syöttöasema

node Kytkinlaitos, josta syötetään teho sähköradan ajojohtimiin tai virtakiskoon. Merkitään yksittäisenä pisteenä railway=power_supply -tagilla suoraan rataan.

Related tagging schemes

Linkit