Nasjonal standard for skilting og gradering

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Korleis tagge ruter som er merka i samsvar med nasjonal standard for skilting og gradering i OpenStreetMap.

Vandreruter/turløyper er ei (som regel) merka rute som kan vere, kort eller lang, og gå over asfaltert veg, skogsveg og sti. Vandrerutene er som regel definert, namngjeve og merka av lokale turlag eller idrettslag.

Å leggje inn ei turløype på OpenStreetMap blir gjort i 2-3 steg:

  1. Samle GPS-spor med GPS eller mobiltelefon med GPS.
  2. Definere vegar og punkt ut frå tilgjengelege data.
  3. Definere sjølve vandreruta ved hjelp av relasjon(ar).

Med gode satelittbiltete frå Bing, lokalkunnskap, og GPS-spor lasta opp av andre brukarar kan ein gå rett på steg 2, og dersom nokon allereie har lagt inn vegar og punkt kan ein gå rett på steg 3.

Steg 2: vegar og punkt

Dette er ei byrjing.

Punkt

Tagg Forklaring
checkpoint=hiking Trimpostar.
tourism=guidepost Stiskilt og informasjonsskilt.

Steg 3: relasjonar

Ei vandrerute blir definert ved å binde saman vegar (og punkt) i ein relasjon. Det viktigaste er å få med stiane, skogsvegane og ev. andre vegar i relasjonen, men andre objekt som høyrer til ruta slik som vegvisarar, informasjonsskilt, trimpostar og ev. utkikspunkt og fjelltoppar (målet) kan også takast med i relasjonen.

Taggar

Tagg Forklaring
type=route Definerar relasjonen som ei rute.
route=hiking Definerar ruta som ei vandrerute (denne sida handlar førebels berre om vandreruter).
network=lwn/rwn/nwn/iwn Definerar nivået på ruta. lwn: local walking route, dvs. lokal rute, rwn: regional rute, nwn: nasjonal rute, iwn: internasjonal rute. lwn vil nesten alltid vere rett kategori her, ev. rwn. Høgare nivå vil som regel vere relasjon av relasjonar.
ref=nummer/rutekode (Valfri): Dersom ruta har eit nummer eller annan kortreferanse høyrer det heime her.
name=* Det offisielle namnet på ruta. Bruk språk-suffiks, t.d. «name:en» for engelsk, dersom namnet er på anna språk enn norsk, eller for å legge til namnet på andre språk (sjå «description»-skildringa).
complete=yes/no Er ruta ferdig kartlagt?
description=* (Valfri): Ei kort skildring av vandreruta. Bruk description:en=* om teksten er engelsk, description:nn=* om den er nynorsk, description:nb=* om den er på bokmål, og description:de=* om den er tysk. Alle andre språk er også støtta, sjå ISO 639-1-kodane. Berre ta med informasjon som ikkje er skildra av andre taggar eller kan kalkulerast automatisk. Lengd er til dømes ikkje interessant, medan utsikt, underlag, popularitet og tema kan vere det. Maks 255 teikn.
symbol=* (Valfri): Tekstleg skildring av merking av løypa. Som regel noko slikt som "Red paint", "Blue paint", eller "Red painted T". Bruk språk-suffiks, t.d. «name:en» for engelsk, dersom namnet er på anna språk enn norsk, eller for å legge til namnet på andre språk (sjå «description»-skildringa).
duration=tt:mm (Valfri): Kor lang tid turen tek frå byrjing til slutt eller rundt (om det er rundtur). T.d. ein og ein halv time blir 01:30. Dette kan truleg reknast ut automatisk i framtida. Bruk gjerne Turistforeningen sin standard for utrekning.
operator=* (Valfri): Organisasjonen som har ansvar for vedlikehald av ruta. Som regel eit idrettslag eller turlag.
website=* (Valfri): Lenkje til offisiell nettside som omtalar turen. Andre lenkjer til nettsider om turen kan taggast med url=*. Bruk språk-suffiks, t.d. «name:en» for engelsk, dersom namnet er på anna språk enn norsk, eller for å legge til namnet på andre språk (sjå «description»-skildringa).
wikipedia=* (Valfri): Lenkje til ev. Wikipedia-artikkel som omtalar turen.
roundtrip=yes/no (Valfri): roundtrip=yes dersom det er ei rundløype som startar og sluttar på same punkt.
season=* (Valfri): Kva tid på året er ruta open, eller eignar seg for bruk. Vanlegvis skildra med månader, t.d. «May-Sep», men kan også skildrast med veker eller datoar slik som skildra i opening hours=*. Du kan bruke senorge.no og yr.no til å finne historiske værdata om snø, temperatur og nedbør.
wheelchair=* (Valfri): Viktig dersom ruta er sjekka og offisielt eigna for rullestolbrukarar.
isbn=* (Valfri): ISBN-nummeret til ev. bok som omtalar turen.
fixme=* (Valfri): Dersom du veit om noko feil eller utbetringar som bør gjerast så bruk denne taggen, og bruk engelsk språk (eller bruk norsk og legg til språk-suffiks).
hazard=* (Valfri): Skildring av eventuelle farar som vandrarar bør vera spesielt merksame på.

Difficulty, color og osmc:symbol

Ideelt sett skal ruta berre taggast med difficulty=* og ev. namnet på standarden, så kan ein med utgangspunkt i standarden sjå kva ikon og fargar det fører med seg og kva vanskegraden inneber. Uheldigvis er ikkje det ein etablert måte å tagge på. Det er derimot både color=*, osmc:symbol=* og til ein viss grad sac_scale=* (men mest på sjølve vegen, ikkje relasjonen). Difficulty tek utgangspunkt i {{tag|piste:difficulty}.

color=* og osmc:symbol=* kan brukast til fargane på vanskegraden:

Fargenamn Vanskegrad osmc:symbol color
Grøn difficulty=novice osmc:symbol=green:green:white_hiker colour=#009A44
Blå difficulty=easy osmc:symbol=blue:blue:white_hiker colour=#005EB8
Raud difficulty=intermediate osmc:symbol=red:red:white_hiker colour=#D50032
Svart difficulty=advanced osmc:symbol=black:black:white_hiker colour=#2D2926

Fargane tilsvarar Pantone-fargane i standarden.

Rekkefølge

Objekta i relasjonen bør listast i den rekkefølgja dei opptrer i røynda. Det vil seie at første vegvisaren er øvst, så første vegstubben osb. heilt til siste vegstubbe eller målet for ruta.

Rollar

Førebels er det ingen etablert måte å bruka rollar på, men ein kan sjå føre seg at punktet som er start på turen får rolla «start», medan punktet som er målet for turen (t.d. trimpost/fjelltopp/utsiktspunkt får rolla «goal»).

Rolle Brukast på
start Første vegstubb, vegvisar eller anna startpunkt.
goal Målet for vandreruta, t.d. utsiktspunkt, fjelltopp, trimpost eller attraksjon.
checkpoint trimpostar som høyrer til ruta.

Relaterte sider