Pl:Relation:street

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg street
Opis
Wiąże wszystkie części ulicy i wszystko, co do niej należy. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Adresy
Człony

  • linia obszar - street
  • węzeł linia obszar - address / house
  • węzeł linia obszar - associated / others
Status: w użyciuPage for proposal

Relacja street - jest to wariant bardziej rozpowszechnionej relacji associatedStreet. Podobnie jak w przypadku associatedStreet, celem tej relacji jest zgrupowanie wszystkich elementów tworzących ulicę.
Jedną z zalet jest to, że unika się konieczności wielokrotnego używania tagów, które dotyczą całej ulicy, takich jak addr:street lub addr:city.
Tagi te można, zamiast tego, umieścić wszystkie w relacji. Relacje uliczne zapewniają również wyraźne połączenie między adresami a ulicą, do której należą.

Zauważmy, że ta relacja jest „jeszcze nieuznana” i „nieobsługiwana” przez niektóre aplikacje. Nie została również zatwierdzona w głosowaniu. Nadal możemy jej używać, ale nie powinienniśmy usuwać istniejących tagów na jej korzyść.

Różnice od relacji "associatedStreet"

Relacje z ulicami i associatedStreet są w większości wzajemnie kompatybilne, a użytkownicy danych powinni mieć niewielkie trudności z wykorzystaniem obu.

  • ta relacja faworyzuje użycie roli address zamiast house dla obiektów reprezentujących adresy. Ma to sens, ponieważ adresy to nie tylko domy, ale sklepy, biura, fabryki i tak dalej. Rola 'address jest zatem bardziej dokładna i mniej potencjalnie myląca.
  • ta relacja pozwala również na włączenie funkcji należących do ulicy, ale nie będących adresami przy użyciu roli associated.
  • jasna definicja niestandardowych tagów stworzonych przez użytkownika * Dowolny tag dotyczący wszystkich części ulicy. Stosowanie associatedStreet zależy od oprogramowania, jak zastosować Karlsruhe Schema na building=* vs relacja.

Tagi

Klucz Wartość Komentarz
type street Określa, że jest to relacja typu street.
name * Nazwa ulicy (wymagane).
any * Dowolny tag, który dotyczy wszystkich części ulicy.

Człony

Type Rola Powtarzalność? Komentarz
linia obszar street Raz lub więcej Wszystkie drogi, które są częścią ulicy (jak w przypadku tej samej nazwy)
węzeł linia obszar address / house Zero lub więcej Wszystkie obiekty reprezentujące adresy wzdłuż ulicy (zazwyczaj oznaczone tagiem addr:housenumber lub addr:housename).

węzeł Węzeł reprezentujący jeden lub więcej adresów należących do ulicy.
linia Linia interpolacyjna numer domu.
obszar Budynek lub inny obszar reprezentujący jeden lub więcej adresów należących do ulicy.

węzeł linia obszar associated / others... Zero lub więcej Wszystko, co należy do ulicy, ale nie zawiera adresu.

Oprogramowanie obsługujące ten schemat tagowania

Zobacz też