Th:ร้านค้า

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Feature : Th:ร้านค้า
One example for Feature : Th:ร้านค้า
DescriptionHelp translate this into Thai!
สถานที่จำหน่ายสินค้าปลีก หรือบริการ
TagsHelp translate this into Thai!

Detailed list of tags

ร้านค้า (อังกฤษ: shop) นั้นเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าปลีก หรือบริการ

โดยร้านค้านั้นอาจเป็นตั้งแต่ร้านค้าที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตและสถานที่ขายอาหาร ไปจนถึง ร้านเช่าเทปวิดิโอและตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ และยังรวมไปถึงสถานที่ที่ให้บริการบางประเภทด้วย อาทิเช่น การรับชำระค่าบริการไฟฟ้า บริการทนายความ และตัวแทนการท่องเที่ยวเช่นกัน

วิธีการแท็ก

shop=*

shop=* นั้นเป็นคีย์หลักสำหรับร้านค้าต่าง ๆ

คุณสามารถใช้ค่าต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น วัฒนธรรม และภาษาของคุณในการทำแผนที่

โปรดใช้คำในรูปเอกพจน์ ตัวอย่างเช่น:

  • โปรดใช้ butcher โดยอย่าใช้ butchers หรือ butcher's ในการอธิบายอาชีพประกอบการ
  • โปรดใช้ wine โดยอย่าใช้ wines สำหรับอธิบายกลุ่มของสินค้า

amenity=*

ร้านค้าบางประเภทนั้นสามารถทำแผนที่ได้โดยการใช้ amenity=* เนื่องจากมีความสำคัญโดยเฉพาะต่อนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือน

สถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม นั้นจะทำแผนที่โดยการใช้แท็ก amenity เช่นกัน:

craft=*

สำหรับการผลิต และจัดจำหน่ายในขนาดเล็ก ใช้ craft=*

  • craft=carpenter สำหรับสถานที่ทำงาน หรือสำนักงานของงานช่างไม้ ที่ทำงานกับไม้เพื่อสร้าง ติดตั้ง หรือบำรุงรักษาอาคาร เฟอร์นิเจอร์ และวัตถุอื่น ๆ
  • craft=shoemaker สำหรับสถานที่ที่สร้าผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลงรองเท้า รองเท้าบูท รองเท้าแตะ รองเท้าสันไม้ และรองเท้าหนัง
  • craft=electrician สำหรับสถานที่ทำงาน หรือสำนักงานของงานสำหรับช่างไฟฟ้าที่เชียวชาญด้านการเกินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เครื่องจักรอยู่กับที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • craft=photographer สำหรับสถานที่ทำงานสำหรับช่างภาพที่ใช้กล้องถ่ายภาพ

office=*

สถานที่พาณิชยกรรม หรือธุรกิจต่าง ๆ อาจทำแผนที่โดนการใช้ office=*

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ถ้าร้านค้านั้นปิดลง หรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปแล้ว สามารถแท็ก disused:shop=* (ดูที่ disused=*), แต่จะเป็นไปได้ว่าร้านค้านั้นจะว่างเพียงชั่วคราวมากกว่า ดังนั้นแล้ว shop=vacant จึงสามารถพบได้มากกว่า

ถ้าการใช้คีย์เวิร์ด "vacant", พิจารณาคำนำหน้าของเเท็ก "shop" เช่น: vacant:shop=* โดยการกระทำในลักษณะเช่นนี้ ผู้ที่ซื้อข้อมูลไปจะสามารถจัดการข้อมูลแท็ก "shop" ทั้งหมดได้ในฐานะร้านค้า แทนที่จะคงเป็น "blacklist"

ใช้ landuse=retail ในการอธิบายพื้นที่ที่มีกิจการการค้าปลีกอยู่กันอย่างกระจุกตัว

สิ่งก่อสร้าง

The outline of a shop is mapped as a closed way, representing the area on the ground occupied by the outlet. Most shops are located within a building, but data users cannot assume that a shop outline equates to a building outline.

In many cases, especially on the traditional high street, the outline of a shop on the ground will equate to the outline of a building. Where this is the case, then contributors should add a tag such as building=retail to the shop outline in order to explicitly indicate that this also represents the outline of a building. In cases where shops occupy a land area larger than a building (a common occurrence, for example, with shop=garden_centre) then the outline of the shop may be interpreted as representing the complete footprint of the outlet on the ground. Any buildings within that footprint will need to be added individually. Some shop outlines represent the location of individual shops within a larger building. Examples include kiosks within a railway station, or individual outlets within a shopping mall. In those cases, normal practice is to use a separate building outline to represent the overall structure, and individual shop outlines to represent the units within.

ดูเพิ่มเติม