Fa:Tag:office=quango

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg office = quango
Osm element tag.svg
توضیحات
دفتر یک سازمان مردم‌نهاد شبه‌مستقل. Edit or translate this description.
نماد در openstreetmap-carto
Office-16.svg
گروه: Offices
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
استفاده در گره‌ها مجاز استنباید در راه‌ها استفاده شوداستفاده در ناحیه‌ها مجاز استنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
وضعیت: در کار

ویکی‌داده

دفتر یک سازمان مردم‌نهاد شبه‌مستقل (Quango).

بخشی از بودجهٔ این سازمان‌ها دولتی است و دولت در بخشی از کنترل آن سهیم است. معمولاً تشخیص یک سازمان مردم‌نهاد شبه‌مستقل آسان نیست مگر بتوانید منبع تأمین مالی آن را بفهمید.

مثال: سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت، سراهای محله (که زیر نظر شهرداری هستند)