Cs:Tag:noexit=yes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg noexit = yes
Noexit.jpg
Popis
K popisu konce cesty. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: de facto

Tuto značku noexit=yes použijte na konci silnice (cesty, pěšiny etc.) highway=* a to pouze a výhradně v případě, že se z posledního bodu cesty již dále nedá po dané cestě nijak pokračovat (a to ani jiným navazujícím typem cesty). Značka noexit=yes je obzvláště užitečná v případech, pokud silnice končí bezprostředně u jiné, ale kvůli nějaké překážce není možné z jedné na druhou silnici pokračovat, ačkoliv to podle mapy může vypadat jinak (např. zdánlivě omylem nenapojené silnice). Značka pomáhá ostatním mapperům, aplikacím a kontrolním programům jednoznačně pochopit situaci.

U této značky není rozhodující, zda je na začátku ulice dopravní značka "slepá ulice" nebo není. Chcete-li zmapovat dopravní značku, pak použijte klíč traffic_sign=*.

Poznámka: tato značka v žádném případě není značkou zákazu či omezení vjezdu - neindikuje tedy, že vjezd není povolen (např. pro všechna či jen některá vozidla) a musí být v tomto smyslu navigačním softwarem ignorována. Jejím účelem je jednak potvrdit ostatním mapperům, že cesta končí (tam, kde je špatně viditelná na leteckých snímcích, např. krytá stromy) a současně informovat uživatele či software kontrolující kvalitu mapování, že jinak podezřelé zakončení cesty je zcela v pořádku (viz více instrukcí k použití).

Použití

Značku noexit=yes přidejte na úplně poslední uzel uzel na konci silnice highway=*, abyste jasně sdělili, že skutečně již dále nelze pokračovat v případech, kdy by mohly vzniknout nějaké pochybnosti.

Pokud je to vhodné, přidejte highway=turning_circle nebo highway=turning_loop.

Typické použití se v praxi vyskytuje při mapování lesních cest - tam, kde mapper došel k jednoznačnému zjištění, že cesta opravdu končí, vyznačí její poslední bod značkou noexit=yes. Naopak v případě, že z jím mapované cesty odbočuje cesta, kterou je nutno dále zmapovat, pak vyznačí místo odbočení, naznačí její směr a její poslední známý bod označí značkou fixme=continue (dříve sem přidávaná značka noexit=no se považuje za zastaralou, protože její význam plně nahrazuje fixme=continue).

Nedoporučuje se umisťovat noexit=yes na (tzv. poslední) cestu cesta - doporučení umístit značku na uzel a nikoliv na celou cestu vyplývá ze skutečnosti, že je značka používána jakýmkoliv nástrojem či aplikací jen tehdy, je-li na uzlu uzel.

Dalším z řady důvodů, proč nepoužívat značku na cestu cesta je fakt, že v případě "slepého stromečku", tedy soustavy nikam nevedoucích cest, by bylo nutno označit jako noexit=yes nejen všechny nikam nevedoucí cesty (větve stromečku), ale zpětně i "kmen", tedy cestu, která "slepé větve" spojuje. A následně trvale sledovat, zda v některé z větví nedošlo ke změně (přestala být nikam nevedoucí), a pak noexit=yes z "kmene" odstranit.

Výše uvedený příklad dostatečně ilustruje nevhodnost použití noexit=* na cestě cesta - přesto je v současnosti asi 1/3 všech značek umístěna právě na cestě.

Kdy nepoužívat

Tuto značku byste neměli používat v případě, když je cesta slepá pouze pro jeden druh dopravy, zatím co jiný druh dopravy může pokračovat. Například nepoužívejte na konci silnice, kde dále pokračuje cesta pro pěší.

Tato značka také není náhradou za značku barrier=* tam, kde cesta končí překážkou nebo zdí.

Tuto značku nepoužívejte na vodních tocích ani na železnici. Pro zarážky na železnici použijte railway=buffer_stop.

Alternativy

V případech, kdy je na silnici překážka jako třeba zábradlí nebo zeď, doporučujeme zmapovat i tento prvek/překážku. Pokud chcete naznačit, že cesta pokračuje dále, ale z nějakého důvodu ji nejste schopni dále mapovat, pak použijte značku fixme=continue (nebo jiný text) abyste zdůraznili, že cesta vede dále, ale není zmapovaná. Často to bývají velmi krátké odbočky ze silnice, které indikují, kde odbočují pěšiny nebo vedlejší cesty.

Vykreslování

Je-li značeno na uzlech, tak je tato značka vykreslována na OSMC Reitkarte (topografická turistická mapa a mapa pro vyjížďky na koni) a v editoru JOSM, jako dopravní značka "slepá ulice". Dopravní značka "slepá ulice"

Viz také