OSM en català

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
                 
Osmcatala.png
WikiProject Catalan

Traduccions:

Per zona:
Principat de Catalunya
Catalunya Nord
Illes Balears
Principat d'Andorra
País Valencià
Franja de Ponent

This project is about Catalan language in OSM: city names, country names, glossary, OSM transaltion, etc.

Aquest és el projecte sobre el català a l'OSM: toponímia, recull de termes, traducció, criteris lingüístics, etc

Grups d'usuaris catalans

El territori català està fraccionat en diferents Estats i comunitats autònomes. Els aspectes no lingüístics habitualment es prenen a nivell d'estat, i no tenen perquè coincidir en tots els territoris de parla catalana. A més, els usuaris s'organtizen per proximitat.

Estat del català al mapa

Aquí tenim un mapa mundial amb tots els topònims en català. Mostra, preferentment, l'etiqueta name:ca i, si no existeix, mostra l'etiqueta name. Útil per revisar ràpidament l'estat de catalanització d'una zona, però no és gaire útil en zones que no usen l'alfabet llatí.

Criteris lingüístics

 • Topònims amb article: els topònims catalans, o catalanitzats, amb article han d'introduir-s amb l'article en minúscula. P.ex: name=el Prat de Llobregat, name=l'Hospitalet, etc. Cal tenir present que els articles catalans poden ser: el, la, els, les, lo, los, es, sa, sos, ses, en, na, l', s' i n'. Podeu generar un mapa de topònims potencialment incorrectes aquí
 • Sobre la ela geminada: la ela geminada cal escriure-la correctament, amb 3 caràcters: L+·+L, cal evitar l'ús del punt baix, guions o altres caràcters. Podeu generar un mapa de topònims potencialment incorrectes aquí

Estil de traducció al wiki de l'OSM

Preferiblement, traduirem de la versió anglesa. Cal evitar l'ús de la forma passiva habitual de l'anglès i l'abús dels possessius. El tractament habitual serà de vós.

Recull de termes de l'OSM en català

Recull de termes de l'OSM
Anglès Català Categoria
align, to alinear v.
area àrea f.
cartography cartografia f.
contributor col·laborador, -ora m. i f.
coordinate coordenada f.
data dades f. pl.
date data f.
direction sentit m.
distance distància f.
join, to unir v.
key clau f.
layer capa f.
latitude latitud f.
line línia f.
location ubicació f.
longitude longitud f.
map mapa m.
map, to cartografiar (o mapar) v.
mapper mapador? (o cartògraf) m.
mapping cartografia (o mapatge m.) f.
merge, to fusionar v.
merging fusió f.
node node m.
offset desplaçament m.
overlap, to superposar v.
overlapping superposat, -ada adj.
point punt m.
polygon polígon m.
plugin connector m.
POI PDI (punt d'interès) m.
split, to dividir v.
relation relació f.
render renderització f.
render, to renderitzar v.
reverse, to invertir v.
route ruta f.
route, to encaminar v.
routing encaminador m.
tag etiqueta f.
tag, to etiquetar v.
tagging etiquetatge m.
tile tessel·la f.
trace, to traçar v.
trace traça f.
value valor m.
way via f.
waypoint fita f.

Tipus de vies

(pedent...)

Toponímia dels territoris de parla catalana

 • Andorra: la toponímia oficial hauria de ser sempre en català, per tant, cal posar-ho amb l'etiqueta name i, optativament, name:ca.

Aquí tenim un nomenclàtor d'Andorra.

 • Catalunya del Nord: cal posar-ho amb l'etiqueta name:ca.

Aquí i aquí tenim diversos recull de topònims nord-catalans.

 • Franja de Ponent: atès que no el català no és oficial a la Franja, cal posar els topònims amb l'etiqueta name:ca.

Aquí tenim un recull dels muncipis de la Franja de Ponent.

 • Illes Balears: la toponímia oficial hauria de ser en català, per tant, cal posar-ho amb l'etiqueta name i, optativament, name:ca.

Aquí i aquí tenim un recull de toponímia de les Illes Balears.

 • País Valencià: cal posar-ho amb l'etiqueta name:ca. En els municipis on la toponímia oficial sigui la forma valenciana/catalana, també ho posarem amb l'etiqueta name. aquí tenim un recull de toponímia major.
 • Principat de Catalunya: la toponímia oficial hauria de ser en català, per tant, cal posar-ho amb l'etiqueta name i, optativament, name:ca.

Nota: en la toponímia de la Val d'Aran, els topònims oficials són en aranès, per tant, només els posarem en català amb l'etiqueta name:ca.

Toponímia de territoris de parla no catalana (exotopònims)

Caldrà posar els noms amb l'etiqueta name:ca.

 • Estats del món i les seves capitals: la majoria d'Estats del món tenen nom catalanitzat.

Aquí tenim un recull dels noms d'Estat catalanitzats i aquí l'estat de traducció al català a l'OSM. Cal anar marcant els que estiguin ben traduïts.

 • Comunitats autònomes amb nom català o tradicional catalanitzat: cal posar, si és necessari, amb l'etiqueta name:ca. Andalusia, Aragó, Astúries, les Balears, les Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella -la Manxa, Catalunya, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia, Navarra, el País Basc, el País Valencià (o Comunitat Valenciana)
 • Ciutats europees amb nom tradicional catalanitzat: Nàpols, Milà, Brusel·les, Lió...
 • Altres topònims: el Caire, Xicago?, Maïami?...

Frases especials

Nominatim usa les frases descrites aquí per entendre les cerques en català. Cal fer un repàs, les formes plurals són incorrectes.

Llista d'abreviatures

Nominatim i Name_finder usen les abreviatures descrites aquí (cal ampliar-ho).

Fonts (hi cap recull o document oficial?): aquí, aquí i aquí

No està complet, cal treballar-hi

Recull d'abreviatures
Expresssió Abreviaturra Concadenat? Separable? Implementat? Notes?
aparcament aparc. no n/a not yet ???
apartament apmt. no n/a not yet ???
àtic àt. no n/a not yet ???
apartat apt. no n/a not yet ???
autopista auto. no n/a not yet Motorway
autopista autop. no n/a not yet Motorway (variant)
autovia autov. no n/a not yet Highway
avinguda av. no n/a not yet Avenue
avinguda avd. no n/a not yet Avenue (variant)
avinguda avda. no n/a not yet Avenue (variant)
baixada bda. no n/a not yet ???
baixos bxs. no n/a not yet ???
barranc bnc. no n/a not yet ???
barri b. no n/a not yet ???
barriada b. no n/a not yet ???
biblioteca bibl. no n/a not yet ???
bloc bl. no n/a not yet ???
carrer c. no n/a not yet Street
carrer c/ no n/a not yet Street (variant)
carreró cró. no n/a not yet Alleyway
carretera ctra. no n/a not yet Road
cantonada cant. no n/a not yet ???
cementiri cem. no n/a not yet ???
cinturó cint. no n/a not yet ???
codi postal CP no n/a not yet ???
col·legi col·l. no n/a not yet ???
col·legi públic CP no n/a not yet ???
comissaria com. no n/a not yet ???
convent convt. no n/a not yet ???
correus corr. no n/a not yet ???
districte distr. no n/a not yet ???
drecera drec. no n/a not yet ???
dreta dta. no n/a not yet ???
entrada entr. no n/a not yet ???
entresòl entl. no n/a not yet ???
escala esc. no n/a not yet ???
escola esc. no n/a not yet ???
escola universitària EU no n/a not yet ???
església esgl. no n/a not yet ???
estació est. no n/a not yet ???
estacionament estac. no n/a not yet ???
facultat fac. no n/a not yet ???
finca fca. no n/a not yet ???
habitació hab. no n/a not yet ???
hospital hosp. no n/a not yet ???
hotel H no n/a not yet ???
monestir mtir. no n/a not yet ???
monument mon. no n/a not yet ???
mossèn Mn. no n/a not yet ???
municipal mpal. no n/a not yet ???
museu mus. no n/a not yet ???
nacional nac. no n/a not yet ???
nombre nre. no n/a not yet ???
número núm. no n/a not yet ???
número n. no n/a not yet ???
sense número s/n no n/a not yet ???
parada par. no n/a not yet ???
parcel·la parc. no n/a not yet ???
passadís pdís. no n/a not yet ???
passatge ptge. no n/a not yet Alleway
passeig pg. no n/a not yet Parade
pavelló pav. no n/a not yet ???
plaça pl. no n/a not yet Square
plaça pça. no n/a not yet Square (variant)
planta pl. no n/a not yet ???
població pobl. no n/a not yet ???
polígon pol. no n/a not yet ???
polígon industrial PI no n/a not yet ???
polígon industrial pol. ind. no n/a not yet ???
porta pta. no n/a not yet ???
portal ptal. no n/a not yet ???
principal pral. no n/a not yet ???
pujada pda. no n/a not yet ???
punt quilomètric PK no n/a not yet ???
rambla rbla. no n/a not yet Boulevard
ronda rda. no n/a not yet ???
sagrada sgda. no n/a not yet ???
sagrat sgt. no n/a not yet ???
sant st. no n/a not yet ???
santa sta. no n/a not yet ???
sense número s/n no n/a not yet ???
sobreàtic s/àt no n/a not yet ???
travessera trav. no n/a not yet ???
travessia trv. no n/a not yet ???
travessia trav. no n/a not yet ???
urbanització urb. no n/a not yet ???
sortida sort. no n/a not yet ???
via v. no n/a not yet ???


Moll MOLL Porta Pta Baixada BDA Nus NUS Pujada PDA Camí CAMI Parc PARC Rambla RBLA Carrer C Pas PAS Riera RIER Carreró CRO Pati PATI Ronda RDA Carretera CTRA Passatge PTGE Travessera TRAV Dic DIC Passeig PG Travessia TRVS Escales ESC Pla PLA Túnel TUNL Espigó ESP Via VIA Gran Via G V Placeta PLTA Viaducte VIAD Jardí JRDI Platja PTJA Vial VIAL Jardins JARD Port PORT

abrevadero > abeurador. azagador > assegador (carrerada) cañada > assegador (carrerada) cañada real (sin. de cañada) > assegador real, camí real colada > assegador (carrerada) cordel > carrerada (assegador) descansadero > descansador galiana > assegador (carrerada) paso > pas vereda > sendera (vereda)

Programes i serveis

Programes i serveis web relacionats amb l'OSM amb traducció catalana. En general aquesta part la tenim molt avançada, encara que caldria fer un repàs general a les traduccions per a unificar i consolidar la terminologia.

Estat de les traduccions
Nom % trad. on es tradueix? Notes
web OpenStreetMap 100% Translatewiki lloc web de l'OSM
Potlatch 2 100% (IU i ajuda) Translatewiki editor web de l'OSM
JOSM ~96% Launchpad editor PC de l'OSM
iD ~97% Transifex editor web de l'OSM
MapOSMatic ~98% Transifex mapes imprimibles
Ca:OsmAnd ~91% Softcatalà aplicació de navegació per a Android i BlackBerry
Leaflet Maps Marker ~99% Glotpress connector per al Wordpress
OSRM 100% github calculador de rutes web
Waymarked Trails 100% la UI, web ~33% Translatewiki pistes marcades per a fer senderisme, ciclisme, BTT i patinatge.

Wiki de l'OSM

Primer cal saber que és necessari traduir. Les pàgines del wiki que considerem que cal traduir, i no ho estiguin, les inclourem a la categoria Category:Translate_to_Catalan. Per fer-ho, només cal posar el codi [[Category:Translate_to_Catalan]] al final de la pàgina.


Si la pàgina ja està traduïda, però la traducció és de poca qualitat o està desactualitzada respecte la versió anglesa, la marcarem afegint el codi {{Template:CA:Translation out of sync}} al principi de la pàgina.

Si voleu traduir, podeu consultar les pàgines pendents de traduir, o les pàgines pendents de revisar o actualitzar la traducció. Quan traduïu, si considereu que heu acabat, treieu la pàgina de les categories anteriors.


Aquí podem consultar totes la pàgines traduïdes al català del wiki. També tenim la taula següent per mostrar l'estat de traducció d'algunes pàgines importants del wiki.

Estat de traducció del wiki
Pàgina % trad. aprox Notes
Pàgina principal - -
Característiques del mapa - -
PMF - -
Premsa - -
Guia d'iniciació -
Guia d'iniciació 1.0: Uniu-vos a la comunitat -
Guia d'iniciació 1.1: Recollida de dades -