Cs:Tag:landuse=basin

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = basin
Linz regenrückhaltebecken.jpg
Popis
Oblast upravená pro zadržení vody z přívalových dešťů. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Base layer water.png
Skupina: Využití půdy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Oblast upravená pro zadržení vody z přívalových dešťů. Za normálních okolností prázdná nádrž, která se po přívalových deštích naplní.

Konkrétní typ nádrže popište pomocí basin=*.

Značky

Značky se přidávají na uzly nebo na plochy

  • landuse=basin
  • name=<název nádrže>
  • basin=* popisuje typ nádrže:
    • basin=infiltration Vsakovací nádrž. V ní zachycená dešťová voda se postupně vsákne do země.
    • basin=detention Suchá nádrž,  suchý polder sloužící ke zpomalení odtoku dešťových nebo povodňových vod z území. Je porostlý nízkou vegetací a může být i mírně zemědělsky využíván. V poldru zachycená voda postupně zcela odteče do navazujících vodních toků (s výjimkou případných mokřadů či lokálních tůní, v nichž však necirkuluje voda a mohou i vyschnout). Suchý poldr bývá často umisťován jako další stupeň ochrany nadřazený retenčním nádržím a jako takový bývá potom relativně většího rozsahu. Nejde však o pravidlo, a suchý poldr se tak může vyskytovat i jako první stupeň zpomalení odtoku dešťových vod v místech, kde není zájem udržovat v nádrži stálou hladinu vody - např. u parkovišť, technologických areálů apod.
    • basin=retention Retenční nádrž sloužící k akumulaci a zpomalení odtoku dešťových nebo povodňových vod z území. Může být porostlá vegetací, nejde však o pravidlo. V nádrži je cíleně udržováno určité minimální množství vody k okrasným, ekologickým, oddechovým či jiným účelům. Pro zajištění průtoku vody je nádrž buď umístěna na trvalé vodoteči, nebo je minimální cirkulace vody zajištěna uměle. V případě deště je nádrž schopna přiváděnou vodu nejprve akumulovat a při dosažení maximální hladiny i řízeně vypouštět do navazující dešťové kanalizace či vodního toku.

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!