Da:Adresser

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Feature : Adresser
One example for Feature : Adresser
Beskrivelse
Bruges i Danmark til at adressere matrikler
TagsHjælpe med at oversætte dette til dansk!

Automatisk vedligeholdelse af adressedata

Adressedata i Danmark bliver importeret fra Danmarks Adresseregister (DAR) af autoAWS. Dette er en automatisk proces.

Vær opmærksom på, at det derfor kan være spildt arbejde at forsøge at rette manuelt på adresser i OSM. Hvis du f.eks. flytter et adressepunkt nogle meter, vil det automatisk blive flyttet tilbage ved næste opdatering.

Hvis du opdager fejl i danske adressedata i OSM skal du kontakte den kommune hvori den pågældende adresse ligger, kommunerne er de autoritative myndigheder[1] og de eneste der kan rette fejlen i DAR. Se vejledningen fra DAR om fejlrapportering i artiklen Kan GPS'en ikke finde adressen?. Når fejlen er rettet i DAR, vil rettelsen automatisk blive importeret til OSM.

Adresser i Danmark

I Danmark bruges typisk den postale adresse til at lokalisere en matrikel (Husnummer, Vejnavn, Postnummer og By). Dette underbygges af, at et postnummer ikke kan indeholde det samme vejnavn to gange og at postnumre i Danmark er logisk opdelt så de hovedsageligt er stigende mod vest og derefter nord. De administrative grænser i Danmark er uafhængige af de postale, hvorfor et postnummer godt kan sprede sig ud over to forskellige kommuner og et vejnavn godt kan forekomme flere gange i samme kommune[2]. I andre situationer kan det dog være mere interessant at gruppere adresser ud fra administrative grænser. Specielt ved produkter som skal bruges af kommuner og regioner kan det være brugbart at kunne sortere adresser på kommune eller region.

Anskaffelse af data

I henhold til bekendtgørelse om vejnavne og adresser skal alle BBR enheder (matrikler) have en adresse, denne adresse bruges i OSM. Hvis der forefindes en bygning på martiklen skal noden for denne placeres i midten af den længste side af bygningen tre meter fra væggen tættest på den nærmeste navngivne tilkørselsvej.[3]

Opdatering og tilføjelse af data

Bemærk at alle adresser i DK er importerede fra det officielle adresseregister (Danmarks Adressers Web API (DAWA))og at der lejlighedsvist køres scripts (oprindeligt af findvej, indtil 2017 AWSbot og fra 2018 autoAWS (autoAWS)), der flytter vildfarne adresser tilbage på de koordinater de officielt har, genopretter slettede adresser og "eksporterer" tags som folk har tilføjet dem ud i separate noder.

Ved mapping i Danmark bør man være opmærksom på, at det danske community foretrækker at importerede adresse noder forbliver urørte og ikke "merges" med bygninger, da den mekaniske opdatering med de nuværende værktøjer ellers bliver umuliggjort. (Bemærk dog at det ikke kan forventes af nye bidragsydere eller udlændinge at de er klar over dette). Ved brug af JOSM-pluginet buildings_tools i DK bør man derfor være opmærksom på at det ikke skal være konfigureret til automatisk at merge adresser med bygninger.

Selvom det i mange tilfælde har medført uheldige bivirkninger at importere offentlig data af forskellig art, er dette dataset af så tilpas høj kvalitet, at det er positivt. I januar 2017 er der blevet lavet et tjek af adresserne. Se mere på denne side Adresse tjek.

Historik omkring kms og osak tags

Tidligere kunne et brugbart dataset hentes fra Kort og Matrikelstyrelsen (KMS), men denne service blev lavet om til en betalingsløsning, hvorfor denne ikke kunne bruges efterfølgende. Læs mere om KMS-import her: KMS-import. Senere blev det muligt at hente et brugbart dataset fra Den Offentlige Informationsserver(OIS). Dette er grundlaget for at man skal undersøge flere tags for at finde en komplet adresse på en matrikel i Danmark.

Tags brugt i Danmark

Et adressepunkt i Danmark vil almindeligvis bestå af følgende tags:

Indhold Tag Beskrivelse
Vejnavn addr:street=* Adressens vejnavn
Husnummer addr:housenumber=* Adressens husnummer
Supplerende Bynavn addr:place=* Et evt. supplerende bynavn
Postnummer addr:postcode=* Adressens postnummer
By (Postdistrikt) addr:city=* Postnummerets navn
Land addr:country=DK
Kommune addr:municipality=* Kommunens navn
Adresse ID osak:identifier=* Unik ID for adressen brugt i DAR
Kildehenvisning source=* En kildehenvisning til DAR

Andre tags brugt i Danmark ifm. adresseinformationer

Tag Kort beskrivelse Kommentar
addr:housename=* Indeholder navnet på huset. Stammer oprindeligt fra kms.
ois:fixme=* Bruges til at angive evt problemer på de importerede adresser (ofte at de befinder sig på bar mark og henviser til forlængst nedrevne landejendomme) Bruges kun til adresse noder.
fixme=* Bør ikke bruges til at angive evt problemer på importerede addressenoder, da sådanne "fejlmeddelelser" oftest kun er af interesse for opdateringsværktøjer. Brugen af dette tag på importerede adresser gør det unødigt vanskeligt at overskue fixme's af reel interesse for den almindelige mapper
osak:house_no=* Indeholder nummer. Mangler på mange noder. (Udfases fra 2018 pga redundans)
osak:identifier=* Bruges til at referere til data der hentes fra Danmarks Adresse Register (DAR). Findes både med store og små bogstaver. Bindestreg er fjernet i forhold til DAR. Nogle noder indeholder adresse id'en andre indeholder id'en på adressepunktet.
osak:municipality_name=* Indeholder kommunenavn. Mangler på mange noder. (Erstattes fra 2018 gradvist med addr:municipality=*).
osak:municipality_no=* Indeholder kommunenummer. 3 ciffer. Nogle har nul foran så der er 4 ciffer. (Udfases fra 2018)
osak:subdivision=* Indeholder navn på område. Mangler flere steder. (Erstattes fra 2018 gradvist med addr:place=*)
osak:street_name=* Indeholder vejnavn. Er tidligere blevet brugt i forbindelse med rettelser.
osak:street=* Indeholder vejnavn. Der mangler afklaring omkring dette tag. (Udfases fra 2018)
osak:street_no=* Indeholder vejkode nummer. 4 ciffer. Nogle mangler nul foran så der er 3 ciffer. (Udfases fra 2018)
osak:revision=* Indeholder dato for seneste ændring i Danmarks Adresse Register (DAR). Nogle noder indeholder ændringen for adressen andre indeholder ændringen for adressepunktet. (Udfases fra 2018)
source=* Indeholder kilde. Indeholder AWS for at vise de hentet fra Danmarks Adresse Register (DAR) via AWS-suiten

osak:street_name=* er kun benyttet i tilfælde hvor der er blevet oprettet en automatisk rettelse af vejnavne via OIS-fixes siden. Tagget vil da indeholde det oprindelige vejnavn som angivet i OIS hvorimod addr:street=* vil indeholde det korrekte vejnavn.

Så husk ikke at ændre i osak:street_name=* for ellers kan botten ikke finde ud af det og importere adressen 2 gange.

Meta data

Udover tags er der også meta data, de indeholder blandt andet bredde og længde koordinat, samt info om hvornår der er sket en opdatering og hvem der har gjort det.

Andre tags brugt tidligere i Danmark ifm. adresseinformationer

Alle kms:* tags er fjernet, da de ikke bruges mere.

Tag Kort beskrivelse
kms:last_updated=* Forældet information omkring årstallet for sidste opdatering.
kms:county_no=* Forældet information om nummeret på amtskommunen.
kms:county_name=* Forældet information om navnet på amtskommunen.
kms:municipality_name=* Forældet information om Kommunenavn.
kms:municipality_no=* Forældet information om Kommunenavn.
kms:zip_name=* Forældet information om postnavn.
kms:zip_code=* Forældet information om postnummer.
kms:street_name=* Forældet information om gadenavn.
kms:street_no=* Forældet information om gadekode.
kms:house_no=* Forældet information om husnummer.

Kommunalreformen

Da Danmark gennemgik en ændring i administrative grænser (kommuner og amter/regioner) i 2007 betød det en ændring af OSM-data. I forhold til tags er det kun kommunenummer (municipality_no) der er påvirket, hvorimod regioner afgrænses med administrative grænser . De påvirkede tags er blevet behandlet på følgende måde:

Se også

  • Da:Adresse tjek - tilstand pr. januar 2017
  • Da:Vejnavne - mest om rettelser i OSM kontra offentlige data
  • OSAK - information om det tidligere datasæt kaldet Officielle Standard Adresser og Koordinater

Referencer